Розгляд документів та внесення інформації щодо фінансових компаній до Реєстру

Розгляд документів та внесення інформації щодо фінансових компаній до Реєстру
1. Заява про внесення інформації до Реєстру залишається без розгляду, якщо:
1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не вказані;
2) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;
3) документи подані не в повному обсязі.
2. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про внесення інформації до Реєстру Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. До письмового повідомлення додається копія рішення Нацкомфінпослуг про залишення  без розгляду заяви про внесення інформації до Реєстру.
3. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява та документи, що додаються до неї, розглядаються в порядку, установленому цим Положенням.
4. За відсутності підстав для залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру.
5. Підставами для прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру є:
1) недостовірність інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про неї до Реєстру;
2) невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цього Положення.
6. Якщо протягом строку розгляду Нацкомфінпослуг заяви про внесення інформації до Реєстру та документів, що додаються до неї, у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни та надати документи, які підтверджують відповідні зміни.
У цьому разі рішення  про внесення інформації про заявника до Реєстру приймається Нацкомфінпослуг з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.
7. За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею рішення, визначеного в пунктах 2 або 4 цього розділу, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для внесення інформації до Реєстру.
8. Повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру видається заявникові в письмовій формі разом з копією відповідного рішення протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття Нацкомфінпослуг. У рішенні про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.
9. Заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру подає до Нацкомфінпослуг в паперовій та електронній формах реєстраційну картку юридичної особи згідно з додатком 6 до цього Положення.
10 Реєстраційні карки юридичної особи повинні бути оформлені з дотриманням таких вимог:
викладені державною мовою;
містити всі дані, визначені додатком 6 до цього Положення;
реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, скріплена печаткою заявника, пронумерована, прошита та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”;
дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні співпадати з даними, що містяться у поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні співпадати з даними паперової форми реєстраційних карток;
реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень.
11. Реєстраційні картки юридичної особи подаються:
у паперовій формі разом із супровідним листом;
в електронній формі через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі он-лайн.
Датою надходження до Нацкомфінпослуг реєстраційної картки є:
для реєстраційної картки в паперовій формі – дата реєстрації супровідного листа структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов’язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції;
для реєстраційної картки в електронній формі – дата відправлення реєстраційних карток через веб-сторінку Реєстру, яка розміщена на офіційному веб-сайті Нацкомфінполуг в мережі Інтернет.
12. У разі подання заявником до Нацкомфінпослуг реєстраційних карток, оформлених з порушенням вимог пункту 10 цього розділу, Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження направляє заявнику письмове повідомлення із зазначенням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток.
13. Заявник зобов’язаний усунути виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток та повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу в паперовій та електронній формах з дотриманням вимог пункту 11 цього розділу протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому відповідного письмового повідомлення від Нацкомфінпослуг.
14. У разі відсутності зауважень щодо оформлення реєстраційних карток Нацкомфінпослуг оформлює заявнику Свідоцтво не пізніше п’яти робочих днів з дати надходження реєстраційних карток до Нацкомфінпослуг.
15. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру, якщо:
заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру не подав до Нацкомфінпослуг документа, визначеного в пункті 9 цього розділу, або не звернувся за отриманням оформленого Свідоцтва;
заявник протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому повідомлення про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток не виконав вимоги пункту 13 цього розділу.
16. Заява про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру залишається без розгляду, якщо:
1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;
2) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;
3) документи подані не в повному обсязі;
4) на дату подання заяви інформація про заявника не внесена до Реєстру.
17. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру є:
1) недостовірність інформації в документах, поданих заявником, для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру;
2) невідповідність заявника або його відокремленого підрозділу згідно з поданими документами вимогам цього Положення;
3) наявність у заявника на дату подання заяви невиконаних рішень Нацкомфінпослуг щодо застосованих заходів впливу.
18. У разі прийняття рішення про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати подання документів для включення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії до Реєстру направляє заявнику довідку про внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії до Реєстру (далі – Довідка про відокремлений підрозділ) згідно з додатком 7 до цього Положення.
19. Якщо протягом строку розгляду Нацкомфінпослуг заяви про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру та документів, що додаються до неї, у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни та надати документи, які підтверджують відповідні зміни.
У цьому разі рішення про внесення інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру приймається Нацкомфінпослуг з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.
20. У разі зміни найменування або місцезнаходження відокремленого підрозділу фінансова компанія має подати до Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів з дня прийняття згідно з установчими документами заявника відповідного рішення такі документи:
1) заяву про переоформлення Довідки про відокремлений підрозділ згідно з додатком 8 до цього Положення;
2) реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи згідно з додатком 5 до цього Положення в паперовій та електронній формах. Реєстраційна картка в електронній формі подається до Нацкомфінпослуг через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет у режимі он-лайн;
3) копію документа, що засвідчує рішення фінансової компанії про зміну найменування або місцезнаходження відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;
4) оригінал Довідки про відокремлений підрозділ;
5) у разі зміни місцезнаходження – відомості про наявність власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання (комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів, а саме: телефону, Інтернету), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та ведення внутрішнього обліку за наданням фінансових послуг у довільній формі;
6) копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника.
21. Заява про переоформлення Довідки про відокремлений підрозділ залишається без розгляду, якщо:
1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;
2) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;
3) документи подані не в повному обсязі.
22. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення Довідки про відокремлений підрозділ та всіх документів, що додаються до неї, приймає рішення про визнання недійсним Довідки про відокремлений підрозділ, що була переоформлена, та видає нову Довідку про відокремлений підрозділ з урахуванням змін, зазначених фінансовою компанією, з унесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.
23. У разі наявності підстав, визначених пунктом 21 цього розділу, Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення Довідки про відокремлений підрозділ приймає рішення про залишення цієї заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі фінансову компанію із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.
24. У разі ліквідації відокремленого підрозділу фінансова компанія зобов’язана повідомити Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію та подати для внесення інформації до Реєстру такі документи:
1) заяву довільної форми про виключення відокремленого підрозділу заявника з Реєстру, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;
2) копію документа, що підтверджує рішення заявника про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;
3) оригінал Довідки про відокремлений підрозділ;
4) копію ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої відокремленому підрозділу (у разі наявності).
25. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати подання відповідної заяви Нацкомфінпослуг вносить інформацію про ліквідацію відокремленого підрозділу заявника до Реєстру та письмово повідомляє про це фінансову компанію.
26. Переоформлення Свідоцтва здійснюється відповідно до Положення про реєстр з одночасним переоформленням додатка до Свідоцтва (у разі наявності).
Анульоване свідоцтво та додаток до нього не повертаються заявнику.
27. Підставами для заміни додатка до Свідоцтва є:
1) зміна виду фінансової послуги;
2) розширення переліку видів фінансових послуг, що відповідно до нормативно-правових актів може та має намір надавати фінансова компанія;
3) скорочення переліку фінансових послуг.
28. Додаток до Свідоцтва підлягає анулюванню за заявою фінансової компанії у разі прийняття нею рішення про надання фінансових послуг, які відповідно до законодавства можуть надаватись лише за умови отримання відповідної ліцензії Нацкомфінпослуг.
29. Для заміни додатка до Свідоцтва у зв’язку із зміною виду фінансової послуги та/або розширенням переліку видів фінансових послуг фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг:
1) заяву про заміну додатка до Свідоцтва згідно з додатком 9 до цього Положення, яка має містити причини такої заміни;
2) підтверджену аудитором (аудиторською фірмою):
фінансову звітність за останній календарний рік, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;
проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати;
3) затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів копії  внутрішніх правил з надання фінансових послуг, які має право надавати фінансова компанія;
4) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію чинної редакції установчих документів;
5) оригінал додатка до Свідоцтва.
30. Для заміни додатка до Свідоцтва у зв’язку із скороченням переліку фінансових послуг або анулювання додатка до Свідоцтва у зв’язку з прийняттям фінансовою компанією рішення про надання фінансових послуг, які відповідно до законодавства можуть надаватись лише після отримання відповідної(го) ліцензії/дозволу, фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг:
1) заяву про заміну додатка до Свідоцтва згідно із додатком 9 до цього Положення, яка має містити причини заміни, або заяву про анулювання додатка до Свідоцтва згідно з додатком 10 до цього Положення;
2) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію чинної редакції установчих документів;
3) оригінал додатка до Свідоцтва.
31. Підставою для прийняття рішення про відмову в заміні додатка до Свідоцтва або про відмову в анулюванні додатка до Свідоцтва є:
1) недостовірність інформації в документах, поданих заявником для заміни додатка до Свідоцтва або для анулювання додатка до Свідоцтва;
2) невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цього Положення (у випадку подання документів для заміни додатка до Свідоцтва).
32. Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником для заміни додатка до Свідоцтва або для анулювання додатка до Свідоцтва:
документи повинні бути викладені державною мовою;
документи мають бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.
Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника;
документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень.
33. Заява про заміну додатка до Свідоцтва або заява про анулювання додатка до Свідоцтва залишається без розгляду, якщо:
1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не вказані;
2) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення;
3) документи подані не в повному обсязі.
34. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 32 цього розділу, не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про заміну додатка до Свідоцтва або заяви про анулювання додатка до Свідоцтва Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.
35. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення без розгляду заяви про заміну додатка до Свідоцтва або залишення без розгляду заяви про анулювання додатка до Свідоцтва, заявник може подати нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява розглядається в порядку, установленому цим Положенням.
36. Накомфінпослуг повертає  заявнику оригінал додатка до Свідоцтва протягом п’яти робочих днів з дати прийняття  одного з таких рішень: про залишення без розгляду заяви про заміну додатка до Свідоцтва, про залишення без розгляду заяви про анулювання додатка Свідоцтва, про відмову в заміні додатка до Свідоцтва, про відмову в анулюванні додатка до Свідоцтва.
37. За відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про заміну додатка до Свідоцтва Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про заміну додатка до Свідоцтва або про відмову в заміні додатка до Свідоцтва.
38. За відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про анулювання додатка до Свідоцтва Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її надходження приймає рішення про анулювання додатка до Свідоцтва або про відмову в анулюванні додатка до Свідоцтва.
39. Заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про заміну додатка до Свідоцтва подає до Нацкомфінпослуг в паперовій та електронній формі реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 6 до цього Положення.
40. Реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу оформлюються та подаються відповідно до вимог пунктів 10 – 13 цього розділу.
41. У разі відсутності зауважень щодо оформлення реєстраційних карток Нацкомфінпослуг оформлює заявнику новий додаток до Свідоцтва не пізніше п’яти робочих днів з дати їх надходження до Нацкомфінпослуг.
42. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про заміну додатка до свідоцтва та протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про скасування рішення про заміну додатка до Свідоцтва повертає поданий заявником оригінал додатка до Свідоцтва, якщо:
заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про заміну додатка до Свідоцтва не подав до Нацкомфінпослуг документа, визначеного в пункті 39 цього розділу, або не звернувся за отриманням нового додатка до Свідоцтва;
завник протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому повідомлення про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток не виконав вимоги пункту 13 цього розділу.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code