МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАЙНА

                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 10 грудня 2003 р. N 1891 
                      МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАЙНА 
    { У тексті Методики та додатків до неї слова  \”статутний 
      фонд\” в усіх відмінках і формах числа замінено словами 
      \”статутний  капітал\” у відповідному  відмінку  і числі 
      згідно  з  Постановою КМ  N 909  (  909-2009-п  )  від 
      19.08.2009 } 
 
                         Загальні питання 
     1. Ця Методика застосовується для проведення оцінки  майна  у 
таких випадках: 
     приватизації (корпоратизації); 
     створення підприємств   (господарських   товариств)  на  базі 
державного та комунального  майна,  а  також  майна  господарських 
товариств  з  державною  часткою  (часткою  комунального  майна) у 
статутному  капіталі та у разі відчуження такого майна у випадках, 
встановлених  законодавством,  крім  випадків  відчуження рухомого 
майна  згідно  із  Законом  України  \”Про  правовий  режим майна у 
Збройних  Силах  України\”  ( 1075-14 ); { Абзац третій пункту 1 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 348 ( 348-2009-п ) від 
15.04.2009 } 
     визначення вартості     внесків    учасників    (засновників) 
господарських  товариств  у  разі,  коли  до  статутних  капіталів 
зазначених товариств вноситься державне (комунальне) майно,  майно 
господарських товариств з державною часткою (часткою  комунального 
майна) у статутному капіталі; 
     визначення вартості      цілісних     майнових     комплексів 
господарських  товариств,  до  статутних  капіталів яких вноситься 
державне (комунальне) майно; 
     виділення або  визначення  часток майна у спільному майні,  в 
якому є державна (комунальна) частка; 
     застави державного  та  комунального  майна,  а  також  майна 
господарських  товариств з державною часткою (часткою комунального 
майна) у статутному капіталі; 
     повернення об\’єктів приватизації у державну власність, у тому 
числі за рішенням суду; 
     визначення  розміру збитків, що призвели до завдання майнової 
шкоди державі,  територіальній громаді або суб\’єкту господарювання 
з   державною  (комунальною)  часткою  в  статутному  (складеному) 
капіталі,  у  разі  необхідності   обґрунтування   наявності   або 
установлення  фактів  розкрадання,  нестачі,  знищення  (псування) 
майна.  {  Пункт  1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 
N 1253 ( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 } 
     Відповідно до  цієї  Методики  проводиться  оцінка об\’єктів у 
матеріальній  формі   (крім   земельних   ділянок),   об\’єктів   у 
нематеріальній формі та цілісних майнових комплексів. 
     2. У  цій Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому 
значенні: 
     незалежна оцінка – визначення  певного  виду  вартості  майна 
суб\’єктом  оціночної  діяльності  –  суб\’єктом  господарювання  за 
договором із замовником; 
     стандартизована оцінка – оцінка,  що здійснюється  самостійно 
державними   органами   приватизації   (органами,   уповноваженими 
управляти   державним   майном)   з   використанням    стандартної 
методології та стандартного набору вихідних даних, за результатами 
якої  визначається  оціночна  вартість; { Абзац третій пункту 2 із 
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1126 ( 1126-2008-п ) 
від 27.12.2008 } 
     початкова вартість  майна  – вартість,  з якої розпочинається 
продаж   майна   встановленими   законодавством   способами,    що 
передбачають конкуренцію покупців; 
     переоцінена вартість  активів  –  вартість,  за  якою  активи 
відображаються в передавальному балансі  підприємства,  складеному 
на  дату оцінки,  у тому числі активи,  що підлягали переоцінці на 
засадах незалежної оцінки відповідно до  порядку  та  у  випадках, 
передбачених цією Методикою; 
     дата інвентаризації – дата, на яку проводиться інвентаризація 
майна підприємства.  Дата інвентаризації у  випадках  приватизації 
(корпоратизації) збігається з датою оцінки. При цьому датою оцінки 
є останнє число місяця; 
     дата попередньої інвентаризації необоротних  активів  –  дата 
(будь-яке   число   місяця),  на  яку  проводиться  інвентаризація 
необоротних активів з метою складення їх  основного  переліку  для 
проведення  незалежної  оцінки  з  метою підготовки передавального 
балансу. Попередня інвентаризація проводиться до дати оцінки; 
     невід\’ємні поліпшення   орендованого   майна   –    здійснені 
орендарем заходи,  спрямовані на покращення фізичного (технічного) 
стану  орендованого  майна  та  (або)  його   споживчих   якостей, 
відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості; 
     сукупна вартість   цілісного   майнового   комплексу  –  сума 
вартості   активів   підприємства,   що   відображені    у    його 
передавальному балансі; 
     чиста вартість   цілісного   майнового  комплексу  –  сукупна 
вартість  цілісного  майнового   комплексу,   зменшена   на   суму 
зобов\’язань; 
     окреме індивідуально визначене майно – об\’єкти у матеріальній 
формі (інвентарні об\’єкти або групи інвентарних об\’єктів  та  інше 
окреме   майно),   що  приватизуються відповідно до Закону України 
\”Про приватизацію   невеликих    державних    підприємств    (малу 
приватизацію)\” ( 2171-12 ); 
     передавальний баланс  підприємства  –  баланс   підприємства, 
складений  на  дату  оцінки  відповідно  до  положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку за результатами інвентаризації,  в якому  у 
випадках,  визначених  цією  Методикою,  зазначається  переоцінена 
вартість необоротних активів. 
     3. Інші  поняття,  які  використовуються  у   цій   Методиці, 
вживаються у значенні, наведеному у національних стандартах оцінки 
майна (далі  –  національні  стандарти),  положеннях  (стандартах) 
бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актах. 
     4. Незалежна  оцінка  майна  проводиться  відповідно до вимог 
національних стандартів з урахуванням положень  цієї  Методики  та 
міжнародних стандартів оцінки. 
     5. За   зверненнями   правоохоронних   органів  оцінка  майна 
проводиться відповідно до нормативно-правових актів, що були чинні 
на   визначену   відповідним  органом  дату,  з  використанням  їх 
термінології. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code