Ці Норми встановлюють основні положення і вимоги щодо проектування основ і фундаментів будівель та споруд

Ці Норми встановлюють основні положення і вимоги щодо проектування основ і фундаментів будівель та споруд (далі – об\’єктів). Ці норми ґрунтуються на законодавчих та нормативних актах Ук-раїни, розроблених згідно з вимогами та правилами чинних національних НД України.
Вимоги цих Норм обов\’язкові для виконання організаціями різних форм власності та підпоряд-кованості, юридичних та фізичних осіб (включаючи закордонні), які здійснюють проектування, будівни-цтво, експлуатацію, переобладнання та ліквідацію об\’єктів на території України.
Вимоги цих Норм є обов\’язковими для органів управління, контролю та експертизи всіх рівнів.
1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці Норми поширюються на об\’єкти цивільного та промислового призначення, в тому числі з пі-дземними поверхами, підземні та заглиблені споруди, що проектуються на територіях, вільних від за-будови і в умовах щільної забудови.
Норми застосовують при проектуванні основ і фундаментів нових об\’єктів, а також при ре-конструкції та підсиленні таких, що експлуатуються.
Вимоги Норм поширюються на роботи з оцінки несучої здатності і деформативності основ і фу-ндаментів при розробленні заходів щодо забезпечення довговічності пам\’яток, використанні частин споруд, що збереглись, та об\’єктів незавершеного будівництва.
Норми не поширюються на проектування протизсувних споруд, основ і фундаментів: спе-ціальних споруд промислових підприємств (газгольдери, копри тощо), гідротехнічних споруд, доріг, аеродромних покриттів і споруд, машин і обладнання з динамічними навантаженнями, спеціальних споруд метрополітену, шахтного, портового і залізничного будівництва, дренажних і систем водопо-стачання, тунелів, меліоративних, підземних споруд, що влаштовуються закритим способом, а також насипів і кесонів.
2ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Проектування основ і фундаментів будівель та споруд, вибір типу та/чи конструкції фунда-ментів, способу підготовки основ (за потреби) слід проводити з урахуванням:
-результатів інженерних вишукувань для будівництва згідно з ДБН А.2.1-1 та розділом 4. Для споруд класу СС3 відповідальності необхідно враховувати наявність геопатогенних зон;
-даних, що характеризують призначення, конструктивні і технологічні особливості споруди, на-вантаження, що діють на фундаменти, умови їх експлуатації;
-техніко-економічного обґрунтування варіантів технічних рішень фундаментно-підвальної час-тини (ФПЧ) об\’єкта.
2.2 Прийнятий проектний варіант повинен забезпечувати найбільш повне використання характе-ристик міцності і деформативності ґрунтів основи та фізико-механічних властивостей матеріалів фун-даментів та підземних конструкцій.
2.3 3 метою запобігання руйнаціям існуючої інфраструктури в проекті повинні бути враховані: ґрунтові умови майданчика будівництва, розташування об\’єкта на території (щільна забудова, склад-ний рельєф), особливості об\’єкта будівництва і сусідніх споруд, екологічні вимоги, можливості буді-вельної організації.
2.4 В обґрунтованих випадках допускається прийняття варіанту підвищеної вартості, якщо він забезпечує більш надійну, стабільну роботу об\’єкта на весь нормативний строк його служби та збіль-шення тривалості експлуатації.
2.5 При проектуванні основ і фундаментів слід враховувати місцеві умови будівництва, а також існуючий досвід проектування, будівництва, експлуатації споруд в аналогічних інженерно-геологічних, гірничо-геологічних і гідрогеологічних (далі – інженерно-геологічних) умовах.
2.6 Інженерні вишукування для  будівництва необхідно  проводити  відповідно  до  вимог ДБН А.2.1-1, розділу 4 та державних стандартів із визначення характеристик ґрунтів (додаток А).
У районах із складними інженерно-геологічними умовами, на територіях щільної забудови, для унікальних споруд та пам\’яток інженерні вишукування повинні виконуватись організаціями, яким у встановленому в Україні порядку надано право на проведення певного виду робіт відповідно до за-вдань вишукувань.
2.7 Результати інженерних вишукувань повинні містити дані щодо умов ділянки будівництва (з урахуванням прогнозу їх можливих змін протягом будівництва й експлуатації), необхідні для: вибору типу, конструкцій, глибини закладання і розмірів фундаментів, визначення необхідності інженерної під-готовки природних чи улаштування штучних основ, встановлення виду й обсягу інженерних заходів щодо облаштування ділянки чи захисту території від небезпечних процесів.
Проектування основ і фундаментів без відповідного інженерного обґрунтування або у разі його недостатності не допускається.
2.8 Проектні рішення основ і фундаментів усіх типів повинні задовольняти вимоги: безпеки, екс-плуатаційної придатності, довговічності (крім спеціально обумовлених випадків для тимчасових спо-руд), а також додаткові вимоги, встановлені технічним завданням на проектування об\’єктів.
2.9 Забезпечення дотримання вимог, встановлених 2.8, повинно здійснюватись шляхом призна-чення відповідних вихідних параметрів: характеристик матеріалів фундаментів і ґрунтів основи; коефі-цієнтів надійності; видів навантажень і впливів; розрахункових схем, що відповідають фактичній роботі основ і фундаментів на різних стадіях будівництва й експлуатації споруди; конструктивних, технологі-чних і експлуатаційних вимог; граничних значень деформацій (прогинів, максимальних і нерівномірних осідань, кренів).
2.10 Нормативні значення навантажень і впливів, коефіцієнтів надійності за навантаженнями, впливами, призначенню конструкцій і споруд в цілому встановлюють згідно з відповідними норматив-ними документами (додаток А).
2.11 При проектуванні основ і фундаментів необхідно повністю виключати можливість виникнен-ня деформацій, що можуть призвести до руйнування основи чи споруди.
В окремих випадках у складних інженерно-геологічних умовах для будівель та споруд класу СС2, СС1 згідно з ДБН В.1.2-14 допускається виникнення наднормативних деформацій, які не призво-дять до загрози здоров\’ю і життю громадян, майну і навколишньому середовищу і можуть бути усуну-ті у подальшому в процесі ремонту об\’єкта, у т.ч. шляхом виправлення нерівномірних деформацій споруди або усунення кренів.
Можливість виникнення наднормативних деформацій повинна передбачатись технічним завдан-ням на проектування, проект повинен містити обґрунтування та вказівки стосовно умов експлуатації, включати заходи щодо усунення ушкоджень і кошторис на ремонт об\’єкта.
2.12 Проектування основ і фундаментів слід виконувати з урахуванням особливих властивостей грунтів згідно з розділом 9, складних інженерно-геологічних умов згідно з розділом 10, складних умов будівництва згідно з розділом 11 за будь-якого їх сполучення.
2.13 При розрахункових деформаціях основи, складеної грунтами з особливими властивостями (розділ 9), які перевищують граничні, або якщо несуча здатність основи недостатня, необхідно перед-бачати заходи щодо зменшення негативного впливу цих деформацій згідно з додатком К.
2.14 Проектом основ і фундаментів повинно передбачатись зрізання родючого шару ґрунту з наступним використанням для відновлення (рекультивації) порушених чи малопродуктивних сільсько-господарських земель, озеленення району забудови тощо.
2.15 У проектах слід передбачати проведення натурних спостережень за деформаціями основ і фундаментів для будівельних об\’єктів класу СС3 – у всіх випадках, СС2 – за спеціальним завданням, в основному, для об\’єктів нової конструктивної системи і таких, що зводяться у складних інженерно-геологічних умовах.
Натурні спостереження можуть проводитись у складі науково-технічного супроводу (розділ 21) чи геомоніторингу (розділ 19).
3 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ТА СЕЙСМОНЕБЕЗПЕЧНІ УМОВИ
3.1 Проектування основ і фундаментів повинно виконуватись з урахуванням особливостей тери-торій (ділянок) будівництва, які слід розрізняти за інженерно-геологічними умовами, наявністю небез-печних фізико-геологічних, техногенних процесів та категорії складності геотехнічного будівництва згідно з ДБН А.2.1-1.
3.2 Інженерно-геологічні умови територій і ділянок будівництва повинні характеризуватись літо-логічним складом (геологічною будовою), фізико-механічними властивостями порід (ґрунтів), що мо-жуть складати основи будівель або бути середовищем розміщення та існування інженерних об\’єктів, та характером протікання геологічних процесів.
Показники, що характеризують інженерно-геологічні умови, повинні визначатись з урахуванням постійних, сезонних і вікових змін внаслідок зовнішніх впливів, господарської діяльності (техногенезу), зміни гідрогеологічного режиму.
3.3 Складність, особливість і ступінь сприятливості умов будівництва на ділянці забудови по-винні визначатись за комплексом чинників, зазначених у 3.1 та 3.4, а також видів і методів використан-ня цієї ділянки для конкретного типу будівництва.
3.4 За умовами будівництва та проявами несприятливих фізико-геологічних чи техногенних про-цесів слід розрізняти:
-ділянки, де основи складені грунтами з особливими властивостями, деформаційні якості (ха-рактеристики) яких збільшують небезпеку виникнення нерівномірних деформацій (структурно-нестійкі лесові, набрякливі, слабкі зв\’язні з модулем деформації менше 5 МПа, коефіцієнтом водонасичення 0,8 і більше, у т.ч. біогенні, елювіальні, засолені, здимальні, техногенні насипні, пролювіальні і делюві-альні ґрунти та мули тощо);
-території розвитку небезпечних природних фізико-геологічних процесів – площі, небезпечні за умов гравітаційного та водно-гравітаційного руйнування; осідання, обумовленого дренуванням; де-формацій земної поверхні (карстові, суфозійне небезпечні, зсувонебезпечні, ділянки берегової абра-зії);
-ділянки на території дії техногенних факторів – підроблені (або передбачені для підробки) пі-дземними виробками корисних копалин, техногенними підземними камерними виробками, міськими тунелями та іншими підземними спорудами; ділянки в зоні динамічних впливів, у т.ч. з виникненням коливань від техногенних джерел вібраційних хвиль, наприклад, гірничих підприємств, які проводять вибухові роботи; міські території щільної забудови; площі затоплення або підтоплення;
-сейсмонебезпечні території, де можливі сейсмічні впливи згідно з ДБН В.1.1-12.
3.5 Ділянки забудови, розташовані в умовах, зазначених у 3.4, слід відносити до таких, що зна-ходяться на територіях зі складними інженерно-геологічними та сейсмонебезпечними умовами.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code