ПОЛОЖЕННЯ про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      освіти і науки України 
                                      24.12.2002  N 744 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      15 липня 2003 р. 
                                      за N 600/7921 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
                про обрання та прийняття на роботу 
              науково-педагогічних працівників вищих 
            навчальних закладів третього і четвертого 
                        рівнів акредитації 
 
     1. Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на 
вакантні посади науково-педагогічних працівників вищих  навчальних 
закладів   третього  і  четвертого  рівнів  акредитації,  а  саме: 
завідуючих кафедрами,  професорів,  доцентів,  старших викладачів, 
викладачів, асистентів. На посади науково-педагогічних працівників 
обираються,  як правило особи, які мають наукові ступені або вчені 
звання,   а   також   випускники   магістратури,   аспірантури  та 
докторантури. 
     2. Конкурс  на  заміщення   вакантної   посади   оголошується 
керівником вищого навчального закладу, про що видається наказ.
     Оголошення про проведення  конкурсу,  терміни  й  умови  його 
проведення публікуються в засобах масової інформації. 
     3. Посада     вважається     вакантною    після    звільнення 
науково-педагогічного  працівника   на   підставах,   передбачених 
законодавством  про  працю,  а  також при введенні нової посади до 
штатного розпису вищого навчального закладу. 
     4. Заяви про участь у конкурсі мають  право  подавати  особи, 
які     мають     повну     вищу     освіту     і     за    своїми 
професійно-кваліфікаційними   якостями    відповідають    вимогам, 
установленим  до науково-педагогічних працівників Законами України 
\”Про освіту\” ( 1060-12 ), \”Про вищу освіту\” ( 2984-14 ), та умовам 
оголошеного конкурсу.
     Якщо особа,   яка   подала   заяву,   не  відповідає  вимогам 
оголошеного конкурсу,  вона не допускається до участі в ньому, про 
що отримує письмову відмову.
     Не допускається немотивована відмова в допуску  до  участі  в 
конкурсі. 
     5. Претенденти   на   заміщення   посад  науково-педагогічних 
працівників  мають   бути   ознайомлені   з   цим   Положенням   і 
професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади. 
     6. Кандидатури  претендентів  на  заміщення  посад асистента, 
викладача,  старшого викладача,  доцента,  професора,  завідуючого 
кафедрою  попередньо  обговорюються  на  відповідній  кафедрі в їх 
присутності. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента 
кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції,  провести 
практичні заняття. 
     7. Висновки  кафедри  про  професійні  та   особисті   якості 
претендентів  та  відповідні  рекомендації  передаються на розгляд 
Вченої ради вищого навчального закладу (факультету).
     Засідання кафедри,    на   якій   обговорюються   кандидатури 
претендентів на посаду завідуючого кафедрою,  проводить  проректор 
вищого навчального закладу або декан факультету.
     Претенденти мають бути ознайомлені з  висновками  кафедри  до 
засідання Вченої ради вищого навчального закладу (факультету).
     Негативний висновок   кафедри   не   дає   права   відмовляти 
претенденту  в  розгляді  його  кандидатури  Вченою  радою  вищого 
навчального закладу (факультету). 
     8. Обрання  науково-педагогічних  працівників  Вченою   радою 
вищого   навчального   закладу  (факультету)  проводиться  таємним 
голосуванням.   Перед   голосуванням   щодо   кожної   кандидатури 
претендентів  на відповідну посаду оголошується висновок кафедри і 
проводиться обговорення в їх присутності.
     Рішення Вченої  ради  вищого навчального закладу (факультету) 
при проведенні конкурсу вважається  дійсним,  якщо  в  голосуванні 
брало  участь не менше 2/3 членів Вченої ради.  Обраним уважається 
претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів Вченої 
ради.
     Прізвища всіх претендентів  на  займання  відповідної  посади 
вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування.  Кожен член 
Вченої  ради  має  право  голосувати  лише  за  одну   кандидатуру 
претендента.   При   всіх  інших  варіантах  голосування  бюлетені 
вважаються недійсними.
     Якщо при  проведенні  конкурсу,  в якому брали участь два або 
більше  претендентів,  голоси  розділились  порівну,   проводиться 
повторне  голосування  на цьому самому засіданні Вченої ради.  При 
повторенні  цього  результату  конкурс  уважається  таким,  що  не 
відбувся, і оголошується повторно.
     Якщо при проведенні конкурсу на  відповідну  посаду  не  було 
подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50% 
голосів присутніх членів Вченої  ради,  конкурс  також  уважається 
таким, що не відбувся, і оголошується повторно. 
     9. Рішення    Вченої    ради   вищого   навчального   закладу 
(факультету)  є  підставою  для  укладення  трудового  договору  з 
обраною  особою  і  видання  наказу  ректора  про  прийняття її на 
роботу. 
     10. Відповідно до  чинного  законодавства  при  прийнятті  на 
роботу    науково-педагогічних    працівників    може   укладатися 
безстроковий,  строковий трудовий договір,  у тому числі контракт. 
Термін строкового трудового договору встановлюється за погодженням 
сторін.  Вносити пропозиції щодо терміну  трудового  договору  має 
право кожна із сторін. 
     11. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому 
чинним законодавством порядку. 
     12. Трудові   договори,   укладені   з  науково-педагогічними 
працівниками до прийняття Закону \”Про вищу освіту\” ( 2984-14  )  і 
термін дії яких не закінчився, вважаються дійсними. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code