Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0514 01

ТИПОВИЙ ДОГОВІР на приєднання до газових мереж (магістральних або газорозподільних мереж)

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 4 311
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
31 січня 2013 року № 76

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2013 р.
за № 297/22829

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на приєднання до газових мереж
(магістральних або газорозподільних мереж)


№ ______________
________________________
           (місце укладення) ___________________
                                                  (дата) 

_____________________________________________________________ (далі – Власник)
   (найменування газотранспортного/газорозподільного підприємства)
в особі _______________________________________________________________________,
                                                                       (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ____________________________________________, з однієї сторони,                                     (реквізити установчого документа або довіреності)
та _________________________________________________________ (далі – Замовник)                (найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Замовника)
в особі _____________________________________________________________________,
                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ___________________________________________, з іншої сторони
                                     (реквізити установчого документа або довіреності)
(далі – Сторони), уклали цей договір на приєднання об’єктів системи газоспоживання (газопостачання) Замовника до газових мереж Власника (далі – Договір). 

При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися порядком доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України та порядком розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
І. Загальні положення

1.1. За цим Договором до газових мереж Власника, що перебувають у його власності, користуванні, господарському віданні чи експлуатації, приєднується: _______________________________________________________________________________, 
(найменування (назва) та опис об’єкта газоспоживання / газопостачання Замовника)

місцезнаходження якого: _______________________________(далі – об’єкт Замовника).

1.2. Місце забезпечення потужності об’єкта Замовника встановлюється на: 
_______________________________________________________________________________.
(місце в існуючих газових мережах, від якого здійснюється розвиток мереж з урахуванням приєднання Замовника) 
1.3. Точка приєднання (межа балансової належності між Власником та Замовником) встановлюється на: _______________________________________.

1.4. Тип приєднання об’єкта Замовника:  стандартне/нестандартне.
                                                                                                    (непотрібне викреслити)
1.5. Проектний тиск газу в точці приєднання: ______ МПа.

1.6. Пропускна потужність газопроводу Замовника в точці приєднання: ____ куб. м на годину.

1.7. Вузол обліку природного газу: _______________________________
___________________________________________________________.
                                      (вказати типорозмір та/або технічні характеристики)

ІІ. Предмет Договору 

2.1. Власник забезпечує приєднання об’єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього газопостачання або проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання, що додаються до цього Договору та є його невід´ємними частинами, а також здійснює підключення об’єкта Замовника до власних газових мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Власнику вартість приєднання та забезпечує в установленому порядку будівництво (встановлення) та введення в експлуатацію внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) власного об’єкта.
 
ІІІ. Обов'язки та права Сторін

3.1. Власник зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку в термін до ______________ приєднання об’єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) за умови своєчасної оплати за приєднання, визначеної розділом ІV цього Договору, установити в точці приєднання вузол обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечити його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.

3.1.2. Підключити об'єкт Замовника до власних газових мереж не пізніше 5 робочих днів (якщо підключення не потребує припинення газопостачання іншим споживачам) або 15 робочих днів (якщо підключення потребує припинення газопостачання іншим споживачам) після виконання таких умов:
введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника;
оплати Замовником повної вартості за приєднання, визначеної розділом ІV цього Договору;
узгодження Власником проекту внутрішнього газопостачання та введення внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) об’єкта Замовника в експлуатацію;
складання на об’єкт Замовника акта розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін.

3.2. Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. Оплатити вартість наданих Власником послуг з приєднання об’єкта Замовника в точці приєднання, визначену розділом ІV цього Договору.

3.2.2. Розробити на підставі технічних умов на внутрішнє газопостачання проект внутрішнього газопостачання об’єкта Замовника та погодити його з Власником.

3.2.3. Забезпечити в установленому порядку будівництво (встановлення) та введення в експлуатацію внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання).

3.2.4. Забезпечити допуск персоналу Власника на об’єкт Замовника для проведення робіт з приєднання.

3.3. Власник має право:

3.3.1. Надати послугу з приєднання як особисто, так і із залученням третіх осіб – підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами розміру плати за приєднання, визначеного розділом ІV цього Договору.

3.3.3. Не узгоджувати наданий Замовником проект внутрішнього газопостачання об’єкта Замовника у разі виявлення в ньому відхилень від даних технічних умов на внутрішнє газопостачання або чинних нормативно-технічних документів та повернути його із зауваженнями Замовнику на доопрацювання.

3.3.4. Здійснювати контроль за будівництвом (встановленням) Замовником внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) на об’єкті Замовника.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати виконання Власником зобов`язань з будівництва та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом надсилання письмових запитів до Власника про стан виконання робіт, необхідних для приєднання.

3.4.2. Звернутися до Власника за додатковими роз’ясненнями (уточненнями) щодо вихідних даних (технічних умов) на внутрішнє газопостачання об’єкта Замовника та/або умов цього Договору. 

3.5. Побудовані Власником за цим Договором газові мережі зовнішнього газопостачання є його власністю.

3.6. Пуск газу на об'єкт Замовника здійснюється в установленому законодавством порядку після укладання договору на постачання та/або транспортування (розподіл) природного газу на об'єкт Замовника.

IV. Плата за приєднання

4.1. Загальний розмір плати за приєднання відповідно до Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31 січня 2013 року № 77, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____ лютого 2013 року за № ________, становить _____________ грн, у тому числі:
вартість проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання при нестандартному приєднанні _________грн (без податку на додану вартість (далі – ПДВ)), яка передана Замовником Власнику за актом приймання-передачі _________________________________ в рахунок плати за приєднання;
               (вказати реквізити акта приймання-передачі) 
вартість дольової участі Замовника при нестандартному приєднанні, що приєднується до місця забезпечення потужності інших замовників, яка розрахована згідно з додатком до цього Договору, становить ___________грн (без ПДВ),
крім того, ПДВ ___________грн.
Передача Замовником проектно-кошторисної документації Власнику в рахунок плати за приєднання прирівнюється до операції продажу та здійснюється з урахуванням вимог Податкового кодексу України.
Для цілей бухгалтерського обліку операція по зарахуванню вартості проектно-кошторисної документації в рахунок зменшення плати за приєднання є операцією заліку зустрічних однорідних вимог. Документальне оформлення заліку зустрічних однорідних вимог здійснюється відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

4.2. Плата за нестандартне приєднання (без врахування вартості проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання), що сплачується Замовником Власнику, становить _____________ грн, крім того, ПДВ ___________грн.

4.3. Замовник сплачує плату за приєднання, визначену пунктом 4.1 цього розділу (за стандартне приєднання) та пунктом 4.2 цього розділу (за нестандартне приєднання), на поточний рахунок Власника з урахуванням податку на додану вартість у такому порядку та у  відповідні терміни:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4.4. Плата за приєднання включає, зокрема, послуги Власника з установлення в точці приєднання шафи з вузлом обліку природного газу та підключення об`єкта Замовника до газових мереж Власника.

V. Відповідальність Сторін 


5.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором вони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством. 

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків, визначених цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
Форс-мажорними обставинами є обставини, які виникли після укладення цього Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні та інші стихійні лиха, вибухи, війни або військові дії.
Факт дії таких обставин Сторона має підтвердити документом уповноваженого органу не пізніше 20 календарних днів з дати настання таких обставин.

 
VI. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку. 

VII. Строк дії Договору 

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Cторонами передбачених ним зобов'язань, крім випадку, зазначеного у пункті 8.3 розділу VIII цього Договору. 

7.2. Цей Договір може бути змінено шляхом укладання додаткових угод до цього Договору за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному чинним законодавством.

VIII. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов`язання Власника з приєднання об`єкта Замовника (будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об`єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання.

8.2. Якщо протягом одного року після введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання Замовник не забезпечить виконання вимог підпунктів 3.2.2, 3.2.3 пункту 3.2 розділу ІІІ цього Договору та за відсутності погодженого Сторонами строку продовження їх виконання Власник залишає за собою право не враховувати зарезервовану пропускну потужність на об’єкт Замовника при дефіциті пропускної потужності для інших замовників (споживачів). При цьому газорозподільне (газотранспортне) підприємство не враховує зарезервовану пропускну потужність лише за умови письмового попередження Замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та невиконання Замовником у цей самий строк вимог підпунктів 3.2.2, 3.2.3 пункту 3.2 розділу ІІІ цього Договору та відсутності продовження їх виконання.

8.3. Нездійснення Замовником оплати вартості послуг з приєднання протягом одного року після настання відповідного терміну оплати, визначеного пунктом 4.3 розділу ІV цього Договору, є підставою для розірвання Договору в односторонньому порядку.   

8.4. Перелік додатків до цього Договору, які є невід’ємними частинами цього Договору: __________________________________________________.

8.5. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для Замовника та Власника. 


IX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 
Власник
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон:  __________________________
Факс:        __________________________ 

М.П.
Замовник
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Телефон:  _______________________
Факс:        _______________________ 

М.П.
___________________/________________/ 
(посада, підпис)                   (ініціали, прізвище)___________________/_______________/    (посада, підпис)              (ініціали, прізвище)
_______________20___ року                                    _______________20___ року

 Комментарии по данной теме: ТИПОВИЙ ДОГОВІР на приєднання до газових мереж (магістральних або газорозподільних мереж)

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.