Організація та виконання обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будівель (споруд)

Організація та виконання обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будівель (споруд)
 
     3.1. Власник будівлі (споруди) в терміни і у випадках, зазначених у пунктах 1.7, 1.9 цих Правил, зобов\’язаний забезпечити обстеження будівель (споруд) шляхом залучення на договірних засадах для виконання цієї роботи спеціалізованої організації (організацій).
     Для організації вказаної роботи власник будівлі (споруди) видає наказ (розпорядження) по підприємству (організації) з визначенням об\’єктів, що підлягають обстеженню; видів та термінів обстежень; осіб, які відповідають за укладання договору та організаційно-технічне забезпечення робіт; джерела фінансування. Методи та обсяги окремих видів робіт та досліджень деталізуються у технічному завданні, що додається до договору. У договорі обумовлюються також зобов\’язання сторін щодо виконання підготовчих та допоміжних робіт. Результати обстежень і оцінки технічного стану будівлі (споруди) подаються у вигляді технічного звіту спеціалізованої організації, який надається власнику будівлі (споруди) та використовується ним для заповнення Паспорта технічного стану будівлі (споруди) та прийняття неодмінних заходів для його безпечної експлуатації.
     3.2. Власник будівлі (споруди) при організації та проведенні обстежень несе відповідальність за:
     дотримання термінів та видів обстежень;
     своєчасне укладання договорів та повне фінансування робіт з обстеження будівель (споруд);
     повноту та достовірність представленої технічної документації;
     своєчасне та якісне виконання рекомендацій, виданих при обстеженні будівлі (споруди) спеціалізованою організацією.
     3.3. Спеціалізована організація, що виконує обстеження будівель (споруд), несе відповідальність за:
     якість та достовірність матеріалів обстежень та оцінки технічного стану будівель (споруд), що обстежуються, обгрунтованість висновків та рекомендацій.
     3.4. При організації та виконанні обстежень слід користуватися технічною документацією будівлі (споруди), що обстежується. Власник будівлі (споруди) зобов\’язаний протягом всього терміну експлуатації будівлі (споруди) зберігати та надавати спеціалізованій організації технічну документацію в обсязі пунктів 2.7, 2.10 ДБН А.3.1-3-94 ( v0048243-94 ), а також:
     типові проекти і рішення, що використовувалися;
     акти робочих та державних (технічних) комісій;
     проекти ремонтів, підсилень та реконструкцій, що виконувалися за цей період;
     звіти про обстеження та випробування конструкцій, систем будівель (споруд);
     паспорт технічного стану будівлі (споруди).
     При відсутності тих чи інших креслень або документації допускається їх відновлення власником будівлі (споруди) шляхом копіювання, обмірів та іншими обгрунтованими способами.
     3.5. Крім технічної документації на будівлю (споруду), яка відповідно до пункту 3.4 цих Правил повинна постійно зберігатись у власника будівлі (споруди), рекомендується при організації обстежень вжити заходів щодо її розширення та поглиблення за рахунок отримання в проектних (автори проекту), підрядних та інших організаціях копій архівних документів, що містять:
     розрахункові схеми, статичні та динамічні розрахунки конструкцій;
     виконавчі креслення та виробничу документацію заводів-виготовлювачів конструкцій;
     фактичні дані внутрішньоцехового та загальнозаводського середовища (температурний режим, вологість повітря, склад та інтенсивність пиловикидів, параметри агресивних середовищ та ін.);
     фактичні дані про режим роботи та навантаження від основного та допоміжного обладнання, про фактичні навантаження – від рухомого складу, від сировини та матеріалів;
     фактичні дані про екстремальні природні явища (катастрофічні повені, урагани, зледеніння, землетруси та ін.).
     Відомості, які неможливо отримати з документів, можуть визначатися шляхом опитування експлуатаційного персоналу, а також розрахунками, обстеженнями та вишукуваннями.
 
     3.6. Планові обстеження будівель (споруд) проводяться з розподілом на такі етапи:
     3.6.1. Попереднє обстеження, яке містить:
     збір та аналіз технічної документації;
     загальний огляд з оцінкою стану конструкцій та виявленням найбільш зношених, а також аварійних конструкцій;
     складання програми інструментальних спеціальних обстежень та технічного завдання на виконання робіт з обстеження;
     3.6.2. Детальне обстеження, яке містить:
     уточнення обміром перерізів елементів, конструктивних схем навантажень, визначення приладами фактичних фізико-механічних характеристик матеріалів (міцність, відносне подовження, модуль пружності, щільність, теплопровідність та ін.);
     виявлення, обмір, ескізування дефектів та пошкоджень конструкцій (зміщення в плані, осідання, крени, прогини та ін.);
     визначення розмірів деформацій швів та стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, перерізів арматури, товщини захисного шару бетону;
     аналіз результатів попередніх та інструментальних обстежень;
     3.6.3. Спеціальні обстеження, які містять:
     уточнення даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних та інших вишукувань;
     випробування конструкцій пробними навантаженнями та впливами;
     тривалі спостереження та вимірювання деформацій, осідань, кренів, температурно-вологісного режиму та ін.
     У конкретних умовах, у залежності від відповідальності будівель (споруд) та їх стану, деякі етапи обстежень можуть не проводитись.
 
     3.7. Спеціальні обстеження рекомендується призначати в тих випадках, коли даних попередніх та інструментальних обстежень недостатньо для прийняття обгрунтованого рішення про технічний стан, функціональну придатність та безпечність будівлі (споруди).
     У порівнянні зі звичайними детальними обстеженнями спеціальні обстеження потребують більш тривалих і точних спостережень, проведення вишукувань, досліджень, випробувань конструкцій та споруд у натурних умовах. До виконання спеціальних обстежень доцільно залучати головні з відповідних проблем науково-дослідні інститути та спеціалізовані організації.
     3.8. До спеціальних обстежень рекомендується відносити:
     складні інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування (випробування великими штампами, випробування натурних ціликів на зсув, натурні фільтраційні випробування та ін.);
     тривалі високоточні геодезичні спостереження за осіданнями та деформаціями;
     натурні випробування конструкцій та споруд (статичні, динамічні, гідравлічні, пневматичні та ін.);
     інші складні вишукування, випробування та дослідницькі роботи, що пов\’язані з визначенням технічного стану конструкцій будівель (споруд).
     3.9. Підсумки роботи з обстеження та аналізу його результатів слід оформляти у вигляді звіту спеціалізованої організації, що виконувала обстеження.
     У загальному випадку звіт повинен містити:
     дані про технічну документацію, її повноту та якість, опис конструктивних рішень, висновки про невдалі, застарілі та хибні рішення;
     стислий опис технології будівництва з позначенням відхилень від проекту, що мали місце, а також дефектів, які виникли на стадії будівництва;
     відомості, які характеризують проектний та фактичний режим експлуатації конструкцій будівель (споруд), що містять дані про фактичні навантаження та впливи, а також про характер внутрішньовиробничого середовища;
     результати огляду будівель (споруд) із зазначенням стану окремих конструкцій і частин;
     відомості та схеми дефектів і пошкоджень конструкцій;
     результати геодезичних та інших вимірів конструкцій, неруйнівних методів контролю, інших натурних досліджень та випробувань;
     результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів, хімічних аналізів матеріалів та середовища;
     результати аналізів дефектів, пошкоджень, а також причин їх виникнення;
     перевірні розрахунки конструктивних елементів та систем;
     висновки про стан конструкцій та їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту;
     відомості, які потрібні для заповнення Паспорта технічного стану будівлі (споруди);
     стислі технічні рішення щодо методів ремонту або заміни дефектних конструкцій, рекомендації з поліпшення експлуатації будівельних конструкцій та основ.
     3.10. Відомості і висновки, які отримані при періодичному обстеженні будівлі (споруди) спеціалізованою організацією, використовуються при заповненні Паспорта технічного стану будівлі (споруди) (далі – Паспорт).
     Паспорт є технічним документом власника будівлі (споруди), в якому міститься зроблений на основі об\’єктивних даних, що отримані спеціалізованою організацією у процесі виконання інструментальних обстежень, висновок, що періодично уточнюється, про придатність (або непридатність) будівель (споруд) до подальшої експлуатації. Паспорт оформлюється власником будівлі (споруди) при прийнятті об\’єкта в експлуатацію. Перший запис про технічний стан будівлі (споруди) заноситься в Паспорт власником будівлі (споруди) на основі Акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта (Акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об\’єкта до експлуатації). Форма Паспорта наведена в додатку 2 до цих Правил.
     3.11. З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівлі (споруди) власник будівлі (споруди) повинен за підсумками обстежень та паспортизації вживати неодмінних та своєчасних заходів щодо ремонту, реконструкції окремих конструктивних елементів, систем або будівлі (споруди) в цілому. Ремонт, заміна, реконструкція несучих елементів та огороджувальних конструкцій будівель (споруд) можуть виконуватися тільки за проектом, розробленим спеціалізованою проектною організацією, яка має відповідну ліцензію Головного центру з ліцензування Держбуду України.
     3.12. При виявленні будівель (споруд) або їх конструктивних елементів у не придатному до нормальної експлуатації або аварійному стані (III та IV стани будівель (споруд) або їх окремих конструкцій відповідно до пунктів 4.13, 4.14 цих Правил) спеціалізована організація, що виконує обстеження, зобов\’язана зробити відповідні записи в Паспорті із зазначенням термінів усунення дефектів та пошкоджень, а власник будівлі (споруди) повинен усунути їх у зазначені терміни.
     У разі ухилення власника від усунення дефектів і пошкоджень у зазначені терміни представник територіального органу Держнаглядохоронпраці може припинити експлуатацію будівлі (споруди) чи його частини.
     Рішення про поновлення експлуатації таких будівель (споруд) або їх частин приймаються представниками територіального управління Держнаглядохоронпраці після виконання відповідного ремонту (реконструкції) та додаткового обстеження цих об\’єктів, за складеним актом поновлення експлуатації об\’єкта зі внесенням відповідних записів у Паспорт будівлі (споруди). ( Абзац третій пункту 3.12 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0588-99 ) від 28.07.99 )
     Якщо обстеження визначило, що стан об\’єкта або його окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану, копія Паспорта в десятиденний термін після закінчення обстеження надсилається представником спеціалізованої організації до реєстру аварійно небезпечних будівель і споруд у Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з повідомленням про одержання.
     Дані додаткового обстеження також надсилаються обстежувальною організацією до центру ведення реєстру аварійно небезпечних промислових будівель та споруд.
     Якщо органи або посадові особи, що здійснюють відомчий або державний нагляд, не згодні із задекларованим власником технічним станом будівель та споруд або висновком спеціалізованої організації, то на їх вимогу власник зобов\’язаний замовити проведення державної діагностики технічного стану будівлі чи споруди в іншій спеціалізованій організації за участю представників регіональних експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code