Особливості оцінки часток (паїв, акцій)

 Особливості оцінки часток (паїв, акцій) 
     88. Вимоги  цього  розділу  застосовуються під час проведення 
оцінки часток (паїв, акцій), що належать державі або господарським 
товариствам  з  державною  часткою  (часткою комунального майна) у 
разі  їх відчуження способами, визначеними законодавством, а також 
у  разі  повернення  часток  (паїв,  акцій)  у  державну власність 
(компенсації  їх вартості), у тому числі за рішенням суду. { Абзац 
перший  пункту  88  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 909 ( 909-2009-п ) від 19.08.2009 } 
     Визначення вартості   часток   (паїв,   акцій)   здійснюється 
переважно із застосуванням незалежної оцінки.  В окремих випадках, 
визначених у цій Методиці,  оціночна вартість часток (паїв, акцій) 
визначається    шляхом    проведення    стандартизованої   оцінки. 
Стандартизовану оцінку проводять державні органи приватизації. 
     Базою оцінки,  що визначається під час проведення  незалежної 
оцінки, є ринкова вартість. 
     89. Початкова  вартість (ціна продажу) часток (паїв,  акцій), 
що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, 
створених  після  набрання  чинності постановою Кабінету Міністрів 
України    від    22  липня    1998  р.     N  1114  ( 1114-98-п ) 
\”Про затвердження   Методики   оцінки   вартості   майна  під  час 
приватизації\”,  розмір яких не перевищує 10  відсотків  статутного 
капіталу,  а номінальна вартість 5000 гривень, визначається шляхом 
проведення стандартизованої оцінки. 
     Стандартизована  оцінка  проводиться на підставі пропорційної 
розміру  державної  частки  (паю,  пакета  акцій)  частки вартості 
власного  капіталу господарського товариства, визначеної за даними 
останнього  до  дати  оцінки  річного  балансу, що збільшується на 
відповідну  частку  чистого  прибутку  господарського  товариства, 
отриманого  з  початку  календарного  року,  в  якому  проводиться 
оцінка.  За  результатами  стандартизованої оцінки складається акт 
оцінки  часток  (паїв, акцій) згідно з додатком 18. { Абзац другий 
пункту  89  в  редакції  Постанови  КМ  N 1126 ( 1126-2008-п ) від 
27.12.2008 } 
     90.   Початкова   вартість   акцій,  що  належать  державі  у 
статутному  капіталі  комерційного  банку  у  формі  господарських 
товариств,  номінальна  вартість  яких  не перевищує 5000 гривень, 
визначається  шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно 
до  вимог  абзацу  другого  пункту  89  Методики.  За результатами 
стандартизованої  оцінки  складається  акт  оцінки  часток  (паїв, 
акцій) згідно з додатком 18.
{  Пункт  90  в  редакції  Постанови КМ N 1126 ( 1126-2008-п ) від 
27.12.2008 } 
     91. У  разі  повторного продажу початкова вартість акцій,  що 
належать державі, комерційних банків у формі відкритих акціонерних 
товариств,  які  пройшли  лістинг і котируються на фондових біржах 
(їх  філіях)  або  у   ПФТС,   може   встановлюватися   на   рівні 
середньозваженої  вартості  акцій  за результатами укладених угод, 
але не нижче їх номінальної вартості.  Розрахунок середньозваженої 
вартості акцій проводиться з урахуванням вимог пункту 80. 
     92. У   разі  повторного  проведення  аукціону  (конкурсу)  з 
продажу часток (паїв,  акцій), початкова вартість яких визначалася 
шляхом  проведення  стандартизованої  оцінки  відповідно  до вимог 
пунктів 89 і 90, дія актів оцінки часток (паїв, акцій) за рішенням 
державного  органу  приватизації може бути продовжена на строк, що 
не перевищує одного року від дати їх затвердження.
{  Пункт  92  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 
( 1126-2008-п ) від 27.12.2008 } 
     93. Пакети акцій,  що належать державі у статутних капіталах 
відкритих  акціонерних   товариств   агропромислового   комплексу, 
утворених  на базі майна господарських організацій,  заснованих на 
змішаній формі власності (включаючи міжгосподарські підприємства), 
визначаються у порядку,  встановленому Фондом державного майна, та 
оцінюються незалежно від способу  їх  приватизації  з  урахуванням 
таких особливостей: 
     пакети акцій відкритих акціонерних товариств,  що належать до 
сільськогосподарської   або   рибної   галузей    агропромислового 
комплексу,  оцінюються згідно з вимогами відповідного розділу цієї 
Методики,  у  якому  встановлюється  порядок  визначення   розміру 
статутного      капіталу      (пайового      фонду     колективних 
сільськогосподарських підприємств) щодо підприємств цих галузей; 
     пакети акцій відкритих акціонерних товариств,  що належать до 
інших  галузей  агропромислового  комплексу,  оцінюються  згідно з 
вимогами   відповідного   розділу   цієї   Методики,    у    якому 
встановлюється  загальний  порядок  визначення  розміру статутного 
капіталу відкритих акціонерних товариств, що утворюються в процесі 
приватизації (корпоратизації). 
     Вартість пакетів  акцій,  що  належать  державі  у  відкритих 
акціонерних товариствах агропромислового комплексу,  утворених  на 
базі майна господарських організацій, заснованих на змішаній формі 
власності (включаючи міжгосподарські  підприємства),  визначається 
незалежно  від способу їх приватизації як відповідна частка чистої 
вартості цілісного  майнового  комплексу  для  визначення  розміру 
статутного капіталу згідно з додатком 2 до цієї Методики.
{  Пункт  93  в  редакції  Постанови  КМ  N 909 ( 909-2009-п ) від 
19.08.2009 } 
     94. Інші частки (паї, акції) під час приватизації або в інших 
випадках їх відчуження згідно із законодавством оцінюються  шляхом 
проведення незалежної оцінки згідно з національними стандартами. 
{  Пункт  94  в  редакції  Постанови  КМ  N 909 ( 909-2009-п ) від 
19.08.2009 } 
     95. Розмір   компенсації   державному   органу   приватизації 
вартості часток (паїв,  акцій) у разі неможливості їх отримання  у 
зв\’язку   з   відсутністю   часток   (паїв,  акцій)  або  суб\’єкта 
господарювання,  частка  (пай,  акції)  якого  підлягає   передачі 
державному   органу   приватизації,   чи  неможливості  оформлення 
державним органом приватизації правонаступництва  на  корпоративні 
права  держави,  або  у  разі,  коли частки (паї,  акції) обтяжені 
додатковими зобов\’язаннями (рішеннями судів) або  не  можуть  бути 
визначені  відповідно  до законодавства про приватизацію об\’єктами 
приватизації групи Е, визначається таким чином. 
     Для випадків,  коли частки (паї, акції) відсутні або відсутня 
можливість    оформлення   правонаступництва   державним   органом 
приватизації на корпоративні  права  держави,  або  у  разі,  коли 
частки (паї, акції) обтяжені додатковими зобов\’язаннями (рішеннями 
судів), розмір компенсації визначається за результатами незалежної 
оцінки   частки   (паю,  акцій),  яка  проводиться  відповідно  до 
законодавства про оцінку майна та оціночну діяльність. Дата оцінки 
визначається   рішенням   державного   органу   приватизації   про 
компенсацію вартості частки (паю,  акцій) на останнє число місяця, 
в  якому  прийняте таке рішення.  Базою оцінки є ринкова вартість. 
Для  випадків,  коли  частки  (паї,  акції)  обтяжені  додатковими 
зобов\’язаннями   (рішеннями   судів),   базою   оцінки  може  бути 
інвестиційна вартість.  Замовником оцінки виступає державний орган 
приватизації.  Якщо у випадках,  зазначених у цьому абзаці, розмір 
частки  (паю,  пакета  акцій)  становить  менш  як  10   відсотків 
статутного капіталу суб\’єкта господарювання,  частка (пай,  акції) 
якого підлягає передачі державному органу приватизації,  та  (або) 
номінальна вартість частки (паю, акцій) не перевищує 5000 гривень, 
розмір компенсації визначається шляхом проведення стандартизованої 
оцінки відповідно до абзацу третього цього пункту. 
     У разі неповноти,  недостовірності або відсутності інформації 
про частку (пай,  акції),  що міститься у вихідних даних, та іншої 
інформації, необхідної для оцінки, розмір компенсації визначається 
на підставі ціни,  за якою  частка  (пай,  акції)  була  відчужена 
відкритим  акціонерним товариством,  або її (його,  їх) балансової 
вартості,  збільшеної на коефіцієнт, що розраховується на підставі 
встановлених   Національним  банком  облікових  ставок  за  період 
починаючи  з  дати  отримання   акціонерним   товариством   коштів 
внаслідок  відчуження  або  дати  укладення відповідного договору, 
залежно  від  того,  яка  подія  відбулася  раніше  (далі  –  дата 
відчуження),  до  дати  прийняття  державним  органом приватизації 
рішення про компенсацію,  яка збігається з датою  оцінки.  У  разі 
відсутності інформації про ціну,  за якою частка (пай, акції) була 
відчужена,  розмір компенсації визначається на підставі балансової 
вартості  такого  об\’єкта  на  дату  оцінки державного (орендного) 
підприємства,  що  проводилася  з  метою   визначення   статутного 
капіталу  акціонерного  товариства,  яке  було  утворене в процесі 
приватизації (корпоратизації).  У разі відсутності інформації  про 
дату відчуження частки (паю,  акцій) сума компенсації визначається 
на підставі ціни,  за якою  частка  (пай,  акції)  була  відчужена 
відкритим  акціонерним товариством,  збільшеної на коефіцієнт,  що 
розраховується  на  підставі  встановлених   Національним   банком 
облікових  ставок за період починаючи з дати реєстрації відкритого 
акціонерного  товариства  як  суб\’єкта  господарювання   до   дати 
прийняття  державним органом приватизації рішення про компенсацію, 
яка збігається з датою оцінки. 
     У разі  відсутності  суб\’єкта  господарювання,  частка  (пай, 
акції)  якого підлягає передачі,  у зв\’язку з його ліквідацією або 
коли частка (пай,  акції) не може  бути  визначена  відповідно  до 
законодавства  про  приватизацію  об\’єктом  приватизації  групи Е, 
розмір компенсації визначається шляхом проведення стандартизованої 
оцінки відповідно до абзацу третього цього пункту. 
     За результатами  стандартизованої  оцінки розміру компенсації 
державному  органу  приватизації  вартості  частки  (паю,   акцій) 
складається акт згідно з додатком 19 до цієї Методики.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code