ПОЛОЖЕННЯ про Державний реєстр фінансових установ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання 
                                      ринків фінансових 
                                      послуг України 
                                      28.08.2003  N 41 
                                      (в редакції розпорядження 
                                      Державної комісії 
                                      з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      від 16.01.2007 N 6640 
                                      ( z0092-07 ) 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 вересня 2003 р. 
                                      за N 797/8118 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
             про Державний реєстр фінансових установ 
 
   { У тексті Положення, крім пунктів 4, 5 розділу I після слів 
     \”нормативно-правовими актами\”, та  у додатках  1,  4-6  до 
     нього  слова  \”Державна  комісія   з   регулювання  ринків 
     фінансових  послуг  України\”  та  \”Держфінпослуг\”  в  усіх 
     відмінках   замінено   відповідно   словами   \”Національна 
     комісія,  що здійснює державне регулювання  у сфері ринків 
     фінансових  послуг\”  та  \”Нацкомфінпослуг\”  у  відповідних 
     відмінках згідно з Розпорядженням Національної комісії, що 
     здійснює державне регулювання  у  сфері  ринків фінансових 
     послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
 
     Це  Положення  розроблене відповідно до вимог Законів України 
\”Про  фінансові  послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг\”  (  2664-14  ),  \”Про  запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\” ( 249-15 ), \”Про 
інформацію\”    (    2657-12    ),   \”Про   захист   інформації   в 
інформаційно-телекомунікаційних  системах\”  (  80/94-ВР  ), Указів 
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ) 
\”Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків  фінансових послуг\”, від 22.07.2003 N 740 ( 740/2003 ) \”Про 
заходи  щодо  розвитку  системи  протидії легалізації (відмиванню) 
доходів,  одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму\” та 
інших  нормативно-правових  актів, які регламентують відносини, що 
виникають у сфері здійснення фінансових послуг.
{   Преамбула   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
                   Розділ I. Загальні положення 
     1. У  цьому  Положенні  наведені  нижче  поняття вживаються в 
такому значенні:
     Державний реєстр фінансових установ (далі – Реєстр) – система 
одержання,  накопичення,  зберігання,  захисту,  використання   та 
поширення   адміністративної   інформації  (даних)  про  фінансову 
установу;
     унесення інформації  про  фінансову  установу  до  Реєстру  – 
унесення інформації про юридичну особу до Реєстру для набуття  нею 
статусу  фінансової установи,  виключення інформації про фінансову 
установу з Реєстру,  а також учинення інших реєстраційних дій, які 
передбачені цим Положенням, шляхом унесення інформації до Реєстру;
     відокремлений підрозділ   –   філія,   інший    відокремлений 
структурний   підрозділ  юридичної  особи,  що  розташований  поза 
місцезнаходженням юридичної особи  та  здійснює  всі  або  частину 
функцій  з  надання  фінансових послуг від її імені.  Відповідними 
нормативно-правовими актами щодо  регулювання  діяльності  окремих 
видів  фінансових  установ можуть установлюватись додаткові вимоги 
до відокремленого підрозділу  окремих  видів  фінансових  установ, 
інформація про який підлягає внесенню до Реєстру;
     заявник – юридична особа,  яка подає документи  для  внесення 
інформації  про  неї  до  Реєстру  для  набуття статусу фінансової 
установи,  виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, 
а  також  для  внесення  змін  до  Реєстру,  для  видачі дубліката 
свідоцтва про реєстрацію фінансової установи,  для  переоформлення 
свідоцтва  про  реєстрацію  фінансової  установи  або для внесення 
інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи;
     заява –  документ,  складений заявником за відповідною формою 
згідно з додатками до цього Положення,  який  подається  заявником 
для внесення інформації про фінансову установу до Реєстру;
     реєстраційна картка –  документ  з  відповідними  реквізитами 
встановленого   зразка,  який  подається  заявником  для  внесення 
відповідного запису про  заявника  та/або  про  його  відокремлені 
підрозділи до Реєстру;
     реєстраційна  справа  – папка організаційно-облікового типу з 
поданими  юридичною  особою  до  Національної комісії, що здійснює 
державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг документами 
(на  паперовому  носії), які потребують довгострокового зберігання 
протягом  строку,  встановленого  цим  Положенням; { Абзац восьмий 
пункту  1  розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Державної  комісії  з  регулювання ринків фінансових послуг N 1140 
(  z1127-08 ) від 02.10.2008, Розпорядженням Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
     свідоцтво   про   реєстрацію   фінансової  установи  (далі  – 
Свідоцтво)  –  документ  установленого зразка, який засвідчує факт 
набуття  юридичною  особою статусу фінансової установи та внесення 
інформації  про  фінансову  установу  до Реєстру. { Абзац дев\’ятий 
пункту  1  розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
     Інші поняття  в  цьому  Положенні  застосовуються  відповідно 
до вимог  Законів  України  \”Про  фінансові  послуги  та  державне 
регулювання    ринків    фінансових      послуг\”      ( 2664-14 ), 
\”Про запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним  шляхом\”    ( 249-15 ),     \”Про   інформацію\” 
( 2657-12 ),         \”Про           захист       інформації      в 
інформаційно-телекомунікаційних   системах\”   (   80/94-ВР   )  та 
Положення   про   Національну   комісію,   що   здійснює  державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом 
Президента   України   від   23   листопада   2011   року  N  1070 
(  1070/2011  ).  {  Абзац  десятий пункту 1 розділу I із змінами, 
внесеними   згідно   з  Розпорядженням  Національної  комісії,  що 
здійснює  державне  регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг 
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     2. Дія цього Положення поширюється  на  всіх  юридичних  осіб 
(крім  банків,  професійних учасників фондового ринку,  інститутів 
спільного  інвестування,   фінансових   установ,   що   здійснюють 
діяльність з переказу коштів, фінансових установ, які мають статус 
міжурядових  міжнародних  організацій,   Державної   казначейської 
служби  України  та  державних  цільових  фондів) незалежно від їх 
організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до 
Закону  України  \”Про  фінансові  послуги  та державне регулювання 
ринків фінансових послуг\” ( 2664-14 )  надають  одну  чи  декілька 
фінансових послуг,  державне регулювання діяльності з надання яких 
належить до компетенції Нацкомфінпослуг.
{ Пункт 2 розділу I в редакції Розпорядження Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N 2265 ( z1317-13 ) від 11.07.2013 } 
     3. Фінансові  послуги  надаються  фінансовими  установами,  а 
також  якщо  це  прямо  передбачено  законами  України,  фізичними 
особами – суб\’єктами підприємницької діяльності. 
     4. Виключне  право  або  інші  обмеження щодо надання окремих 
фінансових послуг,  державне регулювання діяльності з надання яких 
належить  до  компетенції Нацкомфінпослуг, установлюється законами 
про     діяльність     відповідних     фінансових    установ    та 
нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.
{  Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     5. Можливість  та  порядок надання окремих фінансових послуг, 
державне  регулювання  діяльності  з  надання  яких  належить   до 
компетенції  Нацкомфінпослуг,  юридичними  особами,  які  за своїм 
правовим  статусом  не  є  фінансовими  установами,   визначаються 
законами   та   нормативно-правовими   актами   Держфінпослуг  або 
Нацкомфінпослуг.
{  Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     6. Юридична  особа набуває статусу фінансової установи з дати 
внесення відповідного запису про неї до  Реєстру.  Датою  внесення 
відповідного  запису  до  Реєстру  для  набуття  юридичною  особою 
статусу  фінансової  установи  є  дата  прийняття  Нацкомфінпослуг 
рішення про внесення інформації до Реєстру.
{  Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     7. Для  отримання  статусу фінансової установи юридична особа 
зобов\’язана виконати вимоги відповідних нормативно-правових актів. 
     8. Документом,  що підтверджує статус фінансової установи,  є 
Свідоцтво (додаток 1). 
     9. Свідоцтво  не  підлягає  передачі  для використання іншими 
юридичними або фізичними особами для надання фінансових послуг. 
     10. Свідоцтво має бути  розміщене  в  доступному  для  огляду 
споживачами   фінансових   послуг   місці   за   місцезнаходженням 
фінансової установи. 
     11. Фінансова установа має право надавати  фінансові  послуги 
через  свій  відокремлений  підрозділ за умови внесення інформації 
про такий відокремлений підрозділ до Реєстру. 
     12. У разі виникнення підстав  для  переоформлення  Свідоцтва 
або  видачі  дубліката  Свідоцтва  фінансова  установа зобов\’язана 
виконати дії відповідно до вимог цього Положення. 
     13. Вимоги,   установлені   законодавством    України    щодо 
діяльності,  пов\’язаної  з  наданням  відповідних видів фінансових 
послуг,  повинні виконуватись фінансовою установою протягом усього 
строку перебування інформації про неї в Реєстрі. 
     14. Якщо  відповідно до нормативно-правових актів для надання 
певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію  та/або  дозвіл, 
фінансова  установа  має право на надання такої послуги лише після 
отримання  відповідної  ліцензії  та/або  дозволу.  Для  отримання 
ліцензії   на  право  надання  певної  фінансової  послуги  та/або 
відповідного дозволу фінансова установа зобов\’язана  виконати  всі 
вимоги відповідних нормативно-правових актів. 
     15.  Відповідними  нормативно-правовими  актами  щодо окремих 
видів фінансових установ можуть визначатися  додаткові  вимоги  до 
заявника  для  внесення  інформації про нього та його відокремлені 
підрозділи  до  Реєстру,  вимоги  до  документів,  які  при  цьому 
подаються  заявником,  порядок унесення інформації про заявника та 
його відокремлений підрозділ до Реєстру та  виключення  інформації 
про заявника та його відокремлений підрозділ з Реєстру. { Пункт 15 
розділу I в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг N 1140 ( z1127-08 ) від 02.10.2008 } 
     16.  Якщо  відповідними  ліцензійними  умовами  для юридичної 
особи,  діяльність  якої  ліцензується  Нацкомфінпослуг, визначено 
інший,   ніж   передбачений   цим   Положенням,  порядок  внесення 
інформації  про юридичну особу до Реєстру, внесення інформації про 
таку   юридичну   особу  до  Реєстру  здійснюється  відповідно  до 
ліцензійних умов.
{  Розділ  I  доповнено  новим  пунктом 16 згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2265 ( z1317-13 ) від 11.07.2013 } 
             Розділ II. Вимоги до Державного реєстру 
                        фінансових установ 
     1. Реєстр створюється  з  метою  сприяння  захисту  інтересів 
споживачів    фінансових   послуг   та   забезпечення   державного 
регулювання ринків фінансових послуг,  а  також  для  забезпечення 
відкритості   інформації   про  фінансові  установи,  уключені  до 
Реєстру. 
     2. Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава. 
     3. Одержання,  накопичення,  зберігання, захист, використання 
та   поширення   інформації   про  фінансову  установу  забезпечує 
Нацкомфінпослуг, яка відповідно до цього Положення вирішує питання 
внесення інформації про фінансову установу до Реєстру. 
     4. Реєстр   ведеться  на  електронних  носіях  відповідно  до 
державних стандартів, які забезпечують його сумісність і взаємодію 
з  іншими  інформаційно-телекомунікаційними  системами,  власником 
інформації у яких є держава. 
     5.  Реєстр ведеться Нацкомфінпослуг, яка є його розпорядником 
та адміністратором.
{ Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
 
     6. Технічні  та  програмні  засоби  ведення  Реєстру  повинні 
забезпечувати:
     автоматизоване ведення еталона Реєстру;
     контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;
     передачу відповідним  органам  державної  влади  інформації з 
Реєстру;
     виконання в  повному обсязі функцій адміністратора бази даних 
Реєстру   (накопичення,   аналіз   даних,   актуалізація    даних, 
установлення прав доступу тощо);
     зберігання інформації   про   фінансову   установу   протягом 
п\’яти років з дати виключення інформації про фінансову установу  з 
Реєстру  та  передачі  реєстраційної  справи до державної архівної 
установи;
     виключення несанкціонованого доступу до Реєстру;
     достовірність та повноту інформації з реєстраційних карток;
     контроль за проведенням реєстраційних дій;
     оперативну видачу  Свідоцтв  та  довідок  з Реєстру,  а також 
документальне відтворення процедур реєстрації. 
     7. Вимоги  і  правила  щодо  захисту  інформації  в   Реєстрі 
встановлюються уповноваженим державним органом. 
             Розділ III. Відомості Державного реєстру 
                        фінансових установ 
     1. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація, перелік 
якої встановлюється цим Положенням. 
     2. До  Реєстру  не  вноситься інформація з обмеженим доступом 
(конфіденційна інформація та  інформація,  що  становить  державну 
таємницю). 
     3.  Нацкомфінпослуг  установлює структуру електронних файлів, 
їхній формат та опис полів, які становлять систему даних Реєстру. 
     4. До Реєстру вносяться: 
     4.1. загальна   інформація   про   заявника,   яка    включає 
інформацію:
     про юридичну    особу    (повне    найменування,    скорочене 
найменування /за наявності/ та найменування однією з іноземних мов 
/за наявності/, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
     про державну  реєстрацію  юридичної  особи  (дата  проведення 
державної  реєстрації), а також інформацію про державну реєстрацію 
припинення  юридичної особи; { Абзац третій підпункту 4.1 пункту 4 
розділу   III   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
     про місцезнаходження   юридичної   особи  (код  території  за 
КОАТУУ,  поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, 
номер   будинку,   номер   корпусу  /за  наявності/,  номер  офісу 
/квартири/ /за наявності/)  та  засоби  зв\’язку  (міжміський  код, 
номер   телефону,   номер  факсу,  адреса  електронної  пошти  /за 
наявності/, адреса веб-сторінки /за наявності/);
     про банківські  реквізити  (найменування  банку  та його МФО, 
номер поточного рахунку заявника);
     про статутний (складений)капітал – за наявності відповідно до 
законодавства:  зареєстрований  розмір; фактично сплачений розмір; 
розмір   частки,  що  належить  державі  та/або  нерезидентам  (за 
наявності);  {  Абзац  шостий  підпункту  4.1 пункту 4 із змінами, 
внесеними  згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011 }
     про керівника юридичної особи та інших осіб,  які мають право 
вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без  довіреності  – 
за наявності  зазначених  осіб  (прізвище,  ім\’я  та  по  батькові 
/далі – П.І.Б./, найменування посади);
     головного бухгалтера  (П.І.Б.)  або  особу,  на яку покладено 
ведення бухгалтерського обліку  (П.І.Б.  для  фізичної  особи  або 
повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичної 
особи);
     про організацію внутрішнього фінансового моніторингу (дата та 
номер документа про  призначення  працівника,  відповідального  за 
проведення внутрішнього      фінансового      моніторингу,      та 
його П.І.Б.).   Зазначена   інформація   вноситься  відповідно  до 
встановленого порядку призначення працівника,  відповідального  за 
проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
     про види  фінансових  послуг,  які  надає  чи планує надавати 
юридична особа; 
     4.2. інформація про  ліцензії  та/або  дозволи  (у  випадках, 
передбачених  нормативно-правовими актами) на надання певного виду 
фінансових послуг (назва ліцензії та/або дозволу,  серія, номер та 
дата  видачі  ліцензії  та/або  дозволу,  строк  їх  дії,  а також 
інформація про  переоформлення,  видачу  дубліката  та  анулювання 
ліцензії та/або дозволу).  Інформація про ліцензії та/або дозволи, 
видані Нацкомфінпослуг, уноситься Нацкомфінпослуг до Реєстру, якщо 
інше  не передбачено відповідними нормативно-правовими актами щодо 
окремих видів фінансових установ; 
     4.3. інформація  про  правила   (у   випадках,   передбачених 
нормативно-правовими  актами)  для  провадження фінансової послуги 
відповідно до ліцензії (назва правил,  дата та номер документа про 
їх реєстрацію, дата закінчення дії правил); 
     4.4. інформація  про  відокремлені  підрозділи (за наявності) 
фінансової установи (повне найменування відокремленого підрозділу, 
дата  та  номер  рішення  про створення відокремленого підрозділу, 
ідентифікаційний  код  за  ЄДРПОУ  (за  наявності)  та  про   види 
фінансових  послуг,  які  може  надавати  відокремлений підрозділ, 
місцезнаходження відокремленого підрозділу, телефон, відомості про 
керівника відокремленого підрозділу); 
     4.5. інформація   про  фінансову  установу,  яка  складається 
Нацкомфінпослуг  (реєстраційний  номер  в  Реєстрі, код фінансової 
установи,  серія,  номер та дата видачі Свідоцтва, підстава, номер 
та дата виключення інформації про фінансову установу з Реєстру). 
         Розділ IV. Загальний порядок унесення інформації 
                про фінансову установу до Реєстру 
     1. Для набуття статусу фінансової установи заявник відповідно 
до  вимог  нормативно-правових актів подає до Нацкомфінпослуг такі 
документи:
     заяву про   внесення   інформації   до   Державного   реєстру 
фінансових установ (додаток 2);
     реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3);
     реєстраційну картку з інформацією про відокремлені підрозділи 
юридичної особи (за наявності) (додаток 4);
     інші документи,  якщо  їх  подання  передбачено  відповідними 
нормативно-правовими актами для окремих видів фінансових установ.
     Усі документи,  крім  інформації  про  ліцензії та правила на 
провадження  певного  виду  фінансових  послуг  (додаток  5),  яка 
заповнюється  Нацкомфінпослуг,  надаються  в паперовій формі, якщо 
інше  не передбачено відповідними нормативно-правовими актами щодо 
окремих  видів  фінансових  установ. Реєстраційна картка юридичної 
особи   (додаток  3)  і  реєстраційна  картка  з  інформацією  про 
відокремлений  підрозділ  юридичної  особи  (додаток  4) подаються 
також    в   електронному   вигляді   у   форматі,   установленому 
Нацкомфінпослуг. 
     2. Структура,  формат та опис полів документів, які подаються 
заявником    до    Нацкомфінпослуг    в    електронному   вигляді, 
установлюються Нацкомфінпослуг. 
     3. Загальний порядок ведення Реєстру включає зокрема:
     перевірку комплектності   документів,   які   подаються    до 
Нацкомфінпослуг  разом  із  заявою,  на  відсутність  підстав  для 
залишення заяви без розгляду;
     перевірку  документів,  які  подаються до Нацкомфінпослуг, на 
відповідність вимогам щодо внесення  інформації  про  заявника  до 
Реєстру;
     унесення інформації про заявника до Реєстру;
     оформлення і видачу Свідоцтва.
     Нацкомфінпослуг  має  право отримувати від заявника додаткові 
пояснення для перевірки інформації,  що подається ним для внесення 
інформації про фінансову установу до Реєстру. 
     4. Заява про внесення інформації до Реєстру та всі документи, 
що   додаються   до   неї,   належать   до   категорії  документів 
довгострокового зберігання і повинні подаватися у швидкозшивачі, з 
внутрішнім  описом  із  зазначенням  кількості  аркушів документа. 
Заява та всі  документи,  що  додаються  до  заяви,  повинні  бути 
пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою. 
     5. Заяву   разом  з  усіма  необхідними  документами  заявник 
надсилає  поштою   або   подає   через   уповноважену   особу   до 
Нацкомфінпослуг разом з описом. 
     6. Заявник  несе відповідальність згідно із законодавством за 
достовірність  інформації,  указаної  в   заяві   та   документах, 
передбачених пунктом 1 цього розділу,  а також в їхніх електронних 
копіях. 
     7. Заява залишається без розгляду, якщо:
     заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
     документи оформлені з порушенням вимог законодавства;
     документи подані не в повному обсязі. 
     8. За  наявності  однієї  або декількох зазначених у пункті 4 
цього розділу підстав  не  пізніше  30  календарних  днів  з  дати 
надходження    заяви    про   внесення   інформації   до   Реєстру 
Нацкомфінпослуг  приймає рішення про залишення заяви без розгляду, 
про що протягом п\’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення 
повідомляється в письмовій формі заявник із зазначенням підстав. 
     9. Після усунення причин,  що були  підставою  для  прийняття 
Нацкомфінпослуг  рішення про залишення заяви без розгляду, заявник 
може повторно подати нову заяву та документи, що додаються до неї. 
Заява розглядається у порядку, встановленому цим Положенням. 
     10. За  відсутності  підстав для залишення заяви про внесення 
інформації  до  Реєстру без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше 30 
календарних  днів  з  дати  її  надходження  приймає  рішення  про 
внесення  інформації  про  заявника  до Реєстру, або про відмову в 
унесенні інформації про заявника до Реєстру.
{   Пункт   10   розділу   IV   із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 } 
     11. Повідомлення   про   прийняття   рішення   про   внесення 
інформації  про  заявника  до  Реєстру  або про відмову в унесенні 
інформації  про  заявника  до  Реєстру  надсилається   (видається) 
заявникові  в  письмовій  формі протягом п\’яти робочих днів з дати 
внесення інформації про заявника до Реєстру або з  дати  прийняття 
рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру. 
У рішенні про  відмову  в  унесенні  інформації  про  заявника  до 
Реєстру зазначаються підстави такої відмови. 
     12. Підставами  для  прийняття рішення про відмову в унесенні 
інформації про заявника до Реєстру є:
     невідповідність поданих  документів,  що  додаються до заяви, 
вимогам законодавства;
     недостовірність інформації  в  документах,  поданих заявником 
для внесення до Реєстру;
     невідповідність заявника   згідно   з   поданими  документами 
вимогам  нормативно-правових  актів  у  сфері  регулювання  ринків 
фінансових послуг. 
     13. У  разі  відмови  в  унесенні  інформації про заявника до 
Реєстру на підставі виявлення недостовірної інформації  в  поданих 
документах  заявник  може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про 
внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через  три  місяці  з 
дати  прийняття  рішення  про  відмову  в  унесенні інформації про 
заявника до Реєстру. 
     14. Рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до 
Реєстру може бути оскаржене в судовому порядку. 
     15.  У  разі  прийняття Нацкомфінпослуг рішення щодо внесення 
інформації   про  заявника  до  Реєстру  Нацкомфінпослуг  оформлює 
Свідоцтво  та  вносить  відповідну  інформацію до Реєстру протягом 
п\’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.
{   Пункт   15   розділу   IV   із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 } 
     16. Якщо  заявник  протягом  тридцяти  календарних днів з дня 
направлення йому повідомлення про прийняття рішення  про  внесення 
інформації  про  заявника  до  Реєстру  не звернувся за отриманням 
оформленого   Свідоцтва,   Нацкомфінпослуг  скасовує  рішення  про 
внесення інформації про заявника до Реєстру. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code