ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного 
майна України 
15.04.2004 № 754
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
5 травня 2004 р. 
за № 562/9161
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації
1. Загальні положення
1.1. Ці Загальні вимоги розроблено з метою реалізації вимог Закону України \”Про Фонд державного майна України\”, Закону України \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\” у частині забезпечення професійної підготовки оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації.
Цими Загальними вимогами встановлюються вимоги до програм базової підготовки оцінювачів, програм підвищення кваліфікації, викладання навчальних модулів та тем, а також організаційні засади контролю за їх виконанням навчальними закладами, що здійснюють професійну підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів, та оцінювачами.
{Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
1.2. Навчальні заклади, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України, дотримуються цих Загальних вимог під час складання ними робочих навчальних програм (далі – програми) з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів.
1.3. Відповідно до цих Загальних вимог за кожним напрямом оцінки майна Фонд державного майна України затверджує тематичні плани та програми курсів (за модульними схемами) базової підготовки оцінювачів. Програми базової підготовки оцінювачів є єдиними для всіх навчальних закладів. Програми підвищення кваліфікації оцінювачів навчальні заклади розробляють самостійно з урахуванням цих Загальних вимог. Програми підвищення кваліфікації підлягають погодженню з Фондом державного майна України.
{Абзац перший пункту 1.3 глави 1 в редакції Наказу Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
{Абзац другий пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2. Програми базової підготовки оцінювачів
2.1. Базова підготовка оцінювачів у межах напрямів оцінки майна, здійснюється:
{Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2.1.1. Напрям 1 \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\”:
спеціалізація 1.1. \”Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них\”;
{Абза другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна № 1854 від 13.12.2010}
спеціалізація 1.2 \”Оцінка машин і обладнання\”;
спеціалізація 1.3 \”Оцінка колісних транспортних засобів\”;
{Абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010}
спеціалізація 1.4 \”Оцінка літальних апаратів\”;
спеціалізація 1.5 \”Оцінка судноплавних засобів\”;
спеціалізація 1.6 \”Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність\”;
спеціалізація 1.7 \”Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність\”.
{Абзац восьмий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010}
2.1.2. Напрям 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об\’єкти інтелектуальної власності\”:
спеціалізація 2.1 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об\’єкти інтелектуальної власності)\”;
спеціалізація 2.2 \”Оцінка прав на об\’єкти інтелектуальної власності\”.
2.1.3. Напрям 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”:
спеціалізація 3.1 \”Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об\’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб, у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
спеціалізація 3.2 \”Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
спеціалізація 3.3 \”Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”.
{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом 2.1.3 згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2.2. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів відповідно до тематичних планів визначається в навчальних програмах базової підготовки оцінювачів, що розробляються та погоджуються відповідно до цих Загальних вимог та вимог, встановлених Положенням про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146, наказом Фонду державного майна України від 19 травня 2004 року № 969 \”Про затвердження тематичних планів та програм курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна\”.
{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2.3. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 1 \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\” визначається відповідно до пункту 2.2 глави 2 цих Загальних вимог. Програма за зазначеним напрямом передбачає навчання за загальним модулем 1 \”Загальні питання оцінки\” та окремо за модулями за кожною спеціалізацією. Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття. При цьому враховується те, що модуль 1 \”Загальні питання оцінки\” є обов\’язковою складовою частиною програми базової підготовки оцінювачів за кожною спеціалізацією в межах напряму.
{Пункт 2.3 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2.4. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об\’єкти інтелектуальної власності\” визначається відповідно до пункту 2.2 глави 2 цих Загальних вимог. Зазначена програма передбачає навчання за загальним модулем 1 \”Загальні питання оцінки\” та окремо за модулями за кожною спеціалізацією. Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття.
{Пункт 2.4 глави 2 в редакції Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2.5. Мінімальний обсяг навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за напрямом 3 \”Оцінка майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” визначається відповідно до пункту 2.2 цих Загальних вимог. Програма передбачає навчання за загальним модулем 1 \”Загальні питання оцінки\” та окремо за модулями за кожною спеціалізацією. Навчання за визначеним мінімальним обсягом годин передбачає лекції та практичні заняття.
{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.5 згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2.6. Модуль 1 \”Загальні питання оцінки\” (за кожним напрямом оцінки майна окремо) передбачає вивчення основних понять, загальних принципів, методичних підходів, що використовуються під час оцінки, вивчення основ господарського і цивільного права, законодавчого регулювання оцінки для різних випадків її проведення, основних засад методичного забезпечення оцінки та нормативно-правового регулювання здійснення професійної оціночної діяльності.
Якщо фізична особа виявила бажання прослухати курс базової підготовки оцінювачів за двома напрямами оцінки майна, модуль 1 \”Загальні питання оцінки\” вона слухає окремо за кожним напрямом оцінки майна.
Рівень засвоєння знань слухачами контролюється шляхом тестування в порядку, що визначається навчальними закладами самостійно.
{Абзац третій пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
Навчальні заклади ведуть облік відвідування занять слухачами. Кількість прослуханих та пропущених слухачем навчальних годин за кожною спеціалізацією зазначається в документі про те, що особа пройшла навчання за програмою базової підготовки оцінювачів. Цей документ слухач подає до екзаменаційної комісії. Якщо слухач пропустив без поважних причин певну кількість навчальних годин за конкретною спеціалізацією в межах напряму оцінки майна (гранична кількість пропущених годин визначається навчальним закладом самостійно), навчальний заклад не включає його до списку осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит за цією спеціалізацією. У разі пропуску занять з поважних причин слухач подає відповідний документ (документи), який має бути врахований навчальним закладом. Виконання слухачем графіка навчального процесу та вимог навчального плану враховується при складанні кваліфікаційного іспиту.
{Пункт глави 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2.7. Програма базової підготовки оцінювачів за спеціалізацією 1.6 \”Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність\” у межах напряму \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\” передбачає врахування таких особливостей:
перший етап навчання у встановленому мінімальному обсязі годин складається з лекційних та практичних занять за двома модулями: модулем 1 \”Загальні питання оцінки\” та модулем 7 \”Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність\” у частині теми \”Мистецтвознавча експертиза: законодавче та інше нормативно-правове забезпечення, поняття, кваліфікаційні вимоги до виконавців, порядок проведення і оформлення результатів\”. При цьому навчальний заклад організаційно забезпечує в разі потреби проведення практичних занять на базі відповідних закладів, організацій, установ культури;
після першого етапу навчальний заклад організовує стажування фізичних осіб (оцінювачів-стажистів) у встановленому законодавством порядку;
у разі позитивної рекомендації, отриманої оцінювачем-стажистом після першого етапу стажування, оцінювач-стажист проходить другий етап навчання, який складається з лекційних та практичних занять модуля 7 \”Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність\” у частині теми \”Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність\” у встановленому мінімальному обсязі годин;
після другого етапу навчання слухачі протягом шести місяців проходять другий етап стажування у встановленому законодавством порядку;
професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України відповідно до законодавства.
{Абзац шостий пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
3. Навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів
3.1. Навчальний заклад проводить навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з ФДМУ.
Підвищення кваліфікації відбувається за програмами підвищення кваліфікації: за загальними програмами, за програмами, що включають тренінги та практичні заняття, а також за спеціальними тематичними програмами.
При розробленні загальних програм, програм, що включають тренінги та практичні заняття, а також спеціальних тематичних програм навчальні заклади мають визначати мінімальну кількість годин на вивчення тем, передбачених для відповідних напрямів оцінки майна (окремих спеціалізацій).
{Абзац третій пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Наказу Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010}
3.2. Мінімальний обсяг годин за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів визначається в програмах підвищення кваліфікації оцінювачів, що розробляються та погоджуються відповідно до цих Загальних вимог та вимог, встановлених Положенням про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146. Мінімальний обсяг годин для вивчення тем включає час для тестування. Кількість практичних занять у межах кожного курсу з підвищення кваліфікації за кожним напрямом може становити не більше 1/3 визначеного мінімального обсягу годин для вивчення тем.
{Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказів Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010, № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
3.3. Підвищення кваліфікації за загальними програмами підвищення кваліфікації, за програмами, що включають тренінги та практичні заняття, а також за спеціальними тематичними програмами завершується перевіркою рівня знань та кваліфікації оцінювачів – тестуванням з використанням тестових питань, рекомендований перелік яких установлюється екзаменаційною комісією. Тестування проводиться письмово членами екзаменаційної комісії, яким делеговані зазначені повноваження секретаріатом екзаменаційної комісії, і його результати фіксуються у відповідному протоколі. Протокол складається не менше ніж у двох примірниках.
{Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010}
3.4. Оцінювачі в межах установленого законом дворічного строку для чергового підвищення кваліфікації можуть вільно обирати час, місце та навчальний заклад для його проходження. Оцінювач повинен підвищити кваліфікацію за кожною спеціалізацією, що зазначена в його свідоцтві про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб\’єктів оціночної діяльності, шляхом проходження навчання на курсах з підвищення кваліфікації за відповідним напрямом оцінки майна або на курсах з підвищення кваліфікації за кожною спеціалізацією окремо.
{Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010, № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
3.5. Навчальні заклади надають інформацію про дату та місце проведення курсів, а також їх тематику та перелік викладачів за темами до Фонду державного майна України з метою контролю та інформування секретаріату екзаменаційної комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до початку їх проведення.
За результатами проведення кожного курсу з підвищення кваліфікації навчальний заклад надає до Фонду державного майна України протокол результатів тестування та підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації.
{Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010}
4. Інші положення
4.1. Органи державної влади мають право визначати перелік працівників зазначених органів та інших фахівців, яких рекомендовано для залучення як викладачів до навчання за відповідними темами модулів у межах напрямів оцінки майна, у тому числі на курсах з підвищення кваліфікації оцінювачів.
Саморегулівні організації оцінювачів мають право визначати перелік своїх членів та інших відомих оцінювачів, яких рекомендовано для залучення як викладачів до навчання з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами оцінки майна.
Зазначені переліки подаються до Фонду державного майна України з метою інформування навчальних закладів, що здійснюють базову підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів.
{Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 804 від 14.06.2010}
4.2. Оцінювачам, які рекомендовані органами державної влади та саморегулівними організаціями оцінювачів в якості викладачів на курсах підвищення кваліфікації, зараховується фактичний обсяг лекційних та практичних занять, що проведений ними, як підвищення кваліфікації відповідно одна година як дві години навчання на курсах підвищення кваліфікації оцінювачів. З цією метою навчальні заклади ведуть відповідний облік часу викладацької роботи викладачів, які мають кваліфікацію оцінювача.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code