Учасники навчально-виховного процесу

 
Учасники навчально-виховного процесу
 
     25. Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі є:
 
     вихованці, учні і слухачі;
 
     директор, заступники директора позашкільного навчального закладу;
 
     педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
 
     батьки або особи, які їх замінюють;
 
     представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
 
     26. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу мають гарантоване державою право на:
 
     здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 
     добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;
 
     навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об\’єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;
 
     безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 
     користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою позашкільного навчального закладу;
 
     участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 
     представлення в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;
 
     вільне вираження поглядів, переконань;
 
     захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
 
     27. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу зобов\’язані:
 
     оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальний культурний рівень;
 
     дотримуватися морально-етичних норм;
 
     брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 
     бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 
     дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку позашкільного навчального закладу.
 
     28. Педагогічні працівники, а також тренери – викладачі позашкільного навчального закладу мають право на:
 
     внесення керівництву позашкільного навчального закладу та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву позашкільного навчального закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;
 
     вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 
     участь у роботі методичних об\’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування позашкільного навчального закладу, в заходах, пов\’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 
     проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 
     вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
 
     захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 
     соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 
     об\’єднання у професійні спілки, участь в інших об\’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
 
     29. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі позашкільного навчального закладу зобов\’язані:
 
     виконувати навчальні плани та програми;
 
     надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
 
     сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров\’я;
 
     визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 
     здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
 
     дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 
     берегти здоров\’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 
     виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
 
     постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 
     вести документацію, пов\’язану з виконанням посадових обов\’язків (журнали, плани роботи тощо);
 
     виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 
     дотримуватися вимог статуту позашкільного навчального закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов\’язки;
 
     брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального закладу;
 
     виконувати накази і розпорядження керівника позашкільного навчального закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.
 
     30. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об\’єднань позашкільного навчального закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.
 
     31. Обсяг педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад, для приватних позашкільних навчальних закладів – засновником (власником).
 
     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з додержанням законодавства про працю. { Абзац другий пункту 31 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }
 
     Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв\’язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального закладу. { Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }
 
     32. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов\’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
 
     33. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п\’ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.
 
     34. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:
 
     обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;
 
     звертатися до органів управління освітою, керівника позашкільного навчального закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;
 
     приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності позашкільного навчального закладу;
 
     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу;
 
     захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code