\”Додаток 2 
до Положення про порядок видачі 
сертифікатів суб\’єктів оціночної діяльності 
(пункт 1 розділу ІІ)
ЗАЯВА 
про видачу сертифіката суб\’єкта оціночної діяльності-1
Заявник _____________________________________________________________________ 
                         (найменування юридичної особи/прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
_____________________________________________________________________________
Керівник ____________________________________________________________________ 
                                                         (прізвище, ім\’я та по батькові – для юридичних осіб)
Свідоцтво керівника суб’єкта оціночної діяльності від ___________ № ________-2 
                                                                                                                             (дата видачі)             (номер)
____________________________________________________________________________ 
  (код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 
         та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
  реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний орган 
                                          державної податкової служби та мають відмітку у паспорті))
____________________________________________________________________________ 
                                                             (місцезнаходження/місце проживання)
Телефон (факс) _______________________________________________________________
Поточний рахунок __________________________ МФО ____________________________
Підтверджую, що згоден на перевірку дотримання системи зовнішнього контролю якості 
____________________________________________________________________________ 
              (дата і номер документа(ів), який (які) підтверджує(ють) наявність у суб\’єкта господарювання 
                       запровадженої системи управління якістю відповідно до правил організації системи 
                          зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України)-3
Прошу видати сертифікат суб\’єкта оціночної діяльності за такими напрямами оцінки:
1. Оцінка об\’єктів у матеріальній формі-4:
1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.
1.2. Оцінка машин і обладнання.
1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.
1.4. Оцінка літальних апаратів.
1.5. Оцінка судноплавних засобів.
1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
1.8. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об\’єкти інтелектуальної власності-4:
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об\’єкти інтелектуальної власності).
2.2. Оцінка прав на об\’єкти інтелектуальної власності.
2.3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства-4.
Підтверджую, що _________________________________________________________ 
                          (найменування юридичної особи або прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
не має ліцензій на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.
Керівник
______________ 
(підпис)
_______________________ 
(ініціали, прізвище)
\”___\” ____________ 20__ року 
(дата заповнення заяви)
Додаток: документ(и), який (які) підтверджує(ють) наявність у суб\’єкта господарювання запровадженої системи управління якістю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України-3, на ___ арк.
__________ 
-1 Інформація, що зазначається в заяві, має відповідати інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 
-2 Вказується інформація та додається як додаток суб\’єктами господарювання, які ініціюють отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” в межах напряму 1 \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\” та спеціалізацією 2.3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” в межах напряму 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об\’єкти інтелектуальної власності\” або напряму 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”. 
-3 Додається суб\’єктами господарювання, які ініціюють отримання сертифіката за спеціалізацією 1.8 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” в межах напряму 1 \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\” та за спеціалізацією 2.3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” в межах напряму 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об\’єкти інтелектуальної власності\” або напрямом 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”. 
-4 Непотрібне закреслити.\”.
6) у додатку 3 до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності слова \”відомості про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів (№ та дата видачі свідоцтва про реєстрацію)\” замінити словами \”відомості про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб\’єктів оціночної діяльності (№ та дата видачі відповідного документа)\”.
5. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213 (із змінами):
1) у розділі І:
у пункті 1 слова та цифри \”статей 15 та 16\” замінити словами \”вимог Закону України \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\”;
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
\”Дія цього Положення не поширюється на випадки видачі або позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за спеціалізацією 1.8 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” у межах напряму 1 \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\” та/або спеціалізацією 2.3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” у межах напряму 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об\’єкти інтелектуальної власності\” або напрямом 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.\”;
в абзаці п’ятому пункту 2 слова \”Наглядова рада з питань оціночної діяльності\” замінити словами \”Фонд державного майна України\”;
у пункті 3:
в абзаці восьмому слова \”Наглядовою радою з питань оціночної діяльності\” замінити словами \”Фондом державного майна України\”;
в абзаці десятому слова \”за рішенням Наглядової ради з питань оціночної діяльності розглядає питання про необхідність\” замінити словами \”приймає рішення щодо необхідності\”;
в абзаці одинадцятому слова \”за рішенням Наглядової ради з питань оціночної діяльності\” замінити словами \”у разі необхідності\”;
2) у розділі ІІ:
пункт 4 доповнити новим реченням такого змісту: \”Загальна кількість оцінювачів-стажистів, які заявлені у списку для складання кваліфікаційного іспиту, не повинна перевищувати 50 осіб за кожним напрямом оцінки майна.\”;
у першому реченні абзацу другого пункту 7 слова та цифри \”через 45 календарних днів після\” замінити словами \”з дня\”;
3) у розділі ІV:
у пункті 1:
у першому реченні слова \”, у тому числі Наглядової ради з питань оціночної діяльності\” виключити;
у другому реченні слова \”секретаріату Екзаменаційної комісії,\”, \”, Наглядової ради з питань оціночної діяльності\” виключити;
після пункту 1 доповнити розділ новим пунктом 2 такого змісту:
\”2. Екзаменаційна комісія на своєму засіданні розглядає питання щодо здійснення оціночної діяльності оцінювачами у формах:
практичної діяльності з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов’язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, шляхом складання звітів з оцінки майна та актів оцінки майна;
консультаційної діяльності, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна шляхом складання у письмовій формі консультації. При цьому до розгляду приймаються документи, що містять: підпис, прізвище, ім’я, по батькові оцінювача, який зареєстрований у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, а також судження такого оцінювача про вартість майна та майнових прав, посилання на нормативно-правові акти з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та/або застосування оціночних процедур та/або відомості про кваліфікаційні свідоцтва оцінювача та/або сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в його критичному розгляді та наданні висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в порядку, визначеному Законом України \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\” та нормативно-правовими актами з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.\”.
У зв’язку з цим пункти 2-10 вважати відповідно пунктами 3-11;
після пункту 3 доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:
\”4. Грубим порушенням оцінювачем та/або рецензентом нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності вважається:
складання звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) оцінювачем, який не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
складання рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) рецензентом з порушенням вимог законодавства щодо процедури рецензування звіту про оцінку майна;
складання звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) з порушенням вимог законодавства щодо проведення оцінки, якщо звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ’єктивного висновку про вартість об’єкта оцінки;
складання звіту про оцінку майна, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;
складання звіту про оцінку, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків (у цьому випадку доопрацювання такого звіту про оцінку майна є неможливим, оскільки за результатами виконаної оцінки були реалізовані управлінські рішення);
складання за наслідками проведеної незалежної оцінки документа, що містить судження про вартість та інші відомості, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього розділу, складеного з порушенням вимог статей 3 та 12 Закону України \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\”, пунктів 56, 57 Національного стандарту № 1;
складання рецензії відповідно до абзаців другого та третього пункту 67 Національного стандарту № 1 на звіт про оцінку майна, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу п’ятому пункту 4 цього Положення.\”.
У зв’язку з цим пункти 4-11 вважати відповідно пунктами 5-12.
У пункті 11 слова \”Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності\” замінити словами \”Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності\”;
4) у розділі V:
абзац перший пункту 7 доповнити новим реченням такого змісту: \”У разі необхідності оцінювач може звернутися до Екзаменаційної комісії із заявою про розмежування (додаток 3) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за окремими спеціалізаціями в межах напряму оцінки майна.\”;
5) доповнити додаток 2 після абзацу третього пункту 2.2 глави 2 новими абзацами такого змісту:
\”Бажана форма отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача*:
 
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача щодо всіх спеціалізацій, за якими складено кваліфікаційний іспит, в межах напряму оцінки майна;
окремі кваліфікаційні свідоцтва щодо кожної окремої спеціалізації або групи спеціалізацій у межах напряму оцінки майна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *