Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням

Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням
 
     3.1. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.
     Розрахункові засоби обліку електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ПУЕ, цих Правил та проектних рішень.
 
     3.2. Відповідальність за технічний стан засобів обліку несе та організація, на балансі якої вони перебувають, або організація, яка здійснює їх експлуатацію на підставі відповідного договору.
 
     3.3. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.
{ Пункт 3.3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.4. Якщо протягом 2 послідовних розрахункових періодів спостерігається зменшення середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до рівня, меншого ніж передбачений проектною документацією, вимогами ПУЕ та/або технічними характеристиками заводу-виробника щодо завантаження трансформаторів струму, то протягом наступного розрахункового періоду постачальник електричної енергії, електропередавальна організація або споживач має право звернутися до власника засобів обліку щодо приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ або технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку, за винятком випадків обліку електричної енергії, використаної споживачами з нерівномірним споживанням електричної енергії протягом року (зменшення відповідно до технологічного циклу роботи споживаної потужності у 5 та більше разів протягом строку, який є не меншим одного розрахункового періоду).
     У разі звернення до власника засобів обліку споживача або електропередавальної організації, або постачальника електричної енергії щодо невідповідності обліку вимогам ПУЕ або технічним характеристикам заводу-виробника засобів обліку сторонами складається акт про невідповідність метрологічних характеристик, у якому, в тому числі, зазначається термін приведення засобів обліку їх власником за його рахунок у відповідність до вимог ПУЕ або технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку. У такому разі сторонами переглядається величина дозволеної потужності. { Абзац другий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
     Термін приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ або до технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку має не перевищувати 1 місяць (для обліку в мережах 0,4 кВ) та 3 місяці (для обліку в мережах 6 кВ та вище) з дня складення акта.
     У разі відмови представника власника засобу обліку від підпису в акті робиться відповідний запис. У цьому випадку акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менш ніж трьома уповноваженими представниками сторони, що складає акт.
 
     3.5. У разі виникнення зустрічного перетікання електричної енергії між електричними мережами споживача та електропередавальної організації розрахункові засоби обліку електричної енергії мають забезпечувати облік активної та реактивної електричної енергії в обох напрямках.
{ Пункт 3.5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.6. Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) обліку електричної енергії, забороняється, за винятком випадків, передбачених розділом 6 цих Правил.
     Споживання електричної енергії за відповідним тарифом має бути забезпечене окремим обліком.
     Окремі площадки вимірювання мають бути забезпечені засобами обліку, які дають можливість організувати розрахунковий облік за відповідним тарифом на всій площадці вимірювання.
 
{ Абзац четвертий пункту 3.6 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.7. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку або державну метрологічну атестацію. { Абзац перший пункту 3.7 в редакції Постанови НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з ПУЕ та проектними рішеннями.
     Засоби обліку мають бути встановлені таким чином, щоб для контролю за обсягом споживання електричної енергії забезпечити технічну можливість безперешкодного доступу до засобів обліку:
     1) які встановлені на об\’єктах електропередавальної організації, – відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії та споживача;
     2) які встановлені на об\’єктах споживача (основного споживача), – відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та субспоживача;
     3) які встановлені на об\’єктах субспоживача, – відповідальних працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та основного споживача.
{ Пункт 3.7 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.8. У разі встановлення або заміни засобів обліку споживачем електропередавальна організація відповідно до вибраного споживачем виду тарифу із переліку, передбаченого нормативно-правовими актами НКРЕ, та вимог нормативно-технічних документів щодо організації комерційного обліку має запропонувати споживачу перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та вимірювання величини споживаної електричної потужності, а також перелік каналів зв\’язку, якими має забезпечуватися передача інформації щодо обліку, у тому числі форматів представлення даних щодо забезпечення можливості зчитування даних з засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних. { Абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008, N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     У рекомендаціях щодо вибору розрахункових засобів обліку електричної енергії та обладнання, яким має забезпечуватися передача інформації щодо обліку електричної енергії, електропередавальна організація має враховувати можливість об\’єднання локального устаткування збору і обробки даних в автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії. { Абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     У разі встановлення локального устаткування збору та обробки даних або зміни електричної схеми обліку на основі технічних рекомендацій, наданих електропередавальною організацією, споживач або організація, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового обліку, розробляє технічне завдання на встановлення (заміну) розрахункового обліку, яке погоджується електропередавальною організацією впродовж десяти робочих днів з дня отримання. На основі погодженого технічного завдання на встановлення (заміну) розрахункового обліку проектною організацією за договором із споживачем або організацією, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового обліку, розробляється проект встановлення розрахункового обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних. Установлення (заміну) засобів розрахункового обліку без зміни електричної схеми обліку дозволяється здійснювати відповідно до існуючих проектних рішень без розробки технічного завдання. { Абзац третій пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006; в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     Термін розгляду поданого на узгодження робочого проекту не може перевищувати п\’ятнадцяти робочих днів з дня його отримання електропередавальною організацією. За результатами розгляду електропередавальною організацією оформляється технічне рішення до робочого проекту. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники вузла обліку. Зауваження та рекомендації до робочого проекту викладаються окремим розділом у технічному рішенні. За умови врахування зауважень та рекомендацій до робочого проекту погодження доопрацьованого робочого проекту з електропередавальною організацією не потрібно. { Пункт 3.8 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
     Установлення (заміна) засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних виконується електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт, за рахунок власника відповідного обладнання, якщо такі дії вимагаються нормативно-правовими актами, або за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється установлення (заміна) розрахункового обліку. { Абзац п\’ятий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006; в редакції Постанов НКРЕ N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008, N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     Установлення (заміна) засобів розрахункового обліку без зміни електричної схеми обліку здійснюється на підставі заяви споживача за його рахунок електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт, за погодженням з електропередавальною організацією. Робочий проект на встановлення (заміну) засобів розрахункового обліку із зміною електричної схеми обліку та/або локального устаткування збору та обробки даних виконується проектною організацією за договором, укладеним із організацією, на балансі якої перебувають розрахункові засоби обліку. { Пункт 3.8 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006; в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     У разі встановлення на території споживача розрахункових засобів обліку електричної енергії організацією, яка має право на виконання таких робіт, але не є електропередавальною організацією, споживач має забезпечити безперешкодний доступ відповідальних представників постачальника за регульованим тарифом (електропередавальної організації) для контролю правильності підключення і перевірки роботи встановлених засобів обліку.
     Локальне устаткування збору та обробки даних та автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії мають створюватись та проходити свій подальший розвиток (нарощування, розширення, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення тощо) згідно з погодженим проектом. { Пункт 3.8 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
 
     3.9. Під час улаштування споживачем локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) на власних електроустановках споживач отримує від електропередавальної організації технічні рекомендації.
     У складі ЛУЗОД та/або АСКОЕ забороняється незаконне використання об\’єктів права інтелектуальної власності (комп\’ютерних програм, баз даних тощо).
     У разі влаштування складових ЛУЗОД або АСКОЕ споживача на електроустановках, які не перебувають у власності споживача, технічні рекомендації перед їх видачею мають бути узгоджені електропередавальною організацією з власниками відповідних електроустановок.
     Власник електроустановки не має права обмежувати перелік типів засобів обліку, що можуть бути встановлені в точках обліку згідно з технічними рекомендаціями, наданими електропередавальною організацією споживачу.
{ Правила доповнено пунктом 3.9 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.10. Технічні рекомендації мають включати:
     перелік даних, що передаються до електропередавальної організації;
     протокол передачі даних;
     перелік місць установлення засобів обліку;
     перелік місць установлення комунікаційного обладнання;
     інформацію про параметри каналів зв\’язку, які будуть застосовуватись для зчитування даних з ЛУЗОД або обміну даними з АСКОЕ споживача; { Абзац шостий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     рекомендації щодо апаратного та програмного інтерфейсу лічильників;
     граничні показники похибки вимірювання обсягу (кількості) електричної енергії;
     граничні показники розсинхронізації часу;
     алгоритм приведення даних вимірювань з лічильників до даних, що будуть використовуватися для проведення комерційних розрахунків;
     умови спільного використання ЛУЗОД.
     Технічні рекомендації можуть бути скориговані в разі введення в дію нових нормативних документів або внесення змін в існуючі нормативні документи, які змінюють вимоги до ЛУЗОД або АСКОЕ.
{ Правила доповнено пунктом 3.10 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.11. З урахуванням технічних рекомендацій електропередавальної організації щодо побудови ЛУЗОД або АСКОЕ споживача розробляється технічне завдання.
     Розробка та узгодження технічного завдання проводиться відповідно до вимог діючих державних стандартів України.
     Узгоджене технічне завдання має пройти метрологічну експертизу. { Абзац третій пункту 3.11 в редакції Постанови НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     Електропередавальна організація має погодити технічне завдання в обсязі виданих нею технічних рекомендацій впродовж десяти робочих днів з дня його отримання.
{ Правила доповнено пунктом 3.11 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.12. На основі погодженого технічного завдання проектною організацією за договором із споживачем або організацією, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового засобу обліку, розробляється проект встановлення ЛУЗОД або АСКОЕ споживача (далі – проект), який у разі розміщення елементів ЛУЗОД або АСКОЕ споживача на електроустановках електропередавальної організації узгоджується останньою в цій частині робочого проекту.
     Термін розгляду поданого на узгодження проекту не може перевищувати п\’ятнадцяти робочих днів з дня його отримання електропередавальною організацією.
{ Правила доповнено пунктом 3.12 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.13. Зауваження та рекомендації до технічного завдання або проекту мають надаватись з посиланням на нормативні документи. Зауваження, надані без посилання на нормативні документи, не враховуються та розгляду не підлягають.
     За умови врахування зауважень та рекомендацій до технічного завдання або проекту погоджувати доопрацьоване технічне завдання або проект з електропередавальною організацією не потрібно.
     Надання технічних рекомендацій, розгляд та узгодження технічного завдання та/або проекту виконуються електропередавальною організацією безкоштовно.
{ Правила доповнено пунктом 3.13 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.14. Після завершення робіт щодо влаштування ЛУЗОД або АСКОЕ складається акт прийняття в дослідну експлуатацію відповідно до вимог діючих державних стандартів України. Дослідна експлуатація ЛУЗОД або АСКОЕ здійснюється впродовж трьох місяців від дати встановлення відповідного обладнання. { Абзац перший пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     У разі відповідності ЛУЗОД або АСКОЕ технічному завданню та проектним рішенням складається акт прийняття в промислову (постійну) експлуатацію.
     Після проходження державної метрологічної атестації ЛУЗОД або АСКОЕ споживача складається акт прийняття в промислову (постійну) експлуатацію. ЛУЗОД або АСКОЕ споживача, які прийняті в промислову (постійну) експлуатацію, мають бути інформаційно об\’єднані електропередавальною організацією з її АСКОЕ з метою зчитування даних з ЛУЗОД або обміну даними з АСКОЕ споживача. { Абзац третій пункту 3.14 в редакції Постанови НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     Прийняті в промислову (постійну) експлуатацію ЛУЗОД або АСКОЕ мають використовуватись для проведення комерційних розрахунків.
{ Правила доповнено пунктом 3.14 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
 
     3.15. Власник електроустановки, на якій встановлюються складові ЛУЗОД або АСКОЕ, не має права обмежувати доступ власників відповідного обладнання, споживачів (або субспоживачів) та електропередавальної організації до засобів обліку та інформації, що зберігається в первинній базі даних засобів обліку.
{ Правила доповнено пунктом 3.15 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
 
     3.16. Первинне програмування, зміна тарифних зон і тарифних коефіцієнтів (параметризація) електронних багатофункціональних засобів обліку здійснюються на замовлення та за рахунок власників цих засобів обліку організацією, яка має право на виконання таких робіт.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code