ФПЧ, що зводяться способом \”зверху-вниз\”

ФПЧ, що зводяться способом \”зверху-вниз\”
5.18 Влаштування підземної фундаментно-підвальної частини (ФПЧ) споруд способом \”зверху-вниз\” застосовують при зведенні висотних будівель в умовах щільної забудови у разі неможливості влаштування анкерів для кріплення стін котловану, при влаштуванні глибоких котлованів, багаторів-невого підземного простору, за необхідності одночасного ведення робіт із влаштування надземної і підземної частин висотних споруд.
5.18.1 Конструкція ФПЧ, що зводиться способом \”зверху-вниз\”, складається з паль-колон, з\’єд-наних між собою і з стінами огородження котловану плитами перекриттів, які разом повинні забезпе-чувати просторову жорсткість підземної частини споруди.
Конструкції перекриттів повинні виконувати функції розпірних систем.
5.18.2 Для забезпечення вертикальності улаштування колон і обмеження відхилення їх від осі у разі необхідності колони слід виконувати з жорсткою арматурою у вигляді металевих профілів.
Дозволяється використання збірних залізобетонних колон; у разі відхилень вони можуть вирів-нюватись за допомогою гідравлічних домкратів або пневматичних подушок.
5.18.3Заглиблені частини споруд впливають на геомасив і навколишню забудову на відс-тані, що залежать від розмірів, навантажень, способу зведення підземної частини чи влаштування кот-ловану новобудови. Зону впливу для проектування в умовах щільної забудови визначають розрахун-ком згідно з вимогами підрозділу 11.3 цих норм.
Порядок влаштування підземної частини споруд способом \”зверху-вниз\” наведено у додатку С.
6 ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ КОТЛОВАНІВ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ І ЗАГЛИБЛЕНИХ СПОРУД
6.1 Тимчасові технологічні виробки в ґрунті – котловани і траншеї (далі – котловани) для влашту-вання фундаментів, фундаментно-підвальних частин та підземних поверхів будівель, підземних і за-глиблених споруд відкритим способом слід проектувати з урахуванням розташування фундаментів будівлі (споруди) в плані, глибини її закладання, наявності сусідньої забудови, рівня підземних вод, можливих заходів щодо покращення несучого шару основи.
Розміри дна котловану в плані повинні без перешкоди забезпечувати виконання робіт із підгото-вки основи та влаштування фундаментів (підземної частини об\’єкта).
6.2 Котловани проектують з укосами або вертикальними стінками, які можуть бути з укріпленням або без нього.
Укоси, стінки і дно котлованів повинні бути надійно захищені від недопустимих деформацій, об-валень, впливу підземних вод.
6.3 Вибір конструктивної системи та розрахунок систем штучного осушування котловану слід проводити за методикою СНиП 2.06.14.
6.4 Проектування укосів і стінок, визначення необхідності їх укріплення виконують в залежності від інженерно-геологічних, гідрогеологічних і техногенних умов ділянки, прогнозованої тривалості ро-біт, а також технологічних можливостей потенційних підрядників.
6.5 Улаштування котлованів без укріплення в нескельних і незамерзлих однорідних ґрунтах ви-ще рівня підземних вод і за відсутності поблизу підземних споруд, а також навантажень на борту до-пускається:
-при вертикальних стінках – згідно з 9.9 СНиП ІП-4;
-за наявності укосів – згідно з 9.10 СНиП ІП-4.
6.6 Крутизну незакріплених укосів котлованів при однорідних малого ступеня водонасичення ґрунтах, у тому числі осушених штучним шляхом, а також за наявності навантаження на борту необхі-дно визначати згідно з додатком 3 СНиП 3.02.01.
6.7 Крутизну незакріплених і закріплених укосів котлованів в неоднорідних, а також насичених водою ґрунтах, незалежно від наявності і виду навантаження на борту і укосі, необхідно визначати розрахунком.
6.8 Розрахунок укосів котлованів (разом з їх кріпленням) слід виконувати:
-на основі теорії граничного стану ґрунтової маси;
-із застосуванням круглоциліндричних, логарифмічних або ламаних поверхонь ковзання. 
Вибір методики розрахунків і призначення розрахункових схем слід проводити згідно з розді-лом 7.
6.9 Вертикальні кріплення стінок котлованів проектують постійними чи тимчасовими на період улаштування нульового циклу об\’єкта. Постійні кріплення проектують як самостійні утримуючі конс-трукції або такі, що входять до складу конструктивних елементів об\’єкта.
6.10 Тиск на тимчасові кріплення котлованів і їх несучу здатність слід визначати методами, що використовують для розрахунку підпірних стін і вказані у розділі 13.
6.11 Тимчасові та постійні кріплення глибоких котлованів, для яких встановлюють спеціальні ви-моги до переміщень, необхідно розраховувати з урахуванням послідовності робіт і характеру наван-тажень, використовувати уточнені моделі основи, характеристик грунтів та матеріалів конструкцій.
Несучі елементи тимчасових кріплень котлованів, для яких не встановлюють спеціальних вимог до переміщень, слід розраховувати за принципами розрахунків шпунтових огороджуваль-них конс-трукцій.
6.12 При проектуванні котлованів в умовах щільної забудови необхідно передбачати заходи за-хисту існуючих споруд шляхом:
-улаштування огороджувальних конструкцій котловану у вигляді стін із шпунта, бурових паль чи \”стіни в грунті\”;
-виконання захисного екрана із паль вдавлюваних або бурових малого діаметра – при влашту-ванні котлованів у рівні закладання підошви існуючих фундаментів;
-вжиття заходів щодо зменшення впливу нового будівництва на існуючу забудову (підрозділ 11.3), вибір яких здійснюється за результатами розрахунків додаткових осідань і деформацій при влаштуванні котлованів, заглиблених нижче підошви існуючих фундаментів.
Методи влаштування цих конструкцій повинні виключати додаткові впливи на існуючі об\’єкти (ві-брація, замочування, винос грунту із основи існуючих фундаментів тощо).
6.13 При проектуванні котлованів в умовах складного рельєфу (схили, зсувонебезпечні терито-рії) огороджувальні стіни повинні розраховуватись з урахуванням зсувного тиску.
6.14 Використання огороджувальних конструкцій котловану в якості несучих конструкцій фун-даментно-підвальної та/чи підземної частини об\’єкта, що проектується, допускається в окремих випа-дках при конструктивній можливості і обгрунтуванні розрахунком на сумісну дію навантажень від бу-дівлі і тиску грунту при несприятливому їх сполученні.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code