Про позашкільну освіту

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про позашкільну освіту
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.
Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:
система позашкільної освіти – освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об\’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об\’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов\’язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи;
позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах;
позашкільний навчальний заклад – складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров\’я вихованців, учнів і слухачів;
філії позашкільного навчального закладу – структурно відокремлені підрозділи позашкільного навчального закладу, що знаходяться поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку ж освітню діяльність, як основний позашкільний навчальний заклад в цілому або за окремими її напрямами;
педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу педагогічними працівниками позашкільного навчального закладу;
освітня діяльність позашкільного навчального закладу – процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи;
вихованці – особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об\’єднання, секції позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку;
учні – особи, які відвідують класи та інші творчі об\’єднання позашкільного навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або іншої системи;
слухачі – особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.
Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України \”Про освіту\”, цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
Стаття 3. Завдання Закону України \”Про позашкільну освіту\”
Завданнями цього Закону є:
забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;
створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;
встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;
визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;
визначення прав та обов\’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;
створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;
регулювання відносин між органами державної влади і навчальними закладами, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів;
створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів.
Стаття 4. Позашкільна освіта
Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України \”Про освіту\”, цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
Стаття 5. Структура позашкільної освіти
Структуру позашкільної освіти становлять:
позашкільні навчальні заклади;
інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час, до числа яких належать: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації;
гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об\’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації;
клуби та об\’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи;
фонди, асоціації, діяльність яких пов\’язана із функціонуванням позашкільної освіти.
Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти
1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.
2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.
Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.
3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому для громадян України.
Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті
Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею 20 Закону України \”Про засади державної мовної політики\”.
Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти
Основними завданнями позашкільної освіти є:
виховання громадянина України;
вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров\’я та здоров\’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;
організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти
1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:
доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури;
добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів, форм позашкільного навчання і видів діяльності;
науковості, світського характеру освіти;
правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості.
2. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:
створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду;
координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об\’єднань громадян та сім\’ї на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code