ІНСТРУКЦІЯ про порядок реєстрації ліній закордонного плавання

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
інфраструктури України 
14.10.2013  № 790
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 листопада 2013 р. 
за № 1859/24391
ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок реєстрації ліній закордонного плавання
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок реєстрації, функціонування, припинення дії та контролю за роботою ліній закордонного плавання для українських та іноземних суден.
2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:
заміна судна – заміна оператором лінійних перевезень судна, передбаченого лінійним розкладом, на інше судно-субститут за згодою відправника або фрахтувальника;
лінійне судно – судно, робота якого на лінії закордонного плавання передбачена лінійним розкладом;
лінійний рейс – рух судна за розкладом лінії закордонного плавання;
лінійний розклад – періодичність заходження лінійних суден до обов\’язкових портів заходження та умови виконання лінійного рейсу;
лінія закордонного плавання – регулярне морське сполучення між визначеними портами двох або декількох країн, яке здійснюється за лінійним розкладом визначеними суднами;
морський агент – суб’єкт господарювання, зареєстрований на території України, який діє на території порту або поза його територією як постійний представник оператора лінійних перевезень;
обов\’язкові порти заходження – морські порти України, які оголошені та внесені до лінійного розкладу оператором лінійних перевезень;
оператор лінійних перевезень – судновласник або фрахтувальник, який організовує і керує роботою лінії закордонного плавання;
судно-субститут – судно, техніко-експлуатаційні характеристики якого повинні бути близькими до техніко-експлуатаційних характеристик лінійного судна, що замінюється;
тип судна (для вимог лінійного судноплавства) – ознака сукупності техніко-експлуатаційних характеристик (головні розміри судна, спеціалізація, дедвейт) групи суден;
факультативний порт – порт, розташований у напрямку лінійного рейсу, але не внесений до розкладу лінії, заходження лінійного судна до якого обумовлюється договором між оператором лінійних перевезень та вантажовласником.
3. Основними ознаками лінії закордонного плавання є:
1) установлення обов\’язкових і факультативних іноземних та українських портів заходження;
2) закріплення для роботи на лінії визначених типів суден;
3) установлення періодичності заходження закріплених суден в обов’язкові порти заходження;
4) реєстрація лінії здійснюється Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті за поданням Адміністрації морських портів України.
4. Укрморрічінспекція реєструє лінії закордонного плавання після здійснення другого суднозаходження за умови відповідності цих суднозаходжень вимогам, установленим підпунктами 2, 3 пункту 3 цього розділу та пунктами 1-3 розділу ІІ цієї Інструкції.
II. Умови функціонування ліній закордонного плавання
1. Під час виконання лінійного рейсу судно повинно заходити до обов\’язкових портів заходження та іноземних портів заходження згідно з визначеним, оголошеним і погодженим з Адміністрацією морських портів України лінійним розкладом руху судна.
2. До лінійних рейсів належить морське регулярне сполучення для забезпечення перевезень вантажів з періодичністю заходження суден до обов\’язкового порту заходження не рідше одного разу на місяць.
3. Суднами, які виконують лінійний розклад, вважаються судна, що зайшли в морський порт у строки, оголошені в лінійному розкладі, або в проміжок часу, який заздалегідь обумовлений в договорі між Адміністрацією морських портів України та оператором лінійних перевезень і його морським агентом про роботу лінії закордонного плавання. Лінійний розклад погоджується з Адміністрацією морських портів України, затверджується оператором лінійних перевезень.
4. Кожний оператор лінійних перевезень зобов\’язаний оприлюднити у засобах масової інформації та/або мережі Інтернет лінійний розклад та правила лінійних перевезень між портами.
5. Між Адміністрацією морських портів України та оператором лінійних перевезень і його морським агентом укладається договір про роботу лінії закордонного плавання.
III. Порядок реєстрації ліній закордонного плавання
1. Для реєстрації лінії закордонного плавання оператор лінійних перевезень подає до Укрморрічінспекції такі документи:
1) подання Адміністрації морських портів України про необхідність реєстрації лінії закордонного плавання;
2) заяву оператора лінійних перевезень про реєстрацію лінії закордонного плавання, у якій зазначаються: обов\’язкові та факультативні порти заходження лінії закордонного плавання; вантажі, заплановані для перевезення на суднах лінії; розклад руху суден на лінії або періодичність заходження до обов\’язкових морських портів України; тип (назва) конкретних суден або кількість суден конкретного типу, які закріплені для роботи на цій лінії; найменування оператора лінійних перевезень, його місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта; найменування морського агента, його місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта.
До заяви додаються такі документи: техніко-економічне обґрунтування оператора лінійних перевезень щодо можливостей роботи лінії закордонного плавання, погоджене з Адміністрацією морських портів України; довідка Адміністрації морських портів України про здійснені суднозаходження суднами оператора лінійних перевезень; договір про роботу лінії закордонного плавання, укладений відповідно до пункту 5 розділу ІІ цієї Інструкції.
2. Документи для реєстрації лінії закордонного плавання подаються в оригіналах і розглядаються Укрморрічінспекцією у десятиденний строк з дня їх надходження до Укрморрічінспекції та присвоєння вхідного реєстраційного номера.
3. Якщо надані документи підтверджують усі ознаки лінії закордонного плавання, визначені цією Інструкцією, Укрморрічінспекція у строк, визначений пунктом 2 цього розділу, приймає рішення щодо реєстрації відповідної лінії закордонного плавання, яке оформляється наказом та надає Адміністрації морських портів України, для кожного обов\’язкового порту заходження підтвердження про реєстрацію лінії закордонного плавання (далі – Підтвердження) за формою згідно з додатком до цієї Інструкції. Завірена в установленому законодавством порядку копія Підтвердження в цей же строк надається оператору лінійних перевезень. Підтвердження друкується на бланку Укрморрічінспекції та підписується Головою Укрморрічінспекції (особою, що виконує його обов’язки).
4. У Підтвердженні обов\’язково зазначаються такі дані: перелік обов\’язкових та факультативних портів лінії закордонного плавання, види вантажів, тип (назва) судна (суден) або судна-субституту (суден-субститутів), найменування (прізвище, ім’я, по батькові) оператора лінійних перевезень, морського агента, місце реєстрації морського агента на території України, дата, номер розпорядчого документа Укрморрічінспекції про реєстрацію лінії закордонного плавання Укрморрічінспекцією, назва лінії, мінімальна кількість суднозаходжень до обов\’язкового порту заходження щомісяця під час виконання лінійних рейсів. У разі збільшення оператором лінійних перевезень кількості суднозаходжень отримання нового Підтвердження не потрібне.
5. Дія Підтвердження поширюється тільки на юридичних та фізичних осіб – підприємців, які визначені в такому Підтвердженні.
6. Укрморрічінспекція у п’ятиденний строк з дати реєстрації лінії закордонного плавання розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному сайті.
7. Строк дії Підтвердження становить один рік з дня прийняття рішення про реєстрацію лінії закордонного плавання.
У разі виконання оператором лінійних перевезень усіх умов, передбачених Підтвердженням протягом строку його дії, Укрморрічінспекція видає Підтвердження про реєстрацію відповідної лінії закордонного плавання на новий строк.
8. Оператор лінійних перевезень не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку дії Підтвердження повинен подати до Укрморрічінспекції документи відповідно до вимог абзацу першого пункту 9 цього розділу.
9. Для отримання Підтвердження на новий строк до Укрморрічінспекції подаються подання Адміністрації морських портів України та розклад руху, погоджений Адміністрацією морських портів України.
У разі подання документів для отримання нового Підтвердження у зв’язку з необхідністю внесення змін до чинного Підтвердження оператор лінійних перевезень подає до Укрморрічінспекції документи, передбачені пунктом 1 цього розділу.
10. У разі недотримання вимог підпунктів 2, 3 пункту 3 розділу І, пунктів 1–3 розділу ІІ цієї Інструкції, пунктів 1, 2, 9 цього розділу Укрморрічінспекція у строк, визначений пунктом 2 цього розділу, приймає рішення про відмову у видачі Підтвердження, яке оформлюється наказом, та повертає подані документи заявнику.
11. Дія Підтвердження поширюється на судна, що виконують рейси на лінії за розкладом руху, або заявлені оператором лінійних перевезень судна-субститути, які виконують перевезення за лінійним розкладом.
IV. Порядок припинення дії Підтвердження
1. Дія Підтвердження може припинятися Укрморрічінспекцією достроково:
1) втрати лінією ознак лінії закордонного плавання;
2) порушення вимог цієї Інструкції;
3) за ініціативою оператора лінії закордонного плавання;
4) невиконання лінійного розкладу;
5) у разі невиконання зареєстрованої мінімальної кількості суднозаходжень до обов\’язкових портів заходження.
2. За десять робочих днів до припинення дії Підтвердження Укрморрічінспекція інформує про це в письмовій формі оператора лінійних перевезень, морського агента та Адміністрацію морських портів України.
3. У разі невиконання оператором лінійних перевезень зареєстрованої мінімальної кількості суднозаходжень до обов\’язкового морського порту України протягом кварталу через форс-мажорні обставини (з льодових, погодних та інших причин) оператор лінії закордонного плавання або Адміністрація морських портів України в триденний строк після закінчення звітного кварталу надає до Укрморрічінспекції документи, що підтверджують такі форс-мажорні обставини, та клопотання щодо продовження дії Підтвердження. Укрморрічінспекція у п\’ятиденний строк розглядає надані документи та приймає рішення щодо продовження дії Підтвердження.
V. Контроль та нагляд за роботою ліній закордонного плавання
1. Адміністрація морських портів України здійснює контроль та нагляд за виконанням операторами лінійних перевезень та лінійними суднами вимог цієї Інструкції.
2. Контроль за дотриманням Адміністрацією морських портів України та операторами лінійних перевезень умов функціонування ліній закордонного плавання здійснює Укрморрічінспекція.
3. Оператор лінійних перевезень за три робочих дні до закінчення кожного кварталу подає до Укрморрічінспекції розклад руху суден на лінії на наступний квартал (періодичність заходження до обов\’язкових (факультативних) портів заходження), погоджений з Адміністрацією морських портів України.
4. Оператор лінійних перевезень щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилає до Укрморрічінспекції інформацію про виконання графіка заходження суден до обов’язкових портів заходження лінії закордонного плавання, кількість суднозаходжень та виконані ними обсяги перевезень, погоджену з Адміністрацією морських портів України.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code