Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 28

Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 3 790

Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК
 
     3.1. Для організації вказаної роботи власник мережі або споруди ВК укладає договір із СО на виконання робіт з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мережі або споруди ВК та видає наказ по підприємству, де визначаються об'єкти, що підлягають обстеженню, види й терміни обстеження, методи та обсяги окремих видів робіт та досліджень. Результати обстежень і оцінки технічного стану мереж і споруд ВК подаються у вигляді технічного звіту СО.
     3.2. При організації і виконанні обстежень потрібно використовувати:
     технічну документацію мереж і споруд ВК, що обстежуються;
     акти на приховані роботи за формою (СНиП 3.01.01-85*), а також про підготовку основ під трубопроводи та споруди, улаштування упорів, виконання ущільнень, стикових з'єднань, улаштування протикорозійного або інших заходів захисту трубопроводів, герметизацію трубопроводів, засипання трубопроводів з ущільненням;
     проекти ремонтів, підсилень та реконструкцій, що виконувались раніше;
     звіти про обстеження та випробування мереж і споруд ВК;
     паспорти мереж і споруд ВК, якщо вони є.
     Крім того, власник мереж і споруд ВК повинен надати СО фактичні дані про температурний режим, вологість повітря, режим роботи мереж і споруд ВК, фактичні дані про склад газового середовища та склад стічних вод.
     3.3. Підготовчі роботи, пов'язані з виконанням обстежень та паспортизації, повинні, як правило, виконуватися власником мереж і споруд ВК або спеціально залученими до цього власником організаціями.
     3.4. Планові обстеження мереж і споруд ВК проводяться з розподілом на етапи:
     I - попереднє обстеження (збір та аналіз технічної документації, загальний огляд з оцінкою стану конструктивних елементів мережі або споруди ВК та виявленням аварійних частин, складання програми спеціальних обстежень та технічного завдання на виконання робіт з обстеження);
     II - детальне обстеження (виявлення і обмір дефектів та пошкоджень конструктивних елементів мережі або споруди ВК, визначення місць і розмірів деформацій швів та стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, товщини захисного шару матеріалів труб і бетону, аналіз попередніх обстежень);
     III - спеціальне обстеження (тривалі спостереження та вимірювання деформацій, осідань, кренів, температурно-вологісного режиму, визначень показників біологічної корозії, уточнення даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних та інших вишукувань). Ці обстеження призначаються, коли попередніх детальних обстежень недостатньо для прийняття рішення про технічний стан, функціональну придатність та безпечність мереж і споруд ВК.
     3.5. Звіт СО про обстеження мереж і споруд ВК та аналіз їх результатів повинен містити:
     результати огляду мереж і споруд ВК із зазначенням про їхній стан і стан окремих конструктивних елементів;
     відомості, які характеризують фактичний режим експлуатації мереж і споруд ВК, а також характер природного й виробничого середовищ;
     відомості та схеми дефектів і пошкоджень мереж і споруд ВК;
     результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів конструктивних елементів мереж і споруд ВК, а також захисних матеріалів, хімічних аналізів матеріалів та середовищ;
     результати аналізів дефектів, пошкоджень, а також причин їх виникнення;
     висновки про стан мереж і споруд ВК та їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту.
     Відомості й висновки, які отримані СО при обстеженні мереж й споруд ВК, використовуються для заповнення Паспорта, зразок якого наведений у додатку 2 цих Правил.
     3.6. Паспорт є технічним документом власника мереж і споруд ВК, в якому на основі об'єктивних даних, що отримані в процесі виконання обстежень, міститься висновок про придатність (або непридатність) мережі або споруди ВК до подальшої експлуатації. Перший запис про технічний стан мереж і споруд ВК заноситься в Паспорт їх власником на основі Акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
     3.7. З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації мереж і споруд ВК їх власник повинен за підсумками обстежень та паспортизації вживати потрібних та своєчасних заходів щодо ремонту, реконструкції окремих конструктивних елементів мереж і споруд ВК або їх в цілому.
     3.8. При виявленні мереж і споруд ВК або їх конструктивних елементів у непридатному для подальшої експлуатації або аварійному стані СО, що виконує обстеження, зобов'язана зробити відповідні записи в Паспорті із зазначенням термінів усунення таких дефектів та пошкоджень.
     3.9. У разі встановлення аварійного стану мережі або споруди ВК або їхніх конструктивних елементів СО, яка проводила обстеження та паспортизацію, повинна протягом тижня з моменту виконання робіт із обстеження мережі або споруди ВК повідомити органи Держнаглядохоронпраці. Крім цього, СО повинна не пізніше 10-денного терміну після закінчення обстеження надіслати до реєстру аварійно небезпечних будівель, споруд та інженерних мереж інформацію (копію Паспорта) про мережі й споруди ВК (або їхні конструктивні елементи), що мають непридатний для експлуатації або аварійний стан із зазначенням характеристики дефектів (пошкоджень) та термінів їх усунення.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 28

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 3 441

Затверджено
Наказ Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики
України 03.04.98 N 69
 
Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації (далі - Правила) поширюються на обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію (далі - обстеження та паспортизація) існуючих (завершених будівництвом або реконструйованих, тих, що експлуатуються, виведених з експлуатації для реконструкції або капітального ремонту, законсервованих) зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації (далі - мереж і споруд ВК).
     1.2. При виконанні робіт з обстеження та паспортизації мереж і споруд ВК слід керуватися вимогами нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України, а також Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за N 32/288 ( z0423-98 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 423/2863.
     1.3. Обстеження та паспортизація мереж і споруд ВК виконується для виявлення та документування у встановлений термін їхнього технічного стану, а також визначення придатності (або непридатності) їх до подальшої експлуатації.
     Обстеження мереж і споруд ВК можуть виконуватись як самостійний вид робіт (без паспортизації), коли Паспорт технічного стану зовнішньої мережі і споруди водопостачання й каналізації (далі - Паспорт), який повинен складатися на кожну мережу і споруду ВК, прийняту в експлуатацію, не потребує докорінних переробок.
     При відсутності Паспортів (або їх докорінних переробок) паспортизацію мереж і споруд ВК проводять після виконання та аналізу матеріалів обстежень.
     1.4. Роботи з обстеження для паспортизації мереж і споруд ВК повинні виконуватися спеціалізованими організаціями з проведення обстежень та паспортизації будівель, споруд та інженерних мереж (далі - СО), які мають Державну ліцензію на виконання спеціальних видів робіт при проектуванні та будівництві із зазначенням у додатку до ліцензії мереж і споруд ВК та їхніх конструктивних елементів (код 5.02.00). СО також повинні відповідати вимогам, що викладені в Положенні про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, затвердженому наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за N 32/288 ( z0425-98 ) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 425/2865.
     1.5. Усі мережі і споруди ВК незалежно від їхнього призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки їхнього технічного стану та паспортизації, а також прийняття обгрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки при подальшій їх експлуатації (консервації).
 
     1.6. Обстеження та паспортизація мереж і споруд ВК повинні виконуватись регулярно (планове обстеження).
     Термін першого (після введення в експлуатацію) планового обстеження та паспортизації мереж і споруд ВК призначається проектною організацією (автором проекту). Термін наступних планових обстежень та паспортизації призначається СО.
     При відсутності в проекті терміну першого планового обстеження та паспортизації дозволяється вказаний термін визначати з урахуванням таких основних чинників (додаток 1):
     1.6.1. Особливостей конструктивних рішень та досвіду експлуатації аналогічних мереж і споруд ВК.
     1.6.2. Ступеня агресивності стосовно середовища експлуатації мережі або споруди ВК.
     1.6.3. Потенційної екологічної небезпеки, яка може виникнути внаслідок порушення виробничого процесу при аварійних ситуаціях.
     1.6.4. Класу капітальності (відповідно до СНиП 2.06.01-86) або рівня відповідальності, який характеризується економічними, спеціальними та екологічними наслідками (відповідно до ГОСТ 27751-88).
 
     1.7. Відповідальність за виконання своєчасних планових обстежень та паспортизації мереж і споруд ВК покладається на власника мережі або споруди ВК (далі - власник), яким, як правило, є підприємство водопровідно-каналізаційного господарства. Термін планового обстеження визначається експлуатаційною службою власника за даними технічної документації на обстежувальні мережі і споруди ВК або за даними СО, яка виконала попереднє обстеження мереж і споруд ВК. У разі термінової потреби звернення до СО у зв'язку з предаварійним або аварійним станами мереж, споруд ВК або їхніх конструктивних елементів фінансування такого обстеження вирішується за рахунок коштів, передбачених пунктом 1.7 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, затвердженого наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за N 32/288 ( z0425-98 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 425/2865.
     1.8. Потреба в обстеженнях, як самостійному виді робіт, визначається власником мережі або споруди ВК або на вимоги посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці у таких випадках:
     при виявленні ознак аварійного стану окремих конструктивних елементів мереж і споруд ВК;
     при плануванні капітального ремонту, реконструкції, технічного переозброєння;
     після виникнення надзвичайних ситуацій (стихійне лихо, техногенні аварії та ін.).
     Обсяг позапланових обстежень мережі або споруди ВК рекомендується визначати в кожному конкретному випадку.
     1.9. Для кожної мережі або споруди ВК рекомендується обстежувати й оцінювати:
     техногенні зміни навколишнього середовища;
     інженерно-геологічні умови майданчика;
     хімічний склад грунтових вод;
     основи та фундаменти;
     уводи та випуски інженерних мереж;
     стан повітряного середовища навколо споруд (температура, вологість, хімічний склад повітря);
     антикорозійний захист споруд;
     зовнішнє та внутрішнє ізоляційне покриття;
     хімічний склад стічних вод, що транспортуються, його потенційну здатність до мікробіологічних трансформацій з утворенням корозійно-агресивних продуктів.
 
2. Основні терміни, що вживаються в цих Правилах
 
     Аварія - відмова мережі, споруди ВК або їх конструктивних елементів, у зв'язку з якою порушується працездатність об'єкта (ГОСТ 27.002-89).
     Діагностика - визначення технічного стану мережі, споруди ВК або їх конструктивних елементів з означеною (заданою) точністю (ДСТУ 2389-94).
     Дефект - відхилення якості, форми або фактичних розмірів мережі, споруди ВК або їх конструктивних елементів від вимог нормативно-технічної або проектної документації, яке виникає при проектуванні, виготовленні, будівництві та експлуатації.
     Обстеження - контроль за виконанням мережею, спорудою ВК або їх конструктивним елементом властивих їм функцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірів та лабораторних визначень (ДСТУ 2389-94).
     Пошкодження - подія, у зв'язку з якою порушується справний стан мережі, споруди ВК або їхнього конструктивного елемента при збереженні їх працездатного стану (ГОСТ 27.002-89).
     Ремонт - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності мереж, споруд ВК або їхніх конструктивних елементів (ГОСТ 18322-78).
     Технічний стан - стан мережі або споруди ВК, який характеризується в певний момент часу, за певних умов навколишнього середовища, значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт (ДСТУ 2389-94).

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.