Функції учасників робіт з супроводу.

4.1.1Організації, установи та підприємства залежно від характеру їх участі у супроводі поділяються на замовників та виконавців.

4.1.2Якщо супровід фінансується за рахунок центрального або місцевого бюджетів, функції замовника виконують центральні або місцеві органи виконавчої влади. Крім органів виконавчої влади, функції замовника супроводу можуть виконувати страхова організація, власник будівлі чи споруди або організація, якій вони доручають представляти свої інтереси.

4.1.3Залежно від характеру складності та обсягів робіт супровід здійснюють одним або декількома виконавцями. Якщо у роботах з супроводу беруть участь декілька виконавців, то серед них визначають головного виконавця. Решта виконує функції виконавців окремих робіт (складових супроводу) і є співвиконавцями супроводу.

4.1.4Роботи з супроводу мають здійснюватися згідно з договором (контрактом) між замовником і головним виконавцем (виконавцем) за ініціативи замовника або за умовами конкурсу відповідно до положення про нього.

Взаємодія між головним виконавцем та співвиконавцями обумовлюється договорами (контрактами) між ними.

4.1.5Замовник супроводу виконує такі основні роботи:

-ініціює виконання робіт з певного етапу супроводу поданням замовлення на виконання цих робіт за довільною формою;

-видає вихідні дані для розроблення програми науково-технічного супроводу певного етапу життєвого циклу об\’єкта;

-організує, за необхідності, конкурсний розгляд заявок на виконання супроводу, розглядає результати та визначає головного виконавця робіт з супроводу;

-за поданням головного виконавця розглядає і затверджує програму науково-технічного супроводу;

-приймає рішення і укладає договір на виконання робіт з супроводу із головним виконавцем;

-організує контроль за виконанням робіт з супроводу, приймає окремі етапи цих робіт та результати робіт в цілому;

-забезпечує виробничі і матеріальні заходи, що є необхідними для виконання робіт з супроводу;

-забезпечує виконання настанов, отриманих за результатами робіт з супроводу.

 

4.1.6Головний виконавець (виконавець) супроводу виконує такі роботи:

-подає заявку на виконання робіт з супроводу;

-за дорученням і на підставі вихідних даних замовника розробляє програму науково-технічного супроводу певного етапу життєвого циклу об\’єкта, узгоджує її з зацікавленими організаціями і подає на затвердження замовнику;

-разом з співвиконавцями визначає зміст програми на складові супроводу і виконує по відношенню до співвиконавців функції замовника;

-готує і подає замовнику матеріали для укладання договору на виконання робіт з супроводу;

-виконує роботи з супроводу відповідно до завдань і термінів, що встановлені програмою науково-технічного супроводу і договором із замовником;

-укладає договори з співвиконавцями на виконання складових супроводу та координує їх роботу;

-приймає окремі етапи робіт та роботу в цілому у співвиконавців;

-складає звітну документацію і несе відповідальність перед замовником за надані технічні і технологічні рішення і рекомендації, терміни та якість виконаних робіт.

4.1.7Співвиконавці супроводу виконують такі роботи:

-за дорученням головного виконавця розроблюють та подають йому на затвердження програми супроводу на складові, що виконуються співвиконавцями;

– проводять роботу відповідно до затвердженої програми науково-технічного супроводу за напрямами своєї діяльності;

-звітують перед головним виконавцем згідно з умовами договору.

4.2 Правила проведення робіт з супроводу.

4.2.1Роботи з супроводу слід виконувати згідно з програмою науково-технічного супроводу, що розроблюється з урахуванням вимог чинних в Україні нормативних документів і в загальному випадку має містити такі розділи:

-підстави для виконання робіт з супроводу;

-мету і призначеність робіт з супроводу;

-вихідні дані для виконання робіт з супроводу;

-суб\’єкти виконання робіт з супроводу;

-етапи робіт з супроводу та терміни їх виконання;

-перелік матеріалів, що слід надавати замовнику на етапах та після завершення робіт з супроводу та/або його складових;

-порядок приймання завершених робіт з супроводу.

Рекомендована форма титульного аркуша програми науково-технічного супроводу наведена у додатку Е.

4.2.2Наукове і технічне керівництво виконанням робіт з супроводу здійснює науковий керівник (керівник) супроводу, якого визначає наказом (розпорядженням) головний виконавець. У випадку проведення робіт з супроводу на будівлях чи спорудах, що є об\’єктами культурної спадщини, до наукового керівництва названих робіт слід залучати фахівців спеціалізованих науково-проектних організацій, що мають ліцензію, видану в установленому законодавством порядку.

4.2.33 метою забезпечення своєчасного виконання окремих робіт з супроводу і складання звітної документації головний виконавець супроводу разом із співвиконавцями розробляє план спільних робіт (календарний план), у якому визначаються послідовність і терміни виконання окремих робіт з супроводу, їх виконавці, вартість робіт, склад і терміни подання звітної документації, за необхідності, терміни проведення експертизи звітної документації, терміни приймання окремих робіт з супроводу та роботи в цілому.

Погоджений співвиконавцями супроводу та затверджений головним виконавцем план спільних робіт є обов\’язковим до виконання всіма учасниками робіт з супроводу.

 

4.2.4Технічна документація під час виконання робіт з супроводу має розроблюватися відповідно до положень чинних в Україні нормативних документів системи проектної документації для будівництва.

4.2.5У процесі виконання робіт з супроводу можуть створюватись технологічні макети, моделі або експериментальні зразки окремих конструкцій та інженерних систем, вузлів їх сполучення, конструктивних рішень підсилення тощо. Необхідність їх розроблення та випробувань, кількість зразків та склад документації, що має розроблюватись під час підготовки та виконання цих робіт, визначаються у програмі науково-технічного супроводу.

4.2.6Випробування моделей або експериментальних зразків проводяться за програмами і методиками, розробленими виконавцями цих робіт з урахуванням вимог чинних нормативних документів на методи випробувань. Необхідність участі представника замовника у випробуваннях визначають у програмі супроводу.

4.2.7Випробування зразків матеріалів або ґрунтів, що відібрані з об\’єкта під час виконання робіт з супроводу, виконують випробувальні підрозділи згідно з нормативними документами на відповідні методи випробувань. Результати випробувань оформлюють протоколами за формою, що визначена випробувальному підрозділу.

4.2.8Залежно від складу звітна документація за роботами з супроводу оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 3008 або за правилами, визначеними нормативними документами за 4.2.4 цих Норм.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *