НАСТАНОВА Керівний документ М ЩОДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА ДИРЕКТИВОЮ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ: ПОЧАТКОВЕ ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ ВИРОБУ ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Система стандартизації та нормування в будівництві

 

НАСТАНОВА

 

Керівний документ М

ЩОДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА ДИРЕКТИВОЮ

СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ:

ПОЧАТКОВЕ ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ ВИРОБУ

ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Guidance paper M

(concerning Council Directive – 89/1 Об/EEC (CPD))

CONFORMITY ASSESSMENT*) UNDER THE CPD:

Initial type-testing and Factory production control

 

ДСТУ-Н Б A.1.1-90:2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ М

щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві

(остаточна версія документа – квітень 2005 р.)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей Керівний документ ідентичний GUIDANCE PAPER M

(concerning Council Directive – 89/106/EEC (CPD))

CONFORMITY ASSESSMENT *) UNDER THE CPD:

Initial type-testing and Factory production control (КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ М щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві

(остаточна версія документа – квітень 2005 р.)

Керівний документ прийнято Європейською комісією.

Генеральний директорат з питань підприємництва та промисловості травня 2005 року

Організація, відповідальна за цей Керівний документ, Державне підприємство \”Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій \”СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ\”

При виданні Керівного документа українською мовою редакційних змін порівняно з оригіналом не внесено.


ЗМІСТ

 

 

 

[0.1] КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ М

[1] 
ВСТУП

[2] СКОРОЧЕННЯ

[3] 
1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

[4] 
2 ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ

[5] З ВИЗНАЧЕННЯ

[6] 4 ПОЧАТКОВЕ ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ (ІТТ)

[7] 5 КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ (FPC)

[8] 6 ДОДАТКОВІ ЗАУВАЖЕННЯ

 

 

 

 


ВСТУП

Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЕЕС) стверджує, що Постійний комітет може \”на вимогу голови чи держави-члена вивчати будь-яке питання, пов\’язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви\”.

Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між комісією та державами-членами, як і між самими державами-членами відносно того, як Директива буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку керівних документів, що стосуються окремих питань, пов\’язаних із виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.

Ці документи не є автентичним тлумаченнями Директиви.

Вони не є юридично обмежувальними і не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, у принципі це не виключає інші процедури, які можуть у рівній мірі відповідати Директиві.

Вони будуть предметом первинного інтересу та використовуватися тими, хто залучений до втілення Директиви в життя, з офіційних, технічних та адміністративних позицій.

Вони можуть у подальшому удосконалюватися, виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою, яку використано при їх виданні.

 PREFACE

Article 20 of the Construction Products Directive (89/1 Об/EEC) states that the Standing Committee may, \”at the request of its Chairman or a Member State, examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive\”

In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, practical implementation and application of the Directive.

These papers are not legal interpretations of the Directive.

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive.

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive, from a legal, technical and administrative standpoint.

 

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue.


КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ М

 

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ 1) ЗГІДНО З ПОЛОЖЕННЯМИ CPD:

початкове випробуванняя типу та контроль виробництва на підприємстві

Це Керівництво було видане відділом з питань будівництва Європейської комісії після проведення консультації Постійного комітету з питань будівництва на 60-х зборах26.10.2004 р. в якості документа БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 04/657, та на 61-х зборах 12.04.2005 р., у якості документа БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 04/657 ред. 1.

 GUIDANCE PAPER M

 

CONFORMITY ASSESSMENT *) UNDER

THE CPD:

Initial type-testing and Factory production

control

This Guidance Paper was issued by the Construction Unit of the European Commission, following consultation of the Standing Committee on Construction at the 60th meeting on 26.10.2004, as document CONSTRUCT 04/657, and at the 61st meeting on 12.04.2005, as document CONSTRUCT 04/657 rev. 1.

 

 


 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Керівний документ М

щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних

виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва

на підприємстві

 

Руководящий документ М

по оценке соответствия согласно Директиве относительно строительных

материалов: начальное испытание типа изделия и контроль производства

на предприятии

 

Guidance paper M

CONFORMITY ASSESSMENT*) UNDER THE CPD:

Initial type-testing and Factory production control

____________________________________________________________________________

Чинний від 2009-04-01

 

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ

 

AB Органи ухвалення (органи, уповно-

важені державами – учасницями відповідно до статті 10 ДБВ випускати європейські технічні ухвалення)

АоС Атестація відповідності згідно з частиною V та додатком III CPD

CENЄвропейський комітет зі стандартизації

 

CEN/TC Технічний комітет Європейського комітету зі стандартизації

CENELEC Європейський комітет зі стандартизації електричного обладнання

 

CPD Директива ради 89/106/ЕЕС

(Директива стосовно будівельних виробів)

CUAP Загальне розуміння процедури оцінки

 

 

 

CWFT Класифікований без необхідності подальшого тестування

EC Служби Європейської комісії

ЕЕА Європейська економічна зона

ЕОТА Європейська організація технічної стандартизації

ЕТА Європейське технічне ухвалення

(Глава III класифікація \”технічних

специфікацій\”)

 

ABBREVIATIONS

 

AB Approval Bodies (Bodies authorised

by the Members States according to Article 10 of the CPD to issue European Technical Approvals)

AoC Attestation of conformity according to

Chapter V and Annex III of the CPD

CEN European Committee of Standardisation (Comite Europeen de Normalisation)

CEN/TC Technical Committee of CEN

 

CENELEC European Committee for Electrotech-nical Standardization (Comite Europeen de Normalisation de I\’Electricite)

CPD Council Directive 89/106/EEC (Construction Products Directive)

 

CUAP Common Understanding of Assessment Procedure for European Technical Approval without guideline (art. 9.2 of the CPD)

CWFT Classified Without the need for Further Testing

EC European Commission Services

EEA European Economic Area

EOTA European Organisation for Technical

Approvals

ETA European Technical Approval (CPD

Chapter III type of \”technical specification\”)


ETAG
 Керівництво стосовно європейського технічного ухвалення

FPC Контроль виробництва на

підприємстві

GNB Група уповноважених органів

GNBSG Секторна група уповноважених органів

hEN Гармонізований європейський стандарт (CPD Розділ III класифікація \”Технічних специфікацій\”)

ІТТ Початкове випробування типу

NB Уповноважений орган (також має назву \”Орган оцінки відповідності\” згідно з директивами нового підходу), який має бути визнаний дер-жавами-учасницями для виконання завдань, пов\’язаних з оцінкою відповідності). Згідно з CPD до уповноважених органів відносяться органи сертифікації, органи перевірки та випрбувальні лабораторії

NPD Відсутність визначеного показника

OJEU Офіційний вісник Європейської співдружності

ТС Технічний комітет

WG Робоча група

 ETAG Guideline for European Technical

Approval

FPC Factory Production Control

 

GNB Group of Notified Bodies

GNB-SG Sector Group of Notified Bodies

hEN harmonised European Standard (CPD Chapter II type of \”technical specification\”)

 

ITT Initial Type Testing

NB Notified Body (also called \”Conformity Assessment Body\” under other New Approach Directives), which have been designated by Members States for tasks to be carried out for the purpose of conformity assessment). According to the CPD, Notified Bodies include certification bodies, inspection bodies and testing laboratories

 

NPD No Performance Determined

OJEU Official Journal of the European Union

 

TC Technical committee

WG Working group


ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

1.1 Це Керівництво стосується питання оцінки відповідності1 в контексті реалізації Директиви ради 89/106/ЕЕС2 (далі -Директива стосовно будівельних виробів – CPD) із внесеними поправками. Розглядаються тільки ті аспекти, які пов\’язані з безпосереднім розробленням технічних умов.

1.2 Це Керівництво призначене для розробників технічних умов (Європейський комітет зі стандартизації / Європейський комітет зі стандартизації електричного обладнання і Європейська організація технічної стандартизації), для його розгляду разом із відповідними документами та положеннями, поданими в цьому документі. Окрім цього, з точки зору отримання певної інформації, воно також може зацікавити співробітників перевіряючих та правозастосовуючих органів у межах Європейської економічної зони (ЕЕА), представників уповноважених органів та виробників, незважаючи на те, що доступні технічні умови будуть містити усі належні деталізовані положення, що мають бути застосованими відносно певного виробу. У будь-якому випадку, якщо прямо не зазначено інше, це Керівництво не повинно використовуватися для конструкцій, які не забезпечені технічними специфікаціями. Воно враховує повідомлення комісії стосовно пояснювальних документів Директиви 89/106/ЕЕС3.

1.3 Враховуючи досвід, набутий протягом розробки та реалізації перших гармонізованих технічних умов (hENs або ETAs), цей документ спрямований на те, щоб розробити принципи та макет, яких повинні дотримуватися розробники технічних умов у процесі розроблення проектів положень з оцінки відповідності у нових гармонізованих технічних умовах.

1.4 Щодо існуючих гармонізованих стандартів (hENs) та Керівництва стосовно Європейських технічних ухвалень(ЕТАGs), посилання на які були опубліковані у OJEU(частина С) і які вже є чинними, розробники технічних умов мають модифікувати положення для їх відповідності принципам, викладеним у цьому документі, коли технічні умови будуть підлягати 5-річному перегляду або внесенню змін чи поправок, що відбулися раніше. Для тих, які розглядаються як остаточні, але без вже опублікованих посилань, вони мають це зробити без затримки до того, як посилання будуть опубліковані в OJEUВ обох випадках для того, щоб не затримувати застосування технічних умов, розробники цих умов мають вирішити, які положення є пріоритетними для модифікацій.

 1 INTRODUCTION

 

1.1 This Guidance paper addresses the issue of conformity assessment1 within the context of the implementation of Council Directive 89/1 Об/EEC(hereafter referred to as the Construction Products Directive – CPD), as amended. Only aspects related to the immediate production of technical specifications are considered.

1.2 The Guidance Paper is intended for technical specification writers (CEN/CENELEC and EOTA), for consideration together with the respective mandates and provisions given therein. Furthermore, it may as well be of interest, for information purposes, to regulators and enforcement authorities within the European Economic Area (EEA), notified bodies and manufacturers, although the technical specifications, once available will contain all relevant detailed provisions applicable to a given product. In any case, unless it expressly states otherwise, the Guidance Paper must not be used for arrangements not covered by technical specifications. It takes account of the Communication of the Commission with regard to the interpretative documents of Directive 89/106/EEC3.

 

 

 

 

 

1.3 Taking into account the experience collected during the elaboration and the implementation of the first harmonised technical specifications (hENs or ETAs), this document is intended to give the principles and layout which the specification writers starting to draft clauses on conformity assessment in new harmonised technical specifications should follow.

1.4 For the existing harmonised standards (hENs) and Guidelines for European Technical Approvals (ETAGs) whose reference has been published in the OJEU (part C) and which are already in force, specification writers should modify clauses to conform to the principles shown here when the technical specification comes up for 5-yearly review, or by earlier amendment. For those currently considered finalised but without the reference already published, they should do so without delay before the reference will be published in the OJEU. In both cases, in order not to delay the application of best feasible technical specifications, specification writers should decide what clauses have priority to be modified.


ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ

 

2.1 Усі гармонізовані технічні умови згідно з CPD будуть розглядатися в контексті \”Оцінки відповідності\”, тобто, як виріб відповідає технічним характеристикам. Це може бути подане безпосередньо в hENs та ETAs4 виробу або в іншому стандарті, на який посилаються технічні умови виробу.

Положення щодо оцінки відповідності повинно продемонструвати шляхом проведення початкового випробування типу виробу5, що виріб відповідає вимогам технічних умов, що декларації стосовно технічних показників, засновані на результатах проведення контролю виробництва на підприємстві, залишаються дійсними для подальших виробів.

 

Окрім цього, воно має забезпечити те, що технічні показники, задекларовані різними виробниками для певної характеристики, є надійними та дійсно порівнювальними, визначеними з еквівалентним довірчим рівнем, а також те, що вони можуть бути використані для задоволення вимог, необхідних класів або рівнів (наприклад, в національних нормативних вимогах).

Коли рішення Комісії, яке визначає потрібну до застосування АоС систему, передбачає, що остання залежить від користувача (ів) виробу, гармонізовані технічні умови повинні чітко встановити, яких характеристик це стосується та які особливі процедури мають бути застосовані.

2.2 Стандарти:

Положення гармонізованих стандартів щодо оцінки відповідності має містити підпорядковане положення під назвою \”Головне\”, в якому розглядаються питання щодо головних аспектів питання та вводяться основні методи оцінки. Після нього має йти підпорядковане положення \”початкове випробування типу (або оцінка)\”, в якому визначається, як випробовується або оцінюються6 характеристики виробів (може містити розділ під назвою \”відбір зразків\”, де визначається, які вироби відбираються для випробування або оцінки, якщо ця інформація не включена в будь-якому іншому місці), та підпорядковане положення \”Контроль виробництва на підприємстві\”.

 2 GENERAL PRINCIPLES

 

2.1 All harmonised technical specifications under the CPD shall address \”Conformity assessment\”, i.e. how it will be shown that the product conforms to the technical specification. This may be in the product hENs or ETAs4 itself, or in another standard referred to by the product technical specification.

The Conformity assessment clause is needed to demonstrate, by initial type testing, that the product complies with the requirements of the technical specification and that the performance declarations represent the true behaviour of the product and, by factory production control5, that the performance declarations based on initial type testing results remain valid for subsequent products.

In addition, it has to ensure that the performances declared by different manufacturers for a certain characteristic are reliable and truly comparable, determined with an equivalent confidence level, and that they can be used to satisfy the required classes or levels on works (e.g. in national regulations).

 

 

When the Commission decision determining the AoC system to be applied foresees that the latter depends on the uses(s) of the product, the harmonised technical specification shall clearly specify which characteristics are concerned and the particular procedure to be used.

 

2.2 Standards:

The Conformity assessment clause of harmonised standards should contain a subclause entitled \”General\” dealing with general aspects and introducing the basic methods of evaluation, followed by a sub-clause \”Initial type testing (or assessment)\” identifying how the characteristics of the products are tested or assessed6 (which may contain a section entitled \”sampling\”, identifying how products are selected for testing or assessment, if not included elsewhere), and a sub-clause \”Factory production control\”.


Розподіл завдань між виробником та уповноваженими особами, пов\’язаних з АоС, тобто оцінка відповідності для СЕ 
– маркування, має бути визначений у додаткуZA гармонізованих стандартів, а не в основному тексті (наприклад, \”початкове випробування типу\”, проводить не випробувальна лабораторія третьої сторони\”)7

2.3. ETAs

Фундаментальні моменти, тобто мінімальні вимоги завдань атестації відповідності, які стоять перед виробником та уповноваженими особами, включаючи вимоги FPC,визначаються у ETAGs або CUAPУ цих документах, а також у загальнодоступних частинах ETAs мають надаватися достатні пояснення та як ці завдання та вимоги є деталізованими і надалі розробляються для окремого виробника в контрольному плані, що є частиною конфіденційної інформації, на які посилається індивідуальний ЕТА.

2.4 Будь-які положення щодо оцінки відповідності, включаючи hEN або ETAG, однаково пов\’язані з виробниками та з будь-якою уповноваженою особою. Це означає, наприклад, що тоді, коли hEN встановлює мінімальну періодичність випробування, жоден виробник не може задовольнити вимоги hEN, використовуючи меншу періодичність, та якщо його виріб повністю задовольняє вимоги hEN при мінімальній періодичності, жодна уповноважена особа не може зобов\’язати виробника проводити випробування частіше. З цієї причини положення щодо оцінки відповідності вимагають ретельної проектної розробки для того, щоб не зачепити інтереси певних виробників, які, наприклад, експлуатують високотехнічні системи контролю виробництва та можуть, відповідно, застосовувати випробування або контроль з меншою періодичністю, а також не знизити довірчі рівні до тієї межі, яка може обумовити побоювання щодо безпеки. Більше того, аспекти, пов\’язані з дрібними та середніми підприємствами, слід враховувати у процесі розробки положень щодо оцінки відповідності (для ІТТ – див. 4.4, 4.5 та 4.6, та для FPC – див. 5.11 та 5.12). Для ЕТА мінімальна періодичність може бути зафіксованою у ETAG або CUAP, тоді як фактична періодичність визначається у ЕТА.

З ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 Початкове випробування типу (ІТТ): повний комплекс тестів або інших процедур (наприклад, розрахунок), описаний у технічних умовах, для визначення технічних показників зразків виробів, що представляють тип виробів для переписаних характеристик (див. Керівництво К).

3.2 Товарна номенклатура: група продуктів, вироблених одним виробником, для яких результати випробування для однієї або більшої кількості характеристик будь-якого виробу в межах номенклатури є дійсними для усіх інших продуктів в межах цієї номенклатури. The distribution of the tasks of manufacturer and notified bodies linked to AoC, i.e. conformity assessment for CE marking, has to be specified in Annex ZA of harmonised standards, and not in the body of the text (e.g. \”initial type testing shall be carried out\”, not \”the third party test lab shall perform type testing\”)7.

 

2.3. ETAs

The corner stones, i.e. minimum requirements, of the AoC tasks of the manufacturer and notified bodies, including FPC requirements, are defined in the ETAGs or CUAP. They should be sufficiently explained there and also in the public part of ETAs, while these tasks and requirements are detailed and further developed for the particular manufacturer in the Control Plan which is part of the confidential files which the individual ETA is referring to.

 

2.4 Any provisions on conformity assessment included in hEN or ETAG are equally binding for both manufacturers and any notified body. This means, for example, that where a hEN sets a minimum frequency of testing, no manufacturer can comply with the hEN by using a lower frequency and, equally, if his products fully conform to the hEN at the minimum frequency level, no notified body may oblige a manufacturer to use a higher frequency. For this reason, Conformity Assessment clauses need careful drafting, so as neither to disadvantage certain manufacturers who, for example, have sophisticated process control systems and may, therefore, be able to use low test or control frequencies, nor to reduce confidence levels to an extent which would cause genuine safety concerns. Moreover aspects related to Small and Medium Sized Entreprises (SMEs) should be taken into account when drafting provisions on conformity assessment (for ITT, see 4.4, 4.5 and 4.6 and for FPC see 5.11 and 5.12). For ETAs, a minimum frequency might be fixed in an ETAG or CUAP, while the real frequency is defined in the ETA.

 

 

 

 

DEFINITIONS

3.1 Initial Type Testing (ITT): the complete set of tests or other procedures

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code