ПОЛОЖЕННЯ про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Державної 
комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України 
05.12.2003 № 152 
(у редакції розпорядження 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг 
від 11.07.2013 № 2265)
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 грудня 2003 р. 
за № 1252/8573
ПОЛОЖЕННЯ 
про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній
I. Загальні положення
1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
місцезнаходження – фактичне місце ведення діяльності чи розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (знаходиться керівництво юридичної особи) та здійснюються управління і облік;
недостовірна інформація – дані про наявність розбіжностей у інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи, та/або дані про невідповідність цих документів інформації, наявній в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), за результатами виконання функцій і завдань, визначених законодавством;
новостворений заявник – юридична особа, яка подала заяву для  внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр) не пізніше тридцяти календарних днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації цієї юридичної особи;
систематичне невиконання заходів впливу – невиконання або часткове невиконання протягом року двох або більше заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової компанії.
Терміни „Державний реєстр фінансових установ”, „відокремлений підрозділ”, „заявник”, „реєстраційна картка” вживаються у значеннях, наведених у Положенні про Державний реєстр фінансових установ, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року № 6640), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (далі – Положення про реєстр).
2. Для цілей цього Положення фінансовими компаніями слід вважати фінансові установи (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів, фінансових установ, що здійснюють діяльність з переказу коштів, установ, які надають послуги у страховій діяльності, діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення, а також фінансових установ – юридичних осіб публічного права, кредитних установ, у тому числі кредитних спілок та ломбардів), які надають фінансові послуги, державне регулювання яких відповідно до чинного законодавства віднесено до компетенції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Дія цього Положення поширюється на фінансові установи – юридичні особи публічного права, визначені в главі 8 Господарського кодексу України, крім тих, виключним видом діяльності яких є надання фінансових кредитів за рахунок власних та/або залучених коштів.
Дія пункту 1 розділу II, пунктів 1, 5 розділу ІІІ та пунктів 1 – 9 розділу IV цього Положення не поширюється на фінансові компанії, які можуть надавати фінансові послуги за умови отримання відповідної ліцензії Нацкомфінпослуг (далі – фінансові компанії – ліцензіати).
3. Набуття заявником статусу фінансової установи, видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво), переоформлення та видача дубліката Свідоцтва, виключення інформації про фінансову компанію з Реєстру та анулювання Свідоцтва, унесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії, а також учинення інших реєстраційних дій здійснюються відповідно до Положення про реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.
4. Після отримання Свідоцтва та додатка до нього фінансова компанія має право надавати виключно ті фінансові послуги, які зазначені в додатку до Свідоцтва встановленої форми згідно з додатком 1 до цього Положення та надання яких не потребує отримання відповідного дозволу/ліцензії.
Якщо відповідно до законодавства для надання певної фінансової послуги необхідно мати  ліцензію/дозвіл, фінансова компанія може надавати такі послуги лише після отримання відповідної(го) ліцензії/дозволу в порядку, встановленому законодавством. Такій фінансовій компанії додаток до Свідоцтва не видається.
У додаток до Свідоцтва, з урахуванням встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг, Нацкомфінпослуг вносить такі види послуг:
надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
фінансовий лізинг;
факторинг;
надання поручительств;
надання гарантій;
надання позик;
залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
У додаток до Свідоцтва також можуть бути внесені інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, здійснення яких відповідно до законів України можливе без отримання ліцензій/дозволів.
5. Свідоцтво та додаток до нього видаються Нацкомфінпослуг, підписуються Головою Нацкомфінпослуг або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг. Свідоцтво та додаток до нього видаються без зазначення строку дії та діють до прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової компанії з Реєстру та анулювання Свідоцтва.
II. Умови, яким повинен відповідати заявник при внесенні інформації до Реєстру
1. Нацкомфінпослуг уносить інформацію про заявника до Реєстру, видає йому Свідоцтво разом із додатком до нього у разі, якщо заявник відповідає таким вимогам:
1) в установчих документах заявника зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які буде надавати заявник як виключний вид його діяльності з урахуванням вимог законодавства, у тому числі з урахуванням можливості суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчими документами заявника може передбачатися надання заявником послуг (операцій), пов’язаних з наданням фінансових послуг, виключно у випадках, коли право надання таких послуг (операцій) прямо визначене законом;
2) наявність у заявника внутрішніх правил з надання фінансових послуг та примірних договорів з клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;
3) наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства і передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;
4) наявність облікової та реєструючої системи, яка має відповідати вимогам, установленим  цим Положенням;
5) наявність у заявника на дату подання заяви власного капіталу в розмірі:
не менше ніж 3 млн грн для заявників, які планують надавати один вид фінансових послуг, визначений у пункті 4 розділу I цього Положення;
не менше ніж 5 млн грн для заявників, які планують надавати два та більше видів фінансових послуг, визначених у пункті 4 розділу I цього Положення;
6) відповідність керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами);
7) наявність технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, а саме:
власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
відповідної комп’ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, та комунікаційних засобів (телефону, Інтернету);
відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам, забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства та подання звітності до Нацкомфінпослуг;
8) відсутність порушень законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, протягом року, що передує поданню заяви заявником до Нацкомфінпослуг.
2. Нацкомфінпослуг уносить інформацію про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру у разі, якщо заявник та його відокремлений підрозділ відповідають таким вимогам:
1) інформація про заявника внесена до Реєстру в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг;
2) наявність у заявника власного капіталу в розмірі не менше ніж 7 млн  грн на дату подання заяви та відсутність у заявника невиконаних рішень Нацкомфінпослуг щодо застосованих до нього заходів впливу;
3) наявність у відокремленого підрозділу керівника, який повинен:
мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);
мати не менше ніж трирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на керівних посадах не менше двох років, зокрема, не менше одного року на ринках фінансових послуг;
протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
не мати не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;
4) наявність у відокремленого підрозділу технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення внутрішнього обліку надання фінансових послуг, а саме:
власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;
комп’ютерної техніки та комунікаційних засобів (телефону, Інтернету);
відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг.
3. Вимоги, зазначені в підпунктах 1 – 7 пункту 1 та пункті 2 цього розділу, мають виконуватися фінансовою компанією протягом усього строку дії Свідоцтва.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code