Форма випуску сертифікатів ФОН

Форма випуску сертифікатів ФОН 
     Сертифікати ФОН можуть бути випущені в одній з таких форм: 
     іменні сертифікати  ФОН  документарної  форми випуску (іменні 
документарні сертифікати ФОН); 
     іменні сертифікати ФОН бездокументарної форми випуску (іменні 
бездокументарні сертифікати ФОН); 
     сертифікати ФОН  на  пред\’явника  документарної форми випуску 
(документарні сертифікати ФОН на пред\’явника). 
     Форма випуску сертифікатів ФОН  установлюється  рішенням  про 
випуск  сертифікатів  ФОН.  Сертифікати ФОН одного випуску повинні 
мати одну форму випуску. 
     Випуск сертифікатів ФОН у  документарній  формі  здійснюється 
емітентом  шляхом  виготовлення  бланків сертифікатів спеціального 
зразка. 
     Вимоги щодо виготовлення бланків сертифікатів ФОН  затверджує 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 
     Виготовлення бланків  сертифікатів ФОН здійснюється тільки на 
державних спеціалізованих підприємствах відповідно до встановлених 
чинним законодавством вимог. 
     Бланк сертифіката   ФОН   заповнюється  емітентом  друкованим 
способом.  Жодні виправлення при  заповненні  сертифіката  ФОН  не 
допускаються. 
     У  разі  емісії  сертифікатів ФОН у бездокументарній формі на 
кожний випуск сертифікатів емітент оформлює глобальний сертифікат. 
(  Частина сьома статті 41 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 ) 
     Обслуговування обігу   сертифікатів   ФОН,   у   тому   числі 
депозитарну  діяльність щодо цих цінних паперів,  здійснює обраний 
емітентом зберігач відповідно до законодавства України.
{ Частина восьма статті 41 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від  15.12.2005;  із змінами, внесеними згідно із Законом N 692-VI 
( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
 
     {  Частину  дев\’яту  статті  41  виключено на підставі Закону 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
 
     {  Частину  десяту  статті  41  виключено  на підставі Закону 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
 
     Стаття 42. Порядок видачі дозволів на право здійснення емісії 
                сертифікатів ФОН 
     Дозвіл   на   право   здійснення   емісії   сертифікатів  ФОН 
(   z1084-04   )  емітентам  надається  відповідним  уповноваженим 
органом,  до  компетенції  якого відносяться нагляд та регулювання 
діяльності емітента у визначеному ним порядку.
{  Частина перша статті 42 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 } 
     У разі відмови у видачі дозволу на  право  здійснення  емісії 
сертифікатів  ФОН  орган,  що  надає такий дозвіл,  зобов\’язаний у 
письмовій формі повідомити емітентові підстави відмови. 
     Емітент вправі оскаржити рішення органу, що надає дозвіл, про 
відмову  у  видачі дозволу на право здійснення емісії сертифікатів 
ФОН у суді. 
     Дозвіл видається   на   весь   строк   здійснення   емітентом 
діяльності щодо емісій сертифікатів ФОН. 
     Дія дозволу може бути призупинена органом, який його видав, у 
разі порушення вимог до емітента сертифікатів ФОН,  визначених цим 
Законом. 
     Стаття 43. Документи, що подаються для отримання дозволу 
                на здійснення емісії сертифікатів ФОН 
     Для отримання дозволу на здійснення емісії  сертифікатів  ФОН 
емітент надає такі документи: 
     заяву на  одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів 
ФОН ( z1084-04 ); 
     установчі документи з усіма доповненнями й змінами до них; 
     фінансову звітність   за   останній   повний   звітний   рік, 
підтверджену аудитором; 
     фінансову звітність  на  останню  звітну  дату  перед подачею 
заяви на одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН; 
     інші документи, встановлені законодавством. 
     Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН не  видається  у 
разі,  якщо  емітент  за підсумками останнього року мав збитки або 
прострочену заборгованість зі сплати  податків  до  державного  чи 
місцевих  бюджетів або зі сплати інших обов\’язкових платежів,  або 
не здійснював господарської діяльності, або щодо емітента протягом 
останнього  року  порушувалися  провадження  у справі про визнання 
його банкрутом. 
     У ході  розгляду  документів  орган,  що  надає   дозвіл   на 
здійснення  емісії  сертифікатів  ФОН,  може  направити заявникові 
повідомлення про необхідність внесення змін і доповнень  у  подані 
документи.  У цьому випадку датою подання документів для отримання 
дозволу на здійснення  емісії  сертифікатів  ФОН  вважається  дата 
подання останнього документа, оформленого належним чином.
{  Стаття  43  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 44. Державна реєстрація випусків сертифікатів ФОН 
     Державна реєстрація  випусків  сертифікатів  ФОН здійснюється 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
     Проспект емісії сертифікатів ФОН має містити такі відомості: 
     кількість сертифікатів ФОН, що пропонується для розміщення; 
     форму випуску; 
     строк розміщення; 
     ціну розміщення; 
     напрями інвестицій; 
     порядок сплати доходу; 
     порядок викупу сертифікатів ФОН; 
     інші відомості. 
     Проспект емісії сертифікатів ФОН підписується  керівником  та 
головним  бухгалтером  емітента.  Особи,  які  підписали  проспект 
емісії сертифікатів ФОН,  несуть відповідальність за достовірність 
інформації, що міститься у ньому. Проспект емісії сертифікатів ФОН 
є підставою для обслуговування  цих  цінних  паперів  Національною 
депозитарною системою. 
     Проспект емісії   сертифікатів   ФОН  підлягає  обов\’язковому 
оприлюдненню в разі,  якщо  сертифікати  ФОН  розміщуються  шляхом 
відкритого продажу.  У разі,  якщо сертифікати ФОН пропонуються до 
розміщення  серед  заздалегідь  визначеного  кола  осіб,  проспект 
емісії  сертифікатів  ФОН  доводиться безпосередньо управителем до 
відома цих осіб. 
     Стаття 45. Підстави для відмови в державній реєстрації 
                випуску сертифікатів ФОН 
     Орган, що  реєструє,  може  відмовити  в державній реєстрації 
випуску сертифікатів ФОН виключно з однієї з таких причин: 
     порушення емітентом  вимог  цього  Закону,   у   тому   числі 
наявність  у  представлених  документах відомостей,  що дозволяють 
зробити  висновок  про  невідповідність  умов  випуску   й   обігу 
сертифікатів ФОН законодавству України; 
     невідповідність наданих   на   державну   реєстрацію  випуску 
сертифікатів ФОН документів і складу відомостей,  що  містяться  у 
них, законодавству України; 
     внесення до проспекту емісії сертифікатів ФОН або рішення про 
випуск сертифікатів ФОН недостовірних відомостей; 
     відмова у видачі дозволу на  здійснення  емісії  сертифікатів 
ФОН. 
     У разі  відмови  у  державній реєстрації випуску сертифікатів 
ФОН орган,  що здійснює реєстрацію, зобов\’язаний у письмовій формі 
повідомити емітента про підстави відмови. 
     Емітент вправі  оскаржити  рішення  реєструючого  органу  про 
відмову у державній реєстрації випуску сертифікатів ФОН у суді. 
     Стаття 46. Реєстрація звітів про підсумки випуску 
                сертифікатів ФОН 
     Емітент не   пізніше  30  днів  після  завершення  розміщення 
сертифікатів ФОН зобов\’язаний надати в реєструючий орган звіт  про 
підсумки випуску даного випуску сертифікатів. 
     Вимоги до   звіту   про  підсумки  випуску  сертифікатів  ФОН 
(  z0288-09  )  затверджує Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку. 
     Емітенти  та  зберігачі  під  час розміщення сертифікатів ФОН 
нікому  не  надають  інформацію  та/або  адміністративні  дані про 
покупців  сертифікатів  ФОН  цього випуску до реєстрації звіту про 
результати такого розміщення реєструючим органом.
{  Статтю 46 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 692-VI 
( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН
{  Назва  статті  47  в  редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 
15.12.2005 } 
     Ведення  реєстру власників іменних сертифікатів ФОН незалежно 
від кількості  власників таких сертифікатів без отримання ліцензії 
Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснює 
банк,   обраний   емітентом.  Такий  банк  повинен  мати  ліцензію 
Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку на 
здійснення  діяльності  зберігача. Облік та перехід прав власності 
за  сертифікатами  ФОН  здійснюється  відповідно до Закону України 
\”Про  Національну  депозитарну систему та особливості електронного 
обігу цінних паперів в Україні\” ( 710/97-ВР ).
{  Частина перша статті 47 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 } 
     Облік випущених сертифікатів ФОН ведеться емітентом. 
     Стаття 48. Емітенти сертифікатів ФОН 
     Емітентом  сертифікатів ФОН може бути банк або інша фінансова 
установа,  якщо вона відповідає вимогам, встановленим національною 
комісією,   що   здійснює  державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових  послуг,  в  частині,  що не суперечить цьому Закону, а 
також має дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН.
{  Текст  статті  48  в  редакції  Закону  N 692-VI ( 692-17 ) від 
18.12.2008 } 
     Стаття 49. Відповідальність емітентів за порушення вимог 
                цього Закону 
     За порушення  вимог цього Закону та інших нормативно-правових 
актів посадові особи емітентів,  а також власники сертифікатів ФОН 
несуть відповідальність у порядку, передбаченому законом. 
     Шкода, завдана  в  результаті  порушення  вимог цього Закону, 
підлягає відшкодуванню в порядку, установленому законом. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code