ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі сертифікатів суб\’єктів оціночної діяльності

ПОГОДЖЕНО 
Наглядова рада з питань 
оціночної діяльності 
(протокол № 1 від 05.03.2002)
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного 
майна України 
14.03.2002  № 479
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 березня 2002 р. 
за № 312/6600
ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі сертифікатів суб\’єктів оціночної діяльності
I. Загальні положення
1. Положення про порядок видачі сертифікатів суб\’єктів оціночної діяльності (далі – Положення) розроблено з метою реалізації вимог Закону України \”Про Фонд державного майна України\” та постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”, установлення форми сертифіката суб\’єкта оціночної діяльності, а також порядку справляння плати за видачу сертифіката суб\’єкта оціночної діяльності.
{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
2. Сертифікатом суб\’єкта оціночної діяльності (далі – сертифікат) є документ, що засвідчує право суб\’єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру оцінювачів та суб\’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб\’єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що в ньому зазначені.
{Абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
Форма сертифіката наведена в додатку 1 до Положення.
3. Сертифікат видається Фондом державного майна України суб\’єктам господарювання, зареєстрованим в установленому законодавством порядку, фізичним особам – підприємцям, а також юридичним особам незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, відповідають вимогам Закону України \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”, іншим вимогам, що встановлені законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, у тому числі за окремими напрямами оцінки та спеціалізаціями у межах таких напрямів, та у складі яких працює хоча б один оцінювач.
{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
4. Сертифікат видається строком на три роки і може бути анульований з підстав та в порядку, що встановлені законодавством.
Сертифікат видається за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів відповідно до напрямів і спеціалізацій кваліфікаційних документів оцінювачів, які заявлені суб\’єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката.
5. Сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:
напрям 1 \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\”:
спеціалізація 1.1 \”Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них\”;
спеціалізація 1.2 \”Оцінка машин і обладнання\”;
спеціалізація 1.3 \”Оцінка колісних транспортних засобів\”;
спеціалізація 1.4 \”Оцінка літальних апаратів\”;
спеціалізація 1.5 \”Оцінка судноплавних засобів\”;
спеціалізація 1.6 \”Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність\”;
спеціалізація 1.7 \”Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність\”;
спеціалізація 1.8 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
напрям 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об\’єкти інтелектуальної власності\”:
спеціалізація 2.1 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об\’єкти інтелектуальної власності)\”;
спеціалізація 2.2 \”Оцінка прав на об\’єкти інтелектуальної власності\”;
спеціалізація 2.3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
напрям 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”.
{Розділ I доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; розділ I доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
{Зміни до розділу I див. в Наказі Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
II. Розгляд питання про видачу сертифіката
1. Розгляд питання про видачу сертифіката здійснюється за ініціативою суб\’єкта господарювання. З цією метою суб\’єкт господарювання подає до Фонду державного майна України такі документи:
заяву про видачу сертифіката за формою, установленою в додатку 2 до Положення;
{Абзац третій пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 84 від 24.01.2013}
довідку про оцінювачів, які працюють у його штатному складі, за формою, установленою в додатку 3 до Положення;
копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці, засвідчені печаткою суб‘єкта господарювання;
{Абзац п\’ятий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; в редакції Наказу Фонду державного майна № 3436 від 04.09.2012}
копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу сертифіката до Державного бюджету України;
для суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюватимуть оціночну діяльність за спеціалізацією 1.8 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” (далі – спеціалізація 1.8) у межах напряму 1 \”Оцінка об’єктів у матеріальній формі\” (далі – напрям 1) та/або спеціалізацією 2.3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” (далі – спеціалізація 2.3) у межах напряму 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності\” (далі – напрям 2) або напрямом 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” (далі – напрям 3), затверджену та впроваджену таким суб’єктом оціночної діяльності програму організації системи зовнішнього контролю якості.
{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
{Пункт 2 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 805 від 14.06.2010}
2. У заяві про видачу сертифіката вказуються напрями оцінки майна та спеціалізації в межах напрямів, які зазначені в свідоцтві про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданому Фондом державного майна України оцінювачам, заявленим у довідці про оцінювачів, а у разі якщо ініціюється отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1 та/або спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2 або напрямом 3, у заяві зазначається інформація про видачу керівнику свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності.
{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
3. У довідці про оцінювачів зазначаються фізичні особи, що працюють у штатному складі суб\’єкта господарювання.
{Пункт 4 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 84 від 24.01.2013}
4. У платіжному документі про справляння плати в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на відповідний рахунок Державного бюджету України повинна бути зазначена підстава – за видачу сертифіката суб\’єкта оціночної діяльності.
5. Розгляд та перевірку документів, поданих суб\’єктом господарювання, Фонд державного майна України здійснює у термін, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. Дата подання та перелік поданих документів фіксуються у відповідному журналі реєстрації видачі сертифікатів в день їх безпосереднього надходження до Фонду державного майна України.
Документи, що подаються суб\’єктом господарювання, повинні бути написані державною мовою.
7. Під час розгляду та перевірки документів, поданих суб\’єктом господарювання, атестаційно-рецензійна комісія за дорученням Фонду державного майна України здійснює перевірку на відповідність правилам організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом державного майна України.
{Розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
III. Прийняття рішення про видачу сертифіката
1. За  результатами  розгляду та перевірки поданих документів Фонд державного  майна  України  приймає  відповідне  рішення  про видачу сертифіката або відмову в його видачі.
{Зміни до абзацу першого пункту 1 розділу III див. в  Наказі Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
Сертифікат видається уповноваженій особі суб\’єкта господарювання в двотижневий термін, про що здійснюється відповідний запис у журналі реєстрації видачі сертифікатів.
Інформація про  суб\’єкта  оціночної діяльності,  якому видано сертифікат,  підлягає внесенню  до  Державного  реєстру оцінювачів та  суб\’єктів оціночної діяльності.
{Абзац третій пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; абзац третій пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
2. Фонд   державного   майна   України   відмовляє  у  видачі сертифіката у випадках, визначених Законом України \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\”, постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”, іншими нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Про відмову у видачі  сертифіката  та  підстави  прийняття  такого рішення Фонд державного майна України письмово повідомляє суб\’єкта господарювання у двотижневий термін.
{Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
3. Спірні питання, пов\’язані з видачею сертифіката, вирішуються у порядку, установленому законодавством.
IV. Інші положення
1. Суб\’єкти господарювання, що подають відповідні документи для видачі сертифіката, несуть відповідальність за їх достовірність у порядку, установленому законодавством.
2. Фонд державного майна України здійснює контроль за виконанням суб\’єктами оціночної діяльності – суб\’єктами господарювання, яким видано сертифікат, умов здійснення оціночної діяльності в порядку, установленому законодавством.
Суб\’єкти оціночної  діяльності  –   суб\’єкти   господарювання зобов\’язані  в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі  оцінювачів  суб\’єкта  з часу  дії  сертифіката,  його  юридичному  статусі,  іншу  суттєву інформацію,  відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката.
{Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012; абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}
Анулювання сертифіката суб\’єкта оціночної діяльності здійснюється Фондом державного майна України відповідно до чинного законодавства України.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code