ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
29.10.2009 N 334
( z1138-09 )
 
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
29.10.2009 N 1232
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2009 р.
за N 1138/17154
 
ПРАВИЛА надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж
 
I. Загальні положення
 
     1.1. Правила надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж (далі – Правила) регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих об\’єктів у сфері теплопостачання та об\’єктів споживачів теплової енергії до теплових мереж, і поширюються на суб\’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії на підставі виданої органами виконавчої влади ліцензії, та замовників послуг з підключення.
 
     1.2. У цих Правилах терміни та визначення вживаються в такому значенні:
     вихідні дані – це містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування будівництва, реконструкції чи модернізації;
     замовник – юридична або фізична особа, що має повноваження щодо об\’єкта замовника та на підставі договору замовляє послуги з приєднання новозбудованого, реконструйованого чи модернізованого об\’єкта замовника до теплових мереж;
     максимальне теплове навантаження споживача – навантаження, яке відповідає сумі максимальних теплових потоків на опалення, вентиляцію, кондиціювання, технологічні потреби, гаряче водопостачання, визначене проектом;
     об\’єкт замовника – окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури;
     приєднане теплове навантаження споживача – навантаження, яке відповідає сумі максимальних теплових потоків на опалення, вентиляцію, кондиціювання, на технологічні потреби та середньогодинних теплових потоків гарячого водопостачання, визначене проектом;
     теплові мережі – система магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж;
     технічні умови на підключення (приєднання) до теплових мереж (далі – технічні умови) – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об\’єкта містобудування, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема теплопостачання.
     Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, визначених Законом України \”Про теплопостачання\” ( 2633-15 ), Правилами користування тепловою енергією, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1198 ( 1198-2007-п ), Порядком надання вихідних даних для проектування об\’єктів містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 489 ( 489-2009-п ).
 
     1.3. Спірні питання, які виникають під час надання технічних умов, вирішуються згідно з чинним законодавством.
 
     1.4. Приєднання об\’єктів замовника до теплових мереж здійснюється теплотранспортуючою організацією на підставі договору, який укладається сторонами в порядку, установленому законодавством.
 
     1.5. Теплотранспортуюча організація не має права відмовити замовнику у видачі технічних умов за умови дотримання ним цих Правил відповідно до затвердженої в установленому порядку схеми теплопостачання населеного пункту.
 
II. Підготовка та видача технічних умов
 
     2.1. Для одержання технічних умов власник, користувач земельної ділянки або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа, яка має намір приєднатися до теплових мереж, подає заяву до теплотранспортуючої організації, яка згідно з відповідною ліцензією діє в зоні розташування об\’єкта замовника.
     До заяви замовник додає такі документи:
     опитувальний лист з інформацією про об\’єкт за формою, наведеною у додатку до цих Правил;
     ситуаційний план розміщення об\’єкта;
     нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.
 
     2.2. Технічні умови видаються протягом 15 робочих днів після отримання теплотранспортуючою організацією від замовника заяви та комплекту документів, визначених у пункті 2.1 розділу II цих Правил, у повному обсязі.
     У випадках приєднання джерел теплової енергії або об\’єктів, які мають споживання теплової енергії більше 1 Гкал/год та потребують додаткових гідравлічних розрахунків існуючих теплових мереж, термін розгляду може бути збільшений до 20 робочих днів.
 
     2.3. У разі якщо замовник повідомляє теплотранспортуючу організацію про зміну вихідних даних щодо об\’єкта замовника, дія технічних умов зупиняється до вирішення питань щодо схеми приєднання об\’єкта замовника до теплових мереж, про що теплотранспортуюча організація інформує замовника.
 
     2.4. При опрацюванні матеріалів для видачі технічних умов теплотранспортуюча організація згідно з ДБН В.2.5-39-2008 \”Теплові мережі\”, Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71 ( z0197-07 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 197/13464, Правилами технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України ( v0009241-99, va009241-99 ), затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.01.99 N 9, визначає:
     а) джерело теплової енергії та місце приєднання до теплових мереж;
     б) теплові навантаження об\’єкта теплоспоживання;
     в) параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання до теплової мережі з урахуванням зростання теплових навантажень у системі теплоспоживання;
     г) обґрунтовані вимоги щодо збільшення пропускної здатності діючих теплових мереж, а також розширення або реконструкції установок для хімічного очищення води та конденсату джерела теплової енергії;
     ґ) кількість, якість, режим відкачування поверненого конденсату, вимоги до його очищення замовником;
     д) доцільність використання вторинних енергоресурсів;
     е) необхідність будівництва резервного джерела теплової енергії або резервної магістральної теплової мережі з урахуванням підвищення надійності постачання теплової енергії споживачеві;
     крім того, вимоги щодо:
     а) обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних та автоматичних регулювальних приладів;
     б) захисту систем теплоспоживання від раптового підвищення тиску і температури теплоносія та теплових мереж від корозії;
     в) упровадження нових технологій прокладання теплових мереж, зокрема використання попередньо ізольованих труб;
     г) розміщення та монтажу приладів комерційного обліку теплової енергії на окремі будинки, будівлі (споруди).
 
     2.5. Технічні умови чинні до завершення будівництва об\’єкта замовника, але не менш як два і не більш як п\’ять років.
 
     2.6. Після закінчення терміну дії технічних умов замовник повинен отримати нові технічні умови в порядку, установленому цими Правилами.
 
     2.7. У разі зміни форми власності чи власника об\’єкта замовника приєднання здійснюється за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів об\’єкта замовника, при цьому до технічних умов уносяться відповідні зміни.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *