ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 липня 2014 р. № 294
ПОЛОЖЕННЯ про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України
1. Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
2. Держархбудінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Держархбудінспекції є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме:
внесення на розгляд Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до сфери діяльності Держархбудінспекції;
здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил;
виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування у визначених законодавством випадках.
4. Держархбудінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Віце-прем’єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
2) приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає відповідні сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації);
3) реєструє повідомлення та декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення та декларації про початок виконання будівельних робіт та у визначених законодавством випадках повертає такі декларації;
4) у визначених законодавством випадках видає дозволи на виконання будівельних робіт, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;
5) здійснює ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури;
6) веде єдиний реєстр отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів, а також реєстр виданих ліцензій провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури;
7) здійснює державний контроль за дотриманням:
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов, інших нормативних документів під час провадження містобудівної діяльності;
ліцензійних умов на провадження господарської діяльності;
8) перевіряє на відповідність вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил рішення, прийняті територіальними органами;
9) у визначених законодавством випадках проводить перевірки:
відповідності підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час будівництва об’єктів, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням;
своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів (у тому числі наявності у виконавця будівельних робіт сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції) та іншої документації;
дотримання порядків прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, проведення обстеження об’єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації;
10) проводить аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час будівництва, відповідно до закону здійснює державний ринковий нагляд за будівельними виробами, подає відповідним органам пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил;
11) у визначених законодавством випадках зупиняє підготовчі та будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, які виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;
12) здійснює контроль за виконанням виданих приписів у визначених законодавством випадках;
13) відповідно до закону складає протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, накладає штрафи;
14) у визначених законодавством випадках розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справи про адміністративні правопорушення із прийняттям відповідних рішень;
15) проводить у встановленому порядку конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, та інші конкурси згідно із законодавством;
16) організовує проведення або проводить навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, ліцензування, обстеження та інших функцій, що належать до сфери діяльності Держархбудінспекції;
17) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань державного архітектурно-будівельного контролю, відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції;
18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Держархбудінспекція з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням в апараті Держархбудінспекції, її територіальних органах;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держархбудінспекції та на керівні посади в територіальні органи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держархбудінспекції та осіб, включених до кадрового резерву;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держархбудінспекції, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держархбудінспекції;
7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.
6. Держархбудінспекція для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій;
2) залучати до проведення перевірок представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних та науково-технічних організацій;
3) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян та громадських об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань і функцій;
4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до її компетенції;
5) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
6) видавати у визначених законодавством випадках обов’язкові до виконання приписи;
7) складати акти перевірок у сфері містобудівної діяльності;
8) вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування будівництва об’єктів на період до усунення виявлених у результаті архітектурно-будівельного контролю порушень;
9) одержувати від посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, замовників, проектних, експертних та будівельних організацій, підприємств, що надають технічні умови, письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства у відповідній сфері;
10) використовувати у своїй діяльності власні акредитовані лабораторії та контрольно-вимірювальні засоби, сертифіковані в установленому законодавством порядку;
11) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
12) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві;
13) проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів;
14) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.
Посадові особи Держархбудінспекції та її територіальних органів під час перевірки мають право безперешкодного доступу на місця будівництва об’єктів, до приміщень, документів та матеріалів, необхідних для проведення перевірки, а також з метою здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на місцезнаходження таких суб’єктів.
Посадові особи Держархбудінспекції мають право у визначених законодавством випадках забороняти експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію.
7. Держархбудінспекція здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи.
8. Держархбудінспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.
9. Держархбудінспекція в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
10. Держархбудінспекцію очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
11. Голова Держархбудінспекції:
1) очолює Держархбудінспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, представляє її у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
2) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до сфери діяльності Держархбудінспекції, зокрема розроблені Держархбудінспекцією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також, визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;
3) організовує та контролює виконання в апараті Держархбудінспекції та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів міністерств та доручень Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань, що належать до сфери діяльності Держархбудінспекції;
4) подає Віце-прем’єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для затвердження плани роботи Держархбудінспекції;
5) звітує перед Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про виконання планів роботи Держархбудінспекції та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держархбудінспекції, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
6) вносить Віце-прем’єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Держархбудінспекції та коштів, передбачених на її утримання, територіальних органів Держархбудінспекції, які є юридичними особами публічного права, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України таких органів;
7) утворює в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Держархбудінспекції та коштів, передбачених на утримання Держархбудінспекції, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства територіальні органи Держархбудінспекції як структурні підрозділи;
8) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення (статути) про них, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держархбудінспекції;
9) призначає на посаду за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів Держархбудінспекції, призначає на посаду за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Держархбудінспекції;
10) забезпечує взаємодію Держархбудінспекції з визначеним Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства структурним підрозділом апарату Мінрегіону;
11) забезпечує додержання встановленого Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і Держархбудінспекцією та вчасність її подання;
12) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держархбудінспекції, керівників територіальних органів Держархбудінспекції, присвоює їм ранги державних службовців;
13) вносить у встановленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Держархбудінспекції, її територіальних органів до відзначення державними нагородами;
14) установлює відповідно до законодавства заохочувальні відзнаки Держархбудінспекції, нагороджує ними державних службовців і працівників апарату Держархбудінспекції, її територіальних органів;
15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держархбудінспекції, призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців апарату Держархбудінспекції;
16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держархбудінспекції;
17) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
18) затверджує положення про територіальні органи та самостійні структурні підрозділи апарату Держархбудінспекції;
19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держархбудінспекції;
20) утворює комісії, робочі та експертні групи;
21) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції;
22) підписує накази Держархбудінспекції;
23) дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держархбудінспекції та її територіальних органів доручення;
24) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держархбудінспекція;
25) здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Голова Держархбудінспекції має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держархбудінспекції може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держархбудінспекції.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держархбудінспекції можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держархбудінспекції.
Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держархбудінспекції.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держархбудінспекції затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру апарату Держархбудінспекції затверджує її Голова за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Штатний розпис, кошторис апарату Держархбудінспекції затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.
Держархбудінспекція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *