УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД

 

УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

 

(IEС 62305:2006, NEQ)

 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.. 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.. 2

3 ТЕРМІНИ ТА  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ. 2

4 КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЩОДО УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗАХИСТУ ВІД БЛИСКАВКИ.. 4

5 ПАРАМЕТРИ СТРУМІВ БЛИСКАВКИ.. 6

6  ЗАХИСТ ВІД ПРЯМИХ УДАРІВ БЛИСКАВКИ.. 8

6.1 Загальні вимоги. 8

6.2 Зовнішня блискавкозахисна система. 9

6.3 Блискавкоприймачі 9

6.4 Струмовідводи. 10

6.5 Заземлювачі 12

7 ВИБІР БЛИСКАВКОВІДВОДІВ.. 14

7.1 Загальні вимоги. 14

7.2 Зони захисту одиничних стрижньових блискавковідводів. 15

7.3 Зони захисту одиничних тросових блискавковідводів. 15

7.4 Зони захисту подвійного стрижньового блискавковідводу. 16

7.5 Зона захисту подвійного тросового блискавковідводу. 18

7.6 Зони захисту замкнутого тросового блискавковідводу. 19

7.7 Визначення зон захисту  блискавковідводів методами   зихисного кута, фіктивної сфери і у разі застосування захисної сітки. 20

7.8 Захист електричних металевих кабельних ліній передач магістральної і внутрішньозонових мереж зв\’язку. 21

7.9 Захист оптичних кабельних ліній передач магістральної і внутрішньозонових     мереж зв\’язку  23

8 ЗАХИСТ ВІД ВТОРИННИХ ДІЙ БЛИСКАВКИ.. 24

8.1 Зони захисту від дії блискавки. 24

8.2 Екранування. 25

8.3 З\’єднання. 26

8.4 Заземлення. 29

8.5 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) 30

8.6 Захист устаткування в існуючих будівлях. 30

9 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПОРЯДКУ ПРИЙМАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЇВ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ.. 33

9.1 Розробка експлуатаційно-технічної документації 33

9.2 Порядок приймання пристроїв блискавкозахисту в експлуатацію.. 35

9.3 Експлуатація пристроїв блискавкозахисту. 36

 

ДОДАТОК А  ВИЗНАЧЕННЯ   НЕОБХІДНОСТІ   ВИКОНАННЯ   БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА   ВІД  ПУБ   І   ЙОГО   РБЗ. 38

ДОДАТОК Б КАРТА  СЕРЕДНЬОЇ  ТРИВАЛОСТІ  ГРОЗ  ЗА  РІК  У  ГОДИНАХ  ДЛЯ  ТЕРИТОРІЇ     УКРАЇНИ.. 41

ДОДАТОК В  ЗОНИ ЗАХИСТУ ОДИНИЧНОГО СТРИЖНЬОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ.. 42

ДОДАТОК Г ЗОНА ЗАХИСТУ ОДИНИЧНОГО ТРОСОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ.. 43

ДОДАТОК Д ЗОНА ЗАХИСТУ ПОДВІЙНОГО СТРИЖНЬОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ.. 44

ДОДАТОК Е ЗОНА ЗАХИСТУ ПОДВІЙНОГО ТРОСОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ.. 45

ДОДАТОК Ж ЗОНА ЗАХИСТУ ЗАМКНУТОГО ТРОСОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ.. 46

ДОДАТОК К ЗОНИ ЗАХИСТУ ВІД ДІЇ БЛИСКАВКИ.. 47

ДОДАТОК Л ОБ\’ЄДНАННЯ ДВОХ ЗОН ЗАХИСТУ ВІД ДІЇ БЛИСКАВКИ.. 48

ДОДАТОК М ОБ\’ЄДНАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ’ЄКТА ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ.. 49

ДОДАТОК Н СХЕМА З\’ЄДНАННЯ ПРОВОДІВ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ І ЗВ\’ЯЗКУ ПРИ ЗІРКОПОДІБНІЙ СИСТЕМІ ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ.. 50

ДОДАТОК П СІТЧАСТЕ ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ.. 51

ДОДАТОК Р КОМПЛЕКСНЕ ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ  ЗРІВНЮВАННЯ   ПОТЕНЦІАЛІВ.. 52

ДОДАТОК С СІТЧАСТИЙ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ БУДІВЛІ. 53

ДОДАТОК Т СІТЧАСТИЙ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВИРОБНИЧИХ СПОРУД.. 54

ДОДАТОК У ПРИКЛАДИ   ВСТАНОВЛЕННЯ    ПЗІП.. 55

ДОДАТОК Ф ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 58

 


 

НАЦІОНАЛЬНИЙ   СТАНДАРТ   УКРАЇНИ

 

 

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД

УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 

ENGINEERING EQUIPMENT OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

DEVICE LIGHTNING PROTECTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

 

 

Чинний від  2009-01-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

        

1.1 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності.

 

1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробленні блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги. Так само рекомендується діяти, коли вимоги ДСТУ не можна поєднувати з технологічними особливостями об’єкта, що захищається. Використані засоби і методи блискавкозахисту вибираються виходячи з умови забезпечення необхідної надійності.

 

1.3 При розробленні проектів будівель, споруд і промислових комунікацій крім вимог ДСТУ враховуються додаткові вимоги до виконання блискавкозахисту згідно з іншими чинними нормами, правилами, інструкціями, державними стандартами.

 

1.4 В цьому стандарті при нормуванні блискавкозахисту за вихідне прийнято положення, що будь-який його пристрій не може запобігти розвитку блискавки.

Застосування даного стандарту при виборі блискавкозахисту істотно знижує ризик збитку від удару блискавки.

 

1.5 Тип і розміщення пристроїв блискавкозахисту приймаються на стадії проектування нового об’єкта, щоб мати нагоду максимально використовувати провідні елементи останнього. Це полегшить розроблення і виконання пристроїв блискавкозахисту, сполучених з самою будівлею, дозволить поліпшити її естетичний вигляд, підвищити ефективність блискавкозахисту, мінімізувати його вартість і трудовитрати.

 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті  є посилання на такі нормативні документи:

 

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд, затверджені наказом Мінбуду України від 29.03.06 № 97 та уведенні в дію з 01.10.06.

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Розділ 1 Загальні правила. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки, затверджені наказом МінпаливенергоУкраїни від 28.08.06 № 305.

НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, уведені в дію наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 №4

НПАОП 0.00-1.32-01 „Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21.06.2001 № 272

НАПБ В.01.056-2005/111 Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок, уведені в дію наказом Мінпаливенерго України від 11.05.2005 року № 209

 

3 ТЕРМІНИ ТА  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 

3.1 удар блискавки в землю  

Електричний розряд атмосферного походження між грозовою хмарою і землею, що складається з одного або декількох імпульсів струму.

 

3.2 прямий  удар блискавки  (ПУБ) 

Безпосередній контакт каналу блискавки з об’єктом (будівлею або спорудою), що супроводжується протіканням через нього струму блискавки.

 

3.3 точка ураження

Точка, в якій блискавка стикається з землею, будівельною конструкцією або блискавковідводом. Удар блискавки може мати декілька точок ураження.

 

3.4 струм блискавки 

Струм, що стікає до точки ураження.

 

3.5 електромагнітний імпульс блискавки (ЕМІБ) 

Електромагнітні ефекти від струму блискавки, які супроводжуються як  перехідними хвильовими процесами так і ефектами випромінюючого електромагнітного поля.

Примітка. ЕМІБ – є вторинною проявою блискавки.

 

3.6 імпульсна перенапруга 

Перехідний хвильовий процес, спричинений ЕМІБ, який проявляється перенапругою і/або надструмом в провідних частинах.

 

3.7 провідна частина 

Будь-яка частина, яка має властивість проводити електричний струм.

 

3.8 рівень блискавкозахисту (РБЗ) 

Число (номер), яке пов’язане із зазделегідь встановленими параметрами струму блискавки та імовірністю того, що ці взаємопов’язані максимальні і мінімальні параметри не будуть перевищувати природних параметрів струмів блискавки.

 

3.9 захист від ПУБ 

Зовнішня система заходів, які вживаються для скорочення матеріальних збитків, обумовлених ударами блискавки в будівельні конструкції.

 

3.10 надійність захисту від ПУБ (Рз) 

Визначається, як  Рз=1 – РПУБ,   де   РПУБ – імовірність ПУБ в об’єкт, який захищається блискавковідводами з стрижньовими або тросовими блискавкоприймачами (див. 3.12 і 3.14).

            

3.11 захист від вторинних дій блискавки 

Внутрішня система заходів, які обмежують дії електромагнітного поля блискавки на металеві елементи будівельних конструкцій, електричні і електронні системи.

 

3.12 блискавковідвід

Пристрій, який сприймає удар блискавки і відводить її струм в землю.

 

3.13 блискавковідвід, що стоїть окремо 

Блискавковідвід, розташований так, щоб шлях струму блискавки не мав контакту з об’єктом, який він захищає.

 

3.14 блискавкоприймач

Частина блискавковідводу, призначена для перехоплення блискавок.

 

3.15 струмовідвід

Частина блискавковідводу, призначена для відведення струму блискавки від блискавкоприймача до заземлювача.

 

3.16 заземлювач

Провідна частина або сукупність з’єднаних між собою провідних частин, які знаходяться в електричному контакті з землею безпосередньо або через проміжне провідне середовище, наприклад, бетон.

Примітка. Заземлювач є підземним закінченням системи.

 

3.17 зона захисту блискавковідводу

Простір, усередині якого будівельна конструкція захищена від ПУБ з надійністю не нижче визначеного значення.

3.18 зона захисту від дії блискавки 

Зона, в якій електромагнетизм блискавки обмежений зовнішнім середовищем.

Примітка. Між різними зонами не обов’язково є фізичні межі, наприклад, стіни, двері, стеля.

 

3.19 блискавкостійкість оптичного кабелю

Стійкість кабелю до блискавки, яка характеризується максимально допустимим струмом блискавки в металопокриттях кабелю, що не викликає його пошкоджень і припинення зв’язку.

 

3.20 екранування

Захист внутрішньої системи або окремих її частин  від дії електромагнітних полів (за допомогою заземлення металевих листів, сіток, сталевих кожухів).

 

3.21 пристрій захисту від імпульсної перенапруги (ПЗІП)

Пристрій, призначений для обмеження перехідних перенапруг і для  відводу імпульсного струму. Цей пристрій має, принаймні, один нелінійний елемент.

 

3.22 еквіпотенціальні з’єднання (з’єднання) 

Взаємне з’єднання всіх провідних частин будівельної конструкції і внутрішньої системи з підземним закінченням системи для досягнення рівності їх потенціалів.

 

3.23 заземлювальна система 

Повна система, яка об’єднує підземне закінчення системи і взаємне з’єднання всіх провідних частин.

 

3.24 заземлювальна шина

Шина, або затискач, які є частиною заземлювальної системи і дають змогу виконувати електричні з’єднання визначеної кількості провідників з метою заземлення і зрівнювання потенціалів.

 

3.25 електрична система 

Система, яка об’єднує електропостачання, що складається з компонентів низької напруги (до 1 кВ).

 

3.26 електронна система 

Система, яка об’єднує чутливі електронні компоненти, такі як обладнання зв’язку (дротове і бездротове), лічильно-розрахункові пристрої (комп’ютери), контролюючі і вимірювальні системи, радіосистеми, потужні електронні установки.

 

3.27 внутрішня система 

Електрична і електронна система в межах будівельної конструкції.

 

3.28 небезпечне іскріння 

Недопустимий електричний розряд усередині об’єкта, спричинений ударом блискавки.

 

3.29 комунальні комунікації

Провідні трубопроводи, непровідні трубопроводи з внутрішнім провідним середовищем, силові та інформаційні кабелі.

 

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЩОДО УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗАХИСТУ ВІД БЛИСКАВКИ

 

 

4.1 Класифікація об\’єктів визначається за небезпекою ударів блискавки для самого об’єкта і його оточення.

Безпосередня небезпечна дія блискавки — це пожежі, механічні пошкодження, травми  та загибель людей і тварин, а також пошкодження електричного і електронного устаткування. Наслідками удару блискавки можуть бути вибухи і виділення небезпечних продуктів — радіоактивних і отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів.

Удари блискавки можуть бути особливо небезпечні для електронних систем.

 

4.2 Щодо блискавкозахисту об\’єкти поділяються на звичайні та спеціальні.

 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code