Особливості оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств

Особливості оцінки пакетів акцій відкритих 
            акціонерних товариств, створених у процесі 
        приватизації (корпоратизації), що належать державі 
     79. Вимоги  цього  розділу  поширюються  на проведення оцінки 
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі 
приватизації (корпоратизації), що належать державі (далі – пакетів 
акцій),  під час їх продажу державними  органами  приватизації  на 
конкурентних  засадах  способами,  визначеними  законодавством про 
приватизацію. 
     Оцінка пакетів акцій здійснюється переважно шляхом проведення 
стандартизованої  оцінки.  В окремих випадках,  визначених у цьому 
розділі,  застосовується  незалежна  оцінка  пакетів   акцій.   За 
результатами проведення стандартизованої оцінки відповідно до цієї 
Методики складаються акти оцінки пакетів акцій,  форма та  порядок 
заповнення яких визначається Фондом державного майна.  Акти оцінки 
пакетів акцій підлягають затвердженню керівником державного органу 
приватизації  або  уповноваженою ним особою. { Абзац другий пункту 
79   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1253 
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 } 
     80.  Початкова  вартість  пакетів  акцій  під  час їх продажу 
через організаторів торгівлі цінними  паперами  (крім  міжнародних 
фондових  ринків),  на  відкритих грошових регіональних аукціонах, 
спеціалізованих аукціонах за гроші визначається державним  органом 
приватизації  як  пропорційна  розмірові  державного  пакета акцій 
частка вартості  власного  капіталу  акціонерного  товариства,  що 
визначена за даними балансу, складеного на останню звітну дату. За 
результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки пакета 
акцій відкритого акціонерного товариства згідно з додатком 16. 
     У разі  коли  власний капітал акціонерного товариства,  пакет 
акцій якого  оцінюється,  менший  від  його  статутного  капіталу, 
зокрема  коли  власний  капітал  має від\’ємне значення,  початкова 
вартість такого пакета акцій дорівнює його номінальній вартості. 
     Для відкритих  акціонерних  товариств,  акції  яких   пройшли 
лістинг  і  котируються на фондових біржах та їх філіях або першій 
фондовій  торгівельній  системі  (далі   –   ПФТС),   дозволяється 
встановлювати   початкову   вартість   пакетів   акцій   на  рівні 
середньозваженої вартості акцій за результатами угод,  укладених у 
процесі  котирування,  але  не  нижче  початкової вартості пакетів 
акцій,  визначеної відповідно до абзаців першого та другого  цього 
пункту.
{  Пункт  80  в  редакції  Постанови КМ N 1126 ( 1126-2008-п ) від 
27.12.2008 } 
     81.  Початкова  вартість  пакетів акцій відкритих акціонерних 
товариств,  що підлягають  продажу  на  конкурсах  (крім  тих,  що 
проводяться   із   залученням  радників),  визначається  державним 
органом приватизації  шляхом  проведення  стандартизованої  оцінки 
згідно  з  вимогами  порядку,  що затверджується Фондом державного 
майна,  в  якому  повинне  передбачатися   застосування   основних 
методичних   підходів  (майнового,  дохідного  та  порівняльного). 
{  Абзаци  перший  і  другий  пункту  81 замінено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 909 ( 909-2009-п ) від 19.08.2009 } 
     Майновий підхід  базується  на  визначенні  вартості власного 
капіталу відкритого акціонерного  товариства  за  даними  балансу, 
складеного  на  останню  звітну  дату.  Вартість власного капіталу 
зменшується на залишкову вартість наявних основних засобів,  що не 
ввійшли  до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства 
у процесі його створення. 
     За основу розрахунку  початкової  вартості  пакетів  акцій  з 
використанням    дохідного    підходу    береться    капіталізація 
усередненого розміру грошового потоку за два попередні повні  роки 
до дати оцінки та прогнозованого грошового потоку за рік,  в якому 
проводиться оцінка,  з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета 
акцій, що оцінюється. 
     Порівняльний підхід базується на застосуванні методу ринкових 
мультиплікаторів з використанням результатів продажу на  конкурсах 
пакетів  акцій  за  п\’ять років до дати оцінки початкової вартості 
або методу середньозваженої вартості продажу акцій за результатами 
угод,  укладених на фондових біржах та в їх філіях або ПФТС за рік 
до дати оцінки початкової  вартості,  з  поправкою  на  коефіцієнт 
властивостей   пакета  акцій,  що  оцінюється.  Основним  у  межах 
порівняльного підходу  є  метод  ринкових  мультиплікаторів.  Якщо 
основний   метод   не   може   бути  використаний,  застосовується 
розрахунок середньозваженої вартості продажу акцій за результатами 
укладених угод. 
     За наявності     інформації     про     результати    продажу 
5-10-відсоткового пакета акцій відкритого акціонерного товариства, 
пакет   акцій   якого  оцінюються,  на  фондових  біржах  з  метою 
визначення  вартості  пакета  акцій  зазначеного  товариства   для 
продажу  на конкурсі окремо визначається його оціночна вартість із 
застосуванням методу середньозваженої вартості. 
     У разі неможливості застосування певного методичного  підходу 
або отримання від\’ємного результату розрахунок початкової вартості 
пакетів  акцій  відкритих  акціонерних  товариств  здійснюється  з 
використанням  методичних  підходів,  інформації  для застосування 
яких достатньо  та  за  результатами  застосування  яких  отримано 
позитивне значення оціночної вартості. 
     Початкова  вартість  таких  пакетів акцій для першого продажу 
на   конкурсі  визначається  на  підставі  узгодження  результатів 
оцінки,  отриманих  із  застосуванням  майнового,   дохідного   та 
порівняльного   підходів  і  методу  середньозваженої  вартості  у 
випадку,  визначеному в абзаці четвертому цього  пункту,  що  були 
застосовані  в  процесі  оцінки.  Початкова  вартість пакета акцій 
відкритого  акціонерного  товариства,  розрахована   для   першого 
продажу   на  конкурсі,  не  може  бути  нижчою  його  номінальної 
вартості.  У разі неможливості  застосування  жодного  методичного 
підходу   початкова   вартість   встановлюється   у  розмірі  його 
номінальної  вартості.  {  Абзац пункту 81 в редакції Постанови КМ 
N 909 ( 909-2009-п ) від 19.08.2009 }
{  Пункт  81  в  редакції  Постанови КМ N 1126 ( 1126-2008-п ) від 
27.12.2008 } 
     82. Початкова вартість пакета акцій,  конкурс з продажу якого 
не відбувся,  під час його повторного продажу  на  конкурсі,  крім 
продажу із залученням радника, за рішенням конкурсної комісії може 
бути зменшена в сукупності не більш як на 30 відсотків  початкової 
вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі.
{  Пункт  82  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 
( 1126-2008-п ) від 27.12.2008 } 
     83. Початкова вартість пакетів акцій державних акціонерних та 
холдингових  компаній  визначається  за  результатами   незалежної 
оцінки  з  урахуванням вартості пакетів акцій та іншого майна,  що 
передані     до     їх     статутних     капіталів,    результатів 
фінансово-господарської   діяльності   тощо.  Якщо  строк  з  дати 
затвердження  акта  оцінки  майна  з  метою   визначення   розміру 
статутного капіталу державної акціонерної або холдингової компанії 
до  дати  оцінки  пакета акцій не перевищує один рік, дозволяється 
визначати   початкову   вартість   такого  пакета  на  рівні  його 
номінальної вартості. 
     84. Початкова вартість пакетів  акцій  відкритих  акціонерних 
товариств, що підлягають продажу на відкритих торгах за процедурою 
тендеру,  міжнародних фондових ринках та конкурсах  із  залученням 
радників для їх підготовки до продажу, пошуку потенційних покупців 
та організації продажу,  встановлюється за результатами незалежної 
оцінки. 
     За результатами  незалежної  оцінки  радник  подає державному 
органу приватизації звіт про оцінку для затвердження оцінки пакета 
акцій.  Рецензування  наданих  матеріалів  здійснюється у місячний 
строк з дня їх надходження. 
     85. Якщо на конкурс надійшла заява від одного  покупця,  ціна 
продажу    пакета   акцій   відкритого   акціонерного   товариства 
визначається за результатами незалежної оцінки,  але не може  бути 
нижчою   ціни,   яку  запропонував  покупець  у  своїй  конкурсній 
пропозиції. 
     У  разі  визначення  початкової  вартості пакета акцій шляхом 
проведення   незалежної   оцінки  результати  оцінки  можуть  бути 
використані для продажу такого пакета акцій одному покупцеві, якщо 
висновок  про  його  вартість  дійсний  на  дату  укладення  угоди 
купівлі-продажу  пакета.  {  Пункт  85  доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 1126 ( 1126-2008-п ) від 27.12.2008 } 
     86. Незалежна  оцінка  пакетів  акцій  проводиться  згідно  з 
національними   стандартами.  При    цьому    суб\’єкт    оціночної 
діяльності –  суб\’єкт  господарювання  визначає  ринкову  вартість 
пакета акцій. 
     Суб\’єкт оціночної  діяльності  –  суб\’єкт господарювання,  що 
проводить незалежну оцінку пакета  акцій,  визначається  державним 
органом  приватизації  на  конкурсних засадах.  Якщо до підготовки 
пакета акцій для продажу, у тому числі для забезпечення проведення 
його оцінки,  залучався радник,  заходи щодо укладення договору із 
суб\’єктом  оціночної  діяльності  –  суб\’єктом  господарювання  на 
проведення такої оцінки та її фінансування здійснюються радником. 
     87. На   підставі  отриманих  результатів  незалежної  оцінки 
початкової вартості пакетів  акцій  державний  орган  приватизації 
готує   рекомендації   конкурсній   (тендерній)  комісії  щодо  їх 
початкової вартості.  Акт оцінки,  який містить рекомендації  щодо 
початкової  вартості  пакета  акцій,  використовується  конкурсною 
комісією  для  визначення  умов  конкурсу  (повторного   конкурсу) 
протягом строку його дії. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code