Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 17

ПРОТОКОЛ про адміністративне правопорушення

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 034

Додаток 5

до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 


____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

__________________  __________________________
 (дата складання протоколу) (місце складання протоколу)
 
 
 Мною, _______________________________________________________,
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності ________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________________________________________
відповідно до статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та статей 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено цей протокол стосовно ________________________
 (прізвище, ім’я,
_______________________________________________________________________________________________:
 по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання_________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №___________________,
виданий_________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера) ____________________________________________________________ 
8. Інші відомості _____________________________________________________________
про те, що за результатами _______________________ перевірки, проведеної на
 (планової/позапланової) 
_______________________________________________________________________________________________:
(назва та місцезнаходження об’єкта) 
1. Будівництво об'єкта здійснює (за наявності) _____________________________________
 (найменування будівельної організації,
________________________________________________________________________________________________
 прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону)
________________________________________________________________________________________________

2. Технічний нагляд здійснює (за наявності)_______________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові, 
________________________________________________________________________________________________ номер телефону, назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення 
________________________________________________________________________________________________
технічного нагляду,серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
3. Проектна документація розроблена (за наявності)________________________________
 (найменування проектної організації, 
________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові автора проекту, ________________________________________________________________________________________________
серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
4. Авторський нагляд здійснює (за наявності)______________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)
________________________________________________________________________________________________
5. Експертиза проекту проведена (за наявності)____________________________________
 (найменування експертної організації, 
_______________________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові експерта, _______________________________________________________________________________________________,
серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
виявлено порушення ______________________________________________________________________
 (суть правопорушень із зазначенням абзаців, пунктів, 
________________________________________________________________________________________________ частин, статей, розділів, глав нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів ________________________________________________________________________________________________
і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
 
 Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена ________
__________________________________________________Кодексу України про адміністративні 
(частина, стаття)
правопорушення (далі - КУпАП). 
 
 Інші відомості: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено її права та обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), зміст частини першої статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом) та частини третьої статті 10 Конституції України (в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України).


 Підпис___________________

 

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" __________ 20___року
у приміщенні _______________________________________________________________
(повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)

за адресою:________________________________________________________________.
(повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

Підпис особи, яка склала протокол:

_______________(_________________________)

 

 

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:

_____________________(__________________)

 

____________________________________________________________________

(у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)


Свідки правопорушення (за наявності):

 

 

1. ______________________________________________________ підпис ________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)
який проживає за адресою: ________________________________________________________.

2. ______________________________________________________ підпис _________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)
який проживає за адресою: ________________________________________________________.

3. ______________________________________________________ підпис _________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який проживає за адресою: ________________________________________________________.

4. ______________________________________________________ підпис _________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який проживає за адресою: ________________________________________________________.


 

 Додатки (за наявності):
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
 
 
 Другий примірник протоколу отримав
_____________ ________________ _________________________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище особи, яка вчинила правопорушення)


____________________________________________________________________

(у разі відмови особи в отриманні примірника робиться відмітка)

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 17

ПРИПИС про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 932

Додаток 4

до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 

 


____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)


ПРИПИС 
про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, архітектурним вимогам, затвердженим проектним рішенням, технічним умовам та іншим нормативно-правовим актам, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або без отримання дозволу на виконання будівельних робіт
 _______________  ______________________
 (дата складання припису) (місце складання припису)


 Нами (мною),______________________________________________________________________
 (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, _______________________________________________________________________________________________,
що провели перевірку та скали припис)
відповідно до статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553, видано__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої особи) 
________________________________________________________________________________________________
юридичної особи, фізичної особи/фізичної особи – підприємця)
цей припис про те, що за результатами _______________ перевірки, проведеної
 (планова/позапланова)
на ____________________________________________________________________________________________,
(назва та місцезнаходження об’єкта)
встановлено__________________________________________________________
 (суть порушень) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
що є порушенням _____________________________________________________
 (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових
________________________________________________________________________________________________
актів, будівельних норм, державних стандартів і правил, проектних та архітектурних рішень, _______________________________________________________________________________________________.
затверджених проектних рішень, технічних умов тощо, які порушено)

 З метою усунення виявлених порушень ВИМАГАЮ:
1. ____________________________________________________________________________________________.
(заходи щодо усунення порушень із визначенням терміну виконання)
2. ____________________________________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________________________________________.
 Особливі умови: _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
  
Цей припис є обов'язковим до виконання.
За невиконання цього припису юридична особа, фізична особа/фізична особа - підприємець несуть відповідальність, передбачену Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

Про виконання припису вимагаю повідомити _______________________

(найменування інспекції, _____________________________________________________ до "______" ____________ 20___ року

посадові особи якої склали припис)

за адресою:____________________________________________________________________.
(індекс, область, район, населений пункт, вулиця)


Особи(а), що склали(а) припис:
 _______ ____________________________
 (дата) (підпис та прізвище)
 __________ ________________________________________ 
 
Примірник припису одержав_____________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої 
________________________________________________________________________________________________
 особи) юридичної особи, фізичної особи /фізичної особи – підприємця) 
_____________  __________________

(дата) (підпис)

____________________________________________________________________

(у разі відмови особи в отриманні припису робиться відмітка)


 Примірник припису надіслано поштою ____________________________
 (оператор поштового зв’язку, дата і
_______________________________________________________________________________________________.
номер поштового відправлення)

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.