РЕФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННИХ КРЕДИТОРІВ ШЛЯХОМ НАБУТТЯ ПРАВ ВИМОГИ ЗА ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ

РЕФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННИХ КРЕДИТОРІВ ШЛЯХОМ НАБУТТЯ
ПРАВ ВИМОГИ ЗА ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ
 

     2.1. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ ТА ЦІНОВИХ УМОВ РЕФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННИХ КРЕДИТОРІВ

     2.1.1. З моменту підписання Генерального договору та погодження форм договорів про іпотечний кредит, іпотечних договорів та договорів поруки у відповідності до пунктів 1.2.6 та 1.2.7 цього Положення Установа щоквартально встановлює та письмово доводить первинному кредитору за формою, наведеною у додатку N 2 до цього Положення, наступні параметри рефінансування:

     – розмір лімітів на здійснення операцій з рефінансування первинного кредитора в залежності від строків рефінансування;

     – ставки рефінансування первинного кредитора на наступний квартал в залежності від особливих умов здійснення рефінансування або іпотечних програм Установи та з урахуванням строків рефінансування Установою первинного кредитора;

     – строки рефінансування Установою первинного кредитора;

     – особливі умови здійснення рефінансування Установою первинних кредиторів у відповідності до Стандартів ( v0035534-06 ) (цільове використання іпотечного кредиту, строки кредитування та ін. або окремі іпотечні програми Установи).

     2.1.2. Розрахунок ліміту на здійснення операцій з відступлення прав вимоги за іпотечними кредитами, в межах якого Установа зможе набути права за іпотечними кредитами, які надані Первинним кредитором згідно Стандартів ( v0035534-06) Установи з урахуванням особливих умов, здійснюється окремо на кожного первинного кредитора у відповідності до внутрішніх методик та процедур, які визначають систему управління ризиками Установи.

     Встановлення ліміту на здійснення операцій з відступлення прав вимоги за іпотечними кредитами здійснюється з урахуванням запланованих первинним кредитором обсягів надання іпотечних кредитів у відповідності до Стандартів (v0035534-06 ) Установи. Для забезпечення цього первинний кредитор письмово надає Установі до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, \”Прогнозний обсяг надання іпотечних кредитів за Стандартами Державної іпотечної установи\” на наступний квартал за формою, наведеною у додатку N 3 до цього Положення, разом з квартальною звітністю, подання якої передбачено у відповідних Вимогах та договорі про обслуговування іпотечних кредитів, з врахуванням п. 3.3.5 цього Положення.

     Додатковим фактором, що може вплинути на розмір ліміту на здійснення операцій з рефінансування Установою первинного кредитора, є розмір винагороди (відсоткова ставка кредитування та інші комісійні) первинного кредитора при наданні іпотечних кредитів за Стандартами ( v0035534-06 ) Установи та рівень виконання первинним кредитором запланованих ним обсягів надання іпотечних кредитів за Стандартами Установи у попередньому кварталі.

     У межах поточного кварталу за письмовим клопотанням первинного кредитора Установа може змінити розмір ліміту на здійснення операцій з набуття прав вимоги за іпотечними кредитами для первинного кредитора на поточний квартал.

     2.1.3. Ставки рефінансування Установою первинних кредиторів встановлюються у відповідності до ринкової вартості фінансових ресурсів, строків рефінансування Установою первинних кредиторів та внутрішніх методик та процедур, які визначають систему управління ризиками Установи.

     2.1.4. З урахуванням ставки рефінансування первинний кредитор при наданні іпотечного кредиту встановлює розмір винагороди (відсоткова ставка кредитування тощо), яку сплачує позичальник за користуванням іпотечним кредитом з урахуванням п. 2.1.5 цього Положення. Рівень такої винагороди первинного кредитора встановлюється згідно внутрішніх методик та процедур первинного кредитора з урахуванням Стандартів ( v0035534-06 ) Установи.

     2.1.5. По іпотечних кредитах, наданих первинними кредиторами в період реалізації пілотного проекту Установи, вищезазначені показники не переглядаються.
 

     2.2. ДОГОВІР ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ

     2.2.1. З моменту підписання Генерального договору та в межах, встановлених Установою показників рефінансування, наведених в п. 2.1, первинний кредитор має право на укладання з Установою договорів відступлення прав вимоги по виданим ним іпотечним кредитам.

     Договори відступлення прав вимоги по виданим первинними кредиторами іпотечними кредитами укладаються на строк, відповідний строку рефінансування Установою первинного кредитора.

     2.2.2. У разі наявності у первинного кредитора іпотечного кредиту, який відповідає Стандартам ( v0035534-06 ) Установи, він надає Установі письмову пропозицію про свої наміри відступити права вимоги за Договором про іпотечний кредит та Іпотечним договором для здійснення свого рефінансування у відповідності до стандартизованої форми \”Пропозиція щодо відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом\” (далі – Пропозиція), наведеної у додатку N 4 до цього Положення, а також, при необхідності, копії документів, які входять до кредитної справи позичальника. У Пропозиції наводяться основні умови, на яких первинний кредитор надав іпотечний кредит, та визначається вартість іпотечного кредиту, права за якими пропонується відступити первинним кредитором Установі. Пропозиція оформлюється на фірмовому бланку первинного кредитора, затверджується підписом уповноваженої особи та печаткою первинного кредитора.

     2.2.3. Протягом 5 (п\’яти) робочих днів після отримання від первинного кредитора Пропозиції Установа здійснює аналіз на відповідність Стандартам ( v0035534-06 ) та приймає одне з наступних рішень:

     – про згоду Установи набути права вимоги за Договором про іпотечний кредит і Іпотечним договором, вказаними в Пропозиції первинного кредитора;

     – про відмову від набуття прав вимоги за Договором про іпотечний кредит і Іпотечним договором, вказаними в Пропозиції первинного кредитора, з зазначенням причин такої відмови.

     При здійсненні аналізу Пропозиції Установа додатково має право витребувати від первинного кредитора копії документів, які входять до кредитної справи Позичальника за іпотечним кредитом.

     Після прийняття позитивного рішення до моменту укладання договору відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом первинний кредитор надає Установі (у разі необхідності) можливість перевірити оригінали документів, які входять до кредитної справи позичальника за іпотечним кредитом.

     2.2.4. Після прийняття рішення про набуття прав вимоги за іпотечним кредитом, вказаними в Пропозиції первинного кредитора, Установа протягом 5 (п\’яти) робочих днів направляє первинному кредитору Пропозицію про укладання договорів рефінансування (додаток N 5 до цього Положення) та яка є дійсною протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання її первинним кредитором.

     У випадку, якщо протягом зазначеного терміну первинний кредитор не підтвердить свою згоду щодо дати укладення договорів, Установа має право вимагати від первинного кредитора повторного надання Пропозиції та її подальшого розгляду у встановленому порядку цим Положенням з метою прийняття рішення про рефінансування.

     2.2.5. У погоджений сторонами день Установа та первинний кредитор укладають договір відступлення прав вимоги, форма та істотні умови якого наведені в додатку N 6 до цього Положення. На підставі одного договору відступлення прав вимоги можуть бути придбані права вимоги, відповідно, за одним договором про іпотечний кредит та іпотечним договором.

     2.2.6. Обов\’язковою умовою, яка зазначається у договорі відступлення прав вимоги при набутті Установою прав вимоги за іпотечним кредитом, є визначення обставин, за яких набуті Установою права вимоги за іпотечним кредитом вважаються відступленими первинному кредитору. Перелік можливих обставин зворотного відступлення визначається у п. 2.5 цього Положення.

     2.2.7. У разі відмови від набуття прав вимоги за іпотечним кредитом, вказаним в Пропозиції первинного кредитора, Установа в 5(п\’яти)-денний термін направляє первинному кредитору обґрунтоване письмове повідомлення про відмову від набуття прав вимоги за іпотечним кредитом, за яким прийнято негативне рішення.

     2.2.8. Нотаріальне посвідчення Договорів відступлення прав вимоги здійснюється нотаріусом за вибором Установи та за погодженням з Первинним кредитором одночасно з його підписанням. Інформація щодо Договору відступлення прав вимоги має бути внесена нотаріусом за повідомленням Первинного кредитора до Державного реєстру правочинів не пізніше наступного робочого дня.

     Інформація про зміну іпотекодержателя за відповідним іпотечним договором вноситься до Державного реєстру іпотек нотаріусом за повідомленням Первинного кредитора не пізніше наступного робочого дня після укладення та нотаріального посвідчення Договору відступлення прав вимоги.

     Оригінали відповідних витягів з Державного реєстру правочинів та Державного реєстру іпотек, що підтверджують державну реєстрацію Договору відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом, передаються Первинним кредитором Установі та долучаються нею (Установою) до кредитної справи позичальника.

     Витрати по нотаріальному посвідченню та державній реєстрації цих договорів у відповідних реєстрах розподіляються між Установою та Первинним кредитором у порядку, визначеному у Договорі відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом або у додатковій угоді до Генерального договору.

     2.2.9. Права вимоги за договором про іпотечний кредит, іпотечним договором, а також договором(ами) поруки з третьою(іми) особою(ами) (за їх наявності) переходять до Установи з моменту підписання та нотаріального посвідчення договору відступлення прав вимоги. Права вимоги, зокрема, включають:

     – право вимоги на суму основного зобов\’язання за договором про іпотечний кредит та договору поруки з третьою особою на момент підписання договору відступлення прав вимоги;

     – право вимоги суми відсотків за користування іпотечним кредитом, строки платежу яких настануть після здійснення відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом та комісійної винагороди у разі дострокового погашення кредиту, пені та штрафів у разі їх нарахування;

     – право звернення стягнення на предмет іпотеки у відповідності до іпотечного договору;

     – право вимоги на суму страхових виплат у разі їх нарахування у відповідності до договорів страхування предмета іпотеки, інших договорів страхування (у разі їх наявності);

     – інші права Кредитора, Іпотекодержателя та Вигодонабувача за договором про іпотечний кредит, іпотечним договором, договорами поруки, договором(ами) страхування.

     2.2.10. Первинний кредитор відступає Установі права вимоги за тими іпотечними кредитами, виконання зобов\’язань за якими забезпечується іпотекою житлової нерухомості, право власності на яку зареєстроване в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно на момент укладання договору відступлення прав вимоги.
 

     2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ

     2.3.1. За набуті права вимоги за іпотечними кредитами Установа сплачує первинному кредитору вартість, що дорівнює сумі залишку заборгованості по основному боргу позичальника. Установа сплачує первинному кредитору вартість іпотечного кредиту по кожному окремому іпотечному кредиту шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок первинного кредитора, вказаний у договорі відступлення права вимоги. Вартість набуття прав вимоги за іпотечним кредитом фіксується в договорі відступлення прав вимоги.

     2.3.2. Нараховані відсотки за користування іпотечним кредитом, строк сплати яких на момент відступлення прав вимоги не настав, є доходом первинного кредитора та утримуються ним з чергового платежу Позичальника за іпотечним кредитом.

     2.3.3. На дату укладання договору відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом первинний кредитор повинен надати Установі довідку про залишок заборгованості за іпотечним кредитом, права вимоги за яким мають бути відступлені Установі.
 

     2.4. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТІВ КРЕДИТНОЇ СПРАВИ

     2.4.1. Одночасно з підписанням договору відступлення прав вимоги первинний кредитор має передати Установі згідно акта приймання-передачі (додаток N 7 до цього Положення) документи та інформацію, які входять до кредитної справи позичальника.

     Орієнтовний перелік документів, що мають входити до кредитної справи:

     а) Договори, які пов\’язані з наданням іпотечного кредиту:

     – копія правовстановлюючого документа на житло (договір купівлі-продажу нерухомості тощо), зареєстрованого в державних органах. При цьому оригінал такого документа позичальник може залишати на відповідальному зберіганні у первинного кредитора, про що має бути укладена відповідна угода з позичальником;

     – оригінал договору про іпотечний кредит;

     – оригінал іпотечного договору та копія нотаріально посвідченої згоди чоловіка/дружини на передачу нерухомого майна в іпотеку (у разі якщо позичальник, інші співвласники нерухомості перебувають у шлюбі), або копія нотаріально посвідченої заяви позичальника, інших співвласників нерухомості про відсутність шлюбних відносин;

     – оригінали договорів поруки (майнової поруки) – у випадку їх укладення;

     – оригінал договору майнового страхування;

     – оригінали інших договорів страхування (у разі їх наявності);

     – копія договору про відкриття поточного рахунку та його обслуговування;

     б) Витяги:

     – оригінал витягу з Державного реєстру правочинів про реєстрацію правовстановлюючого документу на житло (договору купівлі-продажу нерухомості тощо);

     – оригінал витягу з Державного реєстру правочинів про реєстрацію іпотечного договору;

     – оригінал витягу з Державного реєстру правочинів про реєстрацію договору відступлення прав вимоги;

     – оригінал витягу з Державного реєстру іпотек про внесення відповідного запису згідно іпотечного договору;

     – оригінал витягу з Державного реєстру іпотек про реєстрацію зміни Іпотекодержателя за договором відступлення прав вимоги;

     – оригінал витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об\’єктів нерухомого майна про накладення заборони на відчуження предмету іпотеки за іпотечним договором;

     – копія витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про відсутність податкової застави на майно позичальника, чоловіка/дружини, продавців нерухомості (усіх співвласників та їх чоловіків/дружин);

     в) Платіжні документи:

     – довідку про залишок заборгованості за іпотечним кредитом на дату укладання договору відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом;

     – виписку з позичкового (кредитного) рахунку позичальника, що підтверджує рух коштів по ньому на дату підписання акта приймання-передачі кредитної справи;

     – копія платіжного документа, що підтверджує перерахування суми кредиту з позичкового рахунку на поточний рахунок позичальника;

     – копія платіжного документа, що підтверджує факт отримання кредитних коштів позичальником з поточного рахунку (готівкою або безготівковим шляхом);

     – копії платіжних документів, які підтверджують сплату страхових платежів, ануїтетних і інших платежів, здійснених позичальником до моменту відступлення прав вимоги;

     г) Документи позичальника:

     – оригінал заяви-анкети на отримання іпотечного кредиту;

     – копії паспортів позичальника та дружини/чоловіка, інших співвласників нерухомості;

     – копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера позичальника та дружини/чоловіка, інших співвласників нерухомості;

     – копія свідоцтва про укладення шлюбу (розлучення) позичальника, інших співвласників нерухомості, а також шлюбного контракту (за наявністю);

     – оригінал розписки позичальника, інших співвласників нерухомості про відсутність шлюбних або прирівняних до них відносин (у разі відсутності свідоцтва про укладення шлюбу). Подається в тому разі, якщо нотаріус, що посвідчує іпотечний договір, не вимагає відповідних заяв (згідно підпункту \”а\”);

     – оригінали документів, що підтверджують доходи позичальника з урахуванням типу отриманих доходів та особливостей їх декларування (а також чоловіка/дружини та/або поручителя);

     – оригінал довідки ф. 3 про місце реєстрації неповнолітніх дітей, якщо вони є членами сім\’ї позичальника;

     – оригінал витягу з протоколу кредитного комітету первинного кредитора про прийняте рішення щодо надання кредиту позичальнику;

     – оригінал висновку кредитного експерта про результат андеррайтингу іпотечного кредиту з визначенням класифікації позичальника та групи ризику кредитної операції;

     – другий примірник повідомлення первинного кредитора про зміну кредитора за договором про іпотечний кредит з розпискою позичальника про отримання;

     – другий примірник повідомлення первинного кредитора про зміну вигодонабувача за договорами страхування та документи, що підтверджують зміну вигодонабувача за договорами страхування (оригінали додаткових угод до договорів страхування в разі необхідності їх укладання);

     д) Документи по предмету іпотеки:

     – копія правовстановлюючого документа на житло, що придбається за кредитні кошти (договір купівлі-продажу нерухомості, договір дарування, договір міни тощо), зареєстрованого в державних органах;

     – копія довідки-характеристики з бюро технічної інвентаризації на нерухомість;

     – оригінал експертного висновку незалежного оцінювача про оціночну вартість предмета іпотеки;

     – копія технічного паспорта на нерухомість;

     – копії паспортів продавця та дружини/чоловіка, інших співвласників нерухомості;

     – копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера продавця та дружини/чоловіка, інших співвласників нерухомості;

     – копія свідоцтва про укладення шлюбу (розлучення) продавця;

     – копія нотаріально посвідченої згоди дружини/чоловіка продавця нерухомості на продаж;

     – розписка продавця про відсутність шлюбних або прирівняних до них відносин (у разі відсутності свідоцтва про укладення шлюбу);

     – оригінал довідки ф. 3 з ЖЕК про осіб, зареєстрованих у приміщенні, що продається;

     – оригінали довідок з відповідних установ про відсутність заборгованості по комунальним платежам по нерухомості, що продається;

     – копії необхідних дозволів (опікунської ради тощо) на продаж нерухомості, якщо її співвласниками є неповнолітні діти;

     є) Додаткові документи (копії) за окремою вимогою Установи (можливі, але не обов\’язкові):

     – копії правовстановлюючих документів на інше нерухоме або рухоме майно, що є у власності позичальника;

     – копії документів, що підтверджують наявність у позичальника депозитів, цінних паперів тощо;

     – копія трудової книжки позичальника, завірена підписом та печаткою роботодавця позичальника;

     – копії документів про освіту позичальника;

     – оригінали довідок з органів внутрішніх справ про відсутність судимостей;

     – оригінали довідок з психоневрологічного диспансеру про те, що позичальник не перебуває на обліку, або іншого документа, який засвідчує дієздатність позичальника;

     – оригінали довідок з банків про стан обслуговування позичальником кредитів в минулому, або в разі їх наявності на дату отримання іпотечного кредиту.

     Усі вище перераховані документи, що подаються в копіях, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою первинного кредитора.

     Передачі Установі також підлягають інші документи, які не передбачені вищенаведеним орієнтовним переліком, але входять до кредитної справи позичальника або можуть бути витребувані Установою.

     З метою подальшого обслуговування іпотечного кредиту у відповідності до договору про обслуговування іпотечних кредитів первинний кредитор залишає у себе копію кредитної справи та формує її на свій розсуд.

     2.4.2. Протягом 5 (п\’яти) робочих днів з моменту укладання договору відступлення прав вимоги Первинний кредитор:

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code