ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      13.07.2004  N 1590 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      2 серпня 2004 р. 
                                      за N 955/9554 
 
                        ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ 
              до керівників та головних бухгалтерів 
                        фінансових установ 
     { У тексті Професійних вимог, крім пункту  2.2 розділу 2, 
       слово \”Держфінпослуг\” замінено словом \”Нацкомфінпослуг\” 
       згідно  з   Розпорядженням   Національної  комісії,  що 
       здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
       послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     Ці   Професійні   вимоги  розроблені  відповідно  до  Законів 
України  \”Про  фінансові  послуги  та  державне регулювання ринків 
фінансових послуг\” (  2664-14  ),  \”Про  бухгалтерський  облік  та 
фінансову   звітність   в  Україні\”  (  996-14  ),  Положення  про 
Національну  комісію,  що  здійснює  державне  регулювання у сфері 
ринків  фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України 
від  23  листопада  2011  року N 1070 ( 1070/2011 ), а також вимог 
Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 
складання  екзаменів  особами,  які провадять діяльність на ринках 
фінансових  послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії 
з  регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 
року  N  183  ( z0122-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2004 року за N 122/8721.
{  Преамбула  в  редакції  Розпорядження  Національної комісії, що 
здійснює  державне  регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг 
N  707 ( z1457-11 ) від 24.11.2011; із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 } 
                   Розділ 1. Загальні положення 
     1.1.   У   цих   Професійних  вимогах  нижченаведені  поняття 
вживаються  в такому значенні: { Абзац перший пункту 1.1 розділу 1 
в   редакції   Розпорядження  Національної  комісії,  що  здійснює 
державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг  N 707 
( z1457-11 ) від 24.11.2011 }
     керівник фінансової  установи  –  голова  виконавчого  органу 
(якщо  виконавчий орган колегіальний),  директор (президент) (якщо 
виконавчий    орган    одноосібний)   страховика,   адміністратора 
недержавного      пенсійного      фонду,     кредитної     спілки, 
кредитно-гарантійної   установи,   ломбарду  та  інших  фінансових 
установ  (крім  банків,  установ – професійних учасників фондового 
ринку,  інститутів  спільного інвестування в частині їх діяльності 
на   фондовому   ринку,   фінансових  установ,  які  мають  статус 
міжурядових   міжнародних   організацій,  Державного  казначейства 
України  та  державних  цільових фондів), голова ради недержавного 
пенсійного фонду, а також особи, які їх заступають;
     головний  бухгалтер фінансової установи – головний бухгалтер, 
який очолює створену бухгалтерську службу у  фінансовій  установі, 
штатний бухгалтер фінансової установи,  якщо у фінансовій установі 
не створено бухгалтерську службу на чолі з  головним  бухгалтером, 
особа,  яка його заступає,  або особа, на яку покладено ведення на 
договірних  засадах  бухгалтерського  обліку,  як-то:  позаштатний 
спеціаліст  з  бухгалтерського  обліку,  зареєстрований як фізична 
особа – підприємець,  який здійснює підприємницьку діяльність  без 
створення юридичної особи,  та спеціаліст з бухгалтерського обліку 
централізованої  бухгалтерії  або  аудиторської фірми. { Пункт 1.1 
розділу  1  доповнено новим абзацом третім згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 707 ( z1457-11 ) від 24.11.2011 }
{   Пункт  1.1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Державної  комісії  з  регулювання ринків фінансових послуг N 5771 
( z0793-06 ) від 16.05.2006 } 
     1.2. Професійні   вимоги    визначаються    рівнем    освіти, 
кваліфікації,  досвіду,  спеціалізації,  достатнім  для  повного і 
якісного виконання робіт за посадою. 
     1.3. Професійні вимоги поширюються на нижчезазначених осіб:
     керівників фінансових установ;
     головних  бухгалтерів  фінансових  установ.  {  Абзац  третій 
пункту  1.3 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  529  (  z0503-08 ) від 
17.04.2008,  в  редакції  Розпорядження  Національної  комісії, що 
здійснює  державне  регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг 
N 707 ( z1457-11 ) від 24.11.2011 } 
     1.4. Професійні вимоги поширюються на керівників та  головних 
бухгалтерів таких фінансових установ:
     страховиків;
     адміністраторів недержавних пенсійних фондів;
     кредитних спілок;
     кредитно-гарантійних установ;
     ломбардів;
     інших фінансових установ (крім банків,  установ – професійних 
учасників фондового ринку,  інститутів  спільного  інвестування  в 
частині їх діяльності на фондовому ринку,  фінансових установ, які 
мають  статус  міжурядових  міжнародних  організацій,   Державного 
казначейства України та державних цільових фондів). 
     1.5. Згідно  з  вимогами законодавства України,  у тому числі 
відповідно до цих Професійних вимог роботодавцем розробляються  та 
затверджуються  посадові  інструкції  для  керівників  та головних 
бухгалтерів,  враховуючи завдання та  обов\’язки,  функції,  права, 
відповідальність осіб, які обіймають зазначені посади. 
     1.6. Порядок навчання та складання екзамену на  відповідність 
цим Професійним  вимогам  осіб,  зазначених  у  пункті  1.3  цього 
розділу,  визначається  Положенням  про навчання,  перепідготовку, 
підвищення  кваліфікації  та  складання  екзаменів  особами,   які 
провадять  діяльність  на  ринках фінансових послуг,  затвердженим 
розпорядженням Державної комісії з регулювання  ринків  фінансових 
послуг України   (далі   –  Дежфінпослуг)  від  25.12.2003  N  183 
( z0122-04  ),  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції   України 
28.01.2004 за N 122/8721 (із змінами).
{ Розділ 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з Розпорядженням Державної 
комісії  з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0503-08 ) 
від 17.04.2008 } 
                   Розділ 2. Професійні вимоги 
                 до керівників фінансових установ 
     2.1. Керівник    фінансової    установи    (крім    керівника 
адміністратора   недержавного   пенсійного   фонду,   голови  ради 
недержавного   пенсійного   фонду)   повинен   відповідати   таким 
професійним  вимогам:  {  Абзац  перший  пункту  2.1  із  змінами, 
внесеними  згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг N 5771 ( z0793-06 ) від 16.05.2006 }
     а)  мати  повну  вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста,  магістра);  {  Підпункт  \”а\”  пункту 2.1 розділу 2 в 
редакції  Розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання ринків 
фінансових послуг N 529 ( z0503-08 ) від 17.04.2008 }
     б) пройти  підвищення  кваліфікації  та  скласти  екзамен  на 
відповідність  знань  професійним  вимогам  за  типовою  програмою 
підвищення   кваліфікації   керівників,   складеною   за  напрямом 
діяльності  фінансової  установи  та затвердженою Нацкомфінпослуг. 
Тривалість  курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 
годин;   {   Підпункт   \”б\”   пункту  2.1  розділу  2  в  редакції 
Розпорядження  Державної  комісії  з регулювання ринків фінансових 
послуг N 529 ( z0503-08 ) від 17.04.2008 }
     в) мати не  менший   ніж  5-річний  загальний  стаж  трудової 
діяльності, з якого:
     стаж  роботи  на  керівних  посадах  не  менший  двох  років, 
зокрема,  не  менший  одного року на ринках фінансових послуг (для 
голови  правління  кредитної  спілки  –  стаж  роботи  на  посадах 
керівників  не менший одного року; на керівника ломбарду вимога не 
поширюється);
{ Підпункт \”в\” пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням  Державної  комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг N 529 ( z0503-08 ) від 17.04.2008 }
     г) протягом  останніх  п\’яти  років   не   бути   керівником, 
фінансовим   директором   або   головним   бухгалтером  фінансової 
установи,  визнаної  банкрутом,  підданої   процедурі   примусової 
ліквідації   або до якої було застосовано захід впливу відповідним 
органом,  який здійснює регулювання ринків  фінансових  послуг,  у 
вигляді   відсторонення   керівництва  від  управління  фінансовою 
установою та призначення тимчасової адміністрації;
     ґ) не мати не погашеної або не знятої в установленому законом 
порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської 
та  службової  діяльності,  а  також  не  бути  позбавленим  права 
обіймати  певні  посади та займатися певною діяльністю; { Підпункт 
\”ґ\”   пункту   2.1  розділу  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням  Державної  комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг N 652 ( z0791-10 ) від 12.08.2010 }
     д)  мати  бездоганну  ділову репутацію. { Пункт 2.1 розділу 2 
доповнено підпунктом \”ґ\” згідно з Розпорядженням Державної комісії 
з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  N 652 ( z0791-10 ) від 
12.08.2010 } 
     2.2.   Керівник   адміністратора,  голова  ради  недержавного 
пенсійного  фонду  повинні  відповідати Кваліфікаційним вимогам до 
членів  рад  недержавних  пенсійних  фондів  та  фахівців з питань 
адміністрування   недержавних   пенсійних   фондів,   затвердженим 
розпорядженням  Держфінпослуг  від  27 листопада 2003 року  N  137 
(  z1164-03  ) та зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції України 
16  грудня  2003  року  за  N  1164/8485.  { Пункт 2.2 із змінами, 
внесеними  згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг N 5771 ( z0793-06 ) від 16.05.2006 } 
     2.3. При зміні керівника фінансової установи  новопризначений 
керівник у разі, якщо він не проходив підвищення кваліфікації і не 
складав екзамену згідно з підпунктом \”б\” пункту 2.1 цього  розділу 
або   протягом   останніх   трьох  років  не  проходив  підвищення 
кваліфікації за  формою  \”спеціалізація\”,  повинен  у  тримісячний 
строк з дати його призначення виконати вимоги підпункту \”б\” пункту 
2.1 цього розділу.
{ Розділ 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4346 ( z0834-05 ) 
від  20.07.2005;  в  редакції  Розпорядження  Державної  комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  529  (  z0503-08 ) від 
17.04.2008 }
     2.4.  Керівники  фінансових  установ,  які пройшли підвищення 
кваліфікації  та склали екзамен згідно з підпунктом \”б\” пункту 2.1 
цього  розділу,  кожних  три  роки  повинні  складати  екзамен  на 
відповідність  знань  професійним  вимогам  за відповідною типовою 
програмою   підвищення   кваліфікації   керівників,   затвердженою 
Нацкомфінпослуг.  З  метою  підготовки  до  складання  екзамену на 
відповідність  знань  професійним  вимогам керівники можуть пройти 
навчання    за   відповідними   типовими   програмами   підвищення 
кваліфікації керівників.
{ Розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з Розпорядженням Державної 
комісії  з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0503-08 ) 
від 17.04.2008 } 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code