Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 04

ПОРЯДОК визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 5 130


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Фонду державного 
                                      майна України та Державного 
                                      комітету України з питань 
                                      житлово-комунального 
                                      господарства 
                                      23.12.2004  N 2929/227 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      18 січня 2005 р. 
                                      за N 54/10334 
 

ПОРЯДОК  визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва 
 

                       I. Загальні вказівки 

     1. Цей  Порядок передбачає визначення вартості відтворення чи 
заміщення земельних поліпшень - будинків,  будівель та споруд  під 
час оцінки об'єктів малоповерхового житлового будівництва,  у тому 
числі садибного типу,  що належать на праві власності фізичним  та 
юридичним  особам  у  міській  і  сільській  місцевостях  України, 
відповідно до Збірника укрупнених показників вартості  відтворення 
функціональних   об'єктів-аналогів   для   оцінки   малоповерхових 
будинків, будівель та споруд ( v2929224-04 ) (далі - Збірник). 

     2. Оцінці підлягають:  малоповерхові (до 4 поверхів) житлові, 
дачні  і  літні  садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами; 
господарсько-побутові  будівлі  (сараї,   гаражі,   літні   кухні, 
теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота, 
хвіртки,  дворові покриття,  підпірні стінки,  колодязі,  ґанки та 
ін.), а також окремі елементи будівель. 

     3. Збірник складається ( v2929224-04 ):
     а) Із Загальної частини в складі таких підрозділів:
     1. Терміни та визначення.
     2. Єдиний класифікатор житлових будинків залежно  від  якості 
житла та наявного інженерного обладнання.
     3. Загальна характеристика основних конструктивних елементів, 
інженерного обладнання та оздоблення будинків.
     4. Графіки залежності питомої ваги інженерного  обладнання  в 
загальній   вартості   малоповерхових  житлових  будинків  від  їх 
будівельного об'єму.
     5. Приклади   визначення   вартості  відтворення  (заміщення) 
будинків;
     б) з   розділів,  що  містять  укрупнені  показники  вартості 
відтворення та інші  характеристики  функціональних  аналогів,  їх 
конструктивних елементів та видів робіт:
     1. Житлові та дачні будинки.
     2. Підвали, погреби та плавальні басейни.
     3. Надбудови.
     4. Прибудови.
     5. Садові будинки.
     6. Господарсько-побутові будівлі.
     7. Елементи будівель і окремі споруди.
     8. Усереднені  показники  вартості відтворення конструктивних 
елементів і видів  робіт  за  розрахунком  на  відповідну  одиницю 
виміру.
     Збірник укладено  з  урахуванням   Державного   класифікатора 
будівель    та   споруд   ДК   018-2000,   затвердженого   наказом 
Держстандарту України від 17.08.2000 N 507 ( va507565-00 ). 

     4. Нумерація   ряду    функціональних    аналогів    об'єктів 
будівництва (далі  -  об'єкти-аналоги)  у Збірнику ( v2929224-04 ) 
подвійна:  у  дужках  зазначена  нумерація,  що  була  прийнята  в 
"Сборнике  укрупненных показателей восстановительной стоимости для 
оценки строений и сооружений,  принадлежащих  гражданам  городской 
местности Украинской ССР", затвердженому постановою Ради Міністрів 
УРСР від 01.04.82 N 163 ( 163-82-п ) (далі -  Збірник  1982).  Для 
типів  будівель  чи  споруд,  яких не було в зазначеному Збірнику, 
нумерація - однозначна. 

     5. Збірник  (  v2929224-04  )  містить  укрупнені   показники 
вартості   відтворення  будинків,  будівель  та  споруд,  а  також 
усереднені показники вартості  конструктивних  елементів  і  видів 
робіт  на  відповідну одиницю виміру,  що розраховані,  виходячи з 
державних будівельних норм та цін,  тарифів і податків,  діючих за 
станом на 01.01.2003.
     Показники Збірника ( v2929224-04  )  визначені  з  передумови 
дотримання  вимог  будівельних норм і правил створення будівельної 
продукції і  забезпечення  нормативних  термінів  служби  житлових 
будинків (підрозділ 2 Загальної частини Збірника).
     Укрупнені показники  не  враховують:  підготовлення території 
будівництва; благоустрій; зовнішні інженерні мережі та споруди. 

     6. Укрупнені показники вартості враховують:
     - вартість прямих витрат на будівельні і монтажні роботи, які 
складаються з вартості трудових, матеріальних і технічних ресурсів 
і  включають  усі  основні  й  допоміжні технологічні операції при 
здійсненні будівництва;
     - кошти  на  покриття  загальновиробничих  і адміністративних 
витрат будівельно-монтажних організацій;
     - кошторисний прибуток (прибуток підрядника);
     - кошти на будівництво і  розбирання  тимчасових  будівель  і 
споруд  та  на  додаткові витрати будівельно-монтажних організацій 
при виконанні будівельних і монтажних робіт у зимовий час;
     - кошти  на  покриття  витрат  замовника,  авторський нагляд, 
виконання проектно-вишукувальних робіт;
     - комунальний податок;
     - податок на додану вартість.
     Укрупнені показники  Збірника  (  v2929224-04  )   враховують 
підрядний  спосіб  виконання  будівельних  і монтажних робіт.  При 
здійсненні  робіт  господарським  способом   укрупнені   показники 
вартості будинків, будівель та споруд зменшуються на 12%. 

     7. Укрупнені  показники  вартості  відтворення  чи   вартості 
заміщення  житлових  та дачних будинків чи їх частин визначаються, 
виходячи з таких показників:
     - об'єм будівлі (V);
     - відношення периметра будівлі до площі основи (P/S);
     - розрахункова висота поверху (H);
     - матеріал основних конструктивних елементів;
     - наявність    інженерного    обладнання    та   внутрішнього 
благоустрою, зовнішнього і внутрішнього оздоблення будинку. 

     8. В описі об'єктів-аналогів  житлових  та  дачних  будинків, 
підвалів, надбудов і прибудов використовуються такі характеристики 
та поняття:
     а) об'єм  будівлі,  у  тому  числі його структурних елементів 
(підвал, мансарда ), - V в куб.м;
     б) периметр  будівлі  P  в м,  який визначається за зовнішнім 
обміром стін на рівні першого поверху  вище  цоколю  будівлі;  при 
обчисленні периметра враховуються також відсутні стіни будівлі;
     в) площа основи будівлі S  в  кв.м,  під  якою  розглядається 
площа  в  межах  зовнішнього обміру її горизонтального перетину на 
рівні першого поверху вище цоколю;
     г) відношення  периметра  до  площі  основи  будівлі P/S,  що 
характеризує насиченість будівлі зовнішніми капітальними  стінами, 
яка має вплив на вартість 1 куб.м будівлі;
     ґ) розрахункова висота будівлі H  в м, що визначається шляхом 
                                     б
ділення об'єму будівлі V на площу її основи S; 
     д) приведена  кількість  поверхів  -  n,  що характеризується 
відношенням сумарної площі всіх  поповерхових  перетинів,  у  тому 
числі  підвального  і  мансардного  поверхів  під  частиною  і над 
частиною будинку, до площі основи будівлі S;
     е) розрахункова  чи  середня  висота поверху будівлі H,   яка 
характеризує  насиченістъ   будівлі   елементами   перекриттів   і 
обчислюється  шляхом  ділення  розрахункової  висоти будівлі H  на 
                                                              б
приведене число поверхів - n. 
     Системне врахування   означених   характеристик    забезпечує 
можливість     визначення     будівельної    вартості    будь-яких 
малоповерхових будівель на основі таблиць їх будівельних об'ємів і 
вартості одиничного показника (1 куб.м) у спільних координатах P/S 
і H. 

     9. Визначення  об'єму  будинків-типорозмірів  об'єкта-аналога 
для  оцінки  житлових  та  дачних  будинків  з  їх  прибудовами  і 
надбудовами,  підвалів,  прибудов  та  надбудов   здійснюється   в 
залежності  від  числових значень відношення периметра будівлі (P) 
до площі основи будівлі (S) і розрахункової висоти поверху будинку 
(H)      за      таблицями     величин     будівельних     об'ємів 
будинків-типорозмірів, що розроблені для кожного об'єкта-аналога.
     Означені таблиці складені в координатах P/S і H.
     Укрупнений показник  вартості  відтворення  1  куб.м   об'єму 
типорозміру будівлі визначається також у залежності від P/S і H за 
відповідною таблицею для цього об'єкта-аналога.
     При проміжних  числових значеннях P/S і H величини об'ємів та 
вартість  1  куб.м  будинків-типорозмірів  розраховуються   шляхом 
інтерполяції.
     У  разі  якщо  числові  значення  P/S  і  H виходять за межі, 
зазначені  в  таблицях,  наприклад  при оцінці невеликих за площею 
будинків, здійснюється екстраполяція об'ємів та вартості, виходячи 
за межі таблиць, але не більше ніж на 15%. 

     10. Характеристики  будівель  і  споруд  складені  у  вигляді 
таблиць, до яких входять такі показники:
     а) загальна  характеристика  будівлі  чи  споруди:  кількість 
поверхів,  наявність  підвалів,  мансард  і  інших  вбудованих  та 
прибудованих приміщень, що передбачені проектом    об'єкта-аналога 
для житлових, садових та дачних будинків; інші можливі  характерні 
ознаки для інших будівель і споруд;
     б) об'єм  (V),  периметр  (P),  площа  основи  будівлі   (S), 
відношення периметра до площі (P/S), приведене число поверхів (n), 
розрахункова висота поверху (H) чи будинку  (H )  -  для  житлових 
                                              б
будинків;  об'єм,  висота,  площа  чи  інші  параметри - для інших 
будівель і споруд;
     в) характеристика    основних    конструктивних    елементів, 
оздоблення  та  інженерного обладнання будівель і їх питома вага в 
загальній вартості будівлі (у відсотках);
     г) величини    будівельних    об'ємів   об'єктів-типорозмірів 
будівель,  таблиці з яких складені  в  координатах  P/S  і  H  для 
об'єктів-аналогів житлових та дачних будинків,  окремих підвалів і 
прибудов;
     ґ) вартості   відтворення   1   куб.м   будівельного   об'єму 
об'єктів-типорозмірів житлових та дачних  будинків,  їх  надбудов, 
окремих  підвалів  і  прибудов,  таблиці яких складені в тих самих 
координатах  P/S  і  H,  що  прийняті  для   будівельних   об'ємів 
відповідних об'єктів-типорозмірів аналогів, і вартості відтворення 
одиниці виміру (1 куб.м,  1 кв.м,  1  м.п.  чи  штуки)  для  інших 
будівель і споруд (у залежності від їх основних характеристик);
     д) необхідні примітки,  поправочні коефіцієнти,  надбавки  та 
зменшення,  що  застосовуються  у  разі наявності чи відсутності в 
оцінюваній будівлі того чи іншого виду інженерного  обладнання  чи 
благоустрою,  відхилення від аналога, перехід від одного матеріалу 
і конструкції до інших. 

     11. Оцінка   господарсько-побутових    будівель,    погребів, 
басейнів, окремих прибудов і літніх садових будинків провадиться в 
залежності  від  їх  об'єму  чи  площі  основи  без   використання 
відношення P/S і H. 

     12. Визначення  вартості відтворення чи заміщення проводиться 
шляхом оцінки кожної  будівлі  чи  споруди  за  відповідним  типом 
(аналогом) Збірника.
     Тип (аналог)   для   оцінки   підбирається   з    урахуванням 
поверховості   і  відповідних  об'ємно-планувальних  характеристик 
об'єктів,  використаних матеріалів стін,  а при можливості й інших 
конструктивних особливостей будівлі чи споруди.
     При збігу технічних характеристик об'єкта-аналога   і об'єкта 
оцінки будівельна вартість останнього визначається шляхом множення 
вартості одиниці виміру прийнятого  аналога  на  кількість  куб.м, 
кв.м чи м.п., установлених при обмірюванні об'єкта, що оцінюється. 

     13. Порядок  розміщення  типів  житлових та дачних будинків у 
Збірнику відповідає такій послідовності:
     першими (36  позицій)  розміщені  типи житлових будинків,  що 
побудовані до 60-70 років минулого століття. Це - одноповерхові та 
двоповерхові об'єкти,  перенесені  в  Збірник  зі  Збірника   1982 
( 163-82-п  ),  але  з  актуалізованими  вартісними показниками та 
додатковими даними;
     далі (10   позицій)   наведені   аналоги  житлових  будинків, 
побудованих в 80 - 90 роки минулого  століття.  Ці  типи  будинків 
мають   більш   складні   об'ємно-планувальні  рішення,  включаючи 
мансарди та підвальні поверхи,  у тому числі під частиною будівлі, 
закриті веранди,  гаражі тощо. Кожний такий житловий будинок являє 
собою єдиний комплекс.  Під час  оцінки  до  них  не  можуть  бути 
використані спрощені методи формалізованого їх опису та вибору для 
них об'єктів-аналогів;
     потім (5   позицій)   представлені  сучасні  житлові  будинки 
(котеджі),   характерні   ще   складнішими   об'ємно-планувальними 
рішеннями та використанням нових будівельних матеріалів;
     останніми (12  позицій)  представлені   житлові   будинки   з 
кошторисними вартісними показниками,  які можуть використовуватись 
безпосередньо  як  об'єкти-аналоги  при  оцінці   ідентичних   або 
подібних   об'єктів  та  як  довідковий  матеріал  для  визначення 
вартості відтворення окремих елементів будинків.
     Приклади, наведені  в підрозділі 5 Загальної частини Збірника 
( v2929224-04 ),  пояснюють практичне використання вказаних  типів 
житлових  будинків  для  оцінки  вартості відтворення чи заміщення 
реальних об'єктів на базі двох  методів:  спрощеного,  максимально 
наближеного до   того,   що   використовувався   у  Збірнику  1982 
( 163-82-п  )  (приклад  N  1),  та  загального,  що  орієнтований 
насамперед  на  оцінку об'єктів зі складними об'ємно-планувальними 
рішеннями і разом з тим  може  використовуватись  для  усіх  типів 
малоповерхових житлових будинків (приклад N 2).
     Аналоги спарених будинків (половини будинків), що включені до 
Збірника (  v2929224-04  ),  мають  зменшені  обсяги окремих видів 
робіт, тому їх слід використовувати лише для оцінки окремих блоків 
спарених будинків. 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

022013 22

Техническая инвентаризация для оформления технического паспорта в Киеве

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 4 384

Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна в Києві


Витяг з Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


 

Інструкція  визначає  порядок  та  методику   проведення технічної  інвентаризації  збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд з метою:

     - визначення їх фактичної площі та об'єму (щодо проектних);

     - обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів;

     - установлення вартості об'єктів.

Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках:

- перед прийняттям  в  експлуатацію   завершених   будівництвом об'єктів,   у   тому   числі  після  проведення  реконструкції  та капітального  ремонту;

- перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об'єкт  незавершеного  будівництва;

- перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об'єкт  нерухомого  майна,  що  утворився  в  результаті   поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна,  крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання  або  виділення  частки  завершений будівництвом об'єкт

приймався  в експлуатацію.

     В інших   випадках  технічна  інвентаризація  проводиться  за бажанням замовника.

Інструкція діє на всій території України для  здійснення технічної  інвентаризації  об'єктів  нерухомого  майна  всіх  форм власності.

Технічна   інвентаризація  об'єктів  нерухомого  майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працюють один або  більше  виконавців  робіт  з  технічної  інвентаризації,  які пройшли  професійну атестацію у Мінрегіоні України.

     На  підставі  матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні  справи (додаток 1) та технічні паспорти.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 


     Цей Закон визначає правові,  економічні, організаційні засади 
проведення  державної  реєстрації  речових  та  інших  прав,   які 
підлягають реєстрації за цим Законом, та їх обтяжень і спрямований 
на забезпечення визнання та захисту державою цих  прав,  створення 
умов для функціонування ринку нерухомого майна. 

                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 1. Сфера застосування Закону 

     1. Цей  Закон  регулює  відносини,  пов'язані   з   державною 
реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

     Державна  реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва 
та  їх  обтяжень  у  випадках, установлених законом, проводиться у 
порядку,  визначеному  цим  Законом,  з  урахуванням  особливостей 
правового  статусу  такого  об’єкта.  {  Частину  першу  статті  1 
доповнено  абзацом  другим згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) 
від 04.07.2012 } 

     2. Дія  цього  Закону  не  поширюється на державну реєстрацію 
прав на повітряні і морські судна,  судна  внутрішнього  плавання, 
космічні  та  інші  об'єкти  цивільних  прав,  на  які поширюється 
правовий режим нерухомої речі. 

     Стаття 2. Визначення термінів 

     1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

     державна реєстрація речових прав на нерухоме  майно  (далі  - 
державна  реєстрація  прав)  -  офіційне  визнання і підтвердження 
державою  фактів  виникнення,  переходу  або  припинення  прав  на 
нерухоме майно,  обтяження таких прав шляхом внесення відповідного 
запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

     Державний реєстр речових  прав  на  нерухоме  майно  (далі  - 
Державний  реєстр прав) - єдина державна інформаційна система,  що 
містить відомості про права на нерухоме  майно,  їх  обтяження,  а 
також про об'єкти та суб'єктів цих прав; 

     нерухоме майно   -   земельні   ділянки,   а  також  об'єкти, 
розташовані на земельній ділянці,  переміщення яких неможливе  без 
їх знецінення та зміни призначення; 

     обтяження -   заборона  розпоряджатися  та/або  користуватися 
нерухомим  майном,  яка  встановлена  або  законом,   або   актами 
уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або 
яка виникає на підставі договорів. 

     Стаття 3. Засади державної реєстрації прав 

     1. Державна реєстрація прав є  обов'язковою.  Інформація  про 
права  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяження підлягає внесенню до 
Державного реєстру прав. 

     2. Держава  гарантує  достовірність  зареєстрованих  прав  на 
нерухоме майно та їх обтяжень.
{  Частина  друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     3.  Права  на  нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають 
державній  реєстрації  відповідно  до  цього  Закону,  виникають з 
моменту такої реєстрації.
{  Частина  третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     4.  Права  на  нерухоме  майно та їх обтяження, що виникли до 
набрання   чинності   цим  Законом,  визнаються  дійсними  у  разі 
відсутності  їх державної реєстрації, передбаченої цим Законом, за 
таких  умов: { Абзац перший частини четвертої статті 3 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     якщо реєстрація прав та їх обтяжень була проведена відповідно 
до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або 

     якщо   на   момент  виникнення  прав  та  їх  обтяжень  діяло 
законодавство,  що  не  передбачало  обов'язкової реєстрації таких 
прав та їх обтяжень.
{  Частина  четверта  статті  3  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     5. Державна реєстрація прав є публічною,  проводиться органом 
державної реєстрації прав,  який зобов'язаний надавати  інформацію 
про  зареєстровані права та їх обтяження в порядку,  встановленому 
цим Законом. Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в 
порядку черговості надходження заяв. 

     Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена 
відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під 
час   вчинення  нотаріальної  дії  з  нерухомим  майном,  об’єктом 
незавершеного  будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється 
така  дія.  {  Частину  п'яту статті 3 доповнено абзацом згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     Державна  реєстрація  прав у результаті вчинення нотаріальної 
дії   з   нерухомим  майном,  об’єктом  незавершеного  будівництва 
проводиться  нотаріусом,  яким  вчинено  таку дію. { Частину п'яту 
статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) 
від 04.07.2012 } 

     6.  Будь-які  правочини  щодо  нерухомого  майна (відчуження, 
управління, іпотека тощо) вчиняються, якщо право власності чи інше 
речове  право  на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього 
Закону,   крім  випадків,  передбачених  частиною  четвертою  цієї 
статті.
{  Частина  шоста статті 3 в редакції Закону N 5037-VI ( 5037-17 ) 
від 04.07.2012 } 

     7.  Державна реєстрація права власності та інших речових прав 
проводиться  за  місцем  розташування  об'єкта  нерухомого майна в 
межах   території,   на   якій  діє  відповідний  орган  державної 
реєстрації  прав,  крім  випадків,  установлених абзацами другим і 
третім частини п’ятої цієї статті. 

     Державна   реєстрація   обтяжень   речових  прав  проводиться 
незалежно   від   місця  розташування  об’єкта  нерухомого  майна. 
{  Частину  сьому  статті  3  доповнено  абзацом  другим згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }
{  Частина  сьома статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     Стаття 4. Права та обтяження, що підлягають державній 
               реєстрації 

     1. Обов'язковій державній реєстрації підлягають речові  права 
та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що 
належить фізичним та юридичним особам,  державі в  особі  органів, 
уповноважених управляти державним майном,  іноземцям та особам без 
громадянства,    іноземним    юридичним    особам,     міжнародним 
організаціям,  іноземним державам, а також територіальним громадам 
в особі органів місцевого самоврядування, а саме: 

     1) право власності на нерухоме майно; 

     2) право  володіння;  право  користування  (сервітут);  право 
користування  земельною  ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право 
господарського   відання;  право  оперативного  управління;  право 
постійного користування та право оренди земельної  ділянки;  право 
користування  (найму,  оренди)  будівлею  або  іншими капітальними 
спорудами,  їх окремими  частинами;  іпотека;  довірче  управління 
майном; 

     3) інші речові права відповідно до закону; 

     4) податкова  застава,  предметом  якої є нерухоме майно,  та 
інші обтяження. 

     2. Речові права на нерухоме майно,  зазначені в пунктах 2 і 3 
частини  першої  цієї  статті,  є  похідними  і реєструються після 
державної реєстрації права власності на таке майно. 

     3.   Право  власності  на  підприємство  як  єдиний  майновий 
комплекс,  житловий  будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) 
може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право 
власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані. 

     Право  власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення 
може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право 
власності   на  житловий  будинок,  будівлю,  споруду  (їх  окремі 
частини), в яких вони розташовані.
{  Частина  третя статті 4 в редакції Закону N 5037-VI ( 5037-17 ) 
від 04.07.2012 } 

 Стаття 15. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх 
                обтяжень 

     1. Державна  реєстрація  прав  та  їх  обтяжень проводиться в 
такому порядку: 

     1) прийняття  і  перевірка  документів,  що   подаються   для 
державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви; 

     2) встановлення  факту  відсутності  підстав  для  відмови  в 
державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви 
про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень; 

     3) прийняття  рішення  про  державну  реєстрацію  прав  та їх 
обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації; 

     4) внесення записів до Державного реєстру прав; 

     5) видача свідоцтва про право власності на нерухоме  майно  у 
випадках, встановлених статтею 18 цього Закону; 

     6) надання    витягів   з   Державного   реєстру   прав   про 
зареєстровані права та/або їх обтяження. 

     2.  Орган  державної  реєстрації  прав,  державні реєстратори 
зобов’язані  надати  до відома заявників інформацію про необхідний 
перелік  документів  для  здійснення  державної  реєстрації  прав. 
{  Абзац  перший  частини  другої  статті 15 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     Перелік документів для здійснення державної  реєстрації  прав 
визначається  Кабінетом  Міністрів  України  у  Порядку  державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень ( 703-2011-п ). 

     3. У випадках,  передбачених законодавством України, державна 
реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта 
нерухомого  майна,  права  стосовно  якого  підлягають   державній 
реєстрації. 

     4. Державній реєстрації підлягають виключно заявлені права та 
їх  обтяження  за  умови  їх відповідності законодавству і поданим 
документам.
{  Частина  четверта  статті  15  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     5. Державна  реєстрація  прав   (надання   відмови   в   ній) 
проводиться  в  строк,  що  не перевищує чотирнадцяти робочих днів 
(крім випадків,  встановлених у  частині  сьомій  цієї  статті)  з 
моменту  надходження до органу державної реєстрації прав заяви про 
таку    реєстрацію    та    передбачених    цим     Законом     та 
нормативно-правовими   актами,  прийнятими  відповідно  до  нього, 
документів, необхідних для її проведення. 

     Державна реєстрація іпотек, надання відмови в ній проводиться 
в строк, що не перевищує одного робочого дня. 

     6. У разі якщо під час розгляду заяви про державну реєстрацію 
прав  державним реєстратором встановлено, що подані інші заяви про 
державну  реєстрацію  прав на те саме майно, заяви розглядаються в 
порядку  черговості  їх надходження. При цьому заява розглядається 
тільки   після   прийняття  рішення  державним  реєстратором  щодо 
попередньо розглянутої заяви і внесення ним відповідного запису до 
Державного реєстру прав.
{  Частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     7. Розгляд заяви про державну реєстрацію обтяжень і прийняття 
рішення  про  таку  реєстрацію,  відмову  у  державній  реєстрації 
обтяжень  або її зупинення проводиться в день надходження заяви та 
документів, необхідних для державної реєстрації обтяжень.
{  Частина сьома статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     8. У разі надходження заяви про державну реєстрацію обтяжень, 
іпотеки  на майно, щодо якого вже зареєстровано заяву про державну 
реєстрацію  права  на  це  майно,  державний  реєстратор  спочатку 
розглядає  заяву  про  державну  реєстрацію  прав, а після цього - 
заяву  про  державну реєстрацію обтяжень, іпотеки. При цьому строк 
державної  реєстрації  прав та їх обтяжень становить десять днів з 
дня  державної  реєстрації заяви про державну реєстрацію обтяжень, 
іпотеки.
{ Частина восьма статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     9.   Державна  реєстрація  прав,  їх  обтяжень  у  результаті 
вчинення  нотаріальної  дії  (надання  відмови  в ній) проводиться 
одночасно з вчиненням такої дії.
{  Статтю  15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5037-VI 
( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     10.  Державна  реєстрація  обтяжень  прав  на нерухоме майно, 
право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, 
іпотеки   майнових   прав   на  об’єкт  незавершеного  будівництва 
проводиться  у  спеціальному  розділі Державного реєстру прав. При 
державній  реєстрації  права  власності  на  таке майно записи про 
обтяження  переносяться  до відповідної частини відкритого розділу 
Державного реєстру прав.
{ Частина десята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     11. Облік  безхазяйного  нерухомого майна проводиться органом 
державної   реєстрації   прав   за   заявою    органу    місцевого 
самоврядування  в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 
у  Порядку  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень ( 703-2011-п ).
{  Частина  одинадцята  статті  15 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     12. Датою і часом державної реєстрації прав  та  їх  обтяжень 
вважається дата і час реєстрації відповідної заяви.
{  Частина  дванадцята  статті  15 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     13. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень,  а також порядок надання інформації з Державного реєстру 
прав ( 703-2011-п ) встановлює Кабінет Міністрів України.
{  Частина  тринадцята  статті  15 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

     14.  Форма  і  вимоги  до  заповнення  заяв  та  запитів,  що 
подаються  до  органу  державної  реєстрації прав, а також форма і 
вимоги   до   оформлення   рішень,  що  приймаються  у  зв’язку  з 
проведенням   державної   реєстрації   прав,   взяттям   на  облік 
безхазяйного  нерухомого майна та наданням інформації з Державного 
реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства.
{  Статтю  15  доповнено  частиною чотирнадцятою згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }  

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.