ЄДИНА МЕТОДИКА визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Державного комітету 
                                      України з питань 
                                      житлово-комунального 
                                      господарства 
                                      19.11.2003  N 194 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      18 березня 2004 р. 
                                      за N 338/8937 
 
                          ЄДИНА МЕТОДИКА 
        визначення вартості надання громадянам необхідного 
      мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 
            реалізації предметів ритуальної належності 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Єдина  методика визначає механізм формування вартості та 
економічно  обгрунтованих  тарифів  (цін)  на  ритуальні  послуги, 
предмети ритуальної належності для суб\’єктів господарювання різних 
форм власності. 
     1.2. Основною метою Єдиної методики  є  визначення  механізму 
розрахунку  вартості  надання  громадянам необхідного мінімального 
переліку  окремих  видів  послуг,  а  також  процедури  реалізації 
предметів ритуальної належності. 
     1.3. Єдина  методика поширюється на суб\’єктів господарювання, 
що  здійснюють  діяльність  у  сфері  надання  ритуальних   послуг 
незалежно від форми власності. 
     1.4. У  цій  Методиці  наведені  нижче  терміни  вживаються у 
такому значенні:
     вартість послуг  –  сукупність  витрат  на  виконання окремих 
видів послуг та виготовлення  предметів  ритуальної  належності  з 
урахуванням планового прибутку;
     тариф (ціна) – вартість одиниці послуги,  предмета ритуальної 
належності, виражена в грошовій формі;
     об\’єкт витрат – окремий вид діяльності або  роботи  (послуги) 
щодо  надання ритуальних послуг та предметів ритуальної належності 
в цілому,  об\’єднані за певною  ознакою  однорідності  (наприклад, 
призначення),   що   потребують   визначення   пов\’язаних   з   їх 
виробництвом (виконанням) витрат і які можна включити  до  окремої 
калькуляційної групи;
     повна собівартість   –   економічно   обгрунтовані    витрати 
звичайної   діяльності  суб\’єктів  господарювання,  які  включають 
витрати  операційної  діяльності,  фінансові  витрати, пов\’язані з 
основною діяльністю. { Абзац п\’ятий пункту 1.4 глави 1 із змінами, 
внесеними    згідно    з    Наказом    Міністерства    з    питань 
житлово-комунального   господарства   N   128  (  z0494-09  )  від 
12.05.2009 } 
                      2. Визначення вартості 
     2.1. Формування    вартості    послуг    надання   громадянам 
необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 
реалізації   предметів   ритуальної   належності   здійснюється  з 
урахуванням  розрахунків  обсягів  надання  ритуальних  послуг  та 
реалізації   предметів  ритуальної  належності,  планових  витрат, 
визначених на  підставі  державних,  галузевих  нормативів  витрат 
матеріалів,  техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок 
податків і зборів (обов\’язкових платежів). 
     2.2. Планування витрат для включення до  повної  собівартості 
ритуальних  послуг та предметів ритуальної належності здійснюється 
за такою класифікацією:  витрати операційної діяльності, фінансові 
витрати.  {  Абзац перший пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними 
згідно   з  Наказом  Міністерства  з  питань  житлово-комунального 
господарства N 128 ( z0494-09 ) від 12.05.2009 }
     До витрат операційної діяльності належать:
     прямі матеріальні  витрати,  прямі  витрати  на оплату праці, 
інші прямі витрати;
     витрати, пов\’язані з операційною діяльністю:  адміністративні 
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.
     Перелік і  склад  планових  витрат визначаються підприємством 
самостійно  залежно  від  особливостей   процесу   виробництва   і 
реалізації ритуальних послуг та предметів ритуальної належності. 
     2.3. Планування   витрат  здійснюється  нормативним  методом. 
Розмір витрат за кожною статтею визначається на підставі державних 
та  галузевих  нормативів,  а  також  відповідно  до  прийнятих на 
підприємстві норм використання палива, електроенергії, матеріалів, 
норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат на управління і 
обслуговування виробництва та інших норм витрат.
     При невідповідності   державних  або  галузевих  норм  витрат 
матеріальних,  трудових  та  фінансових   ресурсів   розрахунковим 
нормам,   які   відображають   особливості   діяльності   окремого 
підприємства,    використовуються    розрахункові    норми,    які 
затверджуються наказом директора підприємства.
     Статті витрат,  за якими неможливе їх об\’єктивне  нормування, 
плануються  з  урахуванням  фактичних  витрат  за  попередній рік, 
кошторисів цих витрат на плановий період або інших розрахунків.
     До  вартості  ритуальних  послуг  та  виготовлення  предметів 
ритуальної  належності включається плановий прибуток та податок на 
додану  вартість,  крім  переліку послуг з поховання та постачання 
ритуальних    товарів   державними   та   комунальними   службами, 
визначеного  підпунктом 197.1.10 пункту 197.1 статті 197 розділу V 
Податкового  кодексу  України  ( 2755-17 ), за винятком операцій з 
постачання   послуг  з  поховання  та  кремації  трупів  тварин  і 
пов’язаної  з цим діяльності. { Абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 
із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального 
розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального господарства № 75 
( z0387-12 ) від 22.02.2012 } 
     2.4.  Витрати,  які  не  включаються  до  валових  витрат або 
перевищують  визначені  Податковим  кодексом  України  ( 2755-17 ) 
розміри, не включаються до розрахунку вартості.
{  Главу  2  доповнено пунктом 2.4 згідно з Наказом Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N 128 ( z0494-09 ) від 
12.05.2009;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства № 75 ( z0387-12 ) від 22.02.2012  } 
                    3. Виробнича собівартість 
     У цьому  розділі  наведено  механізм  планування витрат,  які 
входять до складу  виробничої  собівартості,  з  метою  визначення 
вартості.
     До виробничої собівартості послуг належать:
     прямі матеріальні витрати;
     прямі витрати на оплату праці;
     інші прямі витрати;
     загальновиробничі витрати. 
     3.1. Прямі матеріальні витрати включають вартість  витрачених 
на виробництво матеріалів, визначену з урахуванням виробничих норм 
витрат матеріалів на виготовлення ритуальних виробів, а саме:
     сировини й основних матеріалів;
     напівфабрикатів та комплектувальних виробів;
     палива та електроенергії на технологічні процеси;
     будівельних матеріалів;
     запасних частин;
     інших матеріалів. 
     3.2. До витрат на оплату праці належать:
     витрати на основну заробітну плату робітників,  що задіяні на 
виробництві і безпосередньо  пов\’язані  з  технологічним  процесом 
виробництва  послуг,  які  визначаються  з  огляду  на  нормативну 
чисельність  цих  робітників,  тарифно-кваліфікаційний   склад   й 
установлені на підприємстві тарифні ставки (оклади);
     витрати   на   додаткову   заробітну  плату  робітників,  які 
визначаються  розмірами встановлених доплат, надбавок, гарантійних 
і компенсаційних виплат, які відповідно до пункту 142.1 статті 142 
розділу ІІІ Податкового кодексу України ( 2755-17 ) включаються до 
валових витрат, премій, пов\’язаних з виконанням виробничих завдань 
і  функцій,  а  також коштами для оплати відпусток. { Абзац третій 
пункту  3.2  глави  3  в  редакції  Наказу  Міністерства  з питань 
житлово-комунального   господарства   N   128  (  z0494-09  )  від 
12.05.2009;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства № 75 ( z0387-12 ) від 22.02.2012 } 
     3.3. До інших прямих витрат зараховують  усі  інші  виробничі 
витрати, які безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат, 
а саме: 
     {  Абзац  другий  пункту  3.3  глави  3 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   №   75   (  z0387-12  )  від 
22.02.2012 } 
     {  Абзац  третій  пункту  3.3  глави  3 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   №   75   (  z0387-12  )  від 
22.02.2012 } 
     {  Абзац  четвертий  пункту 3.3 глави 3 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   №   75   (  z0387-12  )  від 
22.02.2012 } 
     {  Абзац  п\’ятий  пункту  3.3  глави  3 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   №   75   (  z0387-12  )  від 
22.02.2012 } 
     суми єдиного внеску на загальнообов\’язкове державне соціальне 
страхування; { Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з 
Наказом   Міністерства   регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   №   75   (  z0387-12  )  від 
22.02.2012 } 
     амортизація  основних  виробничих  засобів, інших необоротних 
матеріальних  і  нематеріальних активів  виробничого  призначення. 
{  Абзац  пункту  3.3  глави  3  в  редакції Наказу Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N 128 ( z0494-09 ) від 
12.05.2009 }
     Для розрахунку амортизації основних виробничих засобів, інших 
необоротних  матеріальних  і  нематеріальних  активів  виробничого 
призначення  застосовуються норми, встановлені Податковим кодексом 
України  ( 2755-17 ). { Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно 
з  Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
N  128 ( z0494-09 ) від 12.05.2009; із змінами, внесеними згідно з 
Наказом   Міністерства   регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального    господарства    №    75   (   z0387-12   ) 
від 22.02.2012 } 
     3.4. До загальновиробничих витрат належать:
     витрати на  управління  виробництвом  (оплата  праці  апарату 
управління,  цехів,  дільниць,  відрахування  на  соціальні нужди, 
передбачені  законодавством,  та  витрати  на   оплату   службових 
відряджень);
     амортизацію основних   засобів   і   нематеріальних   активів 
загальновиробничого призначення;
     витрати на утримання,  експлуатацію  та  ремонт,  обов\’язкове 
страхування,  оренду  основних засобів,  інших необоротних активів 
загальновиробничого призначення;
     витрати на    вдосконалення    технологій    та   організацію 
виробництва;
     витрати на освітлення,  прибирання сміття, страхування майна, 
ремонт, оплату комунальних послуг та витрати на оренду, охорону;
     витрати на обслуговування виробничого процесу;
     витрати на   охорону   праці,   техніку   безпеки,    охорону 
навколишнього природного середовища;
     витрати на професійні послуги (оцінка землі, майна тощо);
     витрати на обслуговування банків, касове обслуговування; 
     {  Абзац одинадцятий пункту 3.4 глави 3 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   №   75   (  z0387-12  )  від 
22.02.2012 } 
     {  Абзац дванадцятий пункту 3.4 глави 3 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   №   75   (  z0387-12  )  від 
22.02.2012 } 
     податки  і  збори  відповідно  до Податкового кодексу України 
(  2755-17 ). { Пункт 3.4 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з 
Наказом   Міністерства   регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   №   75   (  z0387-12  )  від 
22.02.2012 } 
                    4. Адміністративні витрати 
     До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські 
витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
     витрати на утримання  апарату  управління  (заробітна  плата, 
відрахування);
     витрати на службові відрядження та представницькі витрати;
     витрати на  утримання  основних  засобів,  інших матеріальних 
необоротних активів загальногосподарського  використання  (оренда, 
страхування майна,  ремонт,  опалення, освітлення, водопостачання, 
водовідведення, охорона);
     винагороди за   професійні   послуги  (юридичні,  аудиторські 
тощо);
     витрати на зв\’язок (поштові,  телеграфні,  телефонні, телекс, 
факс тощо);
     амортизація основних    засобів,    інших   матеріальних   та 
нематеріальних активів загальногосподарського використання;
     податки  і  збори,  крім  податків, зборів, що включаються до 
виробничої  собівартості продукції, робіт, послуг; { Абзац восьмий 
глави  4  в  редакції  Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства № 75 ( z0387-12 ) 
від 22.02.2012 }
     плата за розрахунково-касове обслуговування та  інші  послуги 
банків;
     інші витрати    загальногосподарського    призначення     (на 
підготовку   і   перепідготовку   кадрів,  передплату  періодичних 
професійних видань, витрати на врегулювання спорів у судах).
     Адміністративні  витрати включаються до тарифів у розмірі, що 
не  перевищує  15  відсотків  планованої  виробничої собівартості. 
Темпи  зростання  адміністративних  витрат не повинні перевищувати 
визначеного  рівня  інфляції. { Главу 4 доповнено абзацом згідно з 
Наказом  Міністерства  з  питань житлово-комунального господарства 
N 128 ( z0494-09 ) від 12.05.2009 } 
                        5. Витрати на збут 
     До витрат на збут належать:
     витрати на  основну та додаткову заробітну плату працівникам, 
що реалізують продукцію та забезпечують збут;
     внески на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, 
оплату службових відряджень персоналу служби збуту;
     витрати на рекламу та дослідження ринку;
     витрати на утримання  основних  засобів,  інших  матеріальних 
необоротних активів, пов\’язаних зі збутом продукції, робіт, послуг 
(оренда,  обов\’язкове страхування,  амортизація, ремонт, опалення, 
освітлення, охорона);
     інші витрати, пов\’язані зі збутом товарів.
     Витрати на  збут  визначаються на підставі аналізу фактичного 
рівня витрат за  попередні  роки  і  змін,  які  передбачаються  у 
плановому періоді.
     Витрати  на  збут послуг включаються до тарифів у розмірі, що 
не  перевищує  5  відсотків  планованої  виробничої  собівартості. 
{ Главу 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального   господарства   N   128  (  z0494-09  )  від 
12.05.2009 } 
                    6. Інші операційні витрати 
     До інших операційних витрат належать:
     витрати на утримання,  експлуатацію та забезпечення  основної 
діяльності об\’єктів соціальної інфраструктури,  якщо ці об\’єкти не 
надають  платних  послуг  і  не   займаються   іншою   комерційною 
діяльністю.
     До  складу  інших  витрат  з операційної діяльності не можуть 
включатися:
     суми безнадійної дебіторської заборгованості;
     витрати з утримання об\’єктів соціальної інфраструктури;
     суми, що   відраховуються   профспілковим   організаціям  для 
проведення  культурно-масової  роботи  і   фізкультурно-оздоровчої 
діяльності;
     суми неустойки (штраф, пеня);
     суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;
     витрати, пов\’язані з купівлею-продажем іноземної  валюти,  та 
втрати від операційної курсової різниці;
     суми спонсорської та благодійної допомоги;
     собівартість реалізованих виробничих запасів.
{  Глава  6  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N 128 ( z0494-09 ) від 
12.05.2009 } 
                       7. Фінансові витрати 
     До фінансових    витрат    належать   витрати   на   проценти 
користування  кредитами  та  витрати  підприємства,  пов\’язані  із 
залученням   позикового  капіталу,  крім  фінансових  витрат,  які 
включено  до  собівартості  кваліфікованих активів. { Абзац перший 
глави  7  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N 128 ( z0494-09 ) від 
12.05.2009 }
     Для визначення  вартості   фінансові   витрати   визначаються 
відповідно  до укладених кредитних угод та інших угод,  пов\’язаних 
із здійсненням фінансової діяльності.
     Витрати   із   здійснення   капітальних  вкладень,  створення 
спеціальних   інвестиційних   фондів,  забезпечення  прибутковості 
інвестованого  капіталу включаються до тарифів на строк не менш як 
п\’ять  років  (у  сумі,  що  не  перевищує 20 відсотків загального 
обсягу витрат). У процесі формування тарифів підприємство визначає 
джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації 
та  планованого  прибутку.  {  Главу  7 доповнено абзацом згідно з 
Наказом  Міністерства з питань  житлово-комунального  господарства 
N 128 ( z0494-09 ) від 12.05.2009 } 
 
     {  Главу 8 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань 
житлово-комунального   господарства   N   128  (  z0494-09  )  від 
12.05.2009 } 
 
                      9. Планування прибутку 
     9.1. До вартості ритуальних послуг  та  предметів  ритуальної 
належності    зараховується   чистий   плановий   прибуток,   який 
передбачається на:
     реалізацію програм капітальних інвестицій;
     виконання зобов\’язань з погашення кредитів, позик, облігацій, 
залучених для фінансування капітальних інвестицій;
     забезпечення прибутковості акціонерного  (власного)  капіталу 
(для   підприємств,   які  створюються  із  залученням  приватного 
капіталу) тощо. 
     9.2. Чистий плановий прибуток визначається  як  сума  коштів, 
необхідних  для  фінансування заходів,  зазначених у п.  9.1 цього 
розділу, у плановому періоді. 
     9.3. За  умови,  що   фінансування   капітальних   інвестицій 
здійснюється  за рахунок прибутку (понад амортизацію,  включену до 
розрахунків тарифів  у  частині  витрат  операційної  діяльності), 
розрахунок планових витрат на капітальні інвестиції здійснюється з 
огляду на інвестиційні потреби підприємства.
     Капітальні інвестиції  – це вкладання коштів в основні засоби 
та на створення інших необоротних  матеріальних  і  нематеріальних 
активів.  Капітальні  інвестиції  пов\’язані  зі  створенням  нових 
об\’єктів   або   реконструкцією,    розширенням    та    технічним 
переобладнанням  наявних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів,  що призводять до збільшення економічних вигод,  первісно 
очікуваних від їх використання. 
     9.4. Планування  чистого  прибутку  виконується  на  підставі 
інвестиційної  програми   та   фінансового   плану   підприємства, 
розроблених на плановий рік та на 3 роки після планового.
     Інвестиційна програма містить перелік інвестиційних проектів, 
термін  їх упровадження,  обсяги фінансування та визначення джерел 
фінансування.
     Основними складовими   фінансового   плану   підприємства   є 
прогнози   фінансових   результатів    господарської    діяльності 
підприємства та руху грошових коштів. Прогноз руху грошових коштів 
включає рух коштів від операційної,  фінансової  та  інвестиційної 
діяльності,   що   передбачає   оцінку   можливостей  забезпечення 
фінансування  капітальних  інвестицій  та   потреби   в   грошових 
ресурсах.    Підприємства   розробляють   і   затверджують   плани 
капітальних інвестицій та фінансові плани за формою,  порядком і в 
строки, визначені їх власниками. 
     9.5. Напрями   використання   та   розмір  чистого  планового 
прибутку визначається на підставі зазначених у п.9.4 документів. 
     9.6.   Рівень   рентабельності   формується   з   урахуванням 
необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування 
частини  отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств 
і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code