Системи централізованого пожежного спостерігання

Системи централізованого пожежного спостерігання

11.1Галузь
застосування

Системи централізованого пожежного спостерігання призначені для забезпечення
віддаленого цілодобового нагляду за станом систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей і автоматичних систем
пожежегасіння об’єктів. Це здійснюється шляхом прийняття, обробляння і
передавання тривожних сповіщень від цих систем та реагування на них.

11.2Організація
спостерігання за СПЗ об’єктів

11.2.1Підключення ЦПТС до точки доступу

11.2.1.1Після
отримання ліцензії на провадження діяльності зі спостерігання за СПЗ об’єктів
пультова організація здійснює підключення ЦПТС до точки доступу та його
реєстрацію в ЄБД ЦПТС ОДС ОКЦ і може
здійснювати спостерігання за СПЗ об’єктів незалежно від їх територіального
місця знаходження, але при цьому ЦПТС повинен бути підключений до точки доступу
того регіону, в якому знаходиться об’єкт
спостерігання.

11.2.1.2Для
підключення ЦПТС до точки доступу та реєстрації в ЄБД пультова організація
заповнює картку пульта (форма Ж. 9 додатоку Ж) та
подає її у паперовому вигляді до ГУМНС
(за територіальністю). У картці пульта зазначається:

-назва пультової
організації та її ідентифікаційний код;

-поштова адреса,
номери телефонів та електронна адреса ЦПТС;

-ПІБ керівника
пультової організації, начальника(ів) ЦПТС та інженерів-програмістів;

-серія, номер та
термін дії ліцензії Держпожбезпеки;

-види каналів
зв’язку (основний та резервний), якими здійснюється підключення до точки
доступу ГУМНС;

-назва підрозділу
ГУМНС до точки доступу якого здійснюється підключення ЦПТС.

11.2.1.3ГУМНС
протягом 5 календарних днів перевіряє правильність заповнення картки пульта (у
відповідності з паперовими примірниками). У разі виявлення помилок заповнення
картки до ЦПТС надсилається електронне повідомлення з зазначенням зауважень, після усунення яких
картка пульта подається повторно. У разі відсутності помилок ГУМНС здійснює
реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД з присвоєнням номеру ЦПТС, який
складається з коду регіону (два символи) та номеру пульта (три символи).
Номером пульта є порядковий номер, який присвоюється ЄБД, згідно внутрішнього
обліку.

11.2.1.4ГУМНС
після реєстрації ЦПТС надає пультовій організації технічні вимоги (умови) на підключення пульта
пожежного спостерігання до точки доступу.
СПТС за допомогою якої здійснюється
підключення ЦПТС пультової
організації до точки доступу ОДС ОКЦ ГУ МНС повинна
мати два
незалежних канали зв’язку (основний та резервний) різних операторів,
можливість автоматичного виявлення несправності та забезпечити контролювання
СПТС по класу Т5 (по основному та резервному каналам зв’язку), згідно таблиці 3
ДСТУ рr EN 50136-1-1.

11.2.1.5Пультова
організація, у відповідності до технічних вимог (умов), спільно з ГУМНС
здійснює підключення пульта пожежного спостерігання до точки доступу. Після
чого здійснюється тестування передавання сигналів на ділянці ЦПТС пультової
організації – ЦПТС ОДС ОКЦ. Час передавання сигналу не повинен перевищувати максимальний
час затримування передавання – 20 с (М4) (таблиця 2 ДСТУ рr EN
50136-1-1). Якщо у ході тестування були виявлені недоліки, пов’язані з
затримкою передачі сигналу – тестування може бути завершеним згідно п. 11.3.11. Після
успішного завершення тестування працівник ОДС ОКЦ робить відмітку в ЄБД (із
зазначенням дати та часу).

11.2.1.6Після
тестування і реєстрації ГУМНС видає
свідоцтво про реєстрацію ЦПТС пультової організації в ЄБД (форма Ж.6 додатоку Ж).
Якщо пультова організація має декілька ЦПТС, реєстрація в ЄБД та підключення то
точки доступу здійснюється по кожному окремо, з видачею свідоцтва на кожне
ЦПТС. У разі якщо ЦПТС реєструється у декількох регіонах та відповідно
підключається до декількох точок доступу – свідоцтва про реєстрацію видаються
відповідно від кожного ГУ МНС за територіальністю.

11.2.2Вимоги до центру
прийняття тривожних сповіщень

11.2.2.7Для організації
функціонування ЦПТС пультова організація повинна мати приміщення для розміщення
керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів та допоміжні
приміщення для акумуляторного та комп’ютерного обладнання, побутової кімнати,
санвузла.

11.2.2.8.
Приміщення ЦПТС повинні відповідати вимогам діючих норм та правил. Приміщення
операторної зали, де розміщені робочі місця диспетчерів, повинно(ні) мати
обмежений доступ сторонніх осіб, природне освітлення, відповідати вимогам п. 4.10 і бути
забезпеченими:

-основним та
резервним джерелами живлення електрообладнання;

-стаціонарним
телефонним зв’язком;

-засобами аудіозапису,
що забезпечують запис телефонних та радіопереговорів з можливістю їх архівації
і збереження протягом 1 місяця;

-первинними засобами пожежогасіння та
системою пожежної сигналізації.

11.2.2.9Пульт
пожежного спостерігання, повинен бути забезпечений:

-для
спостерігання об’єктів у кількості до 500 включно – резервним електроживленням,
яке забезпечує безперебійну роботу обладнання протягом не менше 24 годин;

-для
спостерігання об’єктів у кількості від 501 до 1000 включно – двома джерелами
електроживлення та мати «холодний» резерв апаратно-програмних засобів;

-для
спостерігання об’єктів у кількості від 1001 та більше – двома джерелами
електроживлення та мати «гарячий» резерв апаратно-програмних засобів.

11.2.2.10При підключенні до пульта пожежного спостерігання 300
та більше об’єктів, пультова організація
повинна використовувати пультове устаткування та програмне забезпечення, яке
забезпечує можливість одночасної роботи двох та більше диспетчерів. У разі якщо
на ЦПТС спостерігається до 300 об’єктів, допускається чергування одного
диспетчера.

11.2.2.11Пульт
пожежного спостерігання повинен мати зовнішній
інтерфейс для підключення та
передачі сигналів пожежної
тривоги у заданому вигляді.

11.2.3 Організація спостерігання за СПЗ об’єктів

11.2.3.1Після
підключення об’єкта спостерігання до системи централізованого пожежного
спостерігання ЦПТС здійснює цілодобове спостерігання за СПЗ об’єкта.

11.2.3.2Для
організації спостерігання пультова організація повинна забезпечити ряд
організаційних та технічних заходів, а саме:

а)цілодобове прийняття
та обробляння тривожних сповіщень від пожежної автоматики об’єктів, що
спостерігаються;

б)працездатність
пультів пожежного спостерігання і систем передавання тривожних сповіщень та
своєчасне виконання робіт з їх технічного обслуговування;

в)передавання в
автоматичному режимі в єдиному протоколі та форматі передачі даних сигналів
пожежної тривоги до точки доступу (за територіальністю знаходження об’єкта
спостерігання);

г)при отриманні
сигналів пожежної тривоги – термінове повідомлення замовника робіт;

д)при отриманні
сигналів про несправність пожежної автоматики – термінове повідомлення про це
замовника робіт та суб’єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування
пожежної автоматики;

е)при отриманні сигналів
про несправність системи передавання тривожних сповіщень – приведення її у
працездатний стан протягом 12 годин;

ж)при виході з
ладу основного устатковання оповіщування – приведення його в працездатний стан
(відремонтувати або замінити) протягом 24 годин;

и)ведення
довідково-інформаційної бази даних об’єктів, що спостерігаються, а також даних
про надходження і передавання усіх тривожних сповіщень.

11.2.3.3ЦПТС
повинен утримувати необхідну кількість технічного персоналу, яка б
забезпечувала оперативне прибуття до об’єктів спостерігання та приведення у
працездатний стан СПТС, які вийшли з ладу, протягом 12 годин з моменту
отримання сигналу про несправність. У разі, якщо до ЦПТС підключені об’єкти з
різних населених пунктів і визначеного часу недостатньо для прибуття технічного
персоналу, ЦПТС необхідно створювати окремі технічні підрозділи, в залежності
від віддаленості об’єктів спостерігання. Такі технічні підрозділи повинні мати
пункти прийняття попереджень про несправність.

11.2.3.4На ЦПТС
повинна вестись наступна службова документація:

а)затверджений
перелік осіб, які мають доступ до операційної зали ЦПТС;

б)журнал обліку
об’єктів спостерігання (вказується назва та адреса об’єкта, номери телефонів
організацій (осіб), яких необхідно сповіщати про всі події та спрацювання ПА,
номер картки об’єкта, номер договору на спостерігання) – ведеться у
електронному вигляді;

в)журнал чергувань
(вказується ПІБ оператора та інженера-програміста ЦПТС, які заступили на
чергування, їх особисті підписи про прийняття чергування, дата чергування,
відмітка про працездатність пульта пожежного спостерігання) – ведеться у
паперовому вигляді;

г)журнал обліку
об’єктів, тимчасово знятих зі спостерігання (вказується дата, найменування
об’єктів та їх адреси, причини зняття, дата повторної постановки на пожежне
спостерігання) – ведеться у електронному вигляді;

д)журнал обліку
об’єктів, з яких надійшли сигнали пожежної тривоги (вказується дата,
найменування об’єктів та їх адреси, назва організацій (осіб), які повідомлено про
виклик та час повідомлення) – ведеться у електронному вигляді;

е)журнал обліку
об’єктів, з яких надійшли сигнали про несправність (вказується дата,
найменування об’єктів та їх адреси, назва організацій (осіб), які повідомлено
про виклик та час повідомлення) – ведеться у електронному вигляді;

ж)журнал обліку
об’єктів, які зняті з спостерігання
(вказується дата та причина зняття, назва організацій, яку повідомлено про
зняття з спостерігання та дата повідомлення) – ведеться у електронному вигляді;

и)картка пульта та
картки об’єктів за якими здійснюється пожежне спостерігання – у електронному та
паперовому вигляді;

к)інструкція
чергового персоналу із спостерігання за пожежною автоматикою об’єктів – у
паперовому вигляді;

л)інструкція з
пожежної безпеки та охорони праці – у паперовому вигляді.

11.2.3.5Паперові
журнали заводяться на кожен календарний рік. Вони повинні бути пронумеровані, прошиті і скріплені
печаткою суб’єкта господарювання. Електронні журнали повинні бути захищені від
внесення до них будь-яких змін.

11.2.3.6Пультова
організація на кожному ЦПТС повина забезпечити зберігання наступної
документації:

а)журнали обліку
об’єктів спостерігання – протягом всього терміну спостерігання та рік після
зняття об’єкта з пожежного спостерігання;

б)журнали
чергувань – протягом одного року після закінчення;

в)журнали обліку
об’єктів, тимчасово знятих зі спостерігання, об’єктів, з яких надійшли сигнали
пожежної тривоги та об’єктів, які зняті
з спостерігання – протягом двох років з дня останньої записаної події;

г)журнали обліку
об’єктів, з яких надійшли сигнали про несправність – протягом двох років з дня останньої
записаної події;

д)картки пульта та
об’єктів за якими здійснюється пожежне спостерігання – протягом всього терміну
спостерігання та рік після зняття об’єкта з пожежного спостерігання.

11.2.3.7У разі
виникнення змін даних, зазначених у картці пульта та картках об’єктів
спостерігання пультова організація зобов’язана протягом 10-ти днів, з моменту
їх виникнення вносити ці зміни до ЄБД (із зазначенням дати та часу внесення
змін).

11.2.4Передавання сигналу
пожежної тривоги

11.2.4.1При
спрацьовуванні СПЗ об’єкта ППКП формує сигнал пожежної тривоги і направляє до
устатковання передавання пожежної тривоги та попереджень про несправність, яке
по визначеному каналу зв’язку передає його до устатковання передавання пульта
пожежного спостерігання.

11.2.4.2При
надходженні тривожного сповіщення інформація про пожежу повинна відображатися
на пульті пожежного спостерігання ЦПТС, а сигнал пожежної тривоги в автоматичному
режимі транзитом передаватися до точки доступу ОДС ОКЦ, за територіальністю
знаходження об’єкта спостерігання.

11.2.4.3Сигнал
пожежної тривоги з пульта пожежного спостерігання до ЄБД повинен передаватися по двом каналам зв’язку у
відповідному протоколі та форматі передачі даних прикладного рівня.

11.2.4.4При
надходженні сигналу пожежної тривоги пультова організація терміново сповіщає
замовника робіт, а ОДС ОКЦ забезпечує оперативне реагування на пожежу пожежно-рятувальних
підрозділів.

11.2.4.5Після
ліквідації пожежі ОДС ОКЦ повідомляє про це пультову організацію, яка в свою
чергу тимчасово (повністю або частково) знімає об’єкт з пожежного
спостерігання, про що сповіщає замовника робіт та обслуговуючу організацію.
Замовник робіт вживає заходи щодо поновлення працездатності СПЗ об’єкта (у разі
її пошкодження) та проведення ремонтних робіт. Про тимчасове зняття об’єкта з
пожежного спостерігання пультова організація направляє у заданому вигляді
повідомлення до ЄБД.

11.2.4.6Замовник
робіт, після поновлення працездатності СПЗ, повідомляє про це пультову
організацію, яка здійснює постановку об’єкта на пожежне спостерігання, про що
сповіщає замовника робіт, обслуговуючу організацію та терміново направляє у
заданому вигляді повідомлення до ЄБД.

11.2.4.8Якщо
підрозділом пожежної охорони встановлено факт хибного виклику (відсутність
пожежі за місцем виклику), начальником чергової варти складається та вручається
замовнику робіт повідомлення, форма та зміст якого згідно форми Ж.7 подано у додатку
Ж. У цьому випадку замовником робіт упродовж трьох робочих діб створюється
робоча група у складі представника замовника, ЦПТС та обслуговуючої
організації, яка встановлює причину хибного спрацювання, про що складається акт
про встановлення хибного спрацювання СПЗ (форма Ж.8 додатоку Ж.).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code