СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ\’ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ІНФРАСТРУКТУРИ 
Е.1. Пояснювальна записка 
1.Вихідні дані для проектування. 
2.Коротка характеристика об\’єкта будівництва та його склад: 
1)дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції, сировинну базу; 
2)результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників; 
3)кількість та оснащеність робочих місць; 
4)відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного та допоміжного виробництв. 
3.Дані інженерних вишукувань. 
4.Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії, заходи щодо енергозбереження та ін., окремо на власні потреби та технологію. 
5.Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси. 
6.Дані про ефективність капітальних вкладень (за необхідності). 
7.Основні рішення та показники по генеральному плану, інженерних мережах і комунікаціях. 
8Відомості про інженерний захист територій.
9Охорона праці. 
В розділі наводяться такі відомості: 
1)перелік основних нормативних документів; 
2)заходи щодо забезпечення безпеки процесів та виробів; 
3)токсикологічна, пожежовибухонебезпечна характеристика матеріалів, продуктів, напівфабрикатів, відходів виробництва; контроль вимог безпеки; 
4)характеристика виробничих приміщень, розрахунки або обґрунтування категорій вибухопожежної небезпеки, класів ПБЕ; 
5)визначення енергетичного потенціалу вибухонебезпечних блоків, радіуси зон можливих зруйнувань; заходи щодо захисту персоналу від травмування, безпечної евакуації працюючих при можливих аваріях і пожежах; 6) дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації, способів вилучення і нейтралізації відходів з небезпечними властивостями; 
7)засоби запобігання пожежам, вибухам, зберіганню і транспортуванню матеріалів, напівфабрикатів з небезпечними та шкідливими властивостями, ведення робіт з навантаження і розвантаження; 
8)заходи щодо захисту працюючих від зовнішніх та внутрішніх факторів; наявність санітарно-побутових приміщень, медобслуговування; 9) дані про пільги, припустимість праці жінок і підлітків. 
10.Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони). 
11.Розділ із забезпечення надійності та безпеки. 
12.Ідентифікація та декларація безпеки об\’єктів підвищеної небезпеки. 
13.Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 
14.Оцінка ефективності прийнятих рішень і порівняння технікоекономічних показників проекту з показниками, які схвалені в ТЕО (ТЕР). 
15.Оцінка економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів. 
16.Розділ із науково-технічного супроводу (у разі потреби). 
17.Відомості з обсягами робіт. 
18.Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16. 
Е.2. Генеральний план і транспорт 
Коротка характеристика району будівництва та будівельного майданчика.
Рішення та показники по генеральному плану, внутрішньомайданчиковому і зовнішньому транспорту. 
Основні планувальні рішення, заходи щодо благоустрою та обслуговування територій. 
Рішення щодо розташування інженерних мереж та комунікацій. Організація охорони підприємства (будинку, споруди). 
Е.3. Основні креслення 
Ситуаційний план розташування підприємства, будинку або споруди з зазначенням на ньому зовнішніх комунікацій, мереж (існуючих та проектованих) і території, призначеної під забудову у одному з таких масштабів 1:2 000, 1:5 000 або 1:10 000. Для лінійних споруд наводиться план траси (за необхідності – поздовжній профіль траси). 
Генеральний план, на який наносяться будинки та споруди (існуючі та проектовані, ті, що реконструюються і підлягають знесенню), об\’єкти охорони навколишнього природного середовища і благоустрою, озеленення та спеціальні рішення про розміщення внутрішньомайданчикових інженерних мереж і транспортних комунікацій, планувальні відмітки території та мережі, які входять до пускових комплексів у масштабі 1:500 або 1:1000. Картограма земляних робіт. 
Е.4. Технологічна частина 
Дані про виробничі та розрахункові програми: 
1)коротка характеристика і обґрунтування рішень щодо прийнятої технології виробництва; 
2)виділення технологічних вузлів; 
3)рішення із застосування маловідходних та безвідходних процесів і виробництв; 
4)дані про трудомісткість (верстатомісткість) виготовлення продукції, механізацію та автоматизацію технологічних процесів; 
5)склад та обґрунтування обладнання, яке застосовується (у тому числі імпортного), пусконалагоджувальні роботи;кількість робочих місць та їх оснащеність; 
6)загальна чисельність працівників, у тому числі за категоріями і кваліфікацією; 
7)рішення з організації ремонтного господарства; 
8)дані про кількість та склад шкідливих викидів в атмосферу та водні джерела (наводяться по окремих цехах виробництва, спорудах); 
9)характеристика цехових і міжцехових комунікацій; 
10)рішення з теплопостачання, електропостачання та електрообладнання; 
11)пропозиції з експлуатації електроустановок; 
12)паливно-енергетичний та матеріальний баланси технологічних процесів; 
13)інженерні рішення щодо протипожежних заходів; 
14)рішення щодо енергозбереження та застосування енергозберігаючих технологій.
Е.5. Основні креслення 
Принципові схеми технологічних процесів. 
Технологічні компонування або планування по корпусах (цехах) із вказівками розміщення великого, унікального устаткування та транспортних засобів. 
Схеми вантажопотоків (для великих підприємств). 
Принципові схеми електропостачання підприємства. Схеми трас магістральних і розподільних теплових мереж. 
Е.5. Архітектурно-будівельні рішення 
Коротка характеристика району ділянки будівництва. 
Короткий опис та обґрунтування архітектурно-будівельних рішень об’єкту будівництва, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. Розрахунки основних несучих елементів. 
Принципові рішення із прийнятої конструктивної схеми об\’єктів (матеріали і характеристики елементів несучих конструкцій). 
Обґрунтування принципових рішень із освітлення робочих місць, зниження виробничих шумів та вібрацій, побутового, санітарного обслуговування працюючих. 
Заходи щодо електро-, вибухо- і пожежобезпеки, захисту будівельних конструкцій, мереж та споруд від корозії. 
Основні рішення із водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. 
Рішення з енергозбереження. 
Переліки індивідуальних проектів і проектів (проектних рішень) повторного використання. 
Рішення по доступності об’єкту для маломобільних груп населення. Е.6. Основні креслення 
Схеми розташування фундаментів, плани поверхів, розрізи та фасади основних будинків і споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій у одному з таких масштабів 1:50, 1:100 або 1:200, основні вузли спряження конструктивних елементів, схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій, деталі утеплення огороджувальних конструкцій у масштабі 1:25. 
Перелік будинків та споруд із вказівкою використаних індивідуальних проектів і проектів (проектних рішень) повторного використання (основні креслення). 
План трас зовнішніх і транспортних комунікацій, внутрішньо майданчикових мереж (для всіх підприємств і споруд) та профілів даних (для великих підприємств і споруд). 
Для виробничих будівель із складними системами вентиляції і кондиціонування повітря можуть розроблятися плани та розрізи цих будівель з нанесенням згаданих систем, а також планів основних споруд водопроводу і каналізації, принципові схеми улаштування інженерного обладнання для виробничих будівель та будівель адміністративно-побутового і лабораторного призначення. 
Для великих складних об’єктів промислового виробництва слід зазначити: схеми трас магістральних і розподільчих інженерних мереж; структурні схеми електропостачання підприємства (цеху). 
Е.7. Організація будівництва 
Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5. 
Е.8. Кошторисна документація 
Склад, обсяг та зміст кошторисної документації визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *