Інвентаризація коштів, цінностей і бланків суворої звітності та фінансових вкладень

Інвентаризація коштів, цінностей і бланків суворої звітності та фінансових вкладень 
     37. Наявність коштів,  цінних  паперів,  грошових  документів 
(сплачені  санаторно-туристські  путівки, поштові марки та ін.)  і 
бланків  суворої  звітності  встановлюється   інвентаризацією   та 
оформляється інвентаризаційним актом.
     Готівка в іноземній валюті заноситься до актів інвентаризації 
із зазначенням назви і суми іноземної валюти, курсу  Національного 
банку на день інвентаризації, суми іноземної валюти  в перерахунку 
на грошову одиницю України.
     Ніякі  документи  або   розписки   в   залишок   готівки   не 
включаються. Заяви касира про наявність у касі  готівки  та  інших 
цінностей, що не належать цьому підприємству або  організації,  до 
уваги не беруться.
     В акті інвентаризації наявності готівки вказується  фактичний 
залишок та залишок  за  даними  обліку  і  визначається  результат 
інвентаризації.
     До  інвентаризаційного  опису  грошових  документів,  бланків 
суворої  звітності  вносяться  дані  про  назву,  номер,  серію  і 
номінальну вартість. 
     38. При  інвентаризації  коштів,  що  перебувають  у  дорозі, 
звіряються суми,  що  зазначені  в  рахунку,  з  даними  квитанцій 
установи банку, поштового відділення, копій супровідних відомостей 
на здачу виручки інкасаторам банку. 
     39.  Інвентаризація  коштів   на   розрахункових,   поточних, 
валютних, спеціальних та інших рахунках, на акредитивах,  а  також 
заборгованості за позичками  банків  проводиться  шляхом  звіряння 
залишків сум за даними  бухгалтерського  обліку  підприємства  або 
організації з даними виписок банку. 
     40.  До  окремого  акта  інвентаризації  вносяться  дані  про 
довготермінові та короткотермінові  фінансові  вкладення  в  цінні 
папери (акції, облігації тощо),  депозити,  статутні  фонди  інших 
підприємств.
     Інвентаризація  цих  коштів  проводиться   шляхом   перевірки 
наявності   цінних   паперів,   перевірки   в   засновницьких   та 
інших документах даних про паї і вклади у статутні  фонди  спільно 
створених підприємств та депозити.
     В   акті   інвентаризації   вказується   назва    фінансового 
вкладення (акції, облігації, паї, депозити та ін.), дата  і термін 
вкладення, номер і  серія  цінних  паперів,  назва  документа,  що 
підтверджує  фінансові  інвестиції  (засновницький  договір,  інші 
угоди, виписки банків, накладні на передачу устаткування та  ін.), 
сума, вид вкладення. 
                  VII. Інвентаризація розрахунків 
     41. Під час інвентаризації розрахунків з покупцями та  іншими 
дебіторами складаються акти інвентаризації звірки розрахунків,  що 
надсилаються для  підтвердження  дебіторам.  Дебітори  зобов\’язані 
протягом 10  днів від  дня  одержання  актів  підтвердити  залишок 
заборгованості або повідомити свої заперечення.
     Дебіторська і кредиторська заборгованість перевіряється  щодо 
дотримання терміну позовної  давності,  обгрунтованості  сум,  які 
обліковуються  на  рахунках  обліку   розрахунків   з   покупцями, 
замовниками,  постачальниками,  підрядчиками, одержаних і  виданих 
векселів,  одержаних  позикових  коштів,   з  підзвітними особами, 
депонентами, іншими дебіторами і кредиторами.
     Заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки за 
товари, що перебувають у  дорозі,  перевіряється  за  відповідними 
документами і кореспондуючими рахунками (прибутковий ордер складу, 
виписка банку). 
     42. Інвентаризація заборгованості за нестачами і втратами від 
псування  цінностей  повинна  забезпечити  перевірку  причин,  які 
затримують розгляд матеріалів щодо виявленої нестачі та віднесення 
її на винних осіб або списання у встановленому порядку.
     В  акті   інвентаризації   розрахунків   щодо   відшкодування 
матеріальних збитків вказується прізвище боржника, за  що  і  коли 
виник  борг,  дата  прийняття  рішення  суду  або  іншого   органу 
(добровільної згоди боржника) про відшкодування суми  матеріальної 
шкоди, а якщо таке рішення  не  прийнято,  то  зазначається,  коли 
підприємством пред\’явлений позов  і  сума  заборгованості на  дату 
інвентаризації. 
     43.  Під  час   інвентаризації   заборгованості   працівникам 
підприємства або організації перевіряється відповідність     даних 
бухгалтерського  обліку   виданим   авансам,   звітам   про   них, 
виявляються своєчасно не одержані депонентські суми.
     В акті  інвентаризації  розрахунків  вказуються  найменування 
інвентаризаційних  рахунків,  суми  непогодженої  дебіторської   і 
кредиторської заборгованості, безнадійних  боргів,  а  також  суми 
кредиторської  і  дебіторської  заборгованості,  з   яких   термін 
позовної давності минув. 
          VIII. Узагальнення результатів інвентаризації та 
                порядок регулювання інвентаризаційних різниць 
     44. Для  визначення  результатів  інвентаризаціі  бухгалтерія 
підприємства  чи  організації  складає  звіряльні  відомості  щодо 
цінностей, з яких при інвентаризації  встановлені  відхилення  від 
даних обліку.
     На цінності, що  належать  іншим  підприємствам,  складаються 
окремі  звіряльні  відомості.  Копія  інвентаризаційного  опису  і 
довідка  про  результати  інвентаризації  надсилаються   власникам 
цінностей. 
     45.  До  складання   звіряльних   відомостей   і   визначення 
результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства чи організації 
проводить перевірку всіх підрахунків  у  інвентаризаційних  описах 
(актах). Виявлені  помилки  у  цінах,  таксуванні  та  підрахунках 
повинні  бути  виправлені  й  завірені   підписами   всіх   членів 
інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальних осіб.
     На останній  сторінці  інвентаризаційного  опису  обов\’язково 
робиться відмітка про  перевірку  цін,  таксування  і  підрахунків 
підсумків за підписами осіб, які її проводили. 
     46. У звіряльних відомостях  відображаються  розходження  між 
даними бухгалтерського обліку і  даними  інвентаризаційних  описів 
(актів).
     Вартість лишків і нестач цінностей  в  звіряльних  відомостях 
наводиться відповідно до їх оцінки в облікових регістрах. 
     47. Щодо лишків і  нестач,  а  також  втрати,  пов\’язаної  із 
закінченням    термінів     позовної     давності     дебіторської 
заборгованості, інвентаризаційна  комісія  повинна  мати  письмові 
пояснення відповідних працівників. 
     48. Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність складання 
звіряльних відомостей, на підставі одержаних  пояснень  встановлює 
характер виявлених лишків, нестач,  втрат  і  псування  цінностей. 
Висновки та пропозиції про покриття нестач за  рахунок  лишків  та 
регулювання  встановлених  різниць  комісія відображає у зведеному 
акті інвентаризації майна.
(  Пункт  48  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 897 
( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     49. Інвентаризаційні різниці регулюються в такому порядку:
     1) убуток цінностей  в  межах  встановлених  норм  природного 
убутку списується на витрати  виробництва  і  обігу.  Застосування 
норм убутку провадиться тільки при виявленні фактичних нестач.
     Убуток цінностей у межах установлених норм визначається після 
покриття нестач  за  рахунок  лишків  з  пересортиці.  Якщо  після 
зарахування  лишків  з  пересортиці  все-таки  виявилася   нестача 
цінностей, то  норми  природного  убутку  повинні  застосовуватися 
тільки до цінностей, з яких встановлено нестачу.
     При відсутності норм убуток  розглядається  як  наднормативна 
нестача;
     2) наднормативна нестача цінностей, а  також  втрати  від  їх 
псування відшкодовуються у встановленому порядку  винними  особами 
відповідно  до  оцінки,  встановленої  для  обчислення  шкоди  від 
розкрадання, нестачі, знищення та псування матеріальних цінностей.
     Якщо встановлено, що  нестачі  та  втрати  виникли  внаслідок 
зловживань,   відповідні   матеріали   протягом   5   днів   після 
встановлення  нестач  і  втрат  підлягають передачі правоохоронним 
органам,  а  на  суму виявлених нестач і втрат подається цивільний 
позов;  ( Абзац другий підпункту 2 пункту 49 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 897 ( 897-2005-п ) від 14.09.2005 )
     З)  наднормативні  нестачі  цінностей  та   втрати   від   їх 
псування (включаючи  готову  продукцію)  у  разі, коли  винних  не 
встановлено або  відшкодування  відмовлено  судом,  списуються  на 
результати господарської діяльності;
     4)  дебіторська  заборгованість,  з  якої   термін   позовної 
давності минув, списується за рахунок резерву сумнівних боргів,  а 
якщо такий резерв із вказаної заборгованості не був  створений,  – 
на результати господарської діяльності;
     5)  основні   засоби,   нематеріальні   активи,   матеріальні 
цінності, грошові кошти і документи та інші активи, що виявились у 
надлишку, підлягають оприбуткуванню і  зарахуванню  на  результати 
господарської діяльності. 
     50.    Зведений    акт    інвентаризації   майна   державного 
підприємства, що приватизується (корпоратизується), з пропозиціями 
про  регулювання  інвентаризаційної різниці затверджується органом 
приватизації  (під  час  корпоратизації  –  органом, уповноваженим 
управляти  державним  майном)  у  5-денний  строк,  якщо  інше  не 
встановлено  законодавством  про  оцінку  майна,  майнових прав та 
професійну оціночну діяльність. 
     Результати інвентаризації,  затверджені   державним   органом 
приватизації  (під  час  корпоратизації  – органом,  уповноваженим 
управляти  державним  майном), відображаються  в   бухгалтерському 
обліку на дату проведення інвентаризації. 
     Зведений акт    інвентаризації    майна    підприємства   або 
організації, яке здається в оренду, з пропозиціями про регулювання 
інвентаризаційної   різниці   у   7-денний   строк  затверджується 
керівником державного підприємства,  організації за погодженням  з 
державним органом, до сфери управління якого належить підприємство 
або організація,  та у разі закінчення строку дії договору  оренди 
затверджується орендодавцем за погодженням з державним органом, до 
сфери управління якого належить передане в оренду майно державного 
підприємства  або  організації,  у  7-денний  строк,  якщо інше не 
встановлено законодавством про  оцінку  майна,  майнових  прав  та 
професійну оціночну діяльність. 
     Результати інвентаризації,  затверджені керівником державного 
підприємства або організації  чи  орендодавцем,  відображаються  в 
бухгалтерському обліку на дату проведення інвентаризації.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code