Управління позашкільним навчальним закладом

Управління позашкільним навчальним закладом
 
     35. Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.
 
     36. Керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники позашкільного навчального закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.
 
     37. Керівник позашкільного навчального закладу:
 
     здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 
     організовує навчально-виховний процес;
 
     забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;
 
     створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
 
     забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 
     розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;
 
     організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
 
     установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;
 
     представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати діяльності закладу;
 
     дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
 
     забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 
     видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 
     застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;
 
     затверджує посадові обов\’язки працівників зазначеного закладу.
 
     38. Керівник позашкільного навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом.
 
     39. Педагогічна рада позашкільного навчального закладу:
 
     розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об\’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 
     розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об\’єднань;
 
     визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 
     створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
 
     порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.
 
     40. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб позашкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.
 
     41. Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу цього закладу.
 
     У період між загальними зборами (конференціями) діє рада позашкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом цього закладу.
 
     У позашкільному навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради позашкільного навчального закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code