ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного 
майна України 
29.10.2001  № 1977
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 листопада 2001 р. 
за № 955/6146
ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог Закону України \”Про Фонд державного майна України\”, Закону України \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\” для створення єдиної системи навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, та забезпечення виконання вказаними закладами вимог з професійної підготовки оцінювачів.
{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
2. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (далі – угода) з Фондом державного майна України (далі – ФДМУ).
{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
3. Угода укладається між ФДМУ і навчальними закладами на строк, що не перевищує три роки. Продовження строку дії угоди здійснюється на строк, що також не перевищує три роки.
{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
4. ФДМУ веде реєстр навчальних закладів, з якими уклав угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, та оприлюднює його через засоби масової інформації.
5. ФДМУ сприяє створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів.
6. ФДМУ контролює дотримання умов угод, укладених з навчальними закладами. ФДМУ спільно з саморегулівними організаціями оцінювачів, їх об\’єднаннями здійснює контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів навчальними закладами, що уклали угоди.
{Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
II. Вимоги угоди щодо організації навчального процесу
7. Професійна підготовка оцінювачів проводиться за програмами базової підготовки та програмами підвищення кваліфікації.
8. Під час професійної підготовки оцінювачів навчальні заклади використовують навчальні програми базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів, загальні вимоги до змісту яких встановлено наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754 \”Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації\”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161.
{Пункт 8 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
9. Програми базової підготовки оцінювачів, розроблені ФДМУ і навчальними закладами, є єдиними для всіх навчальних закладів і затверджуються наказом ФДМУ. Навчальні заклади розробляють програми підвищення кваліфікації оцінювачів, які підлягають погодженню з ФДМУ.
{Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
Навчальний заклад зобов\’язаний забезпечити організацію навчального процесу оцінювачів відповідно до робочих програм (базової підготовки і підвищення кваліфікації).
{Пункт 9 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
10. Навчальний заклад може проводити навчання оцінювачів як за програмами базової підготовки, так і за програмами підвищення кваліфікації, про що зазначається в угоді про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів. При цьому підвищення кваліфікації може відбуватися:
– за загальними програмами підвищення кваліфікації;
– за програмами, що включають тренінги та практичні заняття;
– за спеціальними тематичними програмами.
У випадку підвищення кваліфікації за програмами, що включають тренінги і практичні заняття, а також відповідно до спеціальних тематичних програм, загальна кількість годин навчальних програм не повинна бути меншою, ніж це визначено загальними вимогами до програм підвищення кваліфікації.
{Пункт 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
11. Навчальний заклад забезпечує належну якість викладання навчального матеріалу. З цією метою навчальний заклад самостійно визначає викладацький склад, забезпечує фізичних осіб, що проходять професійну підготовку, навчально-методичною літературою.
Навчальний заклад забезпечує попередній контроль рівня знань – здійснює тестування або проводить залік осіб, які прослухали курс базової підготовки. За результатами тестування або заліку приймається рішення стосовно доцільності направлення зазначених вище осіб на стажування, крім випадків, коли стажування відбулося до навчання та/або фізична особа раніше набула право на здійснення оціночної діяльності за іншими напрямами. У випадку нескладання тестування або заліку особами, які прослухали курс базової підготовки, вони повторно складають тестування або залік у порядку, встановленому навчальним закладом для проведення тестування або заліку.
{Абзац другий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
{Пункт 11 в редакції Наказу Фонду державного майна № 1373 від 31.07.2002}
{Пункт 12 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
{Пункт 13 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
12. Навчальний заклад організовує стажування фізичних осіб, які прослухали курс базової підготовки, в порядку, встановленому ФДМУ, з урахуванням пункту 11 цього Положення.
{Пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
13. Навчальний заклад організовує комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляє про це ФДМУ з метою скликання Екзаменаційної комісії.
14. Екзаменаційна комісія діє на базі навчального закладу. Навчальний заклад зобов\’язаний забезпечити необхідні умови діяльності Екзаменаційної комісії та необхідні умови для фізичних осіб, які складають кваліфікаційний іспит. З метою забезпечення зазначених умов навчальні заклади можуть об\’єднувати свої зусилля.
15. Навчальний заклад видає фізичній особі, що пройшла навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідним курсом. Фізичній особі, що прослухала навчальний курс з підвищення кваліфікації або тематичний курс із системи курсів підвищення кваліфікації, видається посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом.
16. На підставі рішення Екзаменаційної комісії навчальний заклад у 15-денний термін забезпечує підготовку кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за формою, що встановлюється ФДМУ, та передачу їх до ФДМУ для підписання з метою подальшої видачі фізичним особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит.
17. Переліки фізичних осіб, які пройшли навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, а також рішення Екзаменаційної комісії про видачу або позбавлення кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів готуються навчальним закладом у двох примірниках. Один примірник указаних документів у 5-денний термін надається до ФДМУ. ФДМУ та навчальний заклад забезпечують збереження зазначених документів.
18. З метою прийняття рішення ФДМУ про доцільність укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з навчальним закладом, а також забезпечення належного рівня контролю за їх підготовкою утворюється Комісія з тестування навчальних закладів (далі – Комісія).
Комісія утворюється з числа фахівців центрального апарату ФДМУ та саморегулівних організацій оцінювачів, їх об\’єднань (по одному представнику від кожної організації), науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності.
{Абзац другий пункту 18 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
{Розділ II доповнено пунктом 18 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
19. До складу Комісії входять: Голова Комісії, уповноважена Головою ФДМУ особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до повноважень якого належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та члени Комісії. Один із членів Комісії виконує функції секретаря. У разі відсутності Голови Комісії його функції виконує заступник.
{Розділ II доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 129 від 26.01.2012, із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
20. Кількісний та персональний склад Комісії затверджуються Головою ФДМУ. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням Голови Комісії та оформляються наказом ФДМУ.
{Розділ II доповнено пунктом 20 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
21. До повноважень Комісії належить:
визначення відповідності кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу покладеним на нього завданням щодо підготовки оцінювачів;
контроль ефективності здійснення навчального процесу (склад слухачів; відвідування лекцій; додержання тематичних планів лекцій; відповідність кадрового складу викладачів списку, наданому для укладання угоди; якість підготовки навчально-методичної літератури, забезпечення нею слухачів);
перевірка виконання навчальним закладом умов угоди з ФДМУ (надання інформації ФДМУ, додержання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів);
перевірка рівня засвоєння знань слухачами, що пройшли курс навчання за базовою підготовкою оцінювачів та направляються на проходження стажування (участь у тестуванні слухачів та перевірці заповнених ними тестів);
здійснення моніторингу якості підготовки слухачів з оцінки різними навчальними закладами за визначеними показниками. Комісія може визначати за результатами тестування середній рівень знань слухачів (у балах);
надання методичної допомоги щодо:
розроблення (вдосконалення) навчальними закладами тестів для перевірки знань слухачів;
підготовки рекомендацій стосовно складання слухачами навчального звіту;
внесення змін до переліку запитань екзаменаційних білетів за відповідними спеціалізаціями;
розроблення програм базової підготовки оцінювачів та програм підвищення кваліфікації оцінювачів;
розроблення ФДМУ нормативно-правових актів, що регулюють процеси навчання оцінювачів, стажування, складання іспитів.
{Розділ II доповнено пунктом 21 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
22. Під час здійснення Комісією своїх функцій та з метою вирішення питань, які потребують залучення до роботи інших фахівців, за рішенням Голови Комісії утворюються робочі групи з перевірки спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів та виконання навчальними закладами умов угоди з ФДМУ, до яких входять особи, що не є членами Комісії (фахівці ФДМУ; представники, делеговані саморегулівними організаціями оцінювачів, їх об\’єднаннями; інші фахівці).
{Абзац перший пункту 22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
Зазначену робочу групу очолює представник, призначений із складу Комісії. Перевірка спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (за наявності письмової згоди керівника навчального закладу) або за умовами виконання навчальними закладами угод з ФДМУ, якщо це передбачено умовами угоди, здійснюється у строки і за участю осіб, визначених відповідними наказами ФДМУ. Перевірка навчальних закладів, які уклали угоди про співробітництво з ФДМУ, відбувається 1-2 рази на рік. ФДМУ попереджає навчальний заклад про проведення перевірки за 10 календарних днів до її проведення.
{Розділ II доповнено пунктом 22 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
23. За результатами проведеної перевірки робочою групою складається висновок перевірки, який підписують особи, що здійснили перевірку, та з яким ознайомлюється керівник цього навчального закладу.
{Розділ II доповнено пунктом 23 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
24. Висновок перевірки не пізніше двох тижнів від дати його складання подається до Комісії. Керівник робочої групи, яка здійснювала перевірку, доповідає Комісії про результати проведеної перевірки, зокрема висвітлює позитивні сторони роботи навчального закладу, а також вказує на виявлені недоліки.
Після обговорення членами Комісії матеріалів перевірки приймається рішення, відповідно до якого Голова Комісії затверджує (або не затверджує – у разі визнання матеріалів перевірки, здійсненої робочою групою, недостатніми) висновок перевірки. Один примірник висновку перевірки надсилається навчальному закладу, а інший залишається в Комісії.
З метою прийняття виваженого рішення під час обговорення питань, пов\’язаних з діяльністю навчального закладу, Комісія може запросити на своє засідання уповноваженого представника навчального закладу, що перевірявся.
{Розділ II доповнено пунктом 24 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
25. За результатом перевірки навчального закладу Комісія рекомендує ФДМУ:
укласти з навчальним закладом угоду або не укладати угоду, якщо під час перевірки навчального закладу виявлено неспроможність навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (у разі якщо перевірка здійснювалася до укладення ФДМУ угоди з навчальним закладом);
визнати роботу навчального закладу з професійної підготовки оцінювачів такою, що відповідає вимогам угоди, укладеної з ФДМУ (у разі необхідності надати навчальному закладу відповідні рекомендації щодо вдосконалення професійної підготовки оцінювачів);
зазначити про порушення вимог угоди, укладеної з ФДМУ, вказати на недоліки у процесі підготовки оцінювачів, а також внести пропозицію ФДМУ стосовно розірвання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів.
{Розділ II доповнено пунктом 25 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
26. Рішення Комісії носить рекомендаційний характер та приймається більшістю голосів і оформляється протоколом, який затверджує Голова Комісії. Засідання Комісії вважається правомочним у разі присутності не менш як двох третин її кількісного складу.
{Розділ II доповнено пунктом 26 згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
27. За результатами розгляду наданого Комісією протоколу, звіту з перевірки роботи навчальних закладів (аналітичних матеріалів), результатів тестування Фонд державного майна приймає відповідні рішення.
{Розділ II доповнено новим пунктом 27 згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
28. У разі потреби Комісія звертається до ФДМУ щодо необхідності оприлюднення інформації про свою діяльність у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію – газеті \”Відомості приватизації\” або розміщення на веб-сторінці ФДМУ в Інтернеті.
{Розділ II доповнено пунктом згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}
III. Порядок укладання угоди
29. Для укладання угоди навчальний заклад подає до ФДМУ такі документи:
заяву про укладання угоди за формою згідно з додатком 1;
копію установчих документів;
копію ліцензії Міністерства освіти і науки;
копії документів, що підтверджують право власності та/або користування приміщеннями навчального закладу;
проекти робочих програм з підвищення кваліфікації оцінювачів, зазначені у заяві;
проект угоди з професійної підготовки оцінювачів, підготовлений відповідно до примірної угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів згідно з додатком 2;
список викладачів, які залучаються до навчального процесу, із зазначенням рівнів їх кваліфікації, посад, наукових ступенів та вчених звань;
зразки документів про освіту, зазначених у пункті 15 цього Положення;
зразок навчально-методичної літератури, яка буде надаватися слухачам.
30. Для продовження дії угоди навчальний заклад подає до ФДМУ за один місяць до закінчення строку дії угоди такі документи:
заяву про продовження угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів за формою, передбаченою додатком 1 до цього Положення;
копію установчих документів (у разі внесення змін до вищезазначених документів);
копії документів, що підтверджують право власності та/або користування приміщеннями навчального закладу;
проекти робочих програм з підвищення кваліфікації оцінювачів, розроблені з урахуванням змін у законодавстві і рекомендацій ФДМУ;
список викладачів, які залучаються до навчального процесу, із зазначенням рівня їх кваліфікації, посади, наукових ступенів та вчених звань;
зразок навчально-методичної літератури, яка буде надаватися слухачам;
висновок перевірки навчального закладу, затверджений Комісією.
Усі вищезазначені документи повинні бути підписані керівником та скріплені печаткою навчального закладу.
31. ФДМУ розглядає документи, подані навчальним закладом для укладення (продовженням строку дії) угоди, у строк, що не перевищує 30 календарних днів від дати їх надходження.
У разі відсутності у повному обсязі документів, зазначених у пунктах 29 та 30 цього Положення, їх невідповідності вимогам або неналежного оформлення ФДМУ відмовляє навчальному закладу в укладенні (продовженні строку дії) угоди.
{Абзац другий пункту 31 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}
32. Усі спори щодо укладання угоди або її розірвання вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.
{Розділ III в редакції Наказу Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009}

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *