ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
інфраструктури України 
26.07.2013 № 524
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 серпня 2013 р. 
за № 1386/23918
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом
І. Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги до суб\’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом.
2. Ці Ліцензійні умови є обов\’язковими для виконання всіма суб\’єктами господарювання (незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності), які здійснюють діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом і отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності.
3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:
буксирувальні та маневрові операції – операції з буксирування та маневрування суден, що здійснюють перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу та є частиною виду господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом;
капітан судна – особа, на яку покладається управління судном, у тому числі судноводіння, вжиття всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання, запобігання забрудненню морського середовища, підтримання порядку на судні, запобігання завданню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, що перебувають на ньому, та яка має відповідний документ на право управління цим судном;
ліцензіат – суб\’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом;
маломірне судно – судно, найбільша довжина корпусу якого 24 метри і менше, за винятком буксирів, штовхачів, криголамів, суден, які перевозять понад 12 пасажирів, вантажних суден, плавкранів і суден технічного флоту;
послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом – здійснення юридичною особою чи фізичною особою – підприємцем будь-якого переміщення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу за допомогою річкових, морських (змішаного плавання) і маломірних суден, а також буксирувальні, маневрові операції;
суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл  продукції відповідно до Закону України \”Про угоди про розподіл продукції\”, його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором;
судно – самохідна чи несамохідна плавуча споруда, що використовується для перевезення вантажів, пасажирів, а також буксирування інших суден.
4. Форми: заяви про видачу ліцензії; відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом; опису документів до заяви про видачу ліцензії, копії ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом; заяви про видачу копії ліцензії; заяви про переоформлення ліцензії; заяви про видачу дубліката ліцензії; заяви про анулювання ліцензії наведено у додатках 1-7 до цих Ліцензійних умов.
5. Ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави ІІІ Кодексу законів про працю України.
6. Ліцензіат зобов\’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов\’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують такі зміни.
ІІ. Вимоги до перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом (крім перевезення пасажирів, багажу маломірними суднами, буксирувальних та маневрових операцій)
1. Перелік нормативно-правових актів, основних вимог яких необхідно дотримуватись суб\’єктом господарювання при здійсненні своєї діяльності
Суб\’єкти господарювання повинні у своїй діяльності, з урахуванням типу, призначення та району плавання судна, дотримуватися відповідних кваліфікаційних, організаційних та технологічних вимог, керуватися міжнародними вимогами та вимогами чинного законодавства України, зокрема:
Конвенцією про міжнародні правила запобігання зіткненню суден в морі 1972 року з поправками (МПЗЗC 72);
Міжнародною конвенцією про запобігання забрудненню з суден  1973 року із змінами та доповненнями, внесеними Протоколом 1978 року (MAPПОЛ 73/78);
Міжнародною конвенцією про охорону людського життя на морі  1974 року з поправками (СОЛАС-74);
Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року;
Конвенцією Міжнародної організації праці № 147 про мінімальні норми в торговельних суднах 1976 року;
Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками (ПДНВ);
Міжнародною конвенцією по пошуку і рятуванню на морі 1979 року з поправками (SAR 79);
Конвенцією про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства 1988 року;
Базельською Конвенцією про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 1989 року;
Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів 2002 року (ОСПЗ);
Міжнародним морським кодексом з перевезення небезпечних вантажів (охоплюючи Поправки) та Додатком до IMDG Code, 2008 рік;
Рекомендаціями з перевезення небезпечних вантажів. Керівництво з випробовувань і критеріїв (ST/SG/AC.10/11/Rev.5) Організація Об’єднаних Націй, Нью-Йорк та Женева, 2009 рік;
Рекомендаціями з перевезення небезпечних вантажів. Типові правила. (ST/SG/AC.10/1/Rev.6) Організація Об’єднаних Націй, Нью-Йорк та Женева, 2009 рік;
Міжнародним кодексом з управління безпечною експлуатацією суден і запобіганням забрудненню, прийнятим резолюцією А.741(18) Міжнародної морської організації (далі – ІМО) (МКУБ), з поправками, внесеними до нього резолюцією MSC.104 (73) Комітету з безпеки на морі ІМО;
Кодексом торговельного мореплавства України;
Положенням про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 14 грудня 1998 року № 497, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 грудня 1998 року за № 848/3288 (із змінами);
Правилами перевезення наливних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 18 квітня 2003 року № 299, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 7 липня 2003 року за № 558/7879 (із змінами);
Правилами пропуску суден через судноплавні шлюзи України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 20 жовтня 2003 року № 809, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2003 року за № 1010/8331 (із змінами);
Положенням про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 5 листопада 2003 року № 857, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2004 року за № 84/8683 (із змінами);
Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року № 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1193/8514 (із змінами);
Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471;
Інструкцією з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 4 листопада 2004 року № 963, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1483/10082;
Положенням про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 травня 2006 року № 516, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 9 серпня 2006 року за № 959/12833 (із змінами);
Правилами перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за  № 180/16196 (із змінами).
2. Кваліфікаційні вимоги
Кваліфікація усіх фахівців, що залучаються до роботи, має відповідати вимогам чинного законодавства України і міжнародним вимогам з питань безпеки судноплавства і запобігання забрудненню довкілля з суден.
До роботи на суднах допускаються капітани та інші члени екіпажу, які мають відповідну кваліфікацію та стан здоров\’я, що підтверджено документами, передбаченими та виданими відповідно до вимог чинного законодавства.
У складі суб’єкта господарювання, що володіє або оперує суднами, які мають відповідати вимогам Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року з поправками (СОЛАС-74), Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів 2002 року (ОСПЗ), а також у складі кожної філії, іншого відокремленого підрозділу повинен працювати офіцер охорони компанії, а у складі екіпажу кожного судна – офіцер охорони портових засобів (суден) чи особа, що виконує ці обов\’язки за сумісництвом (крім маломірних суден).
Посадові особи з морської безпеки, зокрема офіцери охорони компанії або портових засобів (суден) чи особа, що виконує ці обов\’язки за сумісництвом (крім маломірних суден) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 10 грудня 2001 року № 863.
3. Організаційні вимоги
Ліцензіат повинен призначити посадову особу, відповідальну за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства, а також розроблення, підтримання та оновлення системи управління безпекою судноплавства.
Управління судном і судновим екіпажем повинна здійснювати спеціально призначена особа, відповідальна за безпеку судноплавства та запобігання забрудненню довкілля з суден.
Кожне судно, що використовується суб’єктом господарювання для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, повинно бути зареєстроване відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року № 1069, мати назву, присвоєну йому відповідно до Порядку присвоєння судну назви, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1998 року за № 97/2537 (із змінами), та ідентифікаційний номер ІМО, присвоєний відповідно до Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року з поправками (СОЛАС-74) та Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 14 червня 2000 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 липня 2000 року за № 388/4609 (із змінами).
Судна, що експлуатуються, повинні мати основні суднові документи згідно зі статтею 35 Кодексу торговельного мореплавства України.
Усі судна повинні бути забезпечені відповідною кількістю спеціалістів, визначеною основними судновими документами.
На суднах, що експлуатуються, ліцензіат повинен забезпечити безпечні умови і режим праці на судні, охорону здоров\’я членів екіпажу та обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, постачання продовольства і води в достатній кількості і належної якості, належні суднові приміщення.
У головному офісі, філії ліцензіата, іншому відокремленому підрозділі та на судні повинні бути доступними для використання нормативно-правові акти, зазначені у главі 1 цього розділу, а також актуалізовані копії основних суднових документів на кожне судно.
Ліцензіат повинен укласти в установленому Законом України «Про страхування» порядку наступні договори обов’язкового страхування:
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов\’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
страхування засобів водного транспорту;
страхування відповідальності суб\’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
страхування відповідальності морського судновласника.
4. Технологічні вимоги
Судна, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам безпеки судноплавства згідно з чинним законодавством України, включаючи її міжнародні зобов\’язання, у тому числі:
Міжнародну конвенцію про вантажну марку 1966 року та Протоколу 1988 року до неї з поправками;
Міжнародну конвенцію з обміру суден 1969 року;
Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів, прийнятого резолюцією MSC.122(75) Комітету з безпеки на морі ІМО;
Конвенцію про режим судноплавства на Дунаї 1948 року (Белградська конвенція) та додаткових протоколів до неї;
Європейську угоду про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами;
Правила реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10 квітня 2001 року № 205, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28 травня 2001 року за № 452/5643 (із змінами).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code