Навантаження і впливи

Навантаження і впливи
7.2.1 Навантаження і впливи на основи, що передаються фундаментами будівель та споруд, по-винні встановлюватись розрахунком, як правило, з урахуванням спільної роботи будівель з основою для різних розрахункових ситуацій. Види навантажень і впливів встановлюють згідно з ДБН В.1.2-2, а розрахункові ситуації – згідно з цими Нормами.
7.2.2 Навантаження на основу допускається визначати без урахування їх перерозподілу над-фундаментною конструкцією для об\’єктів класу СС1 та СС2 – при попередніх розрахунках, відповід-ному обґрунтуванні проектною організацією, визначенні середніх величин деформації основи або за-гальної стійкості ґрунтів основи разом з будівлею.
7.2.3 Розрахунок фундаментів за деформаціями основ повинен виконуватись на основне сполу-чення, за несучою здатністю – на основне сполучення, а за наявності особливих навантажень і впливів – на основне і особливе сполучення.
При цьому навантаження на перекриття і снігові навантаження, що згідно з нормами на наванта-ження і впливи можуть відноситись як до змінних тривалих, так і до короткочасних, при розрахунку основ за несучою здатністю враховують їх як короткочасні, а при розрахунку за деформаціями як до-вготривалі. Навантаження від рухомого підйомно-транспортного обладнання в обох випадках врахо-вують як короткочасні.
7.2.4 Розрахункові величини навантаження від ваги ґрунтів для першого та другого граничного станів повинні прийматись з використанням характеристичних значень питомої ваги ґрунту, визначеної при інженерно-геологічних вишукуваннях, з коефіцієнтами надійності за навантаженням ?f , що прий-маються відповідно до розрахункових схем і ситуацій згідно з ДБН В.1.2-2. 
При розрахунку основ слід враховувати коефіцієнт надійності за відповідальністю   і коефіці-єнт моделі   згідно з ДБН В.1.2-14
Навантаження від ваги ґрунту при проектуванні штучних основ, підготовки під підлогу, зворотної засипки необхідно визначати з урахуванням проектних вимог до їх щільності.
7.2.5 У розрахунках фундаментів за властивостями основ необхідно враховувати додаткові на-вантаження від матеріалів і обладнання, що складуються поблизу, планувальних насипів вище приро-дного рельєфу, зміни навантажень при підсиленні основ і фундаментів та реконструкції існуючих буді-вель, зведенні сусідніх об\’єктів.
7.2.6 Зусилля в конструкціях, що викликані кліматичними температурними впливами, при розра-хунку фундаментів за деформаціями основ не повинні враховуватись, якщо відстань між температур-но-усадочними швами не перевищує значень, вказаних в будівельних нормах на проектування відпові-дних конструкцій.
7.2.7 Навантаження і впливи для нелінійного розрахунку й аналізу спільних деформацій споруди і основи слід призначати з урахуванням імовірної (можливої) історії їх дії для найбільш несприятливих різночасно діючих груп, що входять у розрахункові сполучення, регламентовані вимогами норм за навантаженнями і впливами (постійні і змінні тривалі, змінні короткочасні, особливі).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code