Особливості оцінки об\’єктів незавершеного будівництва

Особливості оцінки об\’єктів незавершеного будівництва 
     96. Вимоги  цього  розділу  поширюються на випадки визначення 
вартості  об\’єктів  незавершеного  будівництва  і  законсервованих 
об\’єктів,   що   приватизуються  окремо  від  цілісного  майнового 
комплексу     у     порядку,     встановленому   Законом   України 
\”Про особливості  приватизації об\’єктів незавершеного будівництва\” 
( 1953-14 ), а також на інші випадки відчуження таких об\’єктів. 
     Оцінка об\’єктів незавершеного будівництва проводиться  шляхом 
стандартизованої   оцінки   або   незалежної  оцінки  у  випадках, 
визначених цим розділом Методики.  Об\’єкти нерухомого  майна,  які 
перебувають  у стадії капітального будівництва або реконструкції і 
первісна вартість яких обліковується  у  складі  основних  засобів 
підприємства,  оцінюються  у  порядку,  встановленому  відповідним 
розділом цієї Методики для об\’єктів у матеріальній формі. 
     Під час проведення оцінки об\’єктів незавершеного  будівництва 
ураховується вартість матеріалів, виробів і конструкцій, завезених 
на  будівельний  майданчик   для   цього   об\’єкта   незавершеного 
будівництва   і   не  використаних  для  будівництва,  а  також  з 
урахуванням вартості  устаткування  для  монтажу,  придбаного  для 
функціонування  об\’єкта незавершеного будівництва після завершення 
будівництва. 
     97. Процедура оцінки об\’єкта  незавершеного  будівництва  для 
цілей  його  приватизації  передбачає  передачу балансоутримувачем 
державному  органу  приватизації  бухгалтерської  інформації  щодо 
фактичних  витрат на будівництво об\’єкта незавершеного будівництва 
(включаючи  інформацію   про   фактичні   витрати   на   придбання 
матеріалів,  виробів,  конструкцій  та устаткування,  зазначених у 
пункті 96)  за  періодами  їх  здійснення  із  зазначенням  джерел 
фінансування.    Фактичні    витрати    на   будівництво   об\’єкта 
незавершеного будівництва  зазначаються  наростаючим  підсумком  з 
розподілом       їх   за   видами   –  будівельно-монтажні  роботи 
(з урахуванням інших витрат), устаткування та інвентар. 
     Для підтвердження фактів та джерел  фінансування  будівництва 
об\’єкта    незавершеного   будівництва   проводиться   аудиторська 
перевірка даних бухгалтерського обліку. 
     98. Оцінка  об\’єкта   незавершеного   будівництва   під   час 
приватизації проводиться залежно від способу приватизації: 
     для продажу  на  аукціоні,  за конкурсом,  під розбирання або 
шляхом  викупу,  а  також  для  передачі  до  статутного  капіталу 
господарського   товариства   як   внеску   держави   з  наступною 
приватизацією  акцій  (часток,  паїв)  у  порядку,   встановленому 
установчими  документами  товариства  та  законодавством  України, 
після  завершення  будівництва  відповідного  об\’єкта   –   шляхом 
проведення   стандартизованої   оцінки  на  підставі  балансу  без 
урахування  суми   індексації   вартості   об\’єкта   незавершеного 
будівництва,  обчисленої за індексами, встановленими Держкомстатом 
для   складання   підприємствами   та організаціями балансу станом 
на 1 січня  1997  р.  у  зв\’язку  із  запровадженням  національної 
грошової одиниці. За результатами оцінки складається акт за формою 
згідно з  додатком  7.  У  разі  відсутності  у  балансоутримувача 
інформації,  зазначеної  у  пункті 97,  або її неповноти державний 
орган приватизації може прийняти рішення про  визначення  вартості 
об\’єкта  незавершеного  будівництва  із  застосуванням  незалежної 
оцінки. При цьому визначається його ринкова вартість; 
     для приватизації зазначених у пункті 96 матеріалів,  виробів, 
конструкцій та устаткування  на  аукціоні,  за  конкурсом,  шляхом 
викупу   як   разом   з  об\’єктом незавершеного будівництва, так і 
окремо – шляхом визначення ринкової вартості; 
     для продажу  під  розбирання  –  може  визначатися   вартість 
ліквідації  шляхом проведення незалежної оцінки. { Абзац пункту 98 
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 ( 909-2009-п ) 
від 19.08.2009 } 
     99. Під час приватизації об\’єкта незавершеного будівництва за 
наявності  на  ньому  зазначених у пункті 96 матеріалів,  виробів, 
конструкцій  та   устаткування   складається   зведений   акт   за 
результатами  проведення  стандартизованої  та  незалежної  оцінки 
згідно з  додатком  7.  При  цьому  звіт  про  оцінку  матеріалів, 
виробів, конструкцій та устаткування приймається державним органом 
приватизації за результатами його  рецензування  і  є  невід\’ємною 
частиною зведеного акта оцінки. 
     100. Акт оцінки об\’єкта незавершеного будівництва,  складений 
відповідно до вимог цієї Методики,  або висновок про його вартість 
(у  разі  проведення  незалежної оцінки) затверджується керівником 
державного  органу  приватизації  або  уповноваженою  ним особою у 
строк, що не перевищує двох місяців від визначеної дати оцінки. 
     Зведений акт   оцінки   об\’єкта   незавершеного  будівництва, 
складений  відповідно  до  вимог  цієї  Методики,   затверджується 
керівником  державного  органу  приватизації або уповноваженою ним 
особою  у строк, що не перевищує трьох місяців від визначеної дати 
оцінки.
{  Пункт  100  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253 
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 } 
     101. У разі застави об\’єкта незавершеного  будівництва  та  в 
інших   випадках  його  відчуження  проводиться  незалежна  оцінка 
відповідно   до   методичних   засад,   визначених   національними 
стандартами.   Незалежна   оцінка   проводиться  із  застосуванням 
переважно витратного або дохідного підходів,  а  також  шляхом  їх 
комбінування. 
     Базами оцінки   можуть   бути   ринкова   вартість,  вартість 
ліквідації,   залишкова    вартість    заміщення    (відтворення), 
інвестиційна вартість та ліквідаційна вартість.  Порядок їх вибору 
регулюється національними стандартами. 
     102. У разі  повернення  об\’єктів  незавершеного  будівництва 
(об\’єктів  приватизації)  у  державну  власність,  у тому числі за 
рішенням суду,  їх вартість  визначається  на  дату  оцінки  (день 
набрання   чинності   відповідним   рішенням   суду)   у  порядку, 
встановленому для їх приватизації. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code