ПОРЯДОК надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
17.06.2008 N 537
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2008 р.
за N 628/15319
 
ПОРЯДОК надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Цей Порядок визначає систему організаційної роботи Міністерства освіти і науки України щодо проведення науково-методичної експертизи навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання, офіційного підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному процесі в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах України.
 
     1.2. Порядок ґрунтується на положеннях і нормах Законів України \”Про освіту\” ( 1060-12 ), \”Про загальну середню освіту\” ( 651-14 ), \”Про професійно-технічну освіту\” ( 103/98-ВР ), \”Про позашкільну освіту\” ( 1841-14 ), \”Про видавничу справу\” ( 318/97-ВР ), \”Про наукову і науково-технічну експертизу\” ( 51/95-ВР ), \”Про авторське право і суміжні права\” ( 3792-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 24 ( 24-2004-п ) \”Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти\”, від 07.02.2006 N 108 ( 108-2006-п ) \”Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти\”, з урахуванням вимог Державних санітарних правил і норм, гігієнічних вимог до друкованої продукції для дітей ( z0077-07 ), Державного стандарту України ДСТУ 3017-95 \”Видання. Основні види. Терміни та визначення\”, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність МОН щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.
 
     1.3. Офіційне визнання відповідності навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання вимогам державних стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, інших нормативних документів реалізується через процедуру надання МОН відповідного грифа МОН або свідоцтва МОН \”Про визнання відповідності педагогічним вимогам\” (далі – Свідоцтво).
 
     1.4. Грифи МОН надають такій навчальній літературі:
     1.4.1. Навчальним програмам – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, вимоги до результатів навчання, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу.
     1.4.2. Підручникам – навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке (до підручників також належить буквар).
     1.4.3. Навчальним посібникам – навчальне видання, що доповнює або частково замінює підручник та офіційно затверджене як таке.
     1.4.4. Навчально-методичним або методичним посібникам – навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).
     1.4.5. Хрестоматіям – навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об\’єктом вивчення.
     1.4.6. Зібранням творів – однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому (до зібрання творів належить серія \”Шкільна бібліотека\”).
     1.4.7. Словникам – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.
     1.4.8. Енциклопедіям – довідкове видання зведення основних відомостей з однієї чи всіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.
     1.4.9. Тлумачним словникам для школярів – мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН). { Підпункт 1.4.9 пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1006 ( z1165-14 ) від 09.09.2014 }
     1.4.10. Термінологічним словникам для школярів – словник термінів та визначень певної галузі знання (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).
{ Підпункт 1.4.10 пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1006 ( z1165-14 ) від 09.09.2014 }
     1.4.11. Довідникам для школярів – довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.
{ Підпункт 1.4.11 пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1006 ( z1165-14 ) від 09.09.2014 }
     1.4.12. Практикумам – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновидом практикумів є збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, дидактичні матеріали (такі видання можуть також використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).
     1.4.13. Навчальним наочним посібникам – навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.
     1.4.14. Альбомам – книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання, що має або не має пояснювального тексту.
 
     1.5. Грифи МОН надають таким засобам навчання:
     1.5.1. Навчально-наочним ігровим посібникам – іграшки, виготовлені з різних матеріалів, зміст і форма яких забезпечують засвоєння (закріплення) знань, формування навичок.
     1.5.2. Атласам – альбом зображень різних об\’єктів (карти, креслення, малюнки тощо), що пропонуються з метою навчання або практичного використання.
     1.5.3. Навчальним картам – картографічний твір установленого формату, який побудований у картографічній проекції, узагальнений і виконаний у певній системі умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи позаземного простору з розміщеними на них об\’єктами реальної дійсності, зміст яких визначається навчальними програмами.
     1.5.4. Відео- та аудіозасобам навчання – засоби навчання, застосування яких потребує використання спеціальної техніки (апаратури) для подачі закладеної у них інформації.
     1.5.5. Електронним засобам навчального призначення – засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні (комп\’ютерні програми загально-дидактичного спрямування, електронні таблиці, електронні бібліотеки, слайдтеки, тестові завдання, віртуальні лабораторії тощо).
     1.5.6. Електронним засобам загального призначення – засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні та забезпечують підтримку інноваційних технологій навчання (операційні системи, прикладні програми, автоматизовані системи управління, бази даних тощо).
 
     1.6. Міністерство освіти і науки України встановлює два види грифів:
     \”Затверджено Міністерством освіти і науки України\”;
     \”Рекомендовано Міністерством освіти і науки України\”.
 
     1.7. Гриф \”Затверджено Міністерством освіти і науки України\” надають навчальним програмам з предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи та підручникам, які мають гриф \”Рекомендовано Міністерством освіти і науки України\”, пройшли апробацію та моніторингові дослідження у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах. Рішення про надання грифа \”Затверджено Міністерством освіти і науки України\” приймається на колегії МОН та затверджується наказом МОН.
 
     1.8. Гриф \”Рекомендовано Міністерством освіти і науки України\” надають підручникам, що стали переможцями Всеукраїнського конкурсу навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів і плануються для апробації та моніторингових досліджень у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах. Рішення про надання грифа \”Рекомендовано Міністерством освіти і науки України\” приймається на колегії МОН та затверджується наказом МОН.
     Цей вид грифа надають також іншим навчальним виданням і засобам навчання, які зазначені у пунктах 1.4 та 1.5 цього Порядку (навчально-наочним ігровим посібникам гриф надається після погодження авторського зразка Міжвідомчою художньо-технічною радою з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників МОН (далі – Міжвідомча художньо-технічна рада).
 
     1.9. На підставі висновків відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН суб\’єкту, який звернувся з листом-клопотанням, надсилається повідомлення щодо рішення про надання грифа \”Рекомендовано Міністерством освіти і науки України\” листом МОН за підписом заступника Міністра, що відповідає за відповідний напрям освіти.
 
     1.10. Текст грифа МОН містить інформацію про призначення та вид навчального видання або засобу навчання, зазначається тип навчального закладу відповідно до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, де передбачено його використання. Інформація зазначається на титульному аркуші під назвою навчального видання (у підзаголовковій інформації), у вихідних даних картографічних або табличних виробів. На звороті титульного аркуша (у вихідних даних засобів навчання) указуються номер і дата листа або наказу МОН, яким надано гриф МОН.
 
     1.11. Навчально-методичній літературі (практикумам, хрестоматіям, методичним розробкам, навчально-методичним посібникам, робочим зошитам, дидактичним матеріалам тощо) за рішенням відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН може надаватися схвалення до використання у загальноосвітніх або професійно-технічних навчальних закладах – \”Схвалено для використання у загальноосвітніх або професійно-технічних навчальних закладах\”. Це схвалення зазначається на звороті титульного аркуша навчального видання.
 
     1.12. Свідоцтво МОН \”Використання в закладах освіти України дозволяється\” надається таким засобам навчання і навчальному обладнанню:
     1.12.1. Навчальним моделям – засіб навчання, що відтворює, імітує образ якого-небудь об\’єкта, процесу або явища і використовується для одержання нових знань.
     1.12.2. Приладам і пристосуванням – технічні пристрої, що є засобами навчання та призначені для демонстрації явищ та процесів, вимірювання фізичних величин, регулювання і контролю.
     1.12.3. Обладнанню загального призначення – сукупності матеріальних об\’єктів, які формують навчальне середовище, але не використовуються як джерело знань.
     1.12.4. Допоміжним друкованим засобам навчання та обов\’язковій діловій документації закладів освіти.
 
     1.13. Свідоцтво видається головною організацією з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти МОН на підставі позитивного висновку відповідної фахової комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН.
 
     1.14. Текст бланка Свідоцтва містить інформацію про найменування виробника, фізичної або юридичної особи – суб\’єкта підприємницької діяльності, та його місцезнаходження, назву виробу із зазначенням його вихідних характеристик, артикула (для допоміжних друкованих засобів навчання) і номера нормативно-технічного документа, за яким виготовлено і якому відповідає виріб, зазначаються серійне виробництво або конкретна кількість виробу, його вид та група, термін дії Свідоцтва, реєстраційний номер та дата.
     На четвертій сторінці обкладинки (палітурки) у вихідних даних засобів навчання у технічному паспорті (етикетці) обладнання зазначаються дата та реєстраційний номер видачі Свідоцтва.
 
     1.15. Навчальні видання і засоби навчання, які отримали гриф МОН чи Свідоцтво або схвалені до використання у навчальних закладах рішенням відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН, уносяться до переліку навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання, рекомендованих МОН для практичного використання в закладах освіти.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code