Документи, які додаються заявником для внесення інформації до Реєстру

Документи, які додаються заявником для внесення інформації до Реєстру
1.Для внесення інформації до Реєстру та набуття статусу фінансової установи заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:
1) заяву про внесення інформації до Реєстру (далі – заява) згідно з додатком 2 до цього Положення;
2) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію чинної на дату подання заяви редакції установчих документів;
3) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою):
фінансову звітність за останній календарний рік, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;
проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати.
Новостворені заявники подають до Нацкомфінпослуг тільки підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс станом на будь-яку дату, що передує поданню заяви;
4) аудиторський висновок щодо власного капіталу заявника, який має включати підтвердження фактичного виконання зобов’язань з формування статутного (пайового) капіталу та відповідності власного капіталу заявника вимогам  законодавства станом на останній день місяця, що передує поданню заяви (крім новостворених заявників).
Новостворені заявники подають аудиторський висновок щодо власного капіталу заявника, який має включати підтвердження фактичного виконання зобов’язань з формування статутного (пайового) капіталу та відповідності власного капіталу заявника вимогам законодавства станом на будь-яку дату, що передує поданню заяви;
5) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену в довільній формі, про відсутність взаємовідносин щодо права власності, заборгованості або іншого конфлікту інтересів з аудитором (аудиторською фірмою), який здійснив аудиторську перевірку заявника; 
6) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену в довільній формі, про наявність та відповідність вимогам законодавства системи бухгалтерського обліку, облікової та реєструючої системи;
7) затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів копії внутрішніх правил з надання фінансових послуг, які повинні відповідати вимогам законодавства та встановлювати:
умови та порядок укладання договорів з клієнтами;
порядок зберігання договорів та інших документів, пов’язаних з наданням фінансових послуг;
порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг фінансовою установою;
порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг;
відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких належать безпосередньо робота з клієнтами, укладання та виконання договорів;
опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом фінансової установи;
8) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії документів про освіту, у тому числі документів, що підтверджують складання екзамену на відповідність професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівником та головним бухгалтером заявника або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами);
9) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника.
У разі призначення керівника та/або головного бухгалтера за сумісництвом заявник додатково подає засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії відповідних документів, що підтверджують призначення особи на посаду за сумісництвом.
У разі обрання заявником такої форми ведення бухгалтерського обліку, як користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як фізична особа – підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою заявник подає засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують наявність таких договірних відносин;
10) довідку за підписом керівника та головного бухгалтера заявника про їх відповідність вимогам підпунктів „г” та „ґ” пункту 2.1 розділу 2 та підпунктів „г” та „ґ” пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами), засвідчену печаткою заявника. Довідка повинна містити згоду на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади;
11) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену у довільній формі, про наявність у заявника власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання (комп’ютерної техніки, комунікаційних засобів, телефону, Інтернету), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та надання звітності до Нацкомфінпослуг;
12) примірні договори з клієнтами щодо надання фінансових послуг, державне регулювання з надання яких здійснюється Нацкомфінпослуг, які затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів та мають відповідати вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.
2. Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником для внесення інформації до Реєстру та набуття статусу фінансової установи:
1) документи повинні бути викладені державною мовою;
2) документи мають бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.
Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів „Згідно з оригіналом”, назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії;
3) довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання;
4) документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень;
5) строк, що минув з дати підписання всіх документів, що подаються заявником (крім документів, зазначених у підпунктах 2 – 4, 7, 8, 12 пункту 1 цього розділу), не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.
3. Заявник забезпечує достовірність інформації, вказаної в усіх документах, поданих до Нацкомфінпослуг.
У разі якщо документи підписані особою, яка виконує обов’язки керівника заявника (крім випадків, установлених законами), заявник повинен надати засвідчену у встановленому порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.
4. Фінансова компанія має право надавати певні види фінансових послуг через її відокремлені підрозділи за умови внесення інформації про них до Реєстру.
Фінансова компанія кожному відокремленому підрозділу присвоює внутрішній реєстраційний код згідно з внутрішньою системою реєстраційної кодифікації, при цьому код повинен мати 13 знаків, перші вісім знаків мають відповідати коду фінансової компанії за ЄДРПОУ, 9-й знак – крапка, 10 – 12-й знаки – порядковий номер відокремленого підрозділу компанії, 13-й знак – крапка.
5. Фінансова компанія зобов’язана надати до Нацкомфінпослуг протягом п\’ятнадцяти робочих днів після:
1) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, поданих згідно з підпунктами 2, 7, 12 пункту 1 цього розділу, –
письмове повідомлення про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо фінансової компанії та/або її відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ, згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням переліку змін;
документи, які підтверджують такі зміни та/або доповнення;
2) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, поданих згідно з підпунктом 2 пункту 6 цього розділу та/або пунктом 9 розділу IV цього Положення, –
письмове повідомлення про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо фінансової компанії та/або її відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ, згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням переліку змін;
документи, які підтверджують такі зміни та/або доповнення;
відповідну(і) реєстраційну(і) картку(и) (у паперовій та електронній формах).
Повідомлення та всі документи, що додаються до повідомлення, повинні бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.
Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів „Згідно з оригіналом”, назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії.
Реєстраційна картка в електронній формі подається через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет у режимі он-лайн.
6. Для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:
1) заяву про внесення до Реєстру інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії згідно з додатком 4 до цього Положення;
2) реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи згідно з додатком 5 до цього Положення у паперовій та електронній формах. Реєстраційна картка в електронній формі подається через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет у режимі он-лайн;
3) копію документа, що засвідчує рішення заявника про створення відокремленого підрозділу, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника;
4) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію документа, що підтверджує призначення особи на посаду керівника відокремленого підрозділу;
5) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії документів про освіту керівника відокремленого підрозділу;
6) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії трудових книжок керівника відокремленого підрозділу;
7) довідку за підписом керівника відокремленого підрозділу про відсутність у керівника відокремленого підрозділу не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також про те, що він протягом останніх п’яти років не був керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації. Довідка повинна містити згоду на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади;
8) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену у довільній формі, про наявність у відокремленого підрозділу власного або орендованого приміщення, комп’ютерної техніки та комунікаційних засобів (телефону, Інтернету), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг;
9) копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника;
10) підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс станом на останній день місяця, що передує поданню заяви.
7. Документи, що подаються заявником для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру, повинні бути оформлені з дотриманням вимог, визначених у підпунктах 1 – 4 пункту 2 цього розділу.
Реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ повинна містити всі дані, передбачені додатком 5 до цього Положення.
Дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні співпадати з даними, що містяться у поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні співпадати з даними паперової форми реєстраційної картки.
Строк, що минув з дати підписання всіх документів, що подаються заявником для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру, не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code