Винагорода управителя ФОН

Винагорода управителя ФОН 
     За здійснення управління ФОН управитель  отримує  винагороду. 
Винагорода  управителя встановлюється у співвідношенні до вартості 
чистих активів ФОН. 
     Вартість чистих активів ФОН визначається на  кінець  робочого 
дня,  що  передує  дню  прийому  заявок  на  розміщення  та  викуп 
сертифікатів ФОН, але не рідше ніж раз у квартал. 
     Винагорода управителя нараховується  щоквартально  в  розмірі 
1/4 визначеного в Правилах ФОН розміру ставки щорічної винагороди. 
     Визначення вартості  чистих активів для розрахунку винагороди 
управителю  здійснюється  на  підставі  даних  середньоквартальних 
розрахунків   вартості   чистих   активів  ФОН  станом  на  кінець 
останнього  робочого  дня   звітного   кварталу.   За   підсумками 
фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди на 
підставі  розрахунку  середньорічної  вартості   чистих   активів, 
здійсненого  за  даними  щоквартальних  розрахунків чистих активів 
ФОН. 
     Винагорода управителю  ФОН  не  сплачується  у   разі,   якщо 
протягом строку дії ФОН відбулося зниження вартості чистих активів 
ФОН у  розрахунку  на  один  сертифікат  ФОН,  порівняно  з  ціною 
первинного  розміщення  цих  сертифікатів  на величину понад п\’ять 
відсотків  за  методикою  розрахунку  вартості  чистих активів ФОН 
( 893-2009-п ), встановленою Кабінетом Міністрів України. 
     Управитель ФОН  має право утримати з рахунку ФОН належну йому 
винагороду   лише   після   здійснення   всіх   виплат   власникам 
сертифікатів ФОН та/або після закінчення строку погашення (викупу) 
сертифікатів ФОН.
{ Стаття 33 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     Стаття 34. Заміна управителя ФОН 
     За рішенням  суду,  що  набрало законної сили,  прийнятим  за 
зверненням власників сертифікатів ФОН або відповідного органу,  що 
здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя,  у зв\’язку з 
порушенням управителем законодавства  про  фінансові  послуги  ФОН 
може  передаватися  в  управління  іншій  фінансовій установі,  що 
відповідає  вимогам  цього  Закону,  у  порядку  (  490-2011-п  ), 
визначеному  Кабінетом  Міністрів  України.  До  нового управителя 
переходять  усі права та обов\’язки щодо власників сертифікатів ФОН 
та  інших  третіх осіб, що виникли в управителя, який замінюється, 
при здійсненні ним управління ФОН.
{  Частина  перша  статті 34 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від  18.12.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     Передача ФОН до іншого управителя не припиняє  функціонування 
цього ФОН. 
     У разі  ліквідації  управителя  ФОН  майно ФОН,  у тому числі 
кошти  на  рахунку  ФОН,  не  включається  до  ліквідаційної  маси 
управителя ФОН згідно з Правилами ФОН. 
     Стаття 35. Порядок державної реєстрації права власності на 
                нерухомість, набуту від здійснення управління ФОН 
     Уповноважені органи, які здійснюють реєстрацію прав власності 
на  нерухомість,  зобов\’язані  зареєструвати  нерухомість,  яка  є 
довірчою  власністю  управителя ФОН, на його ім\’я як управителя із 
позначкою про це.
{  Текст  статті  35  в  редакції  Закону  N 692-VI ( 692-17 ) від 
18.12.2008;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 402-VII 
( 402-18 ) від 04.07.2013 } 
     Стаття 36. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН 
     Нагляд  та  регулювання діяльності управителів ФОН здійснюють 
національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання у сфері 
ринків  фінансових  послуг,  та  Національний банк України в межах 
своїх повноважень. 
     Нагляд за   дотриманням   вимог   законодавства   з    емісії 
сертифікатів  ФОН  та  їх  обігом і виконанням зобов\’язань за ними 
здійснюється  Національною  комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. 
     Метою нагляду  та  регулювання  діяльності  управителя  ФОН є 
контроль за дотриманням управителем ФОН вимог цього Закону й інших 
актів   законодавства,   розроблених   на   його   виконання,   та 
забезпеченням прав власників сертифікатів ФОН. 
     Основними напрямами   нагляду   та   регулювання   діяльності 
управителя ФОН є: 
     контроль за  відповідністю  Правил  ФОН та умов договорів про 
придбання сертифікатів ФОН вимогам законодавства; 
     контроль за дотриманням управителем обмежень щодо  управління 
майном,  встановлених законом,  Правилами ФОН та проспектом емісії 
сертифікатів; 
     виконання зобов\’язань емітентом щодо залучення та  повернення 
коштів власникам сертифікатів ФОН.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code