Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

ПОРЯДОК доступу та приєднання до єдиної газотранспортної системи України

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 3 346


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики 
19.04.2012  № 420Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
7 травня 2012 р. 
за № 721/21034

ПОРЯДОК доступу та приєднання до єдиної газотранспортної системи України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про природні монополії», «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з видобутку, транспортування, розподілу, зберігання та/або постачання природного газу, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також використовують природний газ як паливо або сировину (далі - суб’єкти ринку природного газу).

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

власник газових мереж - юридична або фізична особа або фізична особа - підприємець, якій належать на праві власності або користування мережі газодобувного підприємства, газорозподільні або магістральні мережі та споруди на них;

вимірювання кількості газу - безперервна процедура визначення за допомогою вузлів обліку природного газу кількості газу, що проходить через поперечний перетин газопроводу;

виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати газу - нормативна кількість природного газу, яка витрачається на здійснення технологічних процесів при видобуванні, підготовці до передачі в ЄГТСУ, транспортуванні, розподілі та зберіганні (закачування, зберігання, відбір) природного газу в межах ЄГТСУ;

вільна пропускна потужність газопроводу або його ділянки - різниця між технічно можливою (оптимальною) пропускною потужністю ЄГТСУ чи її певної ділянки в певний період часу і законтрактованими на цей період обсягами транспортування природного газу всіма суб’єктами ринку природного газу;

вузол обліку природного газу (вузол обліку) - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму природного газу, зведеного до стандартних умов;

дефіцит ресурсів природного газу (дефіцит) - від'ємна різниця між плановими та фактично поставленими обсягами природного газу, що виникла у постачальника протягом календарного місяця;

дисбаланс обсягів газу - обсяг газу, який визначається для окремого замовника послуги з транспортування чи розподілу газу як різниця між фактичними обсягами його передачі до ЄГТСУ та фактичними обсягами його відбору з ЄГТСУ;

доступ до Єдиної газотранспортної системи України - сукупність послуг, які необхідні суб’єктам ринку природного газу для здійснення своєї господарської діяльності, пов’язаної з використанням природного газу;

дублюючий вузол обліку - вузол обліку, призначений для здійснення контролю за обсягом природного газу, що обліковується комерційним вузлом обліку;

дублюючий ЗВТ - засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю працездатності аналогічного ЗВТ, що входить до складу комерційного вузла обліку;

експертиза засобів вимірювальної техніки - комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, цілісності пломб, якими опломбовується ЗВТ, та відповідності маркування пломб;

заміщення - процес, пов'язаний з особливостями функціонування ЄГТСУ, при якому постачання природного газу здійснюється незалежно від наявності фізичної можливості транспортування природного газу від точки входу до точки його виходу. При цьому природний газ одного власника (походження) може використовуватись другим власником за умови надходження еквівалентного обсягу природного газу для цього власника в іншій точці входу в ЄГТСУ;

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013}

засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

заява - викладене в письмовій формі звернення суб’єкта ринку природного газу (замовника), передане до Оператора Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор), ГДП, ГТП (або ГП), що стосується надання замовнику послуг доступу або приєднання до ЄГТСУ, у тому числі або хоча б одна з таких послуг:

включення до Переліку всіх суб’єктів ринку природного газу (їх об'єктів) та отримання ними права на використання інформації з Переліку;

транспортування природного газу МГ та/або МГДП;

розподіл природного газу ГРМ;

закачування природного газу до ПСГ, його зберігання та відбір з ПСГ;

приєднання об’єктів системи газоспоживання (газопостачання) замовника до магістральних або газорозподільних мереж;

комерційний вузол обліку газу - вузол обліку, що застосовується для проведення комерційних розрахунків при здійсненні транспортування, розподілу та постачання природного газу;

комерційний облік газу - визначення в точці комерційного обліку газу обсягу переданого (прийнятого) газу для оформлення сторонами договору (технічної угоди), актів приймання-передачі (надання послуг, звітності) для проведення комерційних взаєморозрахунків;

комерційне балансування - заходи, пов’язані з документальним оформленням фактичного надходження та фактичного розподілу обсягів природного газу в МГ або ГРМ за звітний місяць відповідно до умов укладених договорів між суб’єктами ринку природного газу;

контрольний огляд вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з’єднання тощо), цілісності встановлених пломб згідно з актом про пломбування та наявності відбитків їх тавр, зняття показів ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;

коректор об'єму газу - сукупність засобів вимірювальної техніки, яка вимірює тиск та температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, і перетворює вихідні сигнали від лічильника газу та обчислює об'єм газу за стандартних умов;

лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам'ятовування та відображення об'єму газу, що проходить через нього;

межа балансової належності - точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання за ознаками права власності, господарського відання або користування;ансової належності газопроводів - точка розмежування газових мереж між суміжними власниками об’єктів системи газопостачання (газоспоживання);

Оператор - газотранспортне підприємство, на яке рішенням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі покладено функції оперативно-диспетчерського управління з видобутку, транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України;

обчислювач об'єму газу - засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на звужувальному пристрої та/або від вимірювального перетворювача об'єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює об'єм газу за стандартних умов;

підключення до газових мереж - надання газотранспортним, або газорозподільним, або газодобувним підприємством послуги замовнику щодо фізичного підключення об’єктів системи газопостачання та/або споживання замовника до газових мереж згідно з установленим порядком;

плановий обсяг розподілу/постачання природного газу (планові обсяги газу) - обсяг газу, передбачений для передачі до ЄГТСУ (або відбору з ЄГТСУ) суб’єктом ринку природного газу відповідно до встановленого договором обсягу транспортування, зберігання, розподілу, постачання та/або споживання газу;

плановий розподіл постачання природного газу споживачам - документ, затверджений Оператором на основі планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу відповідно до інформації, що надійшла від постачальників, про обсяги газу, що виділяються постачальниками для споживачів на відповідний період згідно з умовами укладених договорів у межах наявних у постачальника ресурсів газу. Цей документ доводиться до ГП, ГТП і ГДП в установленому порядку;

плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу - документ, розроблений Оператором на основі прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, а також інформації, що надійшла від постачальників, про наявність у них ресурсів та прогнозні обсяги реалізації природного газу на відповідний місяць;

приєднання до газових мереж - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об’єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;

природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває в газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20°C) і є товарною продукцією;

прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні - розроблений Оператором та погоджений центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі документ, що містить показники річного планового обсягу джерел надходження природного газу до ЄГТСУ (обсяги імпортованого газу, газу власного видобутку та відбору газу з ПСГ) та його розподілення з ЄГТСУ (обсяги постачання газу споживачам України, обсяги закачування газу до ПСГ, обсяги транзиту газу територією України), який затверджується Кабінетом Міністрів України;

пропускна потужність газопроводу - максимально можливе перетікання обсягу газу за одиницю часу через перетин трубопроводу;

пункт входу газу до ЄГТСУ (далі - пункт входу) - пункт ЄГТСУ, який відповідно до законодавства обладнаний вузлом обліку газу, через який газ надходить до ЄГТСУ від газодобувних підприємств України, імпортерів газу та інших суб’єктів ринку природного газу (резидентів або нерезидентів), які замовляють послуги з транзиту газу територією України;

пункт виходу газу з ЄГТСУ (далі - пункт виходу) - пункт ЄГТСУ, який відповідно до законодавства обладнаний вузлом обліку газу, через який газ подається з ЄГТСУ до споживачів України та замовників послуг з транзиту газу;

пункт вимірювання витрати газу (ПВВГ) - об’єкт, призначений для вимірювання кількості газу на газопроводі під час його передачі-приймання, що складається з одного або декількох вимірювальних трубопроводів;

ресурс природного газу - документально підтверджений наявний у постачальника обсяг природного газу;

технічна перевірка вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану вузла обліку та/або окремих ЗВТ метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, які можуть здійснюватися як на місці встановлення вузла обліку (ЗВТ), так і в територіальних органах Держспоживінспекції;

технічні умови - документ, що визначає комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення приєднання та підключення об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника до газових мереж і містить вихідні дані для проектування зовнішнього та/або внутрішнього газопостачання;

точка вимірювання - місце встановлення комерційного (дублюючого) вузла обліку на певній ділянці газопроводу з метою вимірювання обсягу споживання/транспортування природного газу;

точка комерційного обліку газу - межа балансової належності, відносно якої за допомогою комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур, передбачених нормативними документами, визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/транспортування природного газу за певний період;

{Абзац сорок шостий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013}

фізичне балансування обсягів природного газу (фізичне балансування) - здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів природного газу, які надійшли до ЄГТСУ, і обсягів газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують в ЄГТСУ тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи.

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;

місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника;

стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської і 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;

схема зовнішнього газопостачання стандартного приєднання - схема газопроводу від місця забезпечення потужності до місця приєднання об’єкта замовника з шафою вузла обліку з відображенням діаметра та довжини трубопроводу, способу прокладання трубопроводу (підземний/надземний), місця та способу розташування шафи вузла обліку, а також даних про типорозмір газового лічильника та інше технологічне обладнання;

зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

внутрішнє газопостачання - газові мережі від місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів).

Інші терміни використовуються в цьому Порядку у значеннях, наведених в Законах України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.4. Скорочення, що застосовуються в цьому Порядку, мають такі значення:

ВГ - власник природного газу;

ГДП - газодобувне підприємство;

ГВС - газовимірювальна станція;

ГЗП - газозберігаюче підприємство;

ГП - газорозподільне підприємство;

ГРМ - газорозподільна мережа;

ГРС - газорозподільна станція;

ГТП - газотранспортне підприємство;

ЄГТСУ - Єдина газотранспортна система України;

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;

МГ - магістральний газопровід (трубопровід);

МГДП - мережі газодобувного підприємства;

ПВВГ - пункт вимірювання витрат газу;

ПСГ - підземне сховище газу;

ФХП - фізико-хімічні показники газу.

1.5. Доступ суб’єктів ринку природного газу до ЄГТСУ здійснюється на принципах:

забезпечення надання однакових (рівних) прав доступу до ЄГТСУ всім суб’єктам ринку природного газу;

забезпечення надання послуг доступу виключно на договірних засадах;

забезпечення надання ГТП, ГП, ГДП та ГЗП послуг із закачування, зберігання, відбору, транспортування, розподілу природного газу належної якості;

забезпечення суб’єктами ринку природного газу своєчасної та повної оплати наданих послуг;

забезпечення Оператором обліку усіх суб’єктів ринку природного газу та об’єктів ЄГТСУ та надання їм відповідної інформації.

1.6. Доступ до ЄГТСУ передбачає:

облік Оператором усіх суб’єктів ринку природного газу та об’єктів ЄГТСУ шляхом їх включення/виключення до/з переліку суб'єктів та об’єктів ЄГТСУ (далі - Перелік);

транспортування природного газу МГ та/або МГДП;

розподіл природного газу ГРМ;

закачування природного газу до ПСГ, його зберігання та відбір з ПСГ;

{Абзац шостий пункту 1.6 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013}

{Абзац перший пункту 1.7 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013}

1.7. Суб’єкт ринку природного газу укладає відповідні договори з ГЗП, ГДП, ГТП та ГП (на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, на розподіл природного газу, на зберігання газу, інші види послуг, якщо такі є).

За відсутності достатньої вільної пропускної потужності МГ, та/або ГРМ, та/або мереж ГДП, вільного активного об’єму ПСГ для задоволення всіх заяв щодо транспортування, розподілу та зберігання газу пріоритет надається:

у першу чергу - суб’єктам ринку природного газу, які забезпечують потребу в газі населення, установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), котелень промислових підприємств, які виробляють теплову енергію зазначеним споживачам;

у другу чергу - суб’єктам ринку природного газу, які замовляють послуги на більш тривалий строк порівняно з іншими суб’єктами ринку природного газу.

За інших рівних умов заяви задовольняються пропорційно заявленим обсягам газу.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

ПРАВИЛА охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 3 499

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1999 р. N 465
 
ПРАВИЛА охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами
 
     1. Ці Правила спрямовані на попередження та усунення забруднення поверхневих водних об'єктів (далі - водні об'єкти), відтворення водних ресурсів і забезпечення безпечних умов водокористування.
 
     Правила обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, діяльність яких щодо скидання зворотних вод у водні об'єкти впливає або може вплинути на стан поверхневих вод (далі - водокористувачі).
 
     2. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
     водовипускна споруда - гідротехнічний об'єкт або пристрій, призначений для відводу (скидання) зворотних вод у водні об'єкти;
 
     вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води;
 
     категорія якості води - показник ступеня забрудненості водного об'єкта, який визначається за сукупністю встановлених показників складу і властивостей води і дотримання якого є обов'язковим протягом визначеного часу;
 
     випускання зворотних вод - відвід зворотних вод у водні об'єкти;
 
     згінно-нагінні явища - це переміщення під впливом вітру водних мас з однієї частини водного об'єкта в іншу;
 
     санітарно-гігієнічні нормативи якості води - науково обгрунтовані величини концентрації забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), які не впливають прямо або опосередковано на життя та здоров'я населення;
 
     рибогосподарські нормативи якості води - науково обгрунтовані величини концентрації забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), які не впливають на збереження і відтворення промислово цінних видів риб;
 
     контрольний створ - поперечний перетин водотоку, в якому здійснюється контроль за якістю води.
 
     3. Планування заходів з охорони поверхневих вод, контроль за їх охороною та нормування ступенів очищення зворотних вод здійснюється відповідно до цих Правил.
 
     4. Планування заходів з охорони поверхневих вод здійснюється виходячи з першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб в рамках міжнародних, державних та регіональних програм використання, охорони та відтворення водних ресурсів. Під час розроблення цих заходів визначаються:
 
     ділянки водних об'єктів, на яких регламентується відповідно до встановлених нормативів якість води;
 
     показники, що характеризують якісний склад і властивості води на ділянках водних об'єктів;
 
     джерела забруднення водних об'єктів (обсяги водокористування, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин);
 
     умови переведення якості води на певних ділянках водних об'єктів до вищих категорій якості;
 
     обсяги водних ресурсів, необхідні для задоволення питних і господарсько-побутових потреб, а також потреб галузей економіки;
 
     перелік робіт, спрямованих на запобігання шкідливої дії вод.
 
     5. Проектування, будівництво, розширення, реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт об'єктів має здійснюватися за умови, що категорії якості води водних об'єктів, передбачені відповідними програмами використання, охорони та відтворення водних ресурсів, не погіршуються.
 
     6. З урахуванням ступеня забрудненості водного об'єкта, його значення для соціально-економічного розвитку регіону, технічних та економічних можливостей в ослабленні антропогенного впливу та інших негативних факторів визначаються водні об'єкти та їх ділянки для першочергової реалізації заходів з охорони вод.
 
     7. Нормування якості води водного об'єкта здійснюється шляхом встановлення сукупності допустимих значень показників її складу та властивостей, у межах яких забезпечуються безпечні умови водокористування і які встановлюються для води, що використовується для задоволення питних, господарсько-побутових і рекреаційних потреб, а також потреб рибного господарства.
 
     На ділянках водних об'єктів, які знаходяться в межах населених пунктів, незалежно від цілей водокористування нормативи встановлюються як для води, що використовується для задоволення господарсько-побутових потреб.
 
     8. Контрольний створ, у якому мають дотримуватися санітарно-гігієнічний та рибогосподарський нормативи якості води, визначається залежно від конкретних умов, але не нижче 500 метрів від місця скидання зворотних вод на ділянках водних об'єктів, які використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових потреб, на відстані одного кілометра вище від найближчого за течією пункту водокористування, а на водоймах акваторії - в радіусі одного кілометра від пункту водокористування.
 
     9. Місце скидання стічних вод повинне знаходитися нижче межі населеного пункту за течією водотоку на відстані, яка виключає вплив згінно-нагінних явищ.
 
     10. Водокористувачі повинні забезпечувати дотримання відповідного санітарного стану на території, де розташовані їх об'єкти, і не допускати винесення через дощові каналізаційні мережі сміття, продуктів ерозії грунтів, сировини та відходів виробництва.
 
     11. Забороняється скидання у водні об'єкти, на поверхню льодового покриву та водозбору, а також у каналізаційні мережі пульпи, концентрованих кубових залишків, шламів, інших технологічних і побутових твердих відходів.
 
     12. На водних об'єктах та в їх прибережних захисних смугах не допускається миття транспортних засобів і техніки, а також проведення робіт, які можуть призвести до забруднення води.
 
     13. Діяльність водокористувачів не повинна спричиняти збільшення донних відкладів або накопичення в них забруднюючих речовин, які можуть призвести до погіршення стану водних об'єктів.
 
     У разі виявлення таких донних відкладів водокористувачі повинні забезпечити розчищення русла річки або ложа водойми та вжити заходів до запобігання подальшому замуленню і забрудненню водного об'єкта.
 
     14. Для об'єктів і споруд, які є аварійно небезпечними (нафто- та продуктопроводи, нафто- та продуктосховища, накопичувачі стічних вод, каналізаційні колектори та очисні споруди, судна та інші плавучі засоби, нафтові свердловини, бурові платформи), повинні бути розроблені і впроваджені протиаварійні заходи, у тому числі плани ліквідації наслідків можливих аварій, перелік споруд і територій, які підлягають особливому захисту від забруднення (водозбори, пляжі тощо), порядок дій у разі виникнення аварійних ситуацій, перелік необхідних технічних засобів, способів збирання та видаляння забруднюючих речовин, а також режим водокористування у разі аварійного забруднення водного об'єкта.
 
     Плани ліквідації наслідків можливих аварій погоджуються із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
 
     15. Скидання зворотних вод у водні об'єкти допускається тільки за умови одержання в установленому порядку дозволу на спеціальне водокористування.
 
     16. Необхідний ступінь очищення зворотних вод, що скидаються у водні об'єкти, визначається нормативами гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин.
 
     17. Граничний обсяг скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування.
 
     18. Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного поліпшення якості води і дотримання санітарно-гігієнічних нормативів у місцях розташування водозаборів, а рибогосподарських - у водних об'єктах комплексного використання.
 
     19. Для комунальних споруд повного біологічного очищення стічних вод встановлюються такі нормативи гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин (мг/л):
 
     біохімічне споживання кисню (БСК5) - не більш як 15;
 
     хімічне споживання кисню - не більш як 80;
 
     завислі речовини - не більш як 15.
 
     Нормування гранично допустимого скидання інших забруднюючих речовин у водні об'єкти здійснюється органами, уповноваженими видавати дозвіл на спеціальне водокористування, за умови, що досягнута категорія якості води при цьому не погіршиться. { Абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
 
     20. Водокористувачі, які скидають промислові стічні води до каналізаційних мереж, повинні дотримуватися правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ.
 
     21. Встановлення обмежень на скидання забруднюючих речовин залежить від категорії якості поверхневих вод, передбаченої для окремих ділянок водного об'єкта.
 
     22. Місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників встановлюються водокористувачами за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
{ Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
 
     23. Водокористувачі зобов'язані забезпечувати монтування та експлуатацію пристроїв, призначених для здійснення регулярного контролю за обсягами та якістю зворотних вод, а також сприяти працівникам контролюючих органів під час проведення перевірок і відбору проб у контрольних створах та в системах водовідводу, в тому числі за межами території, де розташовані їх об'єкти.
 
     24. Держекоінспекція та її територіальні органи здійснюють державний контроль за станом охорони та раціонального використання вод, проведення заходів з охорони водних об'єктів від забруднення, засмічення та вичерпання, роботи очисних та інших водоохоронних споруд, з яких здійснюється скидання зворотних вод усіх категорій, дотримання встановленого режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах відповідно до законодавства.
{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }
 
     25. Контроль за станом водних об'єктів здійснюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
 
     Водокористувачі здійснюють контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин.
 
     Контроль за якістю води у транскордонних водних об'єктах здійснюється відповідно до міжнародних договорів.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.