Органи управління системою загальної середньої освіти
Управління системою загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, зазначені у частині другій статті 9 цього Закону, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, обласними, Київською та Севастопольською міською, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, а також органами місцевого самоврядування.
Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти
Основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти є:
створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти;
прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян;
атестація навчальних закладів системи загальної середньої освіти, оприлюднення результатів атестації через засоби масової інформації;
ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності;
контроль за додержанням Державного стандарту загальної середньої освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров\’я та захисту прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;
сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах;
комплектування системи загальної середньої освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.
Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:
здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі загальної середньої освіти;
розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;
визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти; визначає загальну стратегію моніторингу якості загальної середньої освіти та забезпечує його проведення;
розробляє, впроваджує Державний стандарт загальної середньої освіти;
визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти, координує та контролює її проведення;
затверджує типові переліки обов\’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури;
здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством порядку;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, прийняті у межах його повноважень, є обов\’язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти:
контролює додержання Державного стандарту загальної середньої освіти;
контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти;
організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти;
організовує забезпечення підручниками учнів;
забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров\’я та захист прав педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;
заохочує педагогічних працівників;
організовує забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками та методичною літературою;
забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції:
забезпечують реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території;
контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузі освіти, обов\’язкове виконання Державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої освіти, розташованими на їх території;
беруть участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
створюють умови для одержання громадянами повної загальної середньої освіти;
у разі ліквідації в установленому законодавством порядку загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на комунальній формі власності, вживають заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших загальноосвітніх навчальних закладів;
організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;
здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів;
забезпечують педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;
проводять атестацію навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на їх територіях, оприлюднюють результати атестації;
сприяють проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти;
забезпечують соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в навчально-виховному процесі, учнів (вихованців);
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, \”Про освіту\” та положень про них.
Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу
Загальноосвітній навчальний заклад:
реалізує положення Конституції України, Закону України \”Про освіту\”, цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;
забезпечує єдність навчання і виховання;
розробляє та реалізує варіативну складову змісту загальної середньої освіти;
створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти;
охороняє життя і здоров\’я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу;
формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
забезпечує добір і розстановку кадрів (крім педагогічних працівників державного і комунального загальноосвітнього навчального закладу);
встановлює відповідно до законодавства України прямі зв\’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
видає документи про освіту встановленого зразка;
здійснює інші повноваження відповідно до статуту загальноосвітнього навчального закладу.
Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу
1. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює директор.
Колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про загальноосвітні навчальні заклади.
2. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу загальноосвітнього навчального закладу.
3. У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати методичні об\’єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.
Стаття 40. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів
1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
2. Державний нагляд (контроль) у галузі загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою.
Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом України \”Про освіту\”.
3. Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Результати державної атестації оприлюднюються.
Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за поданням органу громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *