Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів

 Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів 
     16.  При  інвентаризації   основних   засобів   перевіряється 
наявність технічних паспортів або  іншої  технічної  документації, 
документів на основні засоби, що здані або прийняті  підприємством 
в оренду, на зберігання та у тимчасове користування.
     При відсутності цих документів необхідно скласти  і  оформити 
належним чином нові. 
     17. При виявленні об\’єктів, які не взяті на  облік,  а  також 
тих,  щодо  яких  в  облікових  регістрах  відсутні  або   вказані 
неправильні дані, інвентаризаційна  комісія  повинна  включити  до 
інвентаризаційного  опису  відсутні  або  правильні  відомості   й 
технічні показники по цих об\’єктах.
     Оцінка  об\’єктів,  що  виявлені  під час інвентаризації як не 
взяті на облік, здійснюється у порядку, визначеному законодавством 
про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. 
(   Абзац   другий  пункту  17  в  редакції  Постанови  КМ  N  897 
( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     18. Основні засоби вносяться до інвентаризаційного  опису  за 
найменуванням  відповідно  до  основного  призначення  об\’єкта  із 
зазначенням  інвентарного  номера,  виготовлювача,  року  випуску, 
первісної  вартості,  суми зносу, строку корисного використання та 
інших  відомостей.  ( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 897 ( 897-2005-п ) від 14.09.2005 )
     Якщо об\’єкт  зазнав  відновлення,  реконструкції,  розширення 
або  переобладнання  і  внаслідок  цього  змінилось  основне  його 
призначення,  він  вноситься  до  інвентаризаційного   опису   під 
найменуванням, що відповідає новому призначенню.
     У разі встановлення інвентаризаційною комісією,  що  виконані 
роботи капітального характеру (добудова поверхів, прибудова  нових 
приміщень та  ін.)  або  часткова  ліквідація  будівель  і  споруд 
(знесення  окремих  конструктивних  елементів)  не  відображені  в 
бухгалтерському   обліку   підприємства,   вона   визначає    суму 
підвищення або зниження первісної вартості об\’єкта. 
     19. Основні засоби, що ремонтуються на  інших  підприємствах, 
вносяться до інвентаризаційного опису на підставі  документів  про 
здання об\’єктів у ремонт. 
     20. Основні  засоби,  що  непридатні  до  експлуатації  і  не 
підлягають відновленню, включаються до окремого інвентаризаційного 
опису. Списання таких об\’єктів здійснюється відповідно до  діючого 
порядку.
     Інвентаризаційні  описи  орендованих   об\’єктів   складаються 
окремо по кожному орендодавцю із  зазначенням,  крім  установлених 
відомостей, терміну  оренди.  Один  примірник  опису  надсилається 
орендодавцеві. 
     21.  До  інвентаризаційного  опису   нематеріальних   активів 
вносяться дані про  їх  найменування  і  характеристику,  первісну 
вартість  і  суму  зносу,  дату  придбання   і   строк   корисного 
використання.
Інвентаризаційна  комісія   повинна   перевірити   обгрунтованість 
оприбуткування    нематеріальних    активів,    тобто    наявність 
документів, на підставі яких оформлені придбані майнові  права,  і 
документів  (довідок),  що  описують  сам  об\’єкт   нематеріальних 
активів або порядок його використання.
     При  виявленні  об\’єктів  нематеріальних   активів,   що   не 
прийняті  до  обліку,  інвентаризаційна  комісія  заносить  їх  до 
інвентаризаційного опису із зазначенням необхідних  даних.  Оцінка 
таких об\’єктів провадиться у  порядку,  передбаченому  пунктом  17 
цього Положення. 
               III.Інвентаризація виробничих запасів 
     22. Виробничі запаси (товарно-матеріальні цінності) вносяться 
до інвентаризаційних описів за кожним окремим  найменуванням.  При 
їх  інвентаризації  встановлюється  фактична  наявність  сировини, 
матеріалів,  палива,  покупних  напівфабрикатів,  тари,   запасних 
частин,  малоцінних  та   швидкозношуваних   предметів,   товарів, 
готової продукції та інших матеріальних цінностей. 
    23.  Товарно-матеріальні  цінності,  що  надходять   під  час 
інвентаризації, приймаються матеріально  відповідальною  особою  в 
присутності  членів  інвентаризаційної  комісії  та  вносяться  до 
окремого інвентаризаційного опису  \”Товарно-матеріальні  цінності, 
що надійшли під час інвентаризації\”.  У  ньому  зазначаються  дата 
надходження цінностей, їх постачальники, найменування,  кількість, 
ціна і загальна сума. 
     24.   На   великих   складах   при    тривалому    проведенні 
інвентаризації у виняткових випадках товарно-матеріальні  цінності 
можуть   відпускатися    матеріально    відповідальними    особами 
підприємства    або    організації    в     присутності     членів 
інвентаризаційної комісії. Такі  цінності  вносяться  до  окремого 
інвентаризаційного опису під  найменуванням   \”Товарно-матеріальні 
цінності, відпущені під час інвентаризації\”. 
     25.  На  товарно-матеріальні  цінності,  що  належать   іншим 
підприємствам або організаціям і  перебувають  на  відповідальному 
зберіганні, складається окремий інвентаризаційний  опис,  в  якому 
робиться  посилання  на  відповідні  документи,  що  підтверджують 
прийняття цих цінностей на відповідальне зберігання. 
     26. При  інвентаризації  товарно-матеріальних  цінностей,  що 
перебувають у дорозі, на відвантаженні, які не оплачені  в  термін 
покупцями,  а  також  тих,  що  перебувають   на   складах   інших 
підприємств або організацій, перевіряється обгрунтованість сум, що 
враховані на відповідних рахунках.
     Такі суми можуть бути визнані, якщо вони підтверджені належно 
оформленими   документами  –  рахунками  постачальників,   копіями 
платіжних  вимог  (рахунків-фактур),  що   пред\’явлені   покупцям, 
охоронними  розписками,  які  переоформлені  на  дату   проведення 
інвентаризації або близьку до неї. 
     27. Товарно-матеріальні цінності, що переробляються на  інших 
підприємствах, вносяться до інвентаризаційного опису  на  підставі 
підтвердних  документів  із  зазначенням  назви  підприємства,  що 
переробляє  їх,  найменування  цінностей,   кількості,   фактичної 
вартості за даними обліку, дати передачі  їх у переробку, номера і 
дати документа. 
     28. В інвентаризаційних описах малоцінних і  швидкозношуваних 
предметів  зазначається  їх  найменування  і  первісна   вартість. 
Вказані предмети, що перебувають в експлуатації,  інвентаризуються 
за місцем їх знаходження  та  відносно  осіб,  на  відповідальному 
зберіганні яких вони перебувають.
     Якщо предмети спецодягу і білизни перебувають  у  ремонті  чи 
пранні, вони вносяться до  інвентаризаційного  опису  на  підставі 
квитанцій підприємств побутового обслуговування, інших підприємств 
або організацій.
     На  не   придатні   для   використання   предмети   під   час 
інвентаризації складаються окремі інвентаризаційні описи. Списання 
таких предметів проводиться відповідно до діючого порядку. 
     29.  Тара  вноситься  в  інвентаризаційний  опис  за  видами, 
цільовим   призначенням    та    якісним    станом    (нова,    що 
використовувалася, що потребує ремонту).
     На не придатну для використання тару під  час  інвентаризації 
складається   окремий   інвентаризаційний   опис.   Її    списання 
проводиться відповідно до діючого порядку. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code