Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

ТИПОВИЙ ДОГОВІР на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 3 870

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
22.09.2011 N 1579
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2011 р.
за N 1154/19892

 
                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
                на транспортування природного газу 
                  магістральними трубопроводами 
                        N _______________ 
 

    ____________________              ___________________ 
      (місце укладення)                     (дата) 

 ____________________________________________________, що здійснює 
   (найменування суб'єкта господарської діяльності, 
     що здійснює транспортування природного газу) 

 діяльність на підставі ліцензії _________________________________ 
     (ліцензія на транспортування природного, нафтового газу 
        і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами) 
(далі - Газотранспортне підприємство), в особі __________________
 _______________________________________, 
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 що діє на підставі _____________________________________________, 
                         (довіреність або установчі документи 
                            Газотранспортного підприємства) 

 та ___________________________________________ (далі - Замовник), 
    (найменування, організаційно-правова форма Замовника - для 
      юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для 
                   фізичної особи - підприємця) 

 в особі ________________________________________________________, 
               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 що діє на підставі ____________________________ (далі - Сторони), 
                     (довіреність або установчі 
                       документи Замовника) 

 керуючись Законом   України   "Про  засади  функціонування  ринку 
 природного  газу",  уклали   цей   договір   на   транспортування 
 природного газу магістральними трубопроводами (далі - Договір). 

                      Терміни та визначення 
     У Договорі використані терміни мають таке значення:
     1) балансування - здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів газу, які надійшли до системи магістральних газопроводів, і обсягів газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують у газотранспортній системі тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи;
     2) Замовник (юридична особа, фізична особа - підприємець) - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі Договору замовляє в Газотранспортного підприємства надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для його подальшого використання на власні потреби або постачання споживачам;
     3) споживач Замовника - юридична або фізична особа - підприємець, якій Замовник надає послугу з постачання природного газу на підставі відповідного договору.
     Інші терміни використовуються в Договорі у значенні, наведеному в Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".
 
1. Предмет Договору
 
     1.1. Газотранспортне підприємство зобов'язується надати Замовнику послуги з транспортування магістральними трубопроводами природного газу Замовника від пунктів приймання-передачі газу в магістральні трубопроводи до пунктів призначення - газорозподільних станцій (далі - ГРС), а Замовник зобов'язується внести плату за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами в розмірі, у строки та порядку, передбачені умовами Договору.
 
     1.2. Річний   плановий   обсяг   транспортування   природного 
газу (далі   -   газ)   Замовника    складає    _____    тис.куб.м 
(_____________________________), у тому числі по місяцях: 
(тис. куб.м)
------------------------------------------------------------------
|  Місяць |Обсяг | Місяць |Обсяг |  Місяць |Обсяг | Місяць |Обсяг|
|---------+------+--------+------+---------+------+--------+-----|
|  Січень |      |Квітень |      |  Липень |      |Жовтень |     |
|---------+------+--------+------+---------+------+--------+-----|
|  Лютий  |      |Травень |      | Серпень |      |Листопад|     |
|---------+------+--------+------+---------+------+--------+-----|
|Березень |      |Червень |      |Вересень |      |Грудень |     |
------------------------------------------------------------------ 
2. Умови транспортування газу
 
     2.1. Підставою для транспортування газу магістральними трубопроводами є підтвердження в установленому порядку Оператором Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор) відповідно до щомісячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу газу, наявності в Замовника місячного обсягу газу, виділеного для забезпечення його споживачів або на власні потреби (далі - підтверджені обсяги).
 
     2.2. Замовник передає Газотранспортному підприємству газ в загальному потоці в підтверджених обсягах у пунктах приймання-передачі газу в магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства.
 
     2.3. При отриманні газу від Замовника на пунктах приймання-передачі в магістральні трубопроводи Газотранспортне підприємство не набуває права власності на отриманий для транспортування газ.
 
     2.4. Газотранспортне підприємство приймає газ від Замовника на пунктах приймання-передачі газу в магістральні трубопроводи та здійснює його транспортування по території України до ГРС, де передає газ Замовнику в загальному потоці в газорозподільні мережі.
 
     2.5. Приймання-передача газу в пунктах приймання-передачі та на ГРС здійснюється Сторонами відповідно до порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
     2.6. Транспортування підтвердженого обсягу газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з середньодобової норми (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.
     При перевищенні добової норми споживання газу Замовником та/або його споживачами, які безпосередньо приєднані до магістрального трубопроводу, без узгодження з Газотранспортним підприємством Газотранспортне підприємство має право в установленому законодавством порядку здійснити примусове обмеження транспортування газу до встановленої добової норми.
     При перевищенні добової норми споживання газу Замовником та/або його споживачами, які приєднані до газорозподільних мереж, без узгодження з Газотранспортним підприємством примусове обмеження транспортування газу здійснюється газорозподільним підприємством.
     У разі необхідності транспортування газу Замовнику може здійснюватися нерівномірно за складеним між Замовником та Газотранспортним підприємством графіком з урахуванням ресурсів газу, кліматичних умов і пропускної спроможності магістральних трубопроводів.
 
     2.7. Газотранспортне підприємство забезпечує на виході з ГРС подачу зазначеної в Договорі кількості газу з підтриманням робочого тиску згідно з технічними характеристиками регулюючого обладнання ГРС за умови:
     надходження газу Замовника в магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства в обсягах, зазначених у пункті 2.1 Договору;
     дотримання Замовником та/або його споживачами, які безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу, добової норми відбору газу (або узгодженого з Газотранспортним підприємством графіка);
     здійснення оплати послуг Замовником відповідно до умов Договору.
     У разі необхідності термінової зміни обсягів відбору газу на ГРС (більше ніж на 50% середньодобового обсягу) Замовник зобов'язаний попередити Газотранспортне підприємство не пізніше ніж за три доби до зміни обсягів відбору газу.
 
     2.8. Обсяг відбору газу Замовником та його споживачами протягом місяця не повинен перевищувати обсяг газу, що передається Замовником у магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства в цьому місяці.
 
     2.9. При зменшенні обсягів надходження газу Замовника в магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства в пунктах приймання-передачі газу Газотранспортне підприємство зменшує обсяг транспортування газу Замовнику та/або його споживачам, які підключені безпосередньо до магістральних трубопроводів Газотранспортного підприємства, про що Газотранспортне підприємство повинно негайно повідомити Замовника.
 
     2.10. У випадку зменшення відбору газу на ГРС Замовником та/або його споживачами, які безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу, унаслідок аварійних ситуацій або дій, спрямованих для запобігання аваріям у газовому господарстві, Замовник повинен негайно повідомити про це Газотранспортне підприємство.
 
3. Порядок оформлення актів наданих послуг
з транспортування газу
магістральними трубопроводами
 
     3.1. Послуги з транспортування газу оформлюються Газотранспортним підприємством і Замовником актами наданих послуг з транспортування газу магістральними трубопроводами (далі - акти наданих послуг).
     У випадку, якщо Замовник та/або його споживачі безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу Газотранспортного підприємства, кількість протранспортованого Газотранспортним підприємством газу Замовнику та/або його споживачам визначається за даними комерційних вузлів та приладів обліку газу (далі - вузли обліку), установлених на ГРС.
     Якщо Замовник та/або його споживачі отримують газ з мережі газорозподільного підприємства, даними для складання актів наданих послуг є дані газорозподільного підприємства про обсяги протранспортованого ним газу Замовнику та/або його споживачам.
 
     3.2. Газотранспортне підприємство до п'ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним, направляє Замовнику два примірники акта наданих послуг за звітний місяць, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою Газотранспортного підприємства.
 
     3.3. Замовник протягом двох днів з дати одержання акта наданих послуг зобов'язується повернути Газотранспортному підприємству один примірник оригіналу акта наданих послуг, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою Замовника, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до умов Договору або в судовому порядку.
     До прийняття рішення судом відповідні розрахунки за вартість послуг з транспортування газу магістральними трубопроводами здійснюються відповідно до даних Газотранспортного підприємства.
 
     3.4. Акти наданих послуг є підставою для проведення остаточних розрахунків Замовника з Газотранспортним підприємством.
 
4. Порядок обліку газу та його якість
 
     4.1. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб.м), приведений до стандартних умов: (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
 
     4.2. Кількість протранспортованого Газотранспортним підприємством газу Замовника до мережі газорозподільного підприємства визначається вузлами обліку газу, які встановлені на ГРС. Прилади обліку газу повинні відповідати вимогам, установленим для таких приладів обліку спеціально уповноваженим органом у сфері метрології.
     У випадку, якщо Замовник та/або його споживачі безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу Газотранспортного підприємства через ГРС, кількість протранспортованого Газотранспортним підприємством газу Замовнику та/або його споживачам визначається приладами обліку газу, які встановлені на ГРС.
     Газотранспортне підприємство на підставі письмового запиту Замовника (у разі коли Замовник та/або його споживачі безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу) допускає його уповноважених представників до зчитувань показників приладів обліку газу на ГРС, але не частіше одного разу на тиждень.
 
     4.3. Якість газу, що передається Сторонами на пунктах приймання-передачі газу в магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства та на ГРС, повинна відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам щодо його якості.
     Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами.
     Газотранспортне підприємство на підставі письмового запиту Замовника надає йому документ, що підтверджує фізико-хімічні показники газу, але не частіше одного разу на місяць.
 
     4.4. В окремих випадках унаслідок технологічних умов транспортування газ до ГРС Газотранспортне підприємство може подавати за заміщенням, у тому числі закуплений за зовнішньоекономічними контрактами або видобутий в Україні.
 
5. Визначення вартості послуг
за Договором та порядок розрахунків
 
     5.1. Розрахунки за послуги з транспортування газу магістральними трубопроводами здійснюються за тарифами, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
     Газотранспортне підприємство зобов'язується розміщувати інформацію про чинні тарифи на своєму офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації.
 
     5.2. Тарифи, визначені в пункті 5.1 Договору, є обов'язковими для Сторін з дати набрання ними чинності. Визначена на їх основі вартість послуги буде застосовуватись Сторонами при складанні актів наданих послуг та розрахунках за ці послуги згідно з умовами Договору.
 
     5.3. Розрахунковий період за Договором становить один місяць з 9-00 години першого дня місяця до 9-00 години першого дня наступного місяця включно.
     Вартість послуг з транспортування газу за місяць визначається як добуток тарифу на загальну кількість протранспортованого газу, визначеного згідно з розділом 4 Договору, та податку на додану вартість.
 
     5.4. Вартість фактично наданих Газотранспортним підприємством Замовнику послуг за звітний місяць визначається на підставі акта наданих послуг.
 
     5.5. Оплата вартості послуг за транспортування газу здійснюється Замовником (крім гарантованого постачальника) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Газотранспортного підприємства на умовах 100 відсотків попередньої оплати за десять днів до початку місяця, у якому буде здійснюватися транспортування газу.
     Замовник самостійно визначає розмір суми платежу попередньої оплати як добуток тарифу та планового обсягу газу на відповідний місяць. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Замовником до двадцятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.
     У платіжних дорученнях Замовник повинен обов'язково вказувати номер Договору, дату його підписання та звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата. У випадку, якщо в платіжних дорученнях Замовника не зазначено номер Договору, дата його підписання, звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата, Газотранспортне підприємство зараховує кошти, що надійшли від Замовника, у першу чергу як погашення заборгованості за надані послуги з транспортування газу, що виникла перша за часом у попередніх періодах.
 
     5.6. У випадку, якщо Замовник є гарантованим постачальником, то Замовник здійснює оплату послуг з транспортування газу в місяці, у якому здійснюється транспортування газу, шляхом щоденного перерахування коштів на рахунок Газотранспортного підприємства в порядку, установленому алгоритмом розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Замовником до двадцятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.
 
     5.7. У разі надходження коштів від Замовника в сумі, що перевищує вартість фактично наданих послуг з транспортування газу у звітному місяці, переплата зараховується Газотранспортним підприємством:
     у разі наявності заборгованості за надані послуги - як погашення заборгованості в попередніх місяцях;
     у разі відсутності заборгованості за надані послуги - як оплата послуг у місяці, наступному за звітним.
 
     5.8. Газотранспортне підприємство і Замовник зобов'язуються здійснювати звірку розрахунків щоквартально до двадцять п'ятого числа першого місяця, наступного за кварталом, на підставі відомостей про фактичну оплату послуг з транспортування газу та актів наданих послуг.
     Звірка розрахунків оформлюється Сторонами актом звірки.
 
6. Права та обов'язки Сторін
 
     6.1. Газотранспортне підприємство зобов'язане:
     6.1.1. Виконувати умови Договору.
     6.1.2. Забезпечити транспортування газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором.
     6.1.3. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає встановленим законодавством вимогам.
     6.1.4. Складати і підписувати з представниками Замовника акти наданих послуг.
     6.1.5. У випадку розірвання Договору провести звірку взаєморозрахунків із Замовником.
     6.1.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та Договором.
     6.1.7. Забезпечувати дотримання дисципліни транспортування газу.
 
     6.2. Газотранспортне підприємство має право:
     6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.
 
     6.2.2. На обмеження або припинення транспортування газу Замовнику та/або його споживачам у випадках, визначених законом та Договором.
     6.2.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Газотранспортне підприємство достроково розірвати Договір, повідомивши в письмовій формі про це Замовника за двадцять календарних днів до дати розірвання.
 
     6.3. Замовник зобов'язується:
     6.3.1. Виконувати умови Договору.
     6.3.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість послуг згідно з умовами Договору.
     6.3.3. Оформити надані послуги з транспортування газу актами наданих послуг.
     6.3.4. У випадку розірвання Договору провести звірку взаєморозрахунків та оплатити Газотранспортному підприємству вартість фактично наданих ним послуг в повному обсязі.
     6.3.5. Дотримуватись дисципліни транспортування (споживання) газу, не допускати несанкціонованого відбору газу самим та/або споживачами Замовника.
     6.3.6. Підписувати з представниками Газотранспортного підприємства акти наданих послуг.
     6.3.7. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та Договором.
     6.3.8. Замовник, який замовляє послугу з транспортування газу магістральними трубопроводами для його використання на власні потреби, зобов'язується:
     а) прийняти газ у загальному потоці від Газотранспортного підприємства відповідно до вимог Договору;
     б) у випадку отримання повідомлення від постачальника про зменшення обсягів поставки газу негайно письмово повідомити про це Газотранспортне підприємство та вжити заходів щодо зменшення споживання газу в межах скоригованих обсягів газу;
     в) при самостійному припиненні (обмеженні) споживання газу в триденний строк у письмовій формі повідомити про це Газотранспортне підприємство;
     г) негайно повідомити Газотранспортне підприємство про припинення (обмеження) споживання газу внаслідок аварійних ситуацій або дій, спрямованих для запобігання аваріям у газовому господарстві;
     ґ) забезпечити безперешкодний доступ представників Газотранспортного підприємства на власну територію для вільного огляду газопроводів, газоспоживного обладнання, приладів обліку газу;
     д) у випадку передачі газоспоживного обладнання на баланс іншого власника чи користувача в семиденний строк у письмовій формі повідомити про це Газотранспортне підприємство, додавши копії підтвердних документів та зазначивши повні поштові та банківські реквізити нового власника (користувача) обладнання. До моменту належного виконання цього зобов'язання Замовник зобов'язаний оплачувати вартість послуг з транспортування газу;
     е) забезпечити дотримання дисципліни відбору газу в пунктах призначення в обсягах та на умовах, визначених Договором;
     є) припиняти (обмежувати) відбір газу на вимогу Газотранспортного підприємства відповідно до закону.
     6.3.9. Замовник, який замовляє послугу для транспортування газу власним споживачам, зобов'язується:
     а) не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку місяця транспортування газу надати Газотранспортному підприємству документи щодо наявності ресурсів газу, які планується поставити споживачам, плановий розподіл місячного обсягу газу в розрізі регіонів, газорозподільних підприємств та споживачів відповідно до укладених ним договорів про постачання газу.
     Плановий розподіл місячного обсягу газу Замовника по споживачах надається ним до Оператора у письмовій та електронній формах.
     Плановий розподіл місячного обсягу газу по споживачах не повинен перевищувати обсягу ресурсів газу Замовника на відповідний місяць;
     б) у разі отримання газу за зовнішньоекономічним контрактом протягом місяця транспортування газу надати Газотранспортному підприємству також копії періодичної митної декларації або тимчасової декларації на ввезення газу в режимі "імпорт" відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку;
     в) письмово узгоджувати із Газотранспортним підприємством коригування планових обсягів поставок газу споживачам протягом місяця транспортування, як правило, п'ятнадцятого та двадцять п'ятого числа місяця транспортування газу. У цьому випадку Замовник зобов'язаний погодити зі споживачами зміни місячних обсягів транспортування газу та разом з газорозподільними підприємствами (а у випадку, якщо споживачі безпосередньо підключені до магістральних трубопроводів, - з Газотранспортним підприємством) привести обсяги споживання газу до рівня, зазначеного в розподілі.
     Коригування постачання місячного обсягу газу споживачам у бік його зменшення можливо на той обсяг газу, який фактично не використаний споживачами.
     Коригування постачання місячного обсягу газу споживачам у бік його збільшення допускається на той обсяг газу, на який Замовник має документальне підтвердження про наявність додаткових ресурсів газу;
     г) здійснювати балансування надходження і розподілу газу з метою уникнення дисбалансу газу.
     У разі відбору споживачами Замовника в поточному місяці обсягів газу менше, ніж обсяг надходження газу Замовника до магістральних трубопроводів, останній зобов'язується закачати до підземних сховищ газу (далі - ПСГ) у цьому поточному місяці надлишок ресурсів газу на умовах договору зберігання газу за наявності технічної можливості в Газотранспортного підприємства.
     У разі відмови Замовника від закачування газу у ПСГ Газотранспортне підприємство має право оформити в односторонньому порядку закачування газу Замовника у ПСГ в обсязі різниці між обсягом надходження газу Замовника та обсягом газу, поставленого споживачам, у тому числі шляхом заміщення.
     У разі відбору споживачами Замовника в поточному місяці обсягів газу більше, ніж обсяг надходження газу Замовника до магістральних трубопроводів, останній до дванадцятого числа місяця, наступного за звітним, зобов'язаний провести закупівлю газу та документально оформити таку закупівлю або здійснити відбір газу з ПСГ, який йому належить, у тому числі страхового запасу, та документально оформити такий відбір на умовах договору зберігання газу в обсязі, достатньому для покриття різниці між обсягом надходження газу Замовника і обсягом газу, поставленого споживачам;
     ґ) до дванадцятого числа наступного за звітним місяця надати Газотранспортному підприємству такі відомості:
     звіт про надходження і розподіл газу Замовника;
     копії актів приймання-передачі газу Замовником від власників газу;
     відомості щодо реалізації газу споживачам за звітний місяць, підписані Замовником та газорозподільним підприємством.
     У разі передачі Замовником газу суб'єктам господарювання, які не є споживачами Замовника, він зобов'язаний також надати Газотранспортному підприємству копії актів приймання-передачі газу таким суб'єктам;
     д) забезпечити облік протранспортованого магістральними трубопроводами газу спільно із Газотранспортним та газорозподільним підприємствами;
     е) здійснити заходи, спрямовані на припинення (обмеження) транспортування газу споживачам, відповідно до чинного законодавства.
 
     6.4. Замовник має право:
     6.4.1. На отримання газу, фізико-хімічні властивості якого відповідають нормативним документам, в обсягах, визначених Договором, крім випадків обмеження (припинення) транспортування газу відповідно до вимог Договору та законодавства.
     6.4.2. На коригування планових обсягів газу в установленому порядку.
     6.4.3. На отримання інформації щодо тарифів на транспортування газу, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі.
     6.4.4. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб та/або споживачам, яким Замовник здійснює постачання газу, з дотриманням вимог законодавства, про що письмово повідомляти Газотранспортне підприємство.
 
7. Відповідальність Сторін
 
     7.1. Газотранспортне підприємство і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором несуть відповідальність у межах, передбачених законодавством.
 
     7.2. Газотранспортне підприємство відповідає за втрату газу, яка виникла в магістральних трубопроводах під час його транспортування від пунктів приймання-передачі газу до ГРС, у розмірі фактичних втрат, якщо не доведе, що вони сталися не з його вини.
     Фактичні втрати, завдані Газотранспортним підприємством, відшкодовуються Замовнику протягом календарного місяця.
     У разі порушення Газотранспортним підприємством строків відшкодування фактичних втрат, передбачених цим пунктом, із Газотранспортного підприємства стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
 
     7.3. У разі порушення Замовником строків оплати, передбачених розділом 5 Договору, із Замовника стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
 
8. Порядок обмеження
та припинення транспортування газу
 
     8.1. Газотранспортне підприємство має право обмежити або припинити транспортування газу Замовнику або його споживачам згідно з Договором та визначеним законодавством порядком пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення у випадках:
     неоплати або неповної оплати вартості послуг з транспортування газу у строки, зазначені в Договорі;
     недотримання Замовником та/або його споживачами Договору, у тому числі перевищення обсягу споживання природного газу понад закуплений обсяг за відповідний період;
     виникнення аварій або здійснення заходів, спрямованих для запобігання аваріям на магістральних трубопроводах (відводах, ГРС) та в газорозподільних мережах;
     невиділення Замовнику планових обсягів постачання природного газу (лімітів);
     письмової заявки Замовника з обґрунтуванням таких заходів;
     припинення дії або розірвання Договору.
 
     8.2. Робота з припинення (обмеження) газопостачання споживачам виконується на підставі укладених договорів Замовника з суб'єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, або з органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, або, у разі підключення споживачів безпосередньо до магістральних трубопроводів, з Газотранспортним підприємством.
 
     8.3. Відновлення транспортування газу здійснюється Газотранспортним підприємством відповідно до законодавства за умови погашення Замовником заборгованості за надані послуги з транспортування газу, виділення постачальником планових обсягів постачання газу та компенсації витрат на виконання робіт з примусового припинення газопостачання та оплати вартості наданих послуг з його відновлення.
 
     8.4. У разі самовільного відновлення відбору газу Замовник та/або його споживачі несуть відповідальність відповідно до закону. Подальше припинення транспортування газу здійснюється шляхом механічного (зварного) від'єднання газопроводу з повідомленням відповідного органу внутрішніх справ.
 
     8.5. У випадку запланованих капітальних ремонтів магістральних трубопроводів (відводів, ГРС), крім аварійних, Газотранспортне підприємство має повідомити Замовника про припинення транспортування газу не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення транспортування газу.
 
     8.6. Замовник самостійно має право призупинити відбір газу повністю чи частково в разі необхідності або при виконанні планового ремонту системи газопостачання, повідомивши про це Газотранспортне підприємство не пізніше ніж за 7 днів до дати призупинення відбору газу.
 
9. Форс-мажор
 
     9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків щодо Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 
     9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
 
     9.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дати їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.
 
     9.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.
 
10. Вирішення спорів
 
     Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються за домовленістю Сторін або в порядку, встановленому законодавством.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 5 209

Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

8.1. Механізм приймання-передачі газу включає порядок документального оформлення:

надходження газу до МГ та ГРМ;

передачі газу в межах МГ та ГРМ;

передачі газу за межі МГ та ГРМ та складання реєстрів передачі газу;

використання споживачами обсягів газу та складання реєстрів реалізації газу;

руху газу в ПСГ.

8.2. До ЄГТСУ (МГ та ГРМ) України надходить газ:

власного видобутку (видобутий на території України);

закуплений в іноземних контрагентів (імпортований газ);

переданий для подальшого транзиту територією України (транзитний газ);

із ПСГ.

8.2.1. Газ, видобутий ГДП на території України, оформлюється актами приймання-передачі, які підписуються не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за звітним, представниками ГДП, постачальника і ГТП (ГП) або представниками ГДП і споживача, об’єкти газоспоживання якого безпосередньо приєднані до МГДП.

8.2.2. У разі коли резидент (імпортер) купує природний газ в іноземного контрагента, сторони укладають зовнішньоекономічний договір (контракт) поставки газу, яким визначаються умови приймання-передачі, ціна, обсяги та якість газу, що поставляється резиденту, та інші умови, які сторони визнають істотними для цього договору (контракту). Якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом) не передбачена безпосередня доставка газу іноземним контрагентом до ЄГТСУ, у власника газу (резидента) має бути укладена відповідна угода з уповноваженим оператором країни, що безпосередньо передає газ до ЄГТСУ.

Порядок приймання-передачі газу, що надходить до ЄГТСУ для його транспортування (транзиту), його обсяги та якість, інші умови транзиту газу визначаються відповідними міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються між уповноваженими операторами України та країни, що передає газ до ЄГТСУ.

Надходження газу до ЄГТСУ за зовнішньоекономічним договором (контрактом) оформлюється актом приймання-передачі газу, що підписується уповноваженими представниками іноземного контрагента, резидента (власника газу) та операторами України та країни, що передає газ до ЄГТСУ. Цей акт підписується сторонами не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Акти виконаних робіт за послуги з транспортування газу МГ (територією України, до ПСГ, ГРМ або споживачів, які приєднані до магістрального трубопроводу) оформлюються відповідно до договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, укладеного між власником газу та ГТП.

Акти виконаних робіт за послуги із зберігання газу в ПСГ оформлюються відповідно до договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу, укладеного між власником газу та ГЗП.

8.2.3. Порядок приймання-передачі обсягів газу до/із ПСГ визначається відповідними договорами, укладеними між ГЗП та замовником.

8.3. Приймання-передача газу від ГТП або ГДП до ГП відбувається в точках комерційного обліку газу на ГРС і оформлюється актами приймання-передачі, що підписуються представниками цих підприємств не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним.

При наявності розбіжностей у частині обсягу переданого (прийнятого) газу вони підлягають врегулюванню відповідно до умов технічної угоди або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється відповідно до показань приладів обліку газу ГТП (власника ЗВТ).

При наявності розбіжностей у частині обсягу протранспортованого газу споживачу з ГРМ вони підлягають урегулюванню відповідно до умов договору або в судовому порядку. До вирішення цього питання в судовому порядку обсяг протранспортованого газу встановлюється відповідно до показань приладів обліку газу ГП.

8.4. Природний газ із ЄГТСУ передається:

споживачам, які безпосередньо приєднані до МГ;

ГП, які через ГРМ передають газ безпосередньо споживачам;

до ПСГ;

газотранспортним підприємствам систем інших країн, які отримують імпортований газ, що транспортується для них територією України.

8.5. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, ГП, ГТП та ГДП разом з постачальниками газу та споживачами оформляють, підписують та скріплюють печатками акти приймання-передачі газу.

Постачальник, який у своєму плановому розподілі врахував поставку газу іншому постачальнику, зобов’язаний після закінчення місяця підписати з таким постачальником акт приймання-передачі газу на обсяг фактично використаного газу споживачами цього постачальника.

У разі якщо споживач має договірні відносини з постачальником, який не погоджується оформити з таким споживачем акти приймання-передачі газу, обсяг перевитрат газу вважається обсягом постачання газу гарантованим постачальником, на території здійснення ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач постачальника. При цьому споживач зобов’язаний до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи, передбачені договором з ним, та розрахуватися за вищезазначені обсяги газу.

8.5.1. До 12-го числа місяця, наступного за звітним, ГП, ГТП та ГДП:

разом з постачальниками газу на підставі актів приймання-передачі газу складають і підписують реєстри реалізації газу споживачам за звітний місяць окремо по кожному постачальнику в розрізі ГТП та їх структурних підрозділів та надають ГТП по одному примірнику даних реєстрів;

складають зведені реєстри транспортування газу в розрізі постачальників, регіонів та категорій споживачів (промисловість, населення, бюджетні установи та організації, суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) тощо) і надають їх Оператору в паперовому та електронному вигляді в установлених Оператором формах.

8.5.2. До 12-го числа місяця, наступного за звітним, постачальники надають Оператору та ГТП:

завірені в установленому порядку копії актів приймання-передачі газу;

звіт фактичної реалізації природного газу споживачам у розрізі регіонів, ГП, ГТП та ГДП у встановлених Оператором формах;

завірені в установленому порядку копії реєстрів реалізації газу споживачам у встановлених Оператором формах.

8.5.3. До 15-го числа місяця, наступного за звітним, Оператор на підставі аналізу звітів про надходження та реалізацію газу, актів приймання-передачі газу, реєстрів реалізації газу, інших матеріалів, наданих постачальниками, ГП, ГТП та ГДП, складає інформацію про надходження та реалізацію газу споживачам у розрізі кожного постачальника та зведені реєстри реалізації газу споживачам України, визначає випадки невідповідності планових (заявлених) і фактично використаних обсягів газу окремими постачальниками.

8.6. Рух природного газу в ПСГ оформлюється в такому порядку.

8.6.1. Замовник до 25-го числа місяця, що передує місяцю закачування або відбору газу до/із ПСГ (але не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку місяця закачування або відбору газу до/із ПСГ), надає ГЗП заяву в письмовій формі щодо здійснення закачування або відбору місячних обсягів газу (у тому числі страхового запасу газу) до/із ПСГ та додає до неї три примірники акта приймання-передачі газу, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою замовника, у яких зазначено місячний обсяг газу, що планується закачувати або відбирати (у тому числі страхового запасу газу) до/із ПСГ. При оформленні закачування газу до ПСГ замовник зобов’язаний надати ГЗП документи, що підтверджують його право власності на газ.

8.6.2. Обсяг газу, який передається сторонами при його закачуванні або відборі до/із ПСГ, у відповідному місяці оформляється актом приймання-передачі газу. Акти приймання-передачі газу складаються сторонами та скріплюються печаткою до 15-го числа наступного за звітним місяця закачування або відбору газу до/із ПСГ. В актах приймання-передачі газу вказується обсяг газу, у тому числі обсяг страхового запасу газу, закачаний або відібраний до/із ПСГ.

8.6.3. У випадку передачі замовником газу в ПСГ третій особі або приймання газу до ПСГ від третьої особи замовник зобов'язаний скласти акт приймання-передачі газу з третьою особою та протягом 10 днів з дати складання акта погодити його із ГЗП.

8.6.4. Документальне оформлення завершення/початку сезону зберігання у ПСГ здійснюється в такому порядку:

якщо після завершення сезону зберігання у ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу замовника, останній залишає його у ПСГ замовника на зберігання в наступному сезоні;

замовник і ГЗП до 15 травня наступного сезону зберігання зобов’язані скласти акт про обсяг залишку природного газу у ПСГ станом на кінець сезону зберігання;

якщо на дату завершення періоду відбору (15 квітня поточного сезону зберігання) у ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу замовника, то у строк до 15 липня наступного сезону зберігання замовник зобов’язаний укласти договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) цього залишку газу в наступному сезоні;

замовник і ГЗП протягом 10 днів з дати укладення договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу складають акти про обсяг залишку природного газу у ПСГ станом на початок нового сезону зберігання.

8.7. Акти приймання-передачі газу є підставою для розрахунків.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.