Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
042014 02

ВИМОГИ до іпотечних кредитів

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Жилищное право | Просмотров: 1 947

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення наглядової ради
Державної іпотечної установи
16.09.2005 р., протокол N 6

 
ВИМОГИ до іпотечних кредитів
 
Із змінами і доповненнями,
внесеними рішеннями наглядової ради Установи
від 6 березня 2006 р. N 10,
від 29 травня 2006 р. N 13,
від 15 серпня 2006 р. N 14
від 6 березня 2007 р. N 19
від 21 червня 2007 р. N 22
від 15 серпня 2007 р. N 23
 
{ Додатково див. Лист Державної іпотечної установи N 844-1 ( v44-1534-08 ) від 28.03.2008 }

 
     1. Загальні положення
     Державна іпотечна установа (далі Установа) з метою забезпечення виконання статутних завдань встановлює "Вимоги до іпотечних кредитів" (далі - Вимоги).
     Вимоги встановлюють уніфіковані та прозорі вимоги до іпотечних угод, Позичальників, предмету іпотеки та його оцінки, впроваджуючи надійні та прозорі процедури надання, рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів.
     Дотримання первинним кредитором умов, встановлених цими Вимогами, є підставою для розгляду та прийняття рішення щодо здійснення Установою операцій рефінансування первинного кредитора.
 
     2. Структура Вимог до іпотечних кредитів
 
     Вимоги включають наступні компоненти:
 
     - Умови кредитування.
     - Вимоги до предмету іпотеки.
     - Вимоги до позичальника та оцінки його платоспроможності.
     - Вимоги до страхового забезпечення.
     - Вимоги до оцінки предмету іпотеки.
 
     3. Умови кредитування
 
     3.1. Цільове використання кредиту.
 
     Іпотечний кредит надається Позичальнику для:
 
     а) придбання (набуття) у власність житла (житлового будинку або квартири) з метою постійного проживання або для здачі в оренду;
     б) поліпшення житлових умов;
     в) інших цілей.
 
     3.2. Валюта кредиту.
     Надання іпотечних кредитів позичальникам - фізичним особам здійснюється первинним кредитором виключно у грошовій одиниці України - гривні.
     Погашення іпотечного кредиту та відсотків за його користування здійснюється виключно у грошовій одиниці України - гривні.
     Установа може надавати первинним кредиторам фінансові кредити, виконання зобов'язань за якими забезпечене заставою іпотечних активів, які відповідають Стандартам, без урахування вимог пунктів 3.3, 3.4, 5.2.6. Розділу "Вимоги до іпотечних кредитів". При цьому терміни повернення іпотечних кредитів, які є забезпеченням, повинні перевищувати термін повернення фінансового кредиту не менше ніж на 6 місяців. Способом забезпечення зобов'язань первинних кредиторів у такому випадку може бути право вимоги за забезпеченим іпотекою грошовим зобов'язанням позичальників - фізичних осіб в іноземній валюті.
 
     3.3. Максимальний та мінімальний розмір суми кредиту.
     Максимальний розмір суми кредиту на одного позичальника в залежності від місця розташування житла встановлюється:
     1000000 грн. - м. Київ та населених пунктів приміської зони;
     750000 грн. - м. Севастополь, міста понад 1 млн. населення та населених пунктів приміської зони таких міст;
     500000 грн. - інші міста обласного значення;
     300000 грн. - міста районного значення;
     200000 грн. - інші міста та селища.
     Мінімальний розмір суми кредиту на одного позичальника встановлюється 25000 грн.
 
     3.4. Строки кредитування.
     Установа встановлює наступні строки кредитування:
     Мінімальний строк - 5 (п'ять) років.
     Максимальний строк - 30 (тридцять) років.
 
     3.5. Строки погашення кредиту, відсоткова ставка.
     Погашення кредиту та відсотків за його користування може здійснюватися щомісячно або щоквартально ануїтетними платежами або сплатою суми основного боргу рівномірними частинами з нарахуванням відсотків на залишок основного боргу згідно з порядком, затвердженим Правлінням Установи.
     Відсотки за користування іпотечним кредитом нараховуються, виходячи із розрахунку:
     а) у місяці - 30 днів, у році - 360 днів, або
     б) у місяці - фактична кількість днів, у році - 360 днів, або
     в) у місяці - фактична кількість днів, у році - фактична кількість днів.
     Періодом сплати (або платіжним періодом) вважається період, за який Позичальник повинен сплатити черговий платіж, згідно графіка погашення іпотечного кредиту, і дорівнює одному місяцю або кварталу.
     Тип відсоткової ставки за іпотечними кредитами - фіксована або плаваюча згідно з порядком, затвердженим Правлінням Установи.
 
     3.6. Відношення суми кредиту до оціночної вартості нерухомого майна.
     Співвідношення між сумою кредиту та оціночною (ринковою) вартістю предмета іпотеки не може перевищувати 75%.
 
     3.7. Державна реєстрація.
     Іпотека повинна бути зареєстрована в державних реєстрах правочинів, іпотек та заборон відчуження нерухомого майна.
 
     3.8. Страхування предмету іпотеки та інші види страхування здійснюються Позичальником у відповідності до п. 6 цих Вимог.
 
     3.9. Для зменшення ризику дострокового погашення іпотечного кредиту Установа може встановлювати відповідні умови такого дострокового погашення у договорі про іпотечний кредит.
 
     3.10. Правління Установи періодично встановлює та доводить первинним кредиторам наступні показники рефінансування:
     - розмір лімітів на здійснення операцій з рефінансування первинних кредиторів;
     - ставки рефінансування Установою первинних кредиторів;
     - особливі умови здійснення рефінансування первинних кредиторів (строки рефінансування, іпотечні програми Установи тощо).
 
     3.11. Договори про іпотечний кредит повинні передбачати можливість пред'явлення первинними кредиторами непогашених сум іпотечних кредитів до дострокового погашення позичальниками у разі невиконання або неналежного виконання ними (позичальниками) зобов'язань за договорами про іпотечний кредит протягом трьох місяців, та/або невиконання умов іпотечних договорів, в тому числі пошкодження, знищення або втрати предмета іпотеки.
 
     4. Вимоги до предмету іпотеки
 
     4.1. Предметом іпотеки може бути виключно майно житлового призначення, яке відповідає вимогам Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ).
 
     4.2. Предмет іпотеки повинен відповідати наступним умовам:
 
     - не знаходитись в аварійному стані;
     - не бути на обліку по постановці на капітальний ремонт.
 
     4.3. Вимоги до предмету іпотеки:
 
     - майно має бути виділено в натурі (комунальні квартири в іпотеку не приймаються);
     - майно повинно бути вільним від будь-яких обтяжень прав на нього, у т. ч. прав третіх осіб (за винятком прав членів родини іпотекодавця), в т. ч.:
     - на майно не поширюються інші договірні зобов'язання позичальника. Це правило не застосовується на відповідну земельну ділянку у разі передачі в іпотеку окремого житлового будинку (сервітут тощо);
     - на момент укладення іпотечного договору для власника не встановлено обмежень щодо відчуження предмету іпотеки (у тому числі - відсутність заборони на відчуження);
     - майно не знаходиться в процедурі звернення стягнення і воно не підлягає примусовому продажу;
     - майно не знаходиться в податковій заставі;
     - майно належить позичальнику або майновому поручителю на праві власності. Право власності на предмет іпотеки повинно бути підтверджено документами (наприклад, договором купівлі-продажу житлового приміщення, договором міни, договором дарування тощо), оформленими відповідно до вимог діючого законодавства України. У випадку придбання майна, безпосередньо пов'язаного із земельною ділянкою (окремий будинок), додатково вимагається наявність належним чином оформлених документів, які підтверджують право власності або право довгострокового користування земельною ділянкою (оренда), на якій розташовано предмет іпотеки. При цьому Установа може здійснювати рефінансування іпотечних кредиторів з наданням Установі витягу з реєстру прав власності не пізніше 30 робочих днів (по квартирам) та 180 робочих днів (по житлових будинках, розміщених на земельних ділянках) з моменту укладання договорів рефінансування лише за умови наявності такої вимоги в іпотечному договорі та договорі про іпотечний кредит. Одночасно з цим, обов'язковою умовою договору відступлення прав вимоги за такими іпотечними кредитами має бути зобов'язання первинного кредитора надати Установі витяги з реєстру прав власності не пізніше вищезазначених строків;
     - якщо предметом іпотеки є окремий будинок (споруда), то:
     - іпотека також поширюється на належну Іпотекодавцю на праві власності земельну ділянку або її частину, на якій розташована відповідна будівля (споруда) і яка необхідна для використання цієї будівлі (споруди) за цільовим призначенням;
     - якщо ця земельна ділянка належить іншій особі і була передана Іпотекодавцю в оренду (користування), Іпотекодавець має забезпечити належне та своєчасне оформлення (переоформлення) документів щодо оренди (користування) цією земельною ділянкою;
     - у випадку, коли нерухоме майно знаходиться у спільній власності, необхідна нотаріально посвідчена згода інших власників нерухомого майна, крім позичальника;
     - майно передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями.
 
     4.4. Іпотечні договори повинні передбачати можливість звернення стягнення первинними кредиторами на предмет іпотеки в разі незадоволення вимог, зазначених у пункті 3.11 Вимог.
 
     5. Вимоги до Позичальника та оцінки його платоспроможності
 
     5.1. Стандартні вимоги до особи Позичальника
     5.1.1. Особи, які мають право на отримання іпотечного кредиту.
     Позичальник повинен бути громадянином України, бути правоздатним та дієздатним у відповідності до чинного законодавства України.
     5.1.2. Вікові обмеження.
     При наданні іпотечного кредиту та визначенні строку користування ним враховується вік позичальника. Позичальником може бути особа, яка досягла 18 років на момент видачі іпотечного кредиту. Іпотечний кредит має бути погашений Позичальником до досягнення пенсійного віку, а саме:
     для чоловіків - 60 років;
     для жінок - 55 років.
     Якщо вік Позичальника до закінчення строку житлового іпотечного кредиту перевищує вищезазначені терміни, такий кредит може вважатися стандартним за умови наявності Поручителя за цим кредитом, який несе солідарну відповідальність разом з Позичальником за виконання останнім умов договору про іпотечний кредит. Вікові обмеження викладені в цьому пункті застосовуються і до Поручителя.
     Максимальний строк кредиту розраховується як різниця між пенсійним та поточним віком Позичальника або Поручителя та встановлюється з урахуванням вимог п. 3.4.
 
     5.2. Вимоги до доходів та оцінки платоспроможності позичальника.
     5.2.1. Принципи оцінки.
     Оцінка платоспроможності Позичальника здійснюється первинним кредитором на підставі власних методик оцінки платоспроможності позичальників - фізичних осіб або методики оцінки платоспроможності Позичальників, затвердженої Правлінням Установи.
     5.2.2. Вимоги до доходу Позичальника.
     Позичальник повинен мати стабільний і постійний дохід, що дає можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування кредиту. Основні та додаткові доходи (при наявності) Позичальника мають бути підтверджені документально з урахуванням типу отриманих доходів та особливостей їх декларування. Перелік доходів, які приймаються первинним кредитором при оцінці платоспроможності позичальників, визначається первинним кредитором або Установою.
     5.2.3. Максимальна сума іпотечного кредиту.
     Максимальна сума іпотечного кредиту, яка може бути надана Позичальнику, визначається за результатами оцінки його платоспроможності та оцінки предмету іпотеки з урахуванням вимог п. 3.3.
     5.2.4. Сплата первинного внеску.
     Позичальник має володіти достатньою сумою коштів для забезпечення сплати первинного внеску з урахуванням встановленого відношення суми кредиту до вартості нерухомого майна (коефіцієнт LTV).
     5.2.5. Сплата інших обов'язкових платежів.
     Сплата інших обов'язкових платежів, які пов'язані з отриманням іпотечного кредиту (платежі за договорами страхування, платежі з проведення оцінки предмету іпотеки, інші платежі), здійснюється Позичальником за рахунок власних коштів.
     5.2.6. Коефіцієнти оцінки платоспроможності.
     Для забезпечення первинними кредиторами проведення оцінки платоспроможності Позичальника Установа встановлює наступні додаткові критерії:
     - Максимальне значення відношення періодичних витрат Позичальника на обслуговування боргу за іпотечним кредитом, до чистого сукупного доходу Позичальника за аналогічний період (коефіцієнт РТІ) повинно становити не більше 40%.
     - Максимальне значення відношення загальної суми усіх періодичних зобов'язань Позичальника до чистого сукупного доходу Позичальника за аналогічний період (коефіцієнт ОТІ) повинно становити не більше 50%.
     Розрахунок коефіцієнтів здійснюється за правилами, які затверджені у встановленому порядку первинними кредиторами. До розрахунків цих коефіцієнтів можуть бути включені доходи та витрати членів сім'ї Позичальника за умови, якщо вони виступають поручителями за договором про іпотечний кредит.
     5.2.7. Додаткові критерії оцінки платоспроможності.
     Додатковими критеріями, які застосовуються при оцінці платоспроможності позичальника, можуть бути:
     - наявність у власності Позичальника іншого нерухомого та рухомого майна;
     - наявність у власності Позичальника грошових коштів, цінних паперів та інших високоліквідних активів;
     - стабільність зайнятості Позичальника;
     - позитивна кредитна історія;
     - інші суттєві фактори, які можуть свідчити та впливати на виконання Позичальником прийнятих на себе зобов'язань.
 
     5.3. Вимоги до джерел інформації про Позичальника.
     Первинний кредитор відповідно до прийнятих процедур та методик встановлює перелік обов'язкових документів, які надаються Позичальником та Поручителем для вивчення та прийняття рішення щодо надання або відмови у наданні іпотечного кредиту.
     Оцінка платоспроможності Позичальника здійснюється первинним кредитором на підставі документів, які отримані у встановленому порядку від Позичальника та Поручителя.
 
     5.4. Погодження.
     В іпотечних договорах Позичальник погоджується з тим, що:
     - первинний іпотечний кредитор має право передати всю інформацію щодо кредитної справи Позичальника Установі, а також здійснити відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом на користь Установи;
     - після відступлення первинним кредитором прав вимоги за іпотечним кредитом на користь Установи, з урахуванням та в рамках домовленостей між первинним кредитором та Установою щодо обслуговування іпотечних кредитів, а також відповідно до вимог договору про іпотечний кредит, він (Позичальник) забезпечує надання первинному кредитору інформації, яка необхідна та використовується для оцінки його поточного фінансового стану, а також інформацію та документи, необхідні для перевірки стану предмету іпотеки.
 
     6. Вимоги до страхового забезпечення
     Позичальник має здійснити страхування предмету іпотеки у відповідності до вимог Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ).
     Іпотечним договором на іпотекодавця може бути покладений обов'язок здійснити інші види страхування у зв'язку із передачею нерухомого майна в іпотеку.
     Договори страхування повинні містити вимогу щодо здійснення страхових виплат при настанні страхового випадку на користь Вигодонабувача.
 
     7. Вимоги до оцінки предмету іпотеки
     Оцінка предмету іпотеки здійснюється у відповідності до вимог законодавства України.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

042014 02

СТАНДАРТИ надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Жилищное право | Просмотров: 2 437


ПРИЙНЯТО
Рішення правління
Державної іпотечної
установи
13.02.2006 N 35

 
СТАНДАРТИ надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів

 
(Витяг)
 
Загальні положення
 
     Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів (далі - Стандарти) Державної іпотечної установи (далі - Установа) є багатоскладовим документом, який включає в себе взаємопов'язані правила, положення і форми документів.
 
     Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів:
     - встановлюють уніфіковані та прозорі вимоги до учасників ринку іпотечного житлового кредитування,
     - впроваджують надійні та прозорі процедури надання, обслуговування та рефінансування іпотечних житлових кредитів,
     - запроваджують систему рефінансування первинних кредиторів через Державну іпотечну установу з метою забезпечення виконання статутних завдань Установи
 
     Ці Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів можуть бути доповнені іншими нормативними документами та типовими формами договорів, які регламентують відносини між учасниками ринку іпотечного кредитування та які не суперечать Статуту Державної іпотечної установи ( 1715-2004-п ).
 
     Стандарти по наданню, рефінансуванню та обслуговуванню іпотечних кредитів (пілотний проект) продовжують діяти в частині вже прийнятих рішень по рефінансуванню первинних кредиторів - банків та поширюються на ті іпотечні кредити, права вимоги за якими набуті Установою в ході реалізації пілотного проекту.
 
Основні терміни
 
     Іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні Іпотекодавця, згідно з яким Іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому законодавством.
 
     Наступна іпотека - передання в іпотеку нерухомого майна, яке вже є предметом іпотеки за попереднім іпотечним договором.
 
     Предмет іпотеки - житлове приміщення, яке передано іпотекодавцем для забезпечення виконання власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи перед Іпотекодержателем.
 
     Житлове приміщення - житлове приміщення, яке відповідає "Вимогам іпотечних кредитів".
 
     Іпотечний договір - договір застави нерухомого майна, істотні умови якого визначені Законом України "Про іпотеку" ( 898-15 ) та цими Стандартами, що забезпечує виконання зобов'язань Позичальника за договором про іпотечний кредит.
 
     Іпотечний житловий кредит - правовідносини, які виникають на підставі договору про іпотечний кредит між Первинним кредитором і Позичальником з приводу надання коштів у користування з метою придбання або ремонту житлового приміщення та передачею цього житлового приміщення в іпотеку Первинному кредитору.
 
     Первинний іпотечний кредитор (первинний кредитор) - кредитор (банк та небанківська фінансова установа), що надає кредит, забезпечений іпотекою, та відповідає відповідним "Вимогам до первинного кредитора" Установи.
 
     Іпотекодавець - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи перед Іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути Позичальник або майновий поручитель.
 
     Позичальник - фізична особа, яка отримує у Первинного іпотечного кредитора іпотечний житловий кредит та відповідає "Вимогам до іпотечних кредитів" ( vc006534-05 ) Установи.
 
     Іпотекодержатель - кредитор за основним зобов'язанням, визначеним Договором про іпотечний кредит.
 
     Андеррайтинг іпотечного кредиту - процес оцінки вірогідності повернення позичальником кредиту, а також вартості і стану переданого в заставу Житлового приміщення.
 
     Платоспроможність - здатність Позичальника своєчасно і повністю виконувати прийняті на себе зобов'язання, включаючи зобов'язання за іпотечним житловим кредитом.
 
     Кредитоспроможність - вірогідність повернення Позичальником житлового іпотечного кредиту і сплати відсотків за кредитом в повному обсязі і у встановлені кредитним договором строки.
 
     Ануїтетні платежі - регулярні рівні щомісячні або щоквартальні платежі, що направляються на погашення іпотечного кредиту, а саме, основного боргу і процентів, що розраховуються таким чином, що в кінці терміну кредитного договору за умови виконання зобов'язання Позичальником заборгованість повністю погашається.
 
     Майновий поручитель - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника.
 
     Суб'єкт оціночної діяльності - юридична або фізична особа, що має право займатися оціночною діяльністю згідно з чинним законодавством України та відповідає "Вимогам до іпотечних кредитів" Установи.
 
     Договір про іпотечний кредит - договір, відповідно до якого Первинний кредитор зобов'язується надати позичальнику грошові кошти з метою придбання або ремонту житлового приміщення під заставу цього житлового приміщення в розмірі та на умовах, передбачених договором про іпотечний кредит (форма якого визначена стандартами надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів ДІУ), а Позичальник зобов'язується повернути грошові кошти та сплатити відсотки за користування ними.
 
     Первинний іпотечний ринок - сукупність правовідносин між учасниками іпотечного ринку (Первинним кредитором, Позичальником, Майновим поручителем) щодо зобов'язань за Договором про іпотечний кредит і Іпотечним договором.
 
     Вторинний іпотечний ринок - сукупність правовідносин між учасниками іпотечного ринку щодо зобов'язань між Державною іпотечною установою та Первинними кредиторами по рефінансуванню та обслуговуванню іпотечних кредитів.
 
     Коефіцієнт LTV (loan-to-value ratio) - співвідношення між сумою наданого Первинним кредитором іпотечного кредиту і оціночною (ринковою) вартістю предмета іпотеки.
 
     Коефіцієнт РТІ (payment-to-income ratio) - платіж до доходу - співвідношення щомісячних витрат потенційного Позичальника на обслуговування боргу за іпотечним кредитом, до чистого доходу потенційного Позичальника.
 
     Коефіцієнт ОТІ (obligations-to-income ratio) - зобов'язання до доходу - співвідношення загальної суми усіх періодичних зобов'язань Позичальника до чистого сукупного доходу Позичальника за той же період.
 
     Кредитна історія (кредитна оправа) - це сукупність інформації про певну фізичну особу щодо виконання нею власних грошових зобов'язань та ідентифікаційні дані.
 
     Мораторій на дострокове погашення - період, протягом якого дострокове погашення іпотечного кредиту (як часткове, так і повне) можливе за умови оплати винагороди за дострокове погашення, згідно умов договору про іпотечний кредит.
 
     Основне зобов'язання - зобов'язання Позичальника за договором про іпотечний кредит, виконання якого забезпечене іпотекою.
 
     Установа - Державна іпотечна установа.
 
     Учасники ринку іпотечного кредитування - банки, небанківські фінансові установи, Позичальники, страхові компанії, суб'єкти оціночної діяльності, ріелторські компанії та інші особи, які беруть безпосередню участь в процесі іпотечного кредитування.
 
     Інші терміни використовуються в цих Стандартах відповідно до чинного законодавства України або згідно їх звичайного вжитку.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 2 3 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.