Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації

Затверджено
Наказ Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики
України 03.04.98 N 69
 
Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації (далі – Правила) поширюються на обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію (далі – обстеження та паспортизація) існуючих (завершених будівництвом або реконструйованих, тих, що експлуатуються, виведених з експлуатації для реконструкції або капітального ремонту, законсервованих) зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації (далі – мереж і споруд ВК).
     1.2. При виконанні робіт з обстеження та паспортизації мереж і споруд ВК слід керуватися вимогами нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України, а також Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за N 32/288 ( z0423-98 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 423/2863.
     1.3. Обстеження та паспортизація мереж і споруд ВК виконується для виявлення та документування у встановлений термін їхнього технічного стану, а також визначення придатності (або непридатності) їх до подальшої експлуатації.
     Обстеження мереж і споруд ВК можуть виконуватись як самостійний вид робіт (без паспортизації), коли Паспорт технічного стану зовнішньої мережі і споруди водопостачання й каналізації (далі – Паспорт), який повинен складатися на кожну мережу і споруду ВК, прийняту в експлуатацію, не потребує докорінних переробок.
     При відсутності Паспортів (або їх докорінних переробок) паспортизацію мереж і споруд ВК проводять після виконання та аналізу матеріалів обстежень.
     1.4. Роботи з обстеження для паспортизації мереж і споруд ВК повинні виконуватися спеціалізованими організаціями з проведення обстежень та паспортизації будівель, споруд та інженерних мереж (далі – СО), які мають Державну ліцензію на виконання спеціальних видів робіт при проектуванні та будівництві із зазначенням у додатку до ліцензії мереж і споруд ВК та їхніх конструктивних елементів (код 5.02.00). СО також повинні відповідати вимогам, що викладені в Положенні про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, затвердженому наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за N 32/288 ( z0425-98 ) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 425/2865.
     1.5. Усі мережі і споруди ВК незалежно від їхнього призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки їхнього технічного стану та паспортизації, а також прийняття обгрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки при подальшій їх експлуатації (консервації).
 
     1.6. Обстеження та паспортизація мереж і споруд ВК повинні виконуватись регулярно (планове обстеження).
     Термін першого (після введення в експлуатацію) планового обстеження та паспортизації мереж і споруд ВК призначається проектною організацією (автором проекту). Термін наступних планових обстежень та паспортизації призначається СО.
     При відсутності в проекті терміну першого планового обстеження та паспортизації дозволяється вказаний термін визначати з урахуванням таких основних чинників (додаток 1):
     1.6.1. Особливостей конструктивних рішень та досвіду експлуатації аналогічних мереж і споруд ВК.
     1.6.2. Ступеня агресивності стосовно середовища експлуатації мережі або споруди ВК.
     1.6.3. Потенційної екологічної небезпеки, яка може виникнути внаслідок порушення виробничого процесу при аварійних ситуаціях.
     1.6.4. Класу капітальності (відповідно до СНиП 2.06.01-86) або рівня відповідальності, який характеризується економічними, спеціальними та екологічними наслідками (відповідно до ГОСТ 27751-88).
 
     1.7. Відповідальність за виконання своєчасних планових обстежень та паспортизації мереж і споруд ВК покладається на власника мережі або споруди ВК (далі – власник), яким, як правило, є підприємство водопровідно-каналізаційного господарства. Термін планового обстеження визначається експлуатаційною службою власника за даними технічної документації на обстежувальні мережі і споруди ВК або за даними СО, яка виконала попереднє обстеження мереж і споруд ВК. У разі термінової потреби звернення до СО у зв\’язку з предаварійним або аварійним станами мереж, споруд ВК або їхніх конструктивних елементів фінансування такого обстеження вирішується за рахунок коштів, передбачених пунктом 1.7 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, затвердженого наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. за N 32/288 ( z0425-98 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за N 425/2865.
     1.8. Потреба в обстеженнях, як самостійному виді робіт, визначається власником мережі або споруди ВК або на вимоги посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці у таких випадках:
     при виявленні ознак аварійного стану окремих конструктивних елементів мереж і споруд ВК;
     при плануванні капітального ремонту, реконструкції, технічного переозброєння;
     після виникнення надзвичайних ситуацій (стихійне лихо, техногенні аварії та ін.).
     Обсяг позапланових обстежень мережі або споруди ВК рекомендується визначати в кожному конкретному випадку.
     1.9. Для кожної мережі або споруди ВК рекомендується обстежувати й оцінювати:
     техногенні зміни навколишнього середовища;
     інженерно-геологічні умови майданчика;
     хімічний склад грунтових вод;
     основи та фундаменти;
     уводи та випуски інженерних мереж;
     стан повітряного середовища навколо споруд (температура, вологість, хімічний склад повітря);
     антикорозійний захист споруд;
     зовнішнє та внутрішнє ізоляційне покриття;
     хімічний склад стічних вод, що транспортуються, його потенційну здатність до мікробіологічних трансформацій з утворенням корозійно-агресивних продуктів.
 
2. Основні терміни, що вживаються в цих Правилах
 
     Аварія – відмова мережі, споруди ВК або їх конструктивних елементів, у зв\’язку з якою порушується працездатність об\’єкта (ГОСТ 27.002-89).
     Діагностика – визначення технічного стану мережі, споруди ВК або їх конструктивних елементів з означеною (заданою) точністю (ДСТУ 2389-94).
     Дефект – відхилення якості, форми або фактичних розмірів мережі, споруди ВК або їх конструктивних елементів від вимог нормативно-технічної або проектної документації, яке виникає при проектуванні, виготовленні, будівництві та експлуатації.
     Обстеження – контроль за виконанням мережею, спорудою ВК або їх конструктивним елементом властивих їм функцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірів та лабораторних визначень (ДСТУ 2389-94).
     Пошкодження – подія, у зв\’язку з якою порушується справний стан мережі, споруди ВК або їхнього конструктивного елемента при збереженні їх працездатного стану (ГОСТ 27.002-89).
     Ремонт – комплекс операцій з відновлення справності або працездатності мереж, споруд ВК або їхніх конструктивних елементів (ГОСТ 18322-78).
     Технічний стан – стан мережі або споруди ВК, який характеризується в певний момент часу, за певних умов навколишнього середовища, значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об\’єкт (ДСТУ 2389-94).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code