ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
06.10.2010 N 930
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2010 р.
за N 1255/18550
 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників
 
I. Загальні положення
 
     1.1. Це Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров\’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті яких є педагогічні працівники (далі – навчальні та інші заклади). { Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011; Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
 
     1.2. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
 
     1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
 
     1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об\’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
 
     1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов\’язковою.
 
     1.6. Призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.
{ Розділ I доповнено новим пунктом 1.6 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
 
     1.7. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п\’ять років.
 
     1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов\’язкове проходження не рідше одного разу на п\’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.
     Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п\’ять років після закінчення вищого навчального закладу.
 
     1.9. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.
     Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. { Абзац другий пункту розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов\’язків. { Пункт 1.9 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
{ Пункт 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
 
     1.10. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового положення за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.
 
II. Порядок створення та повноваження
атестаційних комісій
 
     2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів.
 
     2.2. Атестаційні комісії I рівня створюються у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров\’я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники.
 
     2.3. Атестаційні комісії II рівня створюються у відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади.
 
     2.4. Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади.
{ Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
 
     2.5. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковано навчальні та інші заклади, створюють атестаційні комісії у відповідних міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади або делегують свої повноваження атестаційним комісіям III рівня.
{ Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
 
     2.6. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ.
     Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п\’яти осіб. { Абзац другий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
 
     2.7. Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників відповідних органів управління освітою, представників відповідних профспілкових органів, методичних та психологічних служб. До складу атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ, організацій об\’єднань громадян (за згодою).
{ Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
 
     2.8. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися.
 
     2.9. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.
 
     2.10. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.
 
     2.11. Атестація педагогічних працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров\’я, соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) здійснюється атестаційними комісіями II рівня за місцезнаходженням цих установ.
 
     2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право:
     1) атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;
     2) присвоювати кваліфікаційні категорії \”спеціаліст\”, \”спеціаліст другої категорії\”, \”спеціаліст першої категорії\” (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);
     3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії \”спеціаліст вищої категорії\” (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії \”спеціаліст вищої категорії\”) та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).
{ Підпункт 3 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011; Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
 
     2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:
     1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та інших закладів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), працівників районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти (далі – працівники районних (міських) кабінетів (центрів)), завідувачів та консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії та осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; { Підпункт 1 пункту 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
 
     2) присвоювати кваліфікаційні категорії \”спеціаліст\”, \”спеціаліст другої категорії\”, \”спеціаліст першої категорії\” (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів);
     3) присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) педагогічним працівникам навчальних закладів і установ у яких не створено атестаційні комісії;
     4) присвоювати кваліфікаційну категорію \”спеціаліст вищої категорії\” (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії \”спеціаліст вищої категорії\”), присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня;
     5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про присвоєння педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) кваліфікаційної категорії \”спеціаліст вищої категорії\” та педагогічного звання \”практичний психолог-методист\” (для практичних психологів цих кабінетів (центрів)) або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню;
     розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня. { Підпункт 5 пункту 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
 
     2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право:
     1) атестувати на відповідність займаній посаді керівні кадри навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій; { Підпункт 1 пункту 2.14 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
     2) атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади; { Пункт 2.14 розділу II доповнено новим підпунктом 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
     3) атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних працівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти, професійно-технічної освіти, навчальних закладів культури і мистецтв Автономної Республіки Крим та відповідних обласних, Київського та Севастопольського міських навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати їм кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям), педагогічне звання \”практичний психолог-методист\” (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню \”практичний психолог-методист\”); { Підпункт пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
     4) присвоювати кваліфікаційну категорію \”спеціаліст вищої категорії\” педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії \”спеціаліст вищої категорії\”), присвоювати практичним психологам педагогічне звання \”практичний психолог-методист\” (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню \”практичний психолог-методист\”) за поданням атестаційних комісій II рівня;
     5) присвоювати кваліфікаційну категорію \”спеціаліст вищої категорії\” (атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії \”спеціаліст вищої категорії\”), присвоювати педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням) педагогічним працівникам навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади за клопотанням атестаційних комісій цих закладів; { Підпункт 5 пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011; Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
     6) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та II рівнів.
 
     2.15. Для об\’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників атестаційні комісії всіх рівнів можуть створювати експертні групи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *