ТИПОВИЙ ДОГОВІР на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
22.09.2011 N 1579
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2011 р.
за N 1154/19892
 
                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
                на транспортування природного газу 
                  магістральними трубопроводами 
                        N _______________ 
 
    ____________________              ___________________ 
      (місце укладення)                     (дата) 
 ____________________________________________________, що здійснює 
   (найменування суб\’єкта господарської діяльності, 
     що здійснює транспортування природного газу) 
 діяльність на підставі ліцензії _________________________________ 
     (ліцензія на транспортування природного, нафтового газу 
        і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами) 
(далі – Газотранспортне підприємство), в особі __________________
 _______________________________________, 
 (посада, прізвище, ім\’я та по батькові) 
 що діє на підставі _____________________________________________, 
                         (довіреність або установчі документи 
                            Газотранспортного підприємства) 
 та ___________________________________________ (далі – Замовник), 
    (найменування, організаційно-правова форма Замовника – для 
      юридичної особи або прізвище, ім\’я, по батькові – для 
                   фізичної особи – підприємця) 
 в особі ________________________________________________________, 
               (посада, прізвище, ім\’я та по батькові) 
 що діє на підставі ____________________________ (далі – Сторони), 
                     (довіреність або установчі 
                       документи Замовника) 
 керуючись Законом   України   \”Про  засади  функціонування  ринку 
 природного  газу\”,  уклали   цей   договір   на   транспортування 
 природного газу магістральними трубопроводами (далі – Договір). 
                      Терміни та визначення 
     У Договорі використані терміни мають таке значення:
     1) балансування – здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів газу, які надійшли до системи магістральних газопроводів, і обсягів газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують у газотранспортній системі тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи;
     2) Замовник (юридична особа, фізична особа – підприємець) – суб\’єкт ринку природного газу, який на підставі Договору замовляє в Газотранспортного підприємства надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами для його подальшого використання на власні потреби або постачання споживачам;
     3) споживач Замовника – юридична або фізична особа – підприємець, якій Замовник надає послугу з постачання природного газу на підставі відповідного договору.
     Інші терміни використовуються в Договорі у значенні, наведеному в Законі України \”Про засади функціонування ринку природного газу\”.
 
1. Предмет Договору
 
     1.1. Газотранспортне підприємство зобов\’язується надати Замовнику послуги з транспортування магістральними трубопроводами природного газу Замовника від пунктів приймання-передачі газу в магістральні трубопроводи до пунктів призначення – газорозподільних станцій (далі – ГРС), а Замовник зобов\’язується внести плату за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами в розмірі, у строки та порядку, передбачені умовами Договору.
 
     1.2. Річний   плановий   обсяг   транспортування   природного 
газу (далі   –   газ)   Замовника    складає    _____    тис.куб.м 
(_____________________________), у тому числі по місяцях: 
(тис. куб.м)
——————————————————————
|  Місяць |Обсяг | Місяць |Обсяг |  Місяць |Обсяг | Місяць |Обсяг|
|———+——+——–+——+———+——+——–+—–|
|  Січень |      |Квітень |      |  Липень |      |Жовтень |     |
|———+——+——–+——+———+——+——–+—–|
|  Лютий  |      |Травень |      | Серпень |      |Листопад|     |
|———+——+——–+——+———+——+——–+—–|
|Березень |      |Червень |      |Вересень |      |Грудень |     |
—————————————————————— 
2. Умови транспортування газу
 
     2.1. Підставою для транспортування газу магістральними трубопроводами є підтвердження в установленому порядку Оператором Єдиної газотранспортної системи України (далі – Оператор) відповідно до щомісячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу газу, наявності в Замовника місячного обсягу газу, виділеного для забезпечення його споживачів або на власні потреби (далі – підтверджені обсяги).
 
     2.2. Замовник передає Газотранспортному підприємству газ в загальному потоці в підтверджених обсягах у пунктах приймання-передачі газу в магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства.
 
     2.3. При отриманні газу від Замовника на пунктах приймання-передачі в магістральні трубопроводи Газотранспортне підприємство не набуває права власності на отриманий для транспортування газ.
 
     2.4. Газотранспортне підприємство приймає газ від Замовника на пунктах приймання-передачі газу в магістральні трубопроводи та здійснює його транспортування по території України до ГРС, де передає газ Замовнику в загальному потоці в газорозподільні мережі.
 
     2.5. Приймання-передача газу в пунктах приймання-передачі та на ГРС здійснюється Сторонами відповідно до порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
     2.6. Транспортування підтвердженого обсягу газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з середньодобової норми (далі – добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.
     При перевищенні добової норми споживання газу Замовником та/або його споживачами, які безпосередньо приєднані до магістрального трубопроводу, без узгодження з Газотранспортним підприємством Газотранспортне підприємство має право в установленому законодавством порядку здійснити примусове обмеження транспортування газу до встановленої добової норми.
     При перевищенні добової норми споживання газу Замовником та/або його споживачами, які приєднані до газорозподільних мереж, без узгодження з Газотранспортним підприємством примусове обмеження транспортування газу здійснюється газорозподільним підприємством.
     У разі необхідності транспортування газу Замовнику може здійснюватися нерівномірно за складеним між Замовником та Газотранспортним підприємством графіком з урахуванням ресурсів газу, кліматичних умов і пропускної спроможності магістральних трубопроводів.
 
     2.7. Газотранспортне підприємство забезпечує на виході з ГРС подачу зазначеної в Договорі кількості газу з підтриманням робочого тиску згідно з технічними характеристиками регулюючого обладнання ГРС за умови:
     надходження газу Замовника в магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства в обсягах, зазначених у пункті 2.1 Договору;
     дотримання Замовником та/або його споживачами, які безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу, добової норми відбору газу (або узгодженого з Газотранспортним підприємством графіка);
     здійснення оплати послуг Замовником відповідно до умов Договору.
     У разі необхідності термінової зміни обсягів відбору газу на ГРС (більше ніж на 50% середньодобового обсягу) Замовник зобов\’язаний попередити Газотранспортне підприємство не пізніше ніж за три доби до зміни обсягів відбору газу.
 
     2.8. Обсяг відбору газу Замовником та його споживачами протягом місяця не повинен перевищувати обсяг газу, що передається Замовником у магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства в цьому місяці.
 
     2.9. При зменшенні обсягів надходження газу Замовника в магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства в пунктах приймання-передачі газу Газотранспортне підприємство зменшує обсяг транспортування газу Замовнику та/або його споживачам, які підключені безпосередньо до магістральних трубопроводів Газотранспортного підприємства, про що Газотранспортне підприємство повинно негайно повідомити Замовника.
 
     2.10. У випадку зменшення відбору газу на ГРС Замовником та/або його споживачами, які безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу, унаслідок аварійних ситуацій або дій, спрямованих для запобігання аваріям у газовому господарстві, Замовник повинен негайно повідомити про це Газотранспортне підприємство.
 
3. Порядок оформлення актів наданих послуг
з транспортування газу
магістральними трубопроводами
 
     3.1. Послуги з транспортування газу оформлюються Газотранспортним підприємством і Замовником актами наданих послуг з транспортування газу магістральними трубопроводами (далі – акти наданих послуг).
     У випадку, якщо Замовник та/або його споживачі безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу Газотранспортного підприємства, кількість протранспортованого Газотранспортним підприємством газу Замовнику та/або його споживачам визначається за даними комерційних вузлів та приладів обліку газу (далі – вузли обліку), установлених на ГРС.
     Якщо Замовник та/або його споживачі отримують газ з мережі газорозподільного підприємства, даними для складання актів наданих послуг є дані газорозподільного підприємства про обсяги протранспортованого ним газу Замовнику та/або його споживачам.
 
     3.2. Газотранспортне підприємство до п\’ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним, направляє Замовнику два примірники акта наданих послуг за звітний місяць, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою Газотранспортного підприємства.
 
     3.3. Замовник протягом двох днів з дати одержання акта наданих послуг зобов\’язується повернути Газотранспортному підприємству один примірник оригіналу акта наданих послуг, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою Замовника, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до умов Договору або в судовому порядку.
     До прийняття рішення судом відповідні розрахунки за вартість послуг з транспортування газу магістральними трубопроводами здійснюються відповідно до даних Газотранспортного підприємства.
 
     3.4. Акти наданих послуг є підставою для проведення остаточних розрахунків Замовника з Газотранспортним підприємством.
 
4. Порядок обліку газу та його якість
 
     4.1. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб.м), приведений до стандартних умов: (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
 
     4.2. Кількість протранспортованого Газотранспортним підприємством газу Замовника до мережі газорозподільного підприємства визначається вузлами обліку газу, які встановлені на ГРС. Прилади обліку газу повинні відповідати вимогам, установленим для таких приладів обліку спеціально уповноваженим органом у сфері метрології.
     У випадку, якщо Замовник та/або його споживачі безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу Газотранспортного підприємства через ГРС, кількість протранспортованого Газотранспортним підприємством газу Замовнику та/або його споживачам визначається приладами обліку газу, які встановлені на ГРС.
     Газотранспортне підприємство на підставі письмового запиту Замовника (у разі коли Замовник та/або його споживачі безпосередньо підключені до магістрального трубопроводу) допускає його уповноважених представників до зчитувань показників приладів обліку газу на ГРС, але не частіше одного разу на тиждень.
 
     4.3. Якість газу, що передається Сторонами на пунктах приймання-передачі газу в магістральні трубопроводи Газотранспортного підприємства та на ГРС, повинна відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам щодо його якості.
     Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами.
     Газотранспортне підприємство на підставі письмового запиту Замовника надає йому документ, що підтверджує фізико-хімічні показники газу, але не частіше одного разу на місяць.
 
     4.4. В окремих випадках унаслідок технологічних умов транспортування газ до ГРС Газотранспортне підприємство може подавати за заміщенням, у тому числі закуплений за зовнішньоекономічними контрактами або видобутий в Україні.
 
5. Визначення вартості послуг
за Договором та порядок розрахунків
 
     5.1. Розрахунки за послуги з транспортування газу магістральними трубопроводами здійснюються за тарифами, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
     Газотранспортне підприємство зобов\’язується розміщувати інформацію про чинні тарифи на своєму офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації.
 
     5.2. Тарифи, визначені в пункті 5.1 Договору, є обов\’язковими для Сторін з дати набрання ними чинності. Визначена на їх основі вартість послуги буде застосовуватись Сторонами при складанні актів наданих послуг та розрахунках за ці послуги згідно з умовами Договору.
 
     5.3. Розрахунковий період за Договором становить один місяць з 9-00 години першого дня місяця до 9-00 години першого дня наступного місяця включно.
     Вартість послуг з транспортування газу за місяць визначається як добуток тарифу на загальну кількість протранспортованого газу, визначеного згідно з розділом 4 Договору, та податку на додану вартість.
 
     5.4. Вартість фактично наданих Газотранспортним підприємством Замовнику послуг за звітний місяць визначається на підставі акта наданих послуг.
 
     5.5. Оплата вартості послуг за транспортування газу здійснюється Замовником (крім гарантованого постачальника) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Газотранспортного підприємства на умовах 100 відсотків попередньої оплати за десять днів до початку місяця, у якому буде здійснюватися транспортування газу.
     Замовник самостійно визначає розмір суми платежу попередньої оплати як добуток тарифу та планового обсягу газу на відповідний місяць. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Замовником до двадцятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.
     У платіжних дорученнях Замовник повинен обов\’язково вказувати номер Договору, дату його підписання та звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата. У випадку, якщо в платіжних дорученнях Замовника не зазначено номер Договору, дата його підписання, звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата, Газотранспортне підприємство зараховує кошти, що надійшли від Замовника, у першу чергу як погашення заборгованості за надані послуги з транспортування газу, що виникла перша за часом у попередніх періодах.
 
     5.6. У випадку, якщо Замовник є гарантованим постачальником, то Замовник здійснює оплату послуг з транспортування газу в місяці, у якому здійснюється транспортування газу, шляхом щоденного перерахування коштів на рахунок Газотранспортного підприємства в порядку, установленому алгоритмом розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Замовником до двадцятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.
 
     5.7. У разі надходження коштів від Замовника в сумі, що перевищує вартість фактично наданих послуг з транспортування газу у звітному місяці, переплата зараховується Газотранспортним підприємством:
     у разі наявності заборгованості за надані послуги – як погашення заборгованості в попередніх місяцях;
     у разі відсутності заборгованості за надані послуги – як оплата послуг у місяці, наступному за звітним.
 
     5.8. Газотранспортне підприємство і Замовник зобов\’язуються здійснювати звірку розрахунків щоквартально до двадцять п\’ятого числа першого місяця, наступного за кварталом, на підставі відомостей про фактичну оплату послуг з транспортування газу та актів наданих послуг.
     Звірка розрахунків оформлюється Сторонами актом звірки.
 
6. Права та обов\’язки Сторін
 
     6.1. Газотранспортне підприємство зобов\’язане:
     6.1.1. Виконувати умови Договору.
     6.1.2. Забезпечити транспортування газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором.
     6.1.3. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає встановленим законодавством вимогам.
     6.1.4. Складати і підписувати з представниками Замовника акти наданих послуг.
     6.1.5. У випадку розірвання Договору провести звірку взаєморозрахунків із Замовником.
     6.1.6. Виконувати інші обов\’язки, передбачені законодавством та Договором.
     6.1.7. Забезпечувати дотримання дисципліни транспортування газу.
 
     6.2. Газотранспортне підприємство має право:
     6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.
 
     6.2.2. На обмеження або припинення транспортування газу Замовнику та/або його споживачам у випадках, визначених законом та Договором.
     6.2.3. У разі невиконання зобов\’язань Замовником Газотранспортне підприємство достроково розірвати Договір, повідомивши в письмовій формі про це Замовника за двадцять календарних днів до дати розірвання.
 
     6.3. Замовник зобов\’язується:
     6.3.1. Виконувати умови Договору.
     6.3.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість послуг згідно з умовами Договору.
     6.3.3. Оформити надані послуги з транспортування газу актами наданих послуг.
     6.3.4. У випадку розірвання Договору провести звірку взаєморозрахунків та оплатити Газотранспортному підприємству вартість фактично наданих ним послуг в повному обсязі.
     6.3.5. Дотримуватись дисципліни транспортування (споживання) газу, не допускати несанкціонованого відбору газу самим та/або споживачами Замовника.
     6.3.6. Підписувати з представниками Газотранспортного підприємства акти наданих послуг.
     6.3.7. Виконувати інші обов\’язки, передбачені законодавством та Договором.
     6.3.8. Замовник, який замовляє послугу з транспортування газу магістральними трубопроводами для його використання на власні потреби, зобов\’язується:
     а) прийняти газ у загальному потоці від Газотранспортного підприємства відповідно до вимог Договору;
     б) у випадку отримання повідомлення від постачальника про зменшення обсягів поставки газу негайно письмово повідомити про це Газотранспортне підприємство та вжити заходів щодо зменшення споживання газу в межах скоригованих обсягів газу;
     в) при самостійному припиненні (обмеженні) споживання газу в триденний строк у письмовій формі повідомити про це Газотранспортне підприємство;
     г) негайно повідомити Газотранспортне підприємство про припинення (обмеження) споживання газу внаслідок аварійних ситуацій або дій, спрямованих для запобігання аваріям у газовому господарстві;
     ґ) забезпечити безперешкодний доступ представників Газотранспортного підприємства на власну територію для вільного огляду газопроводів, газоспоживного обладнання, приладів обліку газу;
     д) у випадку передачі газоспоживного обладнання на баланс іншого власника чи користувача в семиденний строк у письмовій формі повідомити про це Газотранспортне підприємство, додавши копії підтвердних документів та зазначивши повні поштові та банківські реквізити нового власника (користувача) обладнання. До моменту належного виконання цього зобов\’язання Замовник зобов\’язаний оплачувати вартість послуг з транспортування газу;
     е) забезпечити дотримання дисципліни відбору газу в пунктах призначення в обсягах та на умовах, визначених Договором;
     є) припиняти (обмежувати) відбір газу на вимогу Газотранспортного підприємства відповідно до закону.
     6.3.9. Замовник, який замовляє послугу для транспортування газу власним споживачам, зобов\’язується:
     а) не пізніше ніж за п\’ять робочих днів до початку місяця транспортування газу надати Газотранспортному підприємству документи щодо наявності ресурсів газу, які планується поставити споживачам, плановий розподіл місячного обсягу газу в розрізі регіонів, газорозподільних підприємств та споживачів відповідно до укладених ним договорів про постачання газу.
     Плановий розподіл місячного обсягу газу Замовника по споживачах надається ним до Оператора у письмовій та електронній формах.
     Плановий розподіл місячного обсягу газу по споживачах не повинен перевищувати обсягу ресурсів газу Замовника на відповідний місяць;
     б) у разі отримання газу за зовнішньоекономічним контрактом протягом місяця транспортування газу надати Газотранспортному підприємству також копії періодичної митної декларації або тимчасової декларації на ввезення газу в режимі \”імпорт\” відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку;
     в) письмово узгоджувати із Газотранспортним підприємством коригування планових обсягів поставок газу споживачам протягом місяця транспортування, як правило, п\’ятнадцятого та двадцять п\’ятого числа місяця транспортування газу. У цьому випадку Замовник зобов\’язаний погодити зі споживачами зміни місячних обсягів транспортування газу та разом з газорозподільними підприємствами (а у випадку, якщо споживачі безпосередньо підключені до магістральних трубопроводів, – з Газотранспортним підприємством) привести обсяги споживання газу до рівня, зазначеного в розподілі.
     Коригування постачання місячного обсягу газу споживачам у бік його зменшення можливо на той обсяг газу, який фактично не використаний споживачами.
     Коригування постачання місячного обсягу газу споживачам у бік його збільшення допускається на той обсяг газу, на який Замовник має документальне підтвердження про наявність додаткових ресурсів газу;
     г) здійснювати балансування надходження і розподілу газу з метою уникнення дисбалансу газу.
     У разі відбору споживачами Замовника в поточному місяці обсягів газу менше, ніж обсяг надходження газу Замовника до магістральних трубопроводів, останній зобов\’язується закачати до підземних сховищ газу (далі – ПСГ) у цьому поточному місяці надлишок ресурсів газу на умовах договору зберігання газу за наявності технічної можливості в Газотранспортного підприємства.
     У разі відмови Замовника від закачування газу у ПСГ Газотранспортне підприємство має право оформити в односторонньому порядку закачування газу Замовника у ПСГ в обсязі різниці між обсягом надходження газу Замовника та обсягом газу, поставленого споживачам, у тому числі шляхом заміщення.
     У разі відбору споживачами Замовника в поточному місяці обсягів газу більше, ніж обсяг надходження газу Замовника до магістральних трубопроводів, останній до дванадцятого числа місяця, наступного за звітним, зобов\’язаний провести закупівлю газу та документально оформити таку закупівлю або здійснити відбір газу з ПСГ, який йому належить, у тому числі страхового запасу, та документально оформити такий відбір на умовах договору зберігання газу в обсязі, достатньому для покриття різниці між обсягом надходження газу Замовника і обсягом газу, поставленого споживачам;
     ґ) до дванадцятого числа наступного за звітним місяця надати Газотранспортному підприємству такі відомості:
     звіт про надходження і розподіл газу Замовника;
     копії актів приймання-передачі газу Замовником від власників газу;
     відомості щодо реалізації газу споживачам за звітний місяць, підписані Замовником та газорозподільним підприємством.
     У разі передачі Замовником газу суб\’єктам господарювання, які не є споживачами Замовника, він зобов\’язаний також надати Газотранспортному підприємству копії актів приймання-передачі газу таким суб\’єктам;
     д) забезпечити облік протранспортованого магістральними трубопроводами газу спільно із Газотранспортним та газорозподільним підприємствами;
     е) здійснити заходи, спрямовані на припинення (обмеження) транспортування газу споживачам, відповідно до чинного законодавства.
 
     6.4. Замовник має право:
     6.4.1. На отримання газу, фізико-хімічні властивості якого відповідають нормативним документам, в обсягах, визначених Договором, крім випадків обмеження (припинення) транспортування газу відповідно до вимог Договору та законодавства.
     6.4.2. На коригування планових обсягів газу в установленому порядку.
     6.4.3. На отримання інформації щодо тарифів на транспортування газу, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі.
     6.4.4. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб та/або споживачам, яким Замовник здійснює постачання газу, з дотриманням вимог законодавства, про що письмово повідомляти Газотранспортне підприємство.
 
7. Відповідальність Сторін
 
     7.1. Газотранспортне підприємство і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов\’язань за Договором несуть відповідальність у межах, передбачених законодавством.
 
     7.2. Газотранспортне підприємство відповідає за втрату газу, яка виникла в магістральних трубопроводах під час його транспортування від пунктів приймання-передачі газу до ГРС, у розмірі фактичних втрат, якщо не доведе, що вони сталися не з його вини.
     Фактичні втрати, завдані Газотранспортним підприємством, відшкодовуються Замовнику протягом календарного місяця.
     У разі порушення Газотранспортним підприємством строків відшкодування фактичних втрат, передбачених цим пунктом, із Газотранспортного підприємства стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
 
     7.3. У разі порушення Замовником строків оплати, передбачених розділом 5 Договору, із Замовника стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
 
8. Порядок обмеження
та припинення транспортування газу
 
     8.1. Газотранспортне підприємство має право обмежити або припинити транспортування газу Замовнику або його споживачам згідно з Договором та визначеним законодавством порядком пооб\’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення у випадках:
     неоплати або неповної оплати вартості послуг з транспортування газу у строки, зазначені в Договорі;
     недотримання Замовником та/або його споживачами Договору, у тому числі перевищення обсягу споживання природного газу понад закуплений обсяг за відповідний період;
     виникнення аварій або здійснення заходів, спрямованих для запобігання аваріям на магістральних трубопроводах (відводах, ГРС) та в газорозподільних мережах;
     невиділення Замовнику планових обсягів постачання природного газу (лімітів);
     письмової заявки Замовника з обґрунтуванням таких заходів;
     припинення дії або розірвання Договору.
 
     8.2. Робота з припинення (обмеження) газопостачання споживачам виконується на підставі укладених договорів Замовника з суб\’єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, або з органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, або, у разі підключення споживачів безпосередньо до магістральних трубопроводів, з Газотранспортним підприємством.
 
     8.3. Відновлення транспортування газу здійснюється Газотранспортним підприємством відповідно до законодавства за умови погашення Замовником заборгованості за надані послуги з транспортування газу, виділення постачальником планових обсягів постачання газу та компенсації витрат на виконання робіт з примусового припинення газопостачання та оплати вартості наданих послуг з його відновлення.
 
     8.4. У разі самовільного відновлення відбору газу Замовник та/або його споживачі несуть відповідальність відповідно до закону. Подальше припинення транспортування газу здійснюється шляхом механічного (зварного) від\’єднання газопроводу з повідомленням відповідного органу внутрішніх справ.
 
     8.5. У випадку запланованих капітальних ремонтів магістральних трубопроводів (відводів, ГРС), крім аварійних, Газотранспортне підприємство має повідомити Замовника про припинення транспортування газу не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення транспортування газу.
 
     8.6. Замовник самостійно має право призупинити відбір газу повністю чи частково в разі необхідності або при виконанні планового ремонту системи газопостачання, повідомивши про це Газотранспортне підприємство не пізніше ніж за 7 днів до дати призупинення відбору газу.
 
9. Форс-мажор
 
     9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов\’язків щодо Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 
     9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов\’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
 
     9.3. Сторони зобов\’язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дати їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.
 
     9.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.
 
10. Вирішення спорів
 
     Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються за домовленістю Сторін або в порядку, встановленому законодавством.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code