Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 28

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 4 205

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Ці Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд (далі - Правила) поширюються на обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію (далі - обстеження та паспортизація) існуючих (завершених будівництвом або реконструйованих, тих, що експлуатуються, виведених з експлуатації для реконструкції або капітального ремонту, законсервованих) виробничих та складських будівель та споруд різного призначення (далі - будівель (споруд).
     1.2. Правила не поширюються:
     на будівлі (споруди), обстеження яких регламентується існуючими ДБН (СНиП) або ВБН (ВСН) (наприклад, СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний);
     на дослідницькі обстеження, які виконуються науково-дослідними організаціями для отримання наукових даних;
     на контрольні обстеження, які виконуються під час будівництва;
     на будівлі (споруди), експлуатація яких регламентується галузевими органами державного нагляду.
     1.3. При виконанні робіт з обстеження та паспортизації будівель (споруд) слід керуватися вимогами нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України.
     1.4. Обстеження та паспортизація будівель (споруд) виконуються для визначення та документування у встановлений термін їх стану та придатності (або непридатності) до подальшої експлуатації.
     Обстеження будівель (споруд) можуть виконуватися як самостійний вид робіт (без паспортизації технічного стану).
     Паспортизація будівель (споруд), як окремий вид роботи, дозволяється тільки після виконання обстежень на підставі аналізу отриманих при цьому даних.
     1.5. Роботи з обстеження для паспортизації будівель (споруд) повинні виконуватись спеціалізованими організаціями з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації (далі - спеціалізована організація). Спеціалізована організація - це організація, яка має ліцензію Держбуду України на виконання робіт з обстеження за кодами - 5.02.01 (огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд та їх захисту) та 5.02.02 (обстеження, випробування, діагностика і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій та їх захисту) за Кодифікатором видів робіт у проектуванні та будівництві, що підлягають ліцензуванню, затвердженим та введеним в дію наказом Держкоммістобудування України від 19.07.95 N 148 з 1.10.95 - із зазначенням у додатку до ліцензії тих типів будівель (споруд) та їх конструкцій, які ця організація може обстежувати, та яка відповідає вимогам, що викладені в Положенні про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, затвердженому наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 N 32/288 ( z0423-98, z0425-98 ) та зареєстрованому в Мін'юсті України 06.07.98 за N 425/2865. Цей порядок розповсюджується також на ті організації, які залучаються до виконання робіт на субпідрядних засадах, у тому числі - до виконання спеціальних обстежень (вишукування, дослідження, випробування та ін.). ( Абзац перший пункту 1.5 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0588-99 ) від 28.07.99 )
     Обстеження будівель (споруд) як самостійний вид робіт може виконуватись як спеціалізованими організаціями, так і іншими організаціями, які мають Державну ліцензію на виконання спеціальних видів робіт з проектування та будівництва.
     1.6. Усі будівлі (споруди), незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей, підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки їх технічного стану та паспортизації, а також прийняття обгрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки при подальшій експлуатації (консервації).
     Відповідно до цього рекомендується для кожної будівлі (споруди) обстежувати (оцінювати):
     техногенні зміни навколишнього середовища;
     інженерно-геологічні умови майданчика;
     хімічний склад грунтових вод;
     конструкції та споруди, що захищають будівлі (споруди) від небезпечних геологічних процесів;
     вимощення та елементи благоустрою;
     основи та фундаменти;
     вводи та випуски інженерних мереж;
     підземні несучі, огороджувальні та гідроізолювальні конструкції;
     стан повітряного середовища в будівлі (споруді) та навколо нього (температура, вологість, повітрообмін, хімічний склад повітря);
     надземні несучі та огороджувальні конструкції;
     покриття та покрівлі;
     антикорозійний захист конструкцій, підлоги, зовнішнє та внутрішнє опорядження;
     теплотехнічні, сантехнічні та вентиляційні системи та обладнання;
     ізоляційні покриття;
     інші елементи будівель (споруд) та їх систем, проектування та влаштування яких регламентується ДБН (СНиП).
 
     1.7. Обстеження та паспортизація будівель (споруд) повинні виконуватися регулярно (планове обстеження), з періодичністю, яка встановлюється у відомчих правилах (інструкціях) з експлуатації будівель (споруд).
     Термін першого (після введення в експлуатацію) обстеження та паспортизації будівель (споруд) повинен призначатися проектною організацією (автором проекту). Термін наступних обстежень та паспортизації призначається спеціалізованою організацією, яка виконувала перше обстеження з метою паспортизації.
     При відсутності в проекті будівлі (споруди) термінів першого планового обстеження для паспортизації дозволяється вказані терміни визначати за додатком 1 до цих Правил з урахуванням таких основних чинників:
     1.7.1. Класу капітальності для гідротехнічних споруд (відповідно до СНиП) або рівня відповідальності, який характеризується економічними, соціальними та екологічними наслідками (відповідно ГОСТ 27751-88);
     1.7.2. Потенційної екологічної небезпеки, яка може виникнути внаслідок порушення виробничого процесу при відмові будівельних систем або окремих конструкцій;
     1.7.3. Міри агресивності стосовно будівельних конструкцій будівлі (споруди) робочих середовищ, у яких ці конструкції експлуатуються;
     1.7.4. Особливостей конструктивних рішень та досвіду експлуатації аналогічних будівель (споруд).
 
     1.8. Відповідальність за виконання своєчасних обстежень та паспортизації будівлі (споруди) покладається на власника будівлі (споруди).
     1.9. Потреба в обстеженнях як самостійному виді робіт (позачергове обстеження) визначається власником будівлі (споруди) або на вимогу органів Державного нагляду за охороною праці та їх посадових осіб. Їх слід виконувати додатково до планових у таких випадках: ( Абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду N 184/140 ( z0588-99 ) від 28.07.99 )
     перед прийняттям в експлуатацію будівель (споруд), які мають підвищений рівень відповідальності. Потреба виконання таких обстежень повинна бути обгрунтована;
     при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або частин будівель (споруд);
     при суттєвих змінах передбачених проектом навантажень та впливів;
     при плануванні капітального ремонту, реконструкції або технічного переозброєння;
     при відповідних постановах або розпорядженнях Кабінету Міністрів;
     після виникнення надзвичайних ситуацій (стихійні лиха, техногенні аварії, пожежі та ін.);
     на вимогу представників органу державного нагляду.
     Обсяг позачергових обстежень рекомендується визначати в кожному конкретному випадку з урахуванням задач, які вирішуються, конструктивних властивостей будівлі (споруди), наявності інформації про його технічний стан та інших чинників.
     1.10. Підготовчі та допоміжні роботи, що пов'язані з виконанням обстежень та паспортизації технічного стану (очищення конструкцій, викопування шурфів, відкриття місць огляду важливих елементів та робіт, тимчасові кріплення аварійних конструкцій, улаштування захисних настилів, огороджень, риштувань; узгодження графіків зупинки обладнання, технологічних процесів, вимкнення струмонесучих пристроїв та інші заходи, які пов'язані з необхідністю безпечного виконання обстежень в умовах діючих виробництв; інші роботи, що пов'язані з технічним та організаційним забезпеченням нормальних умов виконання обстежень), повинні, як правило, виконуватися власником будівлі (споруди) або спеціально залученими до цього власником організаціями.
     1.11. Роботи з обстеження будівель (споруд) повинні виконуватися з дотриманням правил охорони праці та техніки безпеки, що викладені в СНиП III-4-80, а також правил, що діють на підприємстві (організації), будівлі (споруди) якого обстежуються.
 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 28

Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 2 667

Затверджено
наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики України і
Держнаглядохоронпраці
України 27.11.97
N 32/288 ( z0423-98 )
 
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації


 
     1. Загальні положення
     1.1. Це Положення визначає права, обов'язки та вимоги до спеціалізованих організацій з проведення обстежень та паспортизації будівель та споруд (далі - СО), які створюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 409 ( 409-97-п ) "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та наказом від 8 липня 1997 р. N 108/177/49 "Про заходи з виконання постанови КМ України від 5 травня 1997 р. N 409" по Держкоммістобудуванню, Держнаглядохоронпраці, Держжитлокомунгоспу України.
     1.2. СО створюється для проведення обстежень, визначення технічного стану і виявлення аварійно небезпечних будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації з подальшою паспортизацією.
     1.3. СО створюється наказом по Держбуду України, за погодженням з Держнаглядохоронпраці України, на базі науково-дослідних, проектних, будівельних та інших організацій будь-яких форм власності і які мають ліцензії на виконання спеціальних видів робіт з проектування та будівництва, зокрема на обстеження будівельних конструкцій, за поданням відомства, якому ця організація підпорядковується, і погодженням головної організації з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд (далі - ГКНО). СО призначається на строк дії ліцензії.
     1.4. СО здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і нормативно-методичних документів з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд Держбуду та інших міністерств і відомств України.
     1.5. СО здійснює свою діяльність тільки з видів робіт, що вказані в затвердженому Переліку спеціальних видів робіт, який є невід'ємним додатком до ліцензії.
     1.6. Звільнення від обов'язків СО здійснюється за рішенням Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України в установленому пунктом 4.1. цього Положення порядку. ( Пункт 1.6 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0590-99 ) від 28.07.99 )
     1.7. Діяльність СО проводиться за рахунок:
     коштів, що отримані за прямими договорами із замовниками на виконання робіт з обстеження і паспортизації будівель та споруд;
     коштів позабюджетного фонду міністерств (відомств) на проведення робіт, які включені до плану проведення обстежень та паспортизації будівель та споруд;
     пайових коштів зацікавлених підприємств для проведення робіт, пов'язаних з обстеженням та паспортизацією будівель та споруд, які включені до плану робіт СО;
     коштів бюджету України, які виділяються на проведення робіт з обстеження і паспортизації будівель та споруд у складі соціально-економічних і науково-технічних програм і проектів, які передаються до СО за договорами субпідряду з ГКНО.
     1.8. Кошти, отримані СО за виконані роботи, використовуються на утримання підрозділів та спеціалістів СО та на розвиток діяльності СО.
 
     2. Право СО
     СО у відповідності з ліцензією на виконання спеціальних видів робіт має право:
     2.1. Проводити обстеження і паспортизацію будівель та споруд, а також надавати експертні висновки.
     2.2. Проводити контроль та вимагати виконання приписів, які наведені в експертному висновку щодо підсилення, відновлення чи заміни будівельних конструкцій, реконструкції чи припинення експлуатації будівель та споруд.
     2.3. У разі невиконання приписів щодо закриття не придатних до нормальної експлуатації або аварійних будівель та споруд, які були надані СО, звертатися у відповідні інстанції з пропозиціями про скасування ліцензій на виробничу діяльність та застосування санкцій відповідно до чинного законодавства України.
     2.4. Для здійснення контролю за аварійно небезпечними будівлями та спорудами звертатися з пропозиціями до державних наглядових органів.
     2.5. Взаємодіяти з державними органами щодо виявлення будівель та споруд, які підлягають обов'язковому обстеженню, з точки зору надійності конструкцій та можливості подальшої безпечної експлуатації.
     2.6. Залучати за субпідрядом до виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією будівель та споруд, інші організації, які мають ліцензії на виконання цих робіт, а також акредитовані спеціалізовані лабораторії та висококваліфікованих спеціалістів.
     2.7. Проводити науково-дослідні та проектні (у відповідності з ліцензією) роботи з обстеження, підсилення, заміни та реконструкції будівель та споруд.
     2.8. Надавати пропозиції до планування, підготовки і внесення змін та відміни інструктивних та нормативно-методичних документів з питань обстежень будівель та споруд. Згідно із завданням ГКНО брати участь у розробці нормативних документів та посібників до них.
     2.9. Безперешкодно відвідувати на правах наглядових служб об'єкти, на яких цією СО були проведені обстеження і які внесені до реєстру аварійно небезпечних будівель та споруд.
 
     3. Обов'язки СО
     СО зобов'язана:
     3.1. Разом з власником будівлі (споруди) за результатами обстежень оформляти, доповнювати чи вносити зміни до Паспорта технічного стану будівлі (споруди).
     3.2. В експертному висновку про технічний стан будівлі (споруди) встановлювати строки виконання приписів з підсилення, відновлення чи заміни будівельних конструкцій або реконструкції будівлі (споруди) в цілому.
     3.3. Контролювати виконання приписів, що надані в експертному висновку для будівель (споруд), які не придатні до нормальної експлуатації або аварійні.
     3.4. Вести облік будівель та споруд, на яких були проведені обстеження та паспортизація.
     3.5. Сповіщати територіальні управління Держнаглядохоронпраці та органи виконавчої влади, на території яких розташовані об'єкти, що паспортизуються, про аварійно небезпечні будівлі та споруди (третьої та четвертої категорій технічного стану), які були виявлені під час обстежень та паспортизації. ( Пункт 3.5 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0590-99 ) від 28.07.99 )
     3.6. Надавати ГКНО для внесення до реєстру аварійно небезпечних будівель та споруд паспорти технічного стану на об'єкти, які не придатні до нормальної експлуатації чи перебувають в аварійному стані.
     3.7. Надавати ГКНО у відповідній формі інформацію про зміни чи доповнення до Паспорта технічного стану будівлі (споруди), яка була в не придатному до нормальної експлуатації або аварійному стані, після виконання приписів з підсилення, відбудови, заміни окремих конструкцій чи реконструкції будівлі (споруди) в цілому.
     3.8. Надавати ГКНО у відповідній формі коротку сигнальну інформацію про всі будівлі та споруди, на яких були проведені обстеження і паспортизація.
     3.9. За вимогою ГКНО надавати інформацію про будівлі та споруди, які були обстежені, методи та засоби проведення обстежень та іншу технічну інформацію.
     3.10. Звертатися до ГКНО для вирішення суперечок з питань обстежень та паспортизації, якщо СО не знайшла спільної думки з власником будівлі чи споруди.
 
     4. Відповідальність СО
     4.1. Якщо СО неякісно виконує роботи з обстеження і паспортизації будівель та споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації, а також не виконує обов'язків, які зазначені в цьому Положенні, то вона може бути ліквідована відповідно до пункту 1.6 цього Положення спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці за поданням ГКНО. ( Пункт 4.1 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0590-99 ) від 28.07.99 )
 
     5. Вимоги до СО та спеціалістів, які працюють у ній
     5.1. СО повинна мати державну ліцензію України на виконання спеціальних видів робіт з проектування та будівництва; зокрема на обстеження будівельних конструкцій (коди 5.02.01 та 5.02.02).
     5.2. У складі СО для виконання робіт, передбачених ліцензією, мають бути акредитовані Держстандартом України лабораторії для визначення параметрів, потрібних характеристик матеріалів і конструкцій як у межах лабораторії, так і на об'єктах. За відсутності таких лабораторій СО може залучати акредитовані лабораторії інших організацій. ( Пункт 5.2 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0590-99 ) від 28.07.99 )
 
     5.3. Для безпосереднього виконання робіт з обстеження і паспортизації будівель та споруд повинні залучатися висококваліфіковані дипломовані спеціалісти з цих питань.
 
     6. Перелік обов'язкових підрозділів, які входять до складу СО
     6.1. Акредитовані лабораторії для проведення оглядів, обстежень та оцінки технічного стану будівельних конструкцій, будівель та споруд у відповідності із затвердженим Переліком спеціальних видів робіт, який є невід'ємним додатком до ліцензії, а також для визначення параметрів, потрібних характеристик матеріалів і конструкцій.
     6.2. Підрозділ метрології та стандартизації для забезпечення проведення обстежень засобами вимірювання, випробування та контролю, які атестовані та перевірені в органах Держстандарту України, а також нормативними документами з питань обстежень, які проводяться.
     6.3. Підрозділ для ведення обліку та збереження документації щодо об'єктів, на яких були проведені обстеження та паспортизація.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.